Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Txheej txheem pab cuam fab Kev Tshawb Nrhiav Kev Pab Fab Kev Txuag Hluav Taws Xob (Explore Energy Savings Assistance, ESA)

Kev txuag hluav taws xob thiab nyiaj txiag yam siv cov khoom siv tshiab rau hauv vaj tsev pab dawb 

Txhim kho qhov ua hauj lwm zoo ntawm hluav taws xob nyob rau ntawm koj lub tsev yam tsis xam nqi dab tsi rau koj them li.

Txais ntau tshaj qhov uas tsuas yog ua kom cov nqi hluav taws xob qis tuaj xwb

 

Cov neeg xauj tsev thiab cov tswv tsev uas tuaj yeem tau txais kev txhim kho kom muaj kev kaj siab, kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb rau ntawm lawv cov vaj tsev ua ke nrog cov khoom siv hluav taws xob tshiab thiab cov kev txhim kho vaj tsev. Tsis yog txhua tus neeg, txawm li cas los xij, yeej muaj peev xwm them taus txhawm rau los mus tsim cov ntaub ntawv qhia txog kev hloov pauv tshiab no. Vim li ntawd peb thiaj li muab qhov txheej txheem pab cuam fab Kev Pab Txuag Hluav Taws Xob (Energy Savings Assistance). Hloov cov tshiab los sis hloov kho lub tshuab xuj dej sov cov tshuab tsim dej sov*, cov tshuab cua sov*, teeb taws hluav taws xob nrog rau cov tub txias huv tib si. Tag nrho txhua yam yeej tsis tau them nqi dab tsi li.

 

*Kev kho los sis pauv lub tshuab tsim cua sov thiab lub tshuab tsim dej sov tuaj yeem muaj rau cov tswv tsev uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab yog tias PG&E txoj kev txiav txim siab tias cov feem roj as xeeb txawv uas muaj ntawd tsis siv tau hauj lwm los sis tsis nyab xeeb. Cov tub txias yuav tsum siv tau yam tsawg li 15 lub xyoos lawm mas thiaj li mam hloov lub tshiab rau tau.

Ua ntawv thov rau txheej txheem pab cuam ESA

 

Kauj Ruam 1: Kuaj xyuas cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau los

Cov neeg tuaj koom yuav ntsum nyob rau hauv ib lub tsev, lub tsev txawb rhais chaw mus los los sis chav tsev xauj uas muaj yam kawg tsawg yog tsib lub xyoos. Cov nyiaj khwv tau los yuav tsum ua mus raws li cov lus qhia nram qab no.

*Ua ntej cov se uas saib raws li cov hauv paus ntawm cov nyiaj khwv tau los tam sim no. Siv tau mus txog Lub Tsib Hlis Ntuj 31, 2024.

 

Kauj Ruam 2: Teeb tsim txoj kev ntsuam xyuas tom tsev

Thaum koj daim ntawv thov raug txheeb xyuas tag lawm, tus kws paub hluav taws xob tshwj xeeb yuav tiv tauj rau koj los teem caij rau txoj kev ntsuam xyuas ntawm koj lub tsev. Thaum lub sij hawm tuaj xyuas ntawd, tus kws paub tshwj xeeb ntawd yuav txiav txim siab seb koj lub tsev puas muaj cai tsim nyog rau qhov txheej txheem pab cuam thiab, seb puas tsim nyog txhim kho. Thaum lub sij hawm no, koj kuj tseem yuav tsum tau muab pov thawj ntawm cov nyiaj khwv tau los hauv yim neeg xws li cov tw ntawv tshev nyiaj, kev ruaj ntseg hauv sim neej (social security), cov ntaub ntawv qhia ntawm tuam txhab nyiaj los sis lwm cov pov thawj ntawm cov nyiaj khwv tau los raws cai. 

 

Pov thawj ntawm cov nyiaj khwv tau los tsis tas yuav tsum tau ua yog tias koj tuaj yeem muab tau cov ntaub ntawv pov thawj ntawm txoj kev koom nrog rau ib qhov ntawm cov txheej txheem pab cuam nram qab no:

 • Bureau of Indian Affairs General Assistance
 • CalFresh Benefits (raws fab tsoom fwv lawm nws hu tias Supplemental Nutrition Assistance Program los sis SNAP thiab yav dhau los hu tias Food Stamps)
 • Cov Tsev Neeg Uas Tsis Muaj Mob Hom Hom A & B (Healthy Families Category A & B)
 • Head Start Income Eligible (Haiv Neeg Tsawg Nkaus Xwb)
 • Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)
 • Medicaid/MediCal
 • National School Lunch Program (NSL)
 • Supplemental Security Income (SSI)
 • Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
 • Women, Infant, and Children Program (WIC)

 

Yog tias koj xav nrog tus kws paub txog txheej txheem pab cuam sib tham, thov hu rau 1-800-933-9555.

 

Kauj Ruam 3: Ua ntawv thov hauv online

Cov ntawv thov hauv online tsuas siv sij hawm li ob peb feeb xwb ua tiav lawm. Tsis tsim nyog yuav muaj daim ntawv pov thawj hais txog cov nyiaj tau los los ua ntawv thov thiab koj cov lus teb yuav raug muab ceev tseg tsis pub leej twg paub.

Tso npe thov kiag tam sim no

Solicite ahorao

申請

Ntaub ntawv qhia paub txog txheej txheem pab cuam ESA uas luam tawm ua tus niam ntawv loj

Nrhiav cov ntaub ntawv qhia paub txog txheej txheem pab cuam uas sau ua lwm hom lus thiab kom pom cov ntawv loj.

Lus As Kiv

Filename
ESAP_LargePrint_E.pdf
Size
37 KB
Format
application/pdf
Rub tawm los

Español

Filename
ESAP_LargePrint_S.pdf
Size
45 KB
Format
application/pdf
Rub tawm los

中文

Filename
ESAP_LargePrint_C.pdf
Size
86 KB
Format
application/pdf
Rub tawm

Việt

Filename
ESAP_LargePrint_V.pdf
Size
126 KB
Format
application/pdf
Rub tawm los

한국어

Filename
ESAP_LargePrint_K.pdf
Size
84 KB
Format
application/pdf
Rub tawm los

Lus Hmoob

Filename
ESAP_LargePrint_H.pdf
Size
45 KB
Format
application/pdf
Rub tawm los

Русский

Filename
ESAP_LargePrint_R.pdf
Size
52 KB
Format
application/pdf
Rub tawm los

Nrhiav cov lus teb rau cov lus nug uas keev nyiam nug tas li hais txog txheej txheem pab cuam ESA.

 • ESA cob qhia cov neeg cog lus ncau, uas muaj xam nrog rau Cov Kws Paub Txog Hluav Taws Xob Tshwj Xeeb, Cov Kws Paub Huab Cua Tshwj Xeeb thiab Tus Kws Txawj Hauj Lwm Fab Tev Niv Ntawm Txoj Kev Kuaj Cuab Yeej Roj As Xeeb Txawv yog cov uas yuav tuaj rau tom koj tsev.
 • Peb Cov Neeg Qis Tes ntawm Txheej Txheem Pab Cuam, Resource Innovations and Richard Heath & Associates (RHA) kuj muaj cov neeg ua hauj lwm hauv cheeb tsam uas tuaj yeem caij tsheb maum taus tuaj nrog cov neeg cog lus ncau txhawm rau kom ntseeg tau tias cov hauj lwm uas ua hauv koj lub tsev no ncav caug raws li cov qauv zoo.
 • Cov neeg cog lus ncau ntawm cov khoom kuj tseem tuaj yeem tuaj ua hauj lwm rau tom koj lub tsev txhawm rau kom tshem tawm thiab rov kho tub yees qub thiab nruab lub tub yees tshiab rau.
 • Cov neeg tshuaj ntsuam ntawm PG&E li Central Inspection Program thiab Cov Neeg Sawv Cev ntawm Cov Kev Pab Cuam Roj Av kuj tseem tuaj yeem tuaj ntsib rau tom koj lub tsev txhawm rau hloov kho cov khoom siv los sis ntsuam xyuas rau lub hom phiaj kev tshuaj tshuam.

 • Cov neeg ua hauj lwm ntawm ESA cov neeg cog lus ncau (pab pawg Cov Kws Paub Hluav Taws Xob Tshwj Xeeb thiab Cov Kws Paub Huab Cua Tshwj Xeeb) uas hnav lub tsho kob xiav yam muaj ESA lub cim nyob rau sab lawg ntawm hauv siab nrog rau cov kab lus hais tias, "Participating Contractor for Pacific Gas and Electric Company."
 • Cov neeg ua hauj lwm ntawm chaw ntawm Resource Innovations and Richard Heath & Associates (RHA) yuav hnav lub tsho kob txho nrog lub cim Energy Savings Assistance Program nyob rau sab xis ntawm hauv siab thiab muaj lub cim ntawm tuam txhab Resource Innovations los sis RHA nyob rau sab laug ntawm hauv siab nrog rau cov kab lus sau tias, "Participating Contractor for Pacific Gas and Electric Company."
 • Txhua cov neeg cog lus ncau thiab cov neeg ua hauj lwm ntawm chaw ntawm Resource Innovations thiab RHA muaj daim npav duab khuam caj dab ntawm Energy Savings Assistance Program uas muaj lawv lub npe, lub npe tuam txhab, tus zauv kev cim thawj thiab hnub tag sij hawm.
 • Cov neeg tshuaj ntsuam ntawm Central Inspection Program yuav hnav cov tsho kob xiav doog uas muaj lub cim PG&E nrog thiab nqa daim npav ID ntawm PG&E nrog.
 • Cov Neeg Sawv Cev Tam Cov Kev Pab Cuam Roj Av ntawm PG&E yuav hnav cov khaub ncaws PG&E thiab nqa daim npav ID ntawm PG&E nrog.
 • Yog tias muaj kev poob siab txog kev cim thawj ntawm tus neeg cog lus ncau, thov hu rau 1-800-933-9555. Yog tias muaj kev poob siab txog kev cim thawj ntawm PG&E cov neeg ua hauj lwm, thov hu rau PG&E ntawm 1-800-PGE-5000 (1-800-743-5000).

Tsis tau. Txoj hauj lwm no yuav tsum yog ua los ntawm cov neeg cog lus ncau uas yog cov tau txais kev cob qhia zoo los ua hauj lwm rau txheej txheem pab cuam Energy Savings Assistance.

Txoj kev mus los ntawm tus neeg siv hluav taws xob ntawm ESA

Nyob rau ntawm ESA, cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tuaj yeem tau txais cov kev txhim kho tom tsev dawb xwb.

ESA rau cov vaj tsev ntawm yim neeg muaj coob leej nyob

Txheej Txheem Kev Tsim Tag Nrho Rau Ntau Tsev Neeg Sab Qaum Teb Uas Muab Kev Pab Rau Fab Kev Txuag Hluav Taws Xob

Qhov txheej txheem pab cuam thoob plaws lub xeev no muab cov kev ntsuas (maj tab kas) txog kev ua hauj lwm tau zoo ntawm feem hluav taws xob thiab kev ua kom haum mus raws li txheej xwm huab cua kom meej ntxaws thiab siv tau hauj lwm zoo rau cov tswv thiab cov neeg xauj tsev hauv cov yim neeg uas muaj coob leej nyob uas muaj kev tsim nyog raws nyiaj khwv tau los yam txwv nruj thiab tsis txwv nruj.

Mus saib tau rau ntawm Cov Kev Txuag Hluav Taws Xob ntawm Cov Yim Neeg Muaj Coob Leej Nyob txhawm rau kev paub ntau ntxiv txog Cov khoom siv tshiab rau kev txuag hluav taws xob rau cov tsev neeg thiab cov vaj tsev ntawm cov yim neeg muaj coob leej uas muaj cai tsim nyog

Cov chaw muab kev pab cuam ntau ntxiv los mus pab koj txuag

Cov lus taw qhia txog kev txuag hluav taws xob siv nyob rau lub caij ntuj sov

Nrog rau cov lus taw qhia thiab cov cuab yeej pab rau kev txuag hluav taws xob nyob rau lub caij huab cua sov vaum uas siv yooj yim no, koj muaj peev xwm txuag tau nyiaj tseg thiab tswj tau koj lub vaj tsev kom nyob tau kaj siab lug.

 

Pab them koj cov nqi hluav taws xob

Nrhiav kev pab los them koj cov nqi hluav taws xob los sis txo koj cov nqi hluav taws xob kom qis tuaj.

Txuag nyiaj nrog cov nyiaj tau txais rov qab

Tshawb nrhiav kom paub txog cov nyiaj tau txais rov qab thiab cov txheej txheem pab cuam txhawb siab rau koj lub vaj tsev los sis lub lag luam.