ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ (Energy Savings Assistance, ESA) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਮ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ 

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ।

ਘੱਟ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਟ ਪੰਪ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ*, ਭੱਠੀਆਂ*, ਲਾਈਟਾਂ—ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਫਰਿੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ।

 

*ਭੱਠੀ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਯੋਗ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ PG&E ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਬਦਲਣ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ESA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

 

ਕਦਮ 1: ਆਮਦਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। 31 ਮਈ, 2024 ਤੱਕ ਵੈਧ।

 

ਕਦਮ 2: ਘਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਹਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਸਟੱਬ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਊਰੋ (Bureau of Indian Affairs General Assistance)
 • CalFresh ਲਾਭ (ਸੰਘੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ (Supplemental Nutrition Assistance) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ SNAP ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਡ ਸਟੈੰਪਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ)
 • ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ A ਅਤੇ B
 • ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਗ ਆਮਦਨ (ਸਿਰਫ਼ ਕਬਾਇਲੀ)
 • ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Low Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP)
 • Medicaid/MediCal
 • ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (National School Lunch, NSL)
 • ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਮਦਨ (Supplemental Security Income, SSI)
 • ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ (Temporary Assistance for Needy Families, TANF)
 • ਔਰਤਾਂ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Women, Infant, and Children, WIC)

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-800-933-9555ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 

ਕਦਮ 3: ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

Solicite ahorao

申請

ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ESA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

Filename
ESAP_LargePrint_E.pdf
Size
37 KB
Format
application/pdf
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Español

Filename
ESAP_LargePrint_S.pdf
Size
45 KB
Format
application/pdf
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

中文

Filename
ESAP_LargePrint_C.pdf
Size
86 KB
Format
application/pdf
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Việt

Filename
ESAP_LargePrint_V.pdf
Size
126 KB
Format
application/pdf
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

한국어

Filename
ESAP_LargePrint_K.pdf
Size
84 KB
Format
application/pdf
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਹਮੌਂਗ

Filename
ESAP_LargePrint_H.pdf
Size
45 KB
Format
application/pdf
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Русский

Filename
ESAP_LargePrint_R.pdf
Size
52 KB
Format
application/pdf
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ESA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭੋ।

 • ESA ਅਜਿਹੇ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮਾਹਰ, ਮੌਸਮੀਕਰਨ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਪਕਰਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਤਾ, ਰਿਸੋਰਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (Resource Innovations) ਅਤੇ ਰਿਚਰਡ ਹੀਥ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ (Richard Heath & Associates, RHA) ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਪੁਰਾਣੇ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਿੱਜ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਕਰਨ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • PG&E ਦੇ Central Inspection Program ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਪ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ESA ਦੇ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਊਰਜਾ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀਕਰਨ ਮਾਹਰ ਕ੍ਰੂ) ਸੱਜੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ESA ਲੋਗੋ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਖੱਬੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ "Participating Contractor for Pacific Gas and Electric Company" ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਰਿਸੋਰਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (Resource Innovations) ਅਤੇ ਰਿਚਰਡ ਹੀਥ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ (Richard Heath & Associates, RHA) ਦਾ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ Energy Savings Assistance Program ਦਾ ਲੋਗੋ ਸੱਜੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Nexant ਜਾਂ RHA ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਖੱਬੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ "Pacific Gas and Electric Company ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ।" ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਸਾਰੇ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (Resource Innovations) ਅਤੇ ਰਿਚਰਡ ਹੀਥ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ (Richard Heath & Associates, RHA) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫ਼ੋਟੋ ਬੈਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰੀਖਣ (Central Inspection) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Program ਇੰਸਪੈਕਟਰ PG&E ਲੋਗੋ ਵਾਲੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ PG&E ਆਈ.ਡੀ. ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
 • PG&E ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ PG&E ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ PG&E ਆਈ.ਡੀ. ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
 • ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-800-933-9555 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ PG&E ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ PG&E ਨੂੰ 1-800-PGE-5000 (1-800-743-5000) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ESA ਗਾਹਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ESA ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਗ ਗਾਹਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁ-ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ESA

ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤਰੀ ਬਹੁ-ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Energy Savings Assistance Northern Multifamily Whole Building Program)

ਇਹ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮਦਨ-ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਮ-ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੰਮ ਸੀਮਤ ਬਹੁ-ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗ ਬਹੁ-ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ  ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁ-ਪਰਿਵਾਰਕ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਤੇ ਜਾਓ

ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤ

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ-ਬੱਚਤ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ

ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਨ, ਗਰਮ-ਮੌਸਮ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬੱਚਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਲੱਭੋ।

ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।