Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Zoo siab txais tos tuaj rau lub vas sab pge.com tshiab!

Tsim los pab koj—thiab nrog koj

Txoj kev txuag lub caij ntuj no

Cua sov thiab txias txias li 50% ntawm tag nrho zog siv nyob rau hauv nruab nrab tsev. Txo tus thermostat ntawm 70° F rau 65° F yuav txuag tau koj roughly 10%.

tsev neeg npaj kom txhij txoj phiaj xwm npaj thaum muaj xwm txheej ceev

Puas xav tau kev pab ntsig txog koj cov nuj nqi? Tshawb nrhiav cov hau kev them nqi thiab cov kev txuag nyiaj

Cov poj niam sau npe rau kom tau txais Kev Sau Nqi Raws Li Cov Peev Nyiaj

Tsim ib txoj phiaj xwm kev npaj rau thaum muaj xwm txheej ceev hnub no rau koj tsev neeg tag nrho

Kev txuag nyiaj nqi hluav taws xob rau cov lag luam

Txo cov nqi kev khiav lag luam nrog cov khoos pab kev txuag hluav taws xob rau koj cov chaw lag luam