Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Kev Nkag Cuag Tau

Tag nrho cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E muaj cai tau txais kev nkag cuag tau sib npaug zos

Tiv tauj rau peb tau yog hais tias muaj teeb meem 

Thov hais tawm qhia txog cov teeb meem ntsig txog kev nkag cuag tau txhua yam uas koj ntsib thaum koj siv peb lub vas sab (site) los sis lwm cov kev pab cuam ntawm PG&E. Tiv tauj rau ADASupport@pge.com.

Peb ntsuam xyuas lub npov xa ntawv nyob rau txhua lub sij hawm ua hauj lwm tas li (hnub M-F; 8 teev sawv ntxov-5 teev tsaus ntuj).  Peb mam li teb koj cov lus nug nyob rau 3 hnub raws sij hawm ua hauj lwm.

Ib lub vas sab (website) uas tuaj yeem nkag cuag tau

Pge.com yog sim siv mus raws li cov lus qhia Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1AA.

Cov nplaus xawