ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਸਹਾਇਤਾ (Family Electric Rate Assistance Program, FERA) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

FERA ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਿਕ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਸਹਾਇਤਾ (Family Electric Rate Assistance Program, FERA) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ-ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ 18% ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

 ਨੋਟ: CARE ਅਤੇ FERA ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ FERA ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ CARE ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। CARE ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

CARE ਅਤੇ FERA ਆਮਦਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ

 

*ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 31 ਮਈ, 2024 ਤੱਕ ਵੈਧ।

ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ FERA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ?

 CAREandFERA@pge.com ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 1-866-743-2273ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 1. ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ:
 2. ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ,ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋਜਾਂ 

 

ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਕਰੋ:

PG&E CARE/FERA program
PO BOX 29647
Oakland, CA 94604-9647


ਫੈਕਸ: 1-877-302-7563

ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

 • ਉਹ ਗਾਹਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Baseline Allowance ਦੇ 400% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
  • California Public Utilities Commission ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਉੱਚ ਵਰਤੋਂ ਪੋਸਟ-ਦਾਖਲਾ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਓ।

 

 • ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:
 

 1. ਇੱਕ FERA ਉੱਚ ਵਰਤੋਂ ਪੋਸਟ-ਦਾਖਲਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ:FERA ਉੱਚ ਵਰਤੋਂ ਫਾਰਮ (PDF)
  • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    
 2. ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋਜਾਂ
   

  ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਕਰੋ:

  PG&E CARE/FERA program
  PO BOX 29647
  Oakland, CA 94604-9647


  ਫੈਕਸ: 1-877-302-7563

FERA ਸਰੋਤ

 

ਹੇਠ ਲਿਖੇ PDF ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰੋ:

 • FERA ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
 • FERA ਦਾਖਲਾ ਸਬ-ਮੀਟਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ
 • ਹੋਰ FERA ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
 • ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ
 • ਉੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮ
 • ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
 • ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
 • Baseline allowance
 • ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ

 

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
 • ਵੱਡੇ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
 • Español
 • 中文
 • Việt

 

 

FERA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ?  CAREandFERA@pge.comਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

 • ਇਹ ਛੋਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਛੋਟ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, PG&E ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਛੋਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

 • "FERA ਛੋਟ" ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ, "ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • FERA ਛੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੇ "ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ" ਅਨੂਭਾਗ ਤੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।

ਨਹੀਂ। FERA ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

 • ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ FERA ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਨੋਟ:ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। 

ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ FERA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ FERA ਆਮਦਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ CARE ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ CARE ਆਮਦਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

FERA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 1-800-743-5000 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ CAREandFERA@pge.comਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਾਈ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

 1. ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜੋੜੋ।
 2. ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ FERA ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਆਮਦਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

 

ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
  • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ (Unemployment Insurance, UI) ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰਲ CARES ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ (Unemployment Insurance, UI) ਲਾਭ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ EDD ਅਵਾਰਡ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ।

 

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਰਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ (Energy Savings Assistance)

 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ FERA ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ (Energy Savings Assistance, ESA) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਵਾਧੂ ਛੋਟਾਂ

ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ।

ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ

 • 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
 • ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।
 • ਮਾਸਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਬਜਟ ਬਿਲਿੰਗ

ਬਜਟ ਬਿਲਿੰਗ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਊਰਜਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।

 • ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਕਰੋ।
 • ਉੱਚ ਮੌਸਮੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੋ।