Cảnh báo khẩn cấp

Chương trình Hỗ trợ Giá Điện Gia đình (Family Electric Rate Assistance, FERA)

Hộ gia đình từ ba người trở lên có thể tiết kiệm trên hóa đơn tiền điện

Đăng ký nhận giảm giá hàng tháng thông qua FERA.

Chương trình Hỗ trợ Giá Điện Gia đình (Family Electric Rate Assistance Program, FERA) giúp khách hàng đủ điều kiện thanh toán hóa đơn tiền điện của họ. Khách hàng đủ điều kiện về thu nhập được giảm giá 18% giá điện hàng tháng. Người tham gia phải là hộ gia đình có từ ba người trở lên. 

 

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: CARE và FERA sử dụng cùng một mẫu đơn đăng ký. Nếu quý vị không đủ điều kiện tham gia FERA, chúng tôi sẽ kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện tham gia CARE hay không. Tìm hiểu thêm về CARE. Ngoài ra cũng có các nguồn hỗ trợ và trợ giúp tài chính khác.

Tính hội đủ điều kiện

So sánh các nguyên tắc về thu nhập của CARE và FERA

*Cần cung cấp thu nhập trước thuế và dựa trên các nguồn thu nhập hiện tại. Có giá trị đến ngày 31 tháng 5 năm 2025.

Ghi danh

Xác minh sau khi ghi danh

Băng chứng về thu nhập

Quý vị không cần cung cấp bằng chứng về thu nhập khi đăng ký FERA. Tuy nhiên, sau khi ghi danh:

 • Quý vị có thể được chọn để cung cấp bằng chứng về thu nhập bất cứ lúc nào.
 • Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi từ quý vị vào ngày quy định trong email hoặc thư, khoản giảm giá của quý vị sẽ bị hủy bỏ. 

 1. Tải mẫu xác minh:
 2. Để gửi biểu mẫu trực tuyến, hãy đăng nhập vào tài khoản của quý vịhoặc 

Gửi các tài liệu đã hoàn thành qua thư hoặc fax tới:

PG&E CARE/FERA program
PO BOX 29647
Oakland, CA 94604-9647

Fax: 1-877-302-7563

Ai sẽ được chọn để xác minh sau khi ghi danh mức sử dụng cao? 

 • Khách hàng có mức sử dụng năng lượng vượt quá 400% Baseline Allowance ba lần trong khoảng thời gian 12 tháng.
  • California Public Utilites Commision yêu cầu quý vị tham gia vào quy trình Xác minh Sau khi Ghi danh Mức sử dụng Cao của Chương trình.
 • Quý vị phải gửi tài liệu trong vòng 45 ngày kể từ ngày chúng tôi yêu cầu xác minh thu nhập của quý vị. Việc không gửi tài liệu đúng thời hạn có thể khiến khoản giảm giá của quý vị bị hủy bỏ.

Thực hiện theo các bước sau:
 

 1. Tải xuống biểu mẫu xác minh sau khi ghi danh mức sử dụng cao của FERA: Biểu mẫu Mức sử dụng Cao của FERA (PDF)
  • Biểu mẫu bằng các ngôn ngữ khác tiếng Anh có tại các hộp văn bản bên dưới.
 2. Để gửi biểu mẫu trực tuyến, hãy đăng nhập vào tài khoản của quý vịhoặc

  Gửi các tài liệu đã hoàn thành qua thư hoặc fax tới:

  PG&E CARE/FERA program
  PO BOX 29647
  Oakland, CA 94604-9647

  Fax: 1-877-302-7563

Câu hỏi thường gặp

Xác minh sau khi ghi danh 

Mặc dù không cần bằng chứng về thu nhập để đăng ký Chương trình FERA, bạn có thể được chọn bất cứ lúc nào để xác minh thu nhập hộ gia đình của mình. Bằng chứng này là cần thiết để tiếp tục nhận được giảm giá.

Mặc dù không cần bằng chứng về thu nhập để đăng ký Chương trình FERA, bạn có thể được chọn bất cứ lúc nào để xác minh thu nhập hộ gia đình của mình. Bằng chứng này là cần thiết để tiếp tục nhận được giảm giá.

Thực hiện theo hướng dẫn trong thư mà quý vị nhận được. Gửi tài liệu đã hoàn thành của quý vị bằng một trong các cách sau:

 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn để tải lên tài liệu
 • Sử dụng phong bì cấp sẵn đã trả bưu phí và gửi đến: 
  PG&E
  Chương trình FERA
  Hộp thư 29647
  Oakland, CA 94604-9647
 • Fax đến 1-877-302-7563

Xem Hướng dẫn Tài liệu Bắt buộc trên trang thứ hai của Mẫu Yêu cầu Xác minh Sau Ghi danh CARE (PDF) để biết danh sách các mẫu xác minh thu nhập được chấp nhận.

Thực hiện theo hướng dẫn trong thư mà quý vị nhận được. Gửi tài liệu đã hoàn thành của quý vị bằng một trong các cách sau:

 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn để tải lên tài liệu
 • Sử dụng phong bì cấp sẵn đã trả bưu phí và gửi đến: 
  PG&E
  Chương trình FERA
  Hộp thư 29647
  Oakland, CA 94604-9647
 • Fax đến 1-877-302-7563

Xem Hướng dẫn Tài liệu Bắt buộc trên trang thứ hai của Mẫu Yêu cầu Xác minh Sau Ghi danh CARE (PDF) để biết danh sách các mẫu xác minh thu nhập được chấp nhận.

Vui lòng xem lại trang thứ hai của Mẫu Yêu Cầu Xác Minh Sau Đăng Ký CARE (PDF) để biết ví dụ về các tài liệu được chấp nhận. Tất cả các thành viên nhận được thu nhập trong hộ gia đình đều được yêu cầu gửi giấy tờ chứng minh thu nhập.

Tất cả các thành viên có thu nhập trong gia đình đều phải cung cấp giấy tờ về thu nhập.

Xem trang thứ hai của Mẫu Yêu Cầu Xác Minh Sau Ghi Danh CARE (PDF) để biết danh sách các hình thức xác minh thu nhập được chấp nhận.

Chiết khấu của quý vị sẽ vẫn có hiệu lực trong 45 ngày kể từ ngày quý vị nhận được thư yêu cầu xác minh thu nhập. Nếu chúng tôi xác định được rằng quý vị không đủ điều kiện, khoản giảm giá của quý vị sẽ bị tạm dừng. Khoản giảm giá của quý vị cũng có thể bị đình chỉ nếu quý vị:

 • gửi tài liệu xác minh không đầy đủ,
 • yêu cầu hủy bỏ hoặc hủy ghi danh khỏi Chương trình FERA, hoặc
 • chúng tôi nhận được tài liệu của bạn sau ngày đến hạn.

Không có gia hạn hoặc ngoại lệ đối với thời gian phản hồi 45 ngày. Các tài liệu cần thiết đã hoàn thành phải được gửi lại càng sớm càng tốt.

Vui lòng xem lại thư để biết loại tài liệu cụ thể cần gửi.  

Gửi tài liệu đã hoàn thành của quý vị bằng một trong các cách sau:

 • Đăng nhập vào tài khoản của quý vị để tải tài liệu lên
 • Sử dụng phong bì cấp sẵn đã trả bưu phí và gửi đến: 
  PG&E
  Chương trình FERA
  Hộp thư 29647
  Oakland, CA 94604-9647
 • Fax đến 1-877-302-7563

Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gửi email cho chúng tôi theo CAREandFERA@pge.comhoặc gọi số 1-866-743-5832.

Nếu tài liệu của bạn không được nhận trước ngày được chỉ định trong yêu cầu xác minh, khoản chiết khấu của bạn sẽ bị xóa sau chu kỳ thanh toán tiếp theo. Do đó, phí điện của quý vị có thể tăng lên.

