Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Cov Kev Ntaus Nqi Sib Quas txog rau Hluav Taws Xob Hauv Xeev California (California Alternate Rates for Energy, CARE)

Cov kev txo nqi txhua hli ncua sij hawm ntev rau koj cov nqi hluav taws xob

Ua ntawv thov rau txoj kev txo nqi txhua hli raws CARE.

Txheej txheem pab cuam California Alternate Rates for Energy (CARE) yog qhov kev txo nqi txhua hli txog 20% los sis ntau dua rau cov roj nkev thiab hluav taws xob. Cov neeg koom nrog uas muaj cai tsim nyog ncav tau raws li cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau los ntawd los sis tau tso npe nkag rau qee cov txheej txheem muab kev pab cuam rau pej xeem.

 

lub cim kev ceeb toom qhia paub tseem ceeb Lus Cim Tseg: CARE thiab FERA koom tib daim ntawv tso npe thov. Yog tias koj tsis muaj cai tsim nyog rau CARE, ces peb yuav kuaj xyuas seb koj puas muaj cai tsim nyog rau FERA. Kawm kom paub ntau ntxiv txog FERA. Dhau ntawd, kuj muaj lwm cov chaw muab kev pab cuam fab nyiaj txiag thiab kev txhawb pab ntau ntxiv.

Piv CARE thiab FERA cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau los

 

*Cov nyiaj khwv tau los yuav tsum yog xam ua ntej cov se thiab saib raws li cov hauv paus ntawm cov nyiaj khwv tau los tam sim no. Siv tau mus txog Lub Tsib Hlis Ntuj 31, 2024.

Cov ntaub ntawv pov thawj txog cov nyiaj khwv tau los

Cov ntaub ntawv pov thawj txog cov nyiaj khwv tau los tsis tas yuav tsum muaj thaum koj ua ntawv thov CARE.

 • Tej zaum koj yuav raug xaiv kom los muab cov kev kuaj xyuas txog qhov tseeb ntawm nyiaj khwv tau los tau txhua lub sij hawm.
 • Yog tias peb tsis hnov ​​teb dab tsi los ntawm koj li txog ntua rau hnub tim uas tau teev hauv tsab ntawv no, koj qhov kev txo nqi yuav raug tshem tawm. 

Puas muaj lus nug dab tsi?

Xa email rau CAREandFERA@pge.com los sis hu rau 1-866-743-2273.

 1. Rub tawm daim foos kev kuaj xyuas txog qhov tseeb thiab phau ntawv qhia ntaub ntawv ntawm nyiaj khwv tau los:
 2. Txhawm rau xa hauv oos lais (online), nkag siv rau hauv koj tus as khaujlos sis 

 

Muab cov ntaub ntawv uas sau tiav xa hauv chaw xa ntawv los sis fej mus rau:

PG&E/FERA program
PO BOX 29647
Oakland, CA 94604-9647

Fax: 1-877-302-7563

Leej twg thiaj li raug xaiv rau kev kuaj xyuas txog qhov tseeb tom qab kev sau npe rau kev siv hluav taws xob siab? 

 • Cov neeg siv hluav taws xob uas siv hluav taws xob ntau tshaj li 400% ntawm lawv li Baseline Allowance peb npaug nyob rau ncua sij hawm 12-lub hlis.
  • Feem California Public Utilities Commission tseev kom koj cia li koom qhov Txheej Txheem Pab Cuam Rau Kev Kuaj Xyuas Txog Qhov Tseeb Tom Qab Kev Sau Npe Rau Kev Siv Hluav Taws Xob Siab (Program High Usage Post-Enrollment Verification).

 

 • Koj muaj sij hawm xa ntaub ntawv nyob rau 45 hnub tom qab pab li kev thov los kuaj xyuas qhov tseeb txog koj li nyiaj khwv tau los. Kev ua tsis tau raws li qhov ntawd yuav ua rau plam koj li kev txo nqi.

 

Ua raws cov kauj ruam no:
 

 1. Rub tawm daim foos kev kuaj xyuas txog qhov tseeb tom qab-kev tso npe nkag ntawm kev siv hluav taws xob siab ntawm CARE: Daim Foos Kev Siv Hluav Taws Xob Siab ntawm CARE (PDF)
  • Cov foos muaj ua lwm yam lus dhau ntawm Lus As Kiv tuaj yeem muaj nyob rau nram qab no.
 2. Txhawm rau muab nws xa hauv oos lais (online), nkag siv rau hauv koj tus as khaujlos sis
   

  Muab cov ntaub ntawv uas sau tiav xa hauv chaw xa ntawv los sis fej mus rau:

  PGE CARE/FERA program
  PO BOX 29647
  Oakland, CA 94604-9647

  Fax: 1-877-302-7563

   

 3. Cov neeg siv hluav taws xob ntawm CARE yuav tsum tso npe nkag rau hauv txheej txheem pab cuam Energy Savings Assistance (ESA)
  • Txheej txheem pab cuam ESA muab cov kev txhim kho qhov kev ua hauj lwm zoo ntawm hluav taws xob hauv tsev yam tsis xam nqi dab tsi. 
  • California Public Utilities Commission tseev kom cov neeg siv hluav taws xob ntawm CARE koom rau hauv txheej txheem pab cuam ESA. 

Kev tso npe nkag hauv txheej txheem pab cuam ESA

Cov chaw muab kev pab ntawm CARE

 

Swb nqis mus txhawm rau nrhiav cov ntaub ntawv PDF nram qab no:

 • Cov ntawv tso npe thov rau kev tso npe nkag ntawm CARE uas luam tawm
 • Cov ntawv tso npe thov ntawm cov neeg xauj tsev uas siv lub tshuab ntsuas kev siv hluav taws xob ncau me ntawv CARE luam tawm
 • Lwm cov ntawv tso npe thov ntawm CARE luam tawm
 • Cov foos thov kev kuaj xyuas txog qhov tseeb tom qab kev tso npe nkag
 • Cov foos ua kev kuaj xyuas txog qhov tseeb tom qab kev sau npe rau kev siv hluav taws xob siab
 • Phau ntawv qhia txog cov ntaub ntawv teev txog qhov nyiaj khwv tau los uas tseev kom muaj
 • Nkag siab txog koj cov nqi hluav taws xob
 • Baseline allowance
 • Cov lus qhia rau kev txuag nyiaj

 

Cov foos uas muaj feem ntau:

 • Lus As Kiv
 • Lus As Kiv Uas Luam Ua Tus Ntawv Loj
 • Español
 • 中文
 • Việt

 

Cov ntawv tso npe thov ntawm cov neeg xauj tsev uas siv lub tshuab ntsuas kev siv hluav taws xob ncau me ntawv CARE luam tawm

 

Lwm cov ntawv tso npe thov ntawm CARE luam tawm

Cov lus nug uas nquag nug (frequently asked question, FAQ) txog txheej txheem pab cuam CARE

 

Puas tseem muaj lus nug ntxiv? Hu rau 1-866-743-2273 los sis xa email CAREandFERA@pge.com.

Qhov kev txo nqi no yuav siv sij hawm ntev li ob lub xyoos. Yog koj nyob rau ncua hloov kho nyiaj khwv tau los, txoj kev txo nqi no yuav siv tau li plaub lub xyoos.

 • Hais txog peb lub xyoos ua ntej qhov kev txo nqi no yuav tag sij hawm, PG&E yuav xa ib tsab ntawv thiab ib daim ntawv tso npe thov tuaj. Yog hais tias koj tseem muaj cai tsim nyog raws li cov lus qhia ntawm txheej txheem pab cuam tam sim no, ces koj tuaj yeem rov ua ntawv thov rau tau.

Ntaub ntawv pov thawj txog cov nyiaj khwv tau los tsis tas yuav tsum muab thaum lub sij hawm lis txheej txheem daim ntawv tso npe thov. Txhawm li cas los xij, tej zaum peb yuav xaiv raws kev rho hmoov los kom koj muab cov ntaub ntawv pov thawj ntawm nyiaj khwv tau los nyob rau ib lub hnub tim twg tom qab ntawd.

Txoj kev txo nqi yuav pom tshwm nyob rau ntawm daim ntawv sau nqi tom ntej uas koj tau txais.

Yim neeg uas muaj ib tsev neeg nyob nkaus xwb:

Nqe lus: Lo lus tias “Kev Txo Nqi ntawm CARE” yuav pom tshwm nyob rau hauv thawj nplooj ntawv ntawm koj daim ntawv sau nqi, raws li lub ncauj lus, "Koj Cov Txheej Txheem Pab Cuam Uas Tau Tso Npe Nkag." Nkag cuag tau rau daim qauv ntawv sau nqi (PDF).

 

Cov neeg xauj tsev uas siv lub tshuab ntsuas kev siv hluav taws xob ncau me:

 1. Peb yuav xa cov tsab ntawv tuaj rau cov neeg xauj tsev thiab cov tswv tsev tib si los caw lawv tuaj rau txheej txheem pab cuam CARE.
 2. Cov tswv tsev yuav tau thaj tsob los xa qhov kev txo nqi CARE ntawd mus rau tus neeg xauj tsev.
  • Txoj kev txo nqi yuav tsum pom tshwm nyob rau ntawm cov kab ntsiab lus hluav taws xob uas cov neeg xauj tsev tau txais los ntawm lawv cov tswv tsev.

 

Lus Cim Tseg: Txoj kev txo nqi yuav tsum pom tshwm nyob rau ntawm cov kab ntsiab lus hluav taws xob uas cov neeg xauj tsev tau txais los ntawm lawv cov tswv tsev.

Tsis tau. Txhua tsev neeg yuav tsum muaj lub tshuab ntsuas kev siv hluav taws xob cais tawm faj seeb txhawm rau txais cov kev txo nqi ntawm CARE.

Peb txhawb kom koj rov ua ntawv thov tuaj dua thaum uas cov xwm txheej ntawm koj li nyiaj khwv tau los hloov pauv lawm. Ntaub ntawv pov thawj txog cov nyiaj khwv tau los raug tseev kom muaj yog tias koj rov qab ua ntawv thov dua tshiab nyob rau 24 lub hlis tom qab nraug xyeej nyob rau ntawm cov nyiaj pab ntawm CARE.

 

Lus Cim Tseg: Cov lus qhia ntawm nyiaj khwv tau los hloov pauv txhua lub xyoo thaum Lub Rau Hlis Ntuj. 

 1. Ua raws li cov lus qhia nyob rau ntawm tsab ntawv uas koj tau txais.
 2. Sau teev txhua tus neeg ntawm koj tsev neeg.
 3. Muab cov ntawv theej qauv txog cov ntaub ntawv nyiaj khwv tau los ntawm txhua tus neeg hauv kev yim neeg nrog rau qhov nyiaj khwv tau los. 
 4. Xa koj cov ntaub ntawv uas ua tiav ntawd mus rau hauv online. Nkag siv rau koj tus as khauj.
  • Koj yuav tsum tau sau ib tsab ntawv nyob rau hauv 45 hnub txij li hnub tim uas sau tsab ntawv no tuaj.

 

Koj kuj tseem tuaj yeem xa raws kev xa ntawv tau yam siv lub hnab ntawv rau kev xa ntawv uas twb them nyiaj lawm uas muab los nrog tsab ntawv no. Xa raws kev xa ntawv mus rau:


PG&E CARE program
PO BOX 29647
Oakland, CA 94604-9647

Los sis fax: 1-877-302-7563

 

Rub tawm "Phau Ntawv Qhia Ntaub Ntawv Ntawm Nyiaj Khwv Tau Los Uas Tseev Kom Muaj ntawm CARE/FERA" nram qab no ua cov kev piv txwv ntawm cov ntaub ntawv uas lees txais tau.

 • Txhua tus neeg hauv yim neeg uas tau txais cov khwv nyiaj tau los tseev kom muab xa tuaj nyob rau hauv cov ntaub ntawv pov thawj nyiaj khwv tau los. 
 • Nyob ntawm koj qhov xwm txheej thiab txoj hauv kev uas koj thiab koj tsev neeg tau txais cov nyiaj khwv tau los, tej zaum koj yuav tau xa ntau dua ib daim ntawv.

 

Rub tawm Phau Ntawv Qhia Ntaub Ntawv Ntawm Nyiaj Khwv Tau Los Uas Tseev Kom Muaj ntawm CARE/FERA - Lus As Kiv (PDF)

 

Txog rau ntawm cov phau ntawv qhia uas luam tawm ua ntau hom lus sib txawv, mus rau ntawm "qhov chaw qhib "Cov foos thiab cov lus qhia".

PG&E yuav muab lub siab zoo los hu rau koj li 15 hnub tom qab peb xa tsab ntawv kom kuaj xyuas txog qhov tseeb txheeb ntawm cov nyiaj khwv tau los.

 • Kev hu xov tooj yog ceeb toom tias koj yuav tsum xa cov ntaub ntawv nyiaj khwv tau los kom thiaj li tsis txhob plam txheej txheem pab cuam CARE.

 1. Txeeb xyuas tsab ntawv no tias seb hom ntaub ntawv twg uas xav tau.
 2. Sau cov ntaub ntawv no ua ke.
 3. Xa nws mus rau txheej txheem pab cuam CARE yam siv lub hnab ntawv uas muab tuaj ntawd.

Yog tias koj cov ntaub ntawv tsis tau txais nyob rau hnub tim uas teev cia hauv tsab ntawv kuaj xyuas txog qhov tseeb, koj yuav raug tshem tawm ntawm txheej txheem pab cuam CARE.

 • Kev tshem tawm ntawm qhov txheej txheem pab cuam no yuav siv tau txij li zeeg sij hawm kev xa ntawv sau nqi tuaj tom ntej.
 • Koj cov nqi hluav taws xob yuav nce ntxiv raws li qhov tshwm sim.

Raws txheej txheem ntawm kev rov tso npe nkag ntawm txheej txheem pab cuam CARE, koj yuav tsum xa cov ntaub ntawv pov thawj ntawm cov nyiaj khwv tau los uas tau thov tseg ntawd raws tsab ntawv kev kuaj xyuas txog qhov tseeb thaum xub thawj ntawd.

 

Koj puas tau xa cov ntaub ntawv thiab tau txais ib tsab ntawv qhia tias koj cov ntaub ntawv tsis tau txhij? Xa cov tsab ntawv raug thov ntawd mus rau txheej txheem pab cuam CARE yam siv lub hnab ntawv uas muab tuaj ntawd.

Koj tuaj yeem raug xyeej ntawm kev tso npe nkag los sis raug tshem tawm ntawm Txheej Txheem Pab Cuam CARE vim yog cov laj thawj nram qab no:

 • Koj tsis ua tau raws li cov lus qhia txog kev muaj cai tsim nyog ntawm qhov txheej txheem pab cuam.
 • Cov nyiaj khwv tau los ntawm koj yim neeg ntau tshaj li qhov teev tseg ntawm cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau los.
 • Koj muaj lub tshuab ntsuas kev siv hluav taws xob uas tsis muaj cai tsim nyog.
 • Koj muab pov thawj lees pauv rau qhov txheej txheem pab cuam tsis tau. Koj yuav tsum tau muab pov thawj lees paub dua tshiab txhua ob xyoos twg, los sis txhua plaub lub xyoos twg rau cov yim neeg uas nyob rau ncua hloov kho nyiaj khwv tau los.
 • Peb tau thov kom muab pov thawj ntawm cov nyiaj khwv tau los thiab koj raug xyeej lawm, tsis teb raws tuaj raws sij hawm los sis tsis teb yam uas muaj cov ntaub ntawv txhij txhua.

Tsis tau. Koj yuav tsum muaj npe nyob rau hauv qhov txheej txheem pab cuam CARE thiaj tau txais txoj kev txo nqi. Cov kev txo nqi suav rov qab siv tsis tau yog tias koj tsis tau muaj npe nyob rau hauv txheej txheem pab cuam CARE.

Txheej txheem pab cuam CARE thiab FERA puav leej muab cov kev txo nqi txhua hli rau cov yim neeg muaj cai tsim nyog raws nyiaj khwv tau los. Txawm li cas los xij, txhua qhov txheej txheem pab cuam muaj ntau hom kev txo nqi hluav taws xob thiab muaj ntau cov lus qhia ntawm kev muaj cai tsim nyog uas sib txawv:

 

Txheej txheem pab cuam CARE muab qhov kev txo nqi tsawg kawg nkaus yog 20% rau cov nqi roj nkev thiab hluav taws xob. Txhawm rau kom muaj cai tsim nyog rau txoj kev txo nqi ntawm CARE, ib tug neeg twg hauv koj tsev neeg yuav tsum:

 • Tau koom nrog qee cov txheej txheem muab kev pab cuam rau pej xeem lawm, los sis
 • Ncav cuag raws li cov lus qhia rau cov nyiaj khwv tau los txhua xyoo ntawm tsev neeg tag nrho

 

Txheej txheem pab cuam FERA muab qhov kev txo nqi tsawg kawg nkaus yog 18% rau cov nqi hluav taws xob. FERA tsis muab kev txo nqi rau cov nqi roj nkev. Txhawm rau kom muaj cai tsim nyog rau txoj kev txo nqi ntawm FERA, koj tsev neeg yuav tsum:

 • Muaj peb leeg los sis coob dua
 • Ncav cuag raws li cov lus qhia rau cov nyiaj khwv tau los txhua xyoo ntawm tsev neeg tag nrho


Lus Cim Tseg: CARE thiab FERA koom tib daim ntawv tso npe thov. Yog tias koj tsis muaj cai tsim nyog rau CARE, ces peb yuav kuaj xyuas seb koj puas muaj cai tsim nyog rau FERA.

Yog. CARE, FERA thiab Medical Baseline yog lub xeev cov txheej txheem pab cuam uas muab kev txo nqi hluav taws xob rau cov tsev neeg uas muaj cai tsim nyog raws nyiaj khwv tau los tsawg.

 • Cov txheej txheem pab cuam no raug tswj hwm los ntawm PG&E rau txhua tus neeg siv hluav taws xov, suav nrog cov neeg xaiv los txais kev pab cuam los ntawm CCA.
 • Yog tias koj twb muaj npe rau hauv CARE/FERA/Medical Baseline lawm thiab pib qhov kev pab cuam nrog CCA, koj tus as khauj kuj tseem yuav muaj npe nyob rau hauv cov txheej txheem pab cuam no. Koj kuj tseem yuav tau txais koj cov kev txo nqi puv npo raws li koj lub chaw muab kev pab cuam tshiab.
 • Cov kev tso npe tshiab thiab cov kev rov tso npe rau CARE/FERA/Medical Baseline yuav tsum tau ua mus rau PG&E.

Koj qhov kev muaj cai tsim nyog ntawm cov nyiaj khwv tau los yog nce raws li ntawm cov nyiaj khwv tau los tam sim no ntawm txhua tus neeg nyob hauv koj yim neeg.

 1. Ntxiv rau nyiaj khwv tau los txhua xyoo tag nrho ntawm txhua tus neeg hauv koj yim neeg.
 2. Kuaj xyuas ncua teev nyiaj khwv tau los ntawm daim phiaj teev cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau los txhawm rau saib seb koj puas muaj cai tsim nyog rau CARE.

 

Tsuas yog siv cov nyiaj khwv tau los tam sim no thiab xam tseg rau 12 lub hlis tom ntej xwb.

 • Koj li kev xam cov nyiaj khwv tau los txhua xyoo yuav tsum tsis suav nrog cov nyiaj khwv tau los ntawm cov kev ua hauj lwm ua ntej ntawd.
  • Yog tias koj thiab/lo ssis lwm tus neeg hauv koj yim neeg tau ntsib kev poob hauj lwm los sis raug txo cov nyiaj ua hauj lwm, ces tam sim no koj tuaj yeem muaj cai tsim nyog.

 

Cov kev them nqi UI los sis PUA

Koj puas tau txais cov nyiaj pab ntawm Unemployment Insurance (UI) los sis nyiaj pab kev poob hauj lwm Pandemic Unemployment Assistance (PUA) raws li tsab cai ntawm Federal CARES thaum lub sij hawm ua ntawv thov?

 • Siv koj tsab ntawv phaj tshab EDD los xam cov nyiaj khwv tau los nce raws li seb koj raug teem caij rau hauv txoj kev them nqi ntev pes tsawg lub lim tiam lawm.
 • Mus saib rau ntawm "Cov Nyiaj Pab Uas Ntau Tshaj Plaws". Thaum lub sij hawm tso npe nkag, qhov no yuav tsum yog cov nyiaj ntau tshaj plaws uas koj yuav rau teem caij los txais.

Cov Neeg Koom Tes Hauv Cheeb Tsam Zej Zos ntawm CARE

PG&E koom tes nrog ntau pab pawg los pab cov neeg siv hluav taws xob raws Txheej Txheem Pab Cuam CARE.

 

Daim ntawv teev cov neeg cog lus nthuav qhia:

Txog rau ntawm daim ntawv teev txog ntawm peb Cov Neeg Cog Lus Nthuav Qhia Hauv Lub Zej Zos ntawm CARE (CARE Community Outreach Contractors, COCs) tam sim no:

Rub tawm daim ntawv teev txog ntawm peb Cov Neeg Cog Lus Nthuav Qhia Hauv Lub Zej Zos ntawm CARE (PDF)

 

Rais Ua Tus Neeg Cog Lus Nthuav Qhia Hauv Lub Zej Zos ntawm CARE

 1. Rub tawm cov ntaub ntawv tseev kom muaj:
 2. Luam tawm, sau thiab xa daim foos ua ntaub ntawv teev lus tseg.

 3. Xa koj daim ntawv foos sau tiav mus rau PG&E raws email: CAREandFERA@pge.com.

 

Hu rau 1-866-743-2273 los sis xa email CAREandFERA@pge.com.

Kev Pab Txuag Hluav Taws Xob

 • Koj puas tau tso npe nkag rau hauv CARE?
 • Koj puas yog tswv los sis xauj ib lub tsev, chav tsev los sis lub tsev txawb uas los ntev tsib lub xyoos no los sis ntev tshaj saud?

Koj tuaj yeem muaj cai tsim nyog tau txais txheej txheem pab cuam Energy Savings Assistance (ESA) tau.

Cov chaw muab kev pab cuam thiab kev txhawb pab ntau ntxiv

Cov kev txo nqi ntxiv

Nrhiav cov ntaub ntawv qhia paub txog cov kev txo nqi rau cov kev pab cuam siv xov tooj thiab is taws nej (internet).

Siv qhov Kev Kuaj Xyuas Hluav Taws Xob Hauv Tsev (Home Energy Checkup)

 • Siv sij hawm li 5-feeb rau Kev Kuaj Xyuas Hluav Taws Xob Hauv Tsev (Home Energy Checkup).
 • Txheeb xyuas cov hauv paus ntawm hluav taws xob to tawm nyob hauv koj yim neeg.
 • Txais txoj kev npaj txuag hluav taws xob rau tus neeg siv hluav taws xob los ua kom cov nqi txhua hli ntawd tsawg tuaj.

Kev Npaj Pob Peev Nyiaj Tseg Them Nqi Hluav Taws Xob

Budget Billing yog ib qho cuab yeej siv dawb uas xam nruab nrab ntawm koj cov nqi hluav taws xob txhua zaus los pab koj tswj xyuas koj cov nqi hluav taws xob.

 • Teev tus qib ntawm cov kev them nyiaj txhua hli.
 • Them tam rau cov nuj nqis uas siab raws lub caij nyoog.