Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Kev txuag hluav taws xob thiab nyiaj

Cov lus qhia, cov txheej txheem pab cuam thiab cov chaw muab kev pab cuam los pab tswj xyuas koj cov kev siv hluav taws xob

Cov txheej txheem pab cuam txog kev txuag hluav taws xob

Tshawb nrhiav kom paub txog tus qib ntawm cov txheej txheem pab cuam los pab rau koj cov kev siv hluav taws xob kom tau zoo.

Kev siv hluav taws xob thiab cov lus qhia

Nkag cuag tau rau thiab nthuav qhia cov ntaub ntawv kev siv hluav taws xob rau koj lub tsev thiab lub chaw lag luam. Nrhiav cov lus qhia uas muaj txiaj ntsig rau kev siv hluav taws xob kom tsawg tuaj. 

Cov nyiaj tau txais rov qab thiab cov nyiaj txhawb siab

Tshawb nrhiav kom paub txog cov nyiaj tau txais rov qab thiab cov nyiaj txhawb siab rau koj lub tsev los sis lub chaw lag luam.

Tau txais kev pab them koj daim nqi

Nrhiav kev pab them nqi xws li CARE, FERA thiab Medical Baseline. Teeb tsa kev npaj them nqi.

California Alternative Rates for Energy Program (CARE)

Yog koj ncav cuag raws li cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau los, koj tuaj yeem tau txais kev txo nqi txhua hli txog li 20% los sis ntau dua rau roj nkev thiab hluav taws xob.

Medical Baseline Program

Kev pab rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj chaw nyob uas yuav tsum tau siv hluav taws xob rau qee yam kev kho mob.

Cov kev txuag hluav taws xob rau cov chaw lag luam

Kev txhawb pab kev txuag hluav taws xob

Tau txais cov paj ntsig ntawm kev qiv nyiaj uas qis txog 0% rau kev hloov pauv cov cuab yeej uas qub, thiab yaig tag lawm.

Cov txheej txheem pab cuam txog kev txuag hluav taws xob

Nrhiav cov txheej txheem pab cuam thiab cov nyiaj tau txais rov qab los pab koj lub chaw lag luam kom txuag tau hluav taws xob.

Cov txheej txheem pab cuam Muab Tau Raws Li Kev Xav Tau (Demand Response)

Kho koj li kev siv hluav taws xob kom haum txhawm rau kom txuag tau los sis kom tau txais nyiaj. 

Cov txheej txheem pab cuam ntsig txog nuj nqi thiab kev pab

Saib koj cov lus hais txog lub zog hluav taws xob. Them koj li nuj nqi. Kawm paub txog kev yuav thov kev pab tau li cas.

Cov chaw muab kev pab cuam txuag hluav taws xob ntau ntxiv

Tshawb nrhiav SmartMeter™

Saib txoj hau kev uas koj siv hluav taws xob nrog cov cuab yeej qhib siv SmartMeter™. Siv cov cuab yeej no los txo thiab tswj xyuas koj cov nqi txhua hli. 

Tswj xyuas koj qhov kev siv hluav taws xob

Nkag cuag tau rau, soj qab xyuas thiab tswj xyuas koj li kev siv hluav taws xob.

Nrhiav cov khoom siv hluav taws xob thiab cov txheej txheem pab cuam

Txais cov lus qhia txog cov khoom siv hluav taws xob thiab cov txheej txheem pab cuam kom ncav caug raws li koj cov kev xav tau hluav taws xob tshwj xeeb.