Có. Để đăng ký lại Chương trình CARE hoặc FERA, hãy gửi tài liệu đã hoàn thành của bạn bằng một trong các phương pháp sau:

 • Đăng nhập vào tài khoản của quý vị để tải tài liệu lên
 • Sử dụng phong bì cấp sẵn đã trả bưu phí và gửi đến: 
  PG&E
  Chương trình FERA
  Hộp thư 29647
  Oakland, CA 94604-9647
 • Fax đến 1-877-302-7563

Khách hàng có thể bị xóa khỏi chương trình vì những lý do sau:

 1. Thu nhập hộ gia đình của quý vị đã vượt quá mức hướng dẫn về thu nhập.
 2. Chúng tôi đã yêu cầu bằng chứng về thu nhập và quý vị đã từ chối, không phản hồi kịp thời hoặc không cung cấp đầy đủ giấy tờ.
 3. Mức sử dụng năng lượng hàng tháng của quý vị đã vượt quá 600% mức trợ cấp cơ bản hàng tháng của quý vị.
Khách hàng sử dụng nhiều

Xem lại hướng dẫn và thông tin cho quá trình xác minh đối với những người tham gia có mức Sử dụng Cao. Tải xuống một Biểu mẫu Sử dụng Cao khác của Chương trình FERA. 

Tất cả khách hàng dân cư đều được cấp trợ cấp Cấp 1—tỷ lệ phần trăm sử dụng trung bình của khách hàng được Ủy ban Tiện ích Công cộng California phê duyệt trong các tháng mùa hè và mùa đông. Trợ cấp Cấp 1 của quý vị cung cấp cho các nhu cầu cơ bản với mức giá phải chăng và khuyến khích bảo tồn. Trợ cấp của quý vị được chỉ định dựa trên khí hậu ở khu vực quý vị sống (lãnh thổ ban đầu), mùa và nguồn nhiệt của quý vị. Tìm hiểu thêm về Baseline Allowance  

Quý vị có câu hỏi?

Vui lòng gửi email đến địa chỉ CAREandFERA@pge.com.

Biểu mẫu và hướng dẫn

Tài liệu về FERA

Cuộn xuống để xem các tài liệu sau dưới dạng PDF:

 • Bản in đơn đăng ký ghi danh FERA
 • Bản in đơn đăng ký ghi danh FERA dành cho người thuê cơ sở có lắp đặt công tơ phụ
 • Các lắp đặt công tơ phụ FERA khác
 • Biểu mẫu yêu cầu xác minh sau khi ghi danh
 • Biểu mẫu yêu cầu xác minh sau khi ghi danh cho mức sử dụng cao
 • Hướng dẫn về chứng từ thu nhập bắt buộc
 • Hiểu hóa đơn của quý vị
 • Baseline allowance
 • Mẹo tiết kiệm tiền

Đa số các biểu mẫu đều có sẵn bằng:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Anh Chữ in Lớn
 • Español
 • 中文
 • Việt

 

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về chương trình FERA

Quý vị vẫn không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình? Gửi email đến địa chỉ CAREandFERA@pge.com.

 • Chương trình giảm giá này được áp dụng cho thời hạn hai năm. Nếu quý vị có thu nhập cố định, thời hạn giảm giá sẽ được áp dụng trong bốn năm.
 • PG&E gửi thư và đơn đăng ký khoảng ba tháng trước khi kết thúc giảm giá. Quý vị có thể đăng ký lại nếu vẫn đủ điều kiện theo các nguyên tắc của chương trình hiện hành tại thời điểm đó.

Quý vị không bắt buộc phải cung cấp bằng chứng về thu nhập trong quy trình đăng ký. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chọn ngẫu nhiên quý vị để yêu cầu cung cấp bằng chứng thu nhập vào một ngày sau đó.

Khoản giảm giá sẽ xuất hiện trên hóa đơn tiếp theo quý vị nhận được.

 • Cụm từ “Giảm giá FARE” sẽ xuất hiện trên trang đầu tiên trong hóa đơn của quý vị, bên dưới tiêu đề “Chương trình Quý vị Ghi danh”.
 • Cụm từ Giảm giá FERA cũng được liệt kê trong phần "Chi tiết về phí điện" trong hóa đơn của quý vị.

Không. Mỗi gia đình phải có một công tơ riêng để nhận được giảm giá từ FERA.

 • Chúng tôi khuyến khích quý vị đăng ký lại bất cứ khi nào tình hình thu nhập của quý vị thay đổi.
 • Cần phải có bằng chứng về thu nhập nếu quý vị đăng ký lại trong vòng 24 tháng kể từ khi bị từ chối trợ cấp FERA. 

biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý: Các nguyên tắc về thu nhập thay đổi vào tháng Sáu hàng năm. 

Không. Quý vị chỉ có thể tham gia một trong hai chương trình vào bất kỳ thời điểm nào. Quý vị có thể nộp đơn đăng ký FERA khi thu nhập của quý vị đáp ứng các nguyên tắc về thu nhập của FERA.

Không. Quý vị chỉ có thể tham gia một trong hai chương trình vào bất kỳ thời điểm nào. Quý vị có thể nộp đơn đăng ký CARE khi thu nhập của quý vị đáp ứng các nguyên tắc về thu nhập của CARE.

Gọi cho chương trình FERA theo số 1-877-660-6789 hoặc gửi email đến CAREandFERA@pge.com.

Khả năng hội đủ điều kiện về thu nhập của quý vị dựa trên thu nhập hiện tại của tất cả thành viên sống trong hộ gia đình quý vị.

 1. Cộng tổng thu nhập hàng năm của tất cả thành viên trong hộ gia đình quý vị.
 2. Kiểm tra phạm vi thu nhập trên bảng nguyên tắc về thu nhập để xem liệu quý vị có đủ điều kiện tham gia FERA hay không.

 

Chỉ sử dụng thu nhập hiện tại và thu nhập dự kiến trong 12 tháng tới.

 • Không thêm khoản thu nhập kiếm được từ công việc trước đó vào thu nhập hàng năm của quý vị.
  • Nếu quý vị và/hoặc thành viên khác trong hộ gia đình bị mất việc làm hoặc giảm lương, quý vị đã đủ điều kiện để tham gia chương trình.

 

Bạn có đang nhận UI không?

Quý vị có nhận được phúc lợi Bảo hiểm Thất nghiệp (UI) tại thời điểm nộp đơn không? Quý vị có thể sử dụng thư thông báo EDD của quý vị để tính thu nhập dựa trên số tuần quý vị dự kiến nhận được khoản thanh toán.

Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng

 • Quý vị đã được ghi danh tham gia FERA chưa?
 • Quý vị có sở hữu hoặc thuê nhà, căn hộ hoặc nhà di động có tuổi thọ từ năm năm trở lên không?

Quý vị có thể có đủ điều kiện tham gia chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (ESA).

Tài liệu và hỗ trợ khác

Chương trình giảm giá khác

Tìm thông tin về chương trình giảm giá đối với các dịch vụ internet và điện thoại.

Thực hiện Kiểm tra Năng lượng Tại nhà

 • Hãy dành 5 phút để Kiểm tra Năng lượng Tại nhà.
 • Xác định các nguồn gây lãng phí năng lượng trong gia đình quý vị.
 • Nhận gói tiết kiệm tùy chỉnh để giảm hóa đơn hàng tháng.

Lập thanh toán ngân sách

Lập thanh toán Ngân sách là công cụ tính trung bình chi phí năng lượng hàng năm miễn phí giúp quý vị quản lý hóa đơn.

 • Cân bằng các khoản thanh toán hàng tháng.
 • Bù trừ hóa đơn cao theo mùa.