Cảnh báo khẩn cấp

Chương trình Hỗ trợ Giá Điện Gia đình (Family Electric Rate Assistance, FERA)

Hộ gia đình từ ba người trở lên có thể tiết kiệm trên hóa đơn tiền điện

Đăng ký nhận giảm giá hàng tháng thông qua FERA.

Chương trình Hỗ trợ Giá Điện Gia đình (Family Electric Rate Assistance Program, FERA) giúp khách hàng đủ điều kiện thanh toán hóa đơn tiền điện của họ. Khách hàng đủ điều kiện về thu nhập được giảm giá 18% giá điện hàng tháng. Người tham gia phải là hộ gia đình có từ ba người trở lên. 

 

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: CARE và FERA sử dụng cùng một mẫu đơn đăng ký. Nếu quý vị không đủ điều kiện tham gia FERA, chúng tôi sẽ kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện tham gia CARE hay không. Tìm hiểu thêm về CARE. Ngoài ra cũng có các nguồn hỗ trợ và trợ giúp tài chính khác.

So sánh các nguyên tắc về thu nhập của CARE và FERA

 

*Cần cung cấp thu nhập trước thuế và dựa trên các nguồn thu nhập hiện tại. Có giá trị đến ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Băng chứng về thu nhập

Quý vị không cần cung cấp bằng chứng về thu nhập khi đăng ký FERA.

 • Quý vị có thể được chọn để cung cấp bằng chứng về thu nhập bất cứ lúc nào.
 • Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi từ quý vị vào ngày được chỉ định trong thư, khoản giảm giá của quý vị sẽ bị hủy bỏ. 

Câu hỏi?

Gửi email theo địa chỉ CAREandFERA@pge.com hoặc gọi theo số 1-866-743-2273.

 1. Tải xuống biểu mẫu xác minh và hướng dẫn về tài liệu thu nhập:
 2. Để gửi biểu mẫu trực tuyến, hãy đăng nhập vào tài khoản của quý vịhoặc 

 

Gửi các tài liệu đã hoàn thành qua thư hoặc fax tới:

Chương trình
PG&E CARE/FERA PO BOX 29647
Oakland, CA 94604-9647

Fax: 1-877-302-7563

Ai sẽ được chọn để xác minh sau khi ghi danh mức sử dụng cao? 

 • Khách hàng có mức sử dụng năng lượng vượt quá 400% Baseline Allowance ba lần trong khoảng thời gian 12 tháng.
  • California Public Utilites Commision yêu cầu quý vị tham gia vào quy trình Xác minh Sau khi Ghi danh Mức sử dụng Cao của Chương trình.

 

 • Quý vị phải gửi tài liệu trong vòng 45 ngày kể từ ngày chúng tôi yêu cầu xác minh thu nhập của quý vị. Việc không gửi tài liệu đúng thời hạn có thể khiến khoản giảm giá của quý vị bị hủy bỏ.

 

Thực hiện theo các bước sau:
 

 1. Tải xuống biểu mẫu xác minh sau khi ghi danh mức sử dụng cao của FERA: Biểu mẫu Mức sử dụng Cao của FERA (PDF)
  • Biểu mẫu bằng các ngôn ngữ khác tiếng Anh có tại các hộp văn bản bên dưới.
    
 2. Để gửi biểu mẫu trực tuyến, hãy đăng nhập vào tài khoản của quý vịhoặc
   

  Gửi các tài liệu đã hoàn thành qua thư hoặc fax tới:

  Chương trình
  PG&E CARE/FERA PO BOX 29647
  Oakland, CA 94604-9647

  Fax: 1-877-302-7563

Tài liệu về FERA

 

Cuộn xuống để xem các tài liệu sau dưới dạng PDF:

 • Bản in đơn đăng ký ghi danh FERA
 • Bản in đơn đăng ký ghi danh FERA dành cho người thuê cơ sở có lắp đặt công tơ phụ
 • Các lắp đặt công tơ phụ FERA khác
 • Biểu mẫu yêu cầu xác minh sau khi ghi danh
 • Biểu mẫu yêu cầu xác minh sau khi ghi danh cho mức sử dụng cao
 • Hướng dẫn về chứng từ thu nhập bắt buộc
 • Hiểu hóa đơn của quý vị
 • Baseline allowance
 • Mẹo tiết kiệm tiền

 

Đa số các biểu mẫu đều có sẵn bằng:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Anh Chữ in Lớn
 • Español
 • 中文
 • Việt

 

 

Câu hỏi thường gặp về chương trình FERA

Quý vị vẫn không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình? Gửi email đến địa chỉ CAREandFERA@pge.com.

 • Chương trình giảm giá này được áp dụng cho thời hạn hai năm. Nếu quý vị có thu nhập cố định, thời hạn giảm giá sẽ được áp dụng trong bốn năm.
 • PG&E gửi thư và đơn đăng ký khoảng ba tháng trước khi kết thúc giảm giá. Quý vị có thể đăng ký lại nếu vẫn đủ điều kiện theo các nguyên tắc của chương trình hiện hành tại thời điểm đó.

Quý vị không bắt buộc phải cung cấp bằng chứng về thu nhập trong quy trình đăng ký. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chọn ngẫu nhiên quý vị để yêu cầu cung cấp bằng chứng thu nhập vào một ngày sau đó.

Khoản giảm giá sẽ xuất hiện trên hóa đơn tiếp theo quý vị nhận được.

 • Cụm từ “Giảm giá FARE” sẽ xuất hiện trên trang đầu tiên trong hóa đơn của quý vị, bên dưới tiêu đề “Chương trình Quý vị Ghi danh”.
 • Cụm từ Giảm giá FERA cũng được liệt kê trong phần "Chi tiết về phí điện" trong hóa đơn của quý vị.

Không. Mỗi gia đình phải có một công tơ riêng để nhận được giảm giá từ FERA.

 • Chúng tôi khuyến khích quý vị đăng ký lại bất cứ khi nào tình hình thu nhập của quý vị thay đổi.
 • Cần phải có bằng chứng về thu nhập nếu quý vị đăng ký lại trong vòng 24 tháng kể từ khi bị từ chối trợ cấp FERA. 

 

Lưu ý: Các nguyên tắc về thu nhập thay đổi vào tháng Sáu hàng năm. 

Không. Quý vị chỉ có thể tham gia một trong hai chương trình vào bất kỳ thời điểm nào. Quý vị có thể nộp đơn đăng ký FERA khi thu nhập của quý vị đáp ứng các nguyên tắc về thu nhập của FERA.

Không. Quý vị chỉ có thể tham gia một trong hai chương trình vào bất kỳ thời điểm nào. Quý vị có thể nộp đơn đăng ký CARE khi thu nhập của quý vị đáp ứng các nguyên tắc về thu nhập của CARE.

Gọi cho chương trình FERA theo số 1-800-743-5000 hoặc gửi email đến CAREandFERA@pge.com.

Khả năng hội đủ điều kiện về thu nhập của quý vị dựa trên thu nhập hiện tại của tất cả thành viên sống trong hộ gia đình quý vị.

 1. Cộng tổng thu nhập hàng năm của tất cả thành viên trong hộ gia đình quý vị.
 2. Kiểm tra phạm vi thu nhập trên bảng nguyên tắc về thu nhập để xem liệu quý vị có đủ điều kiện tham gia FERA hay không.

 

Chỉ sử dụng thu nhập hiện tại và thu nhập dự kiến trong 12 tháng tới.

 • Không thêm khoản thu nhập kiếm được từ công việc trước đó vào thu nhập hàng năm của quý vị.
  • Nếu quý vị và/hoặc thành viên khác trong hộ gia đình bị mất việc làm hoặc giảm lương, quý vị đã đủ điều kiện để tham gia chương trình.

 

Quý vị có đang nhận được các khoản thanh toán UI hoặc PUA không?

Quý vị có đang nhận trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp (Unemployment Insurance, UI) hoặc các khoản Hỗ trợ Thất nghiệp do Đại dịch (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) theo đạo luật CARES Liên bang tại thời điểm nộp đơn đăng ký không? Quý vị có thể sử dụng thư thông báo EDD của quý vị để tính thu nhập dựa trên số tuần quý vị dự kiến nhận được khoản thanh toán.

 

Tham khảo Số tiền Trợ cấp Tối đa bởi vì tại thời điểm ghi danh, số tiền này sẽ là số tiền tối đa quý vị dự kiến ​​nhận được.

Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng

 • Quý vị đã được ghi danh tham gia FERA chưa?
 • Quý vị có sở hữu hoặc thuê nhà, căn hộ hoặc nhà di động có tuổi thọ từ năm năm trở lên không?

Quý vị có thể có đủ điều kiện tham gia chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (ESA).

Tài liệu và hỗ trợ khác

Chương trình giảm giá khác

Tìm thông tin về chương trình giảm giá đối với các dịch vụ internet và điện thoại.

Thực hiện Kiểm tra Năng lượng Tại nhà

 • Hãy dành 5 phút để Kiểm tra Năng lượng Tại nhà.
 • Xác định các nguồn gây lãng phí năng lượng trong gia đình quý vị.
 • Nhận gói tiết kiệm tùy chỉnh để giảm hóa đơn hàng tháng.

Lập thanh toán ngân sách

Lập thanh toán Ngân sách là công cụ tính trung bình chi phí năng lượng hàng năm miễn phí giúp quý vị quản lý hóa đơn.

 • Cân bằng các khoản thanh toán hàng tháng.
 • Bù trừ hóa đơn cao theo mùa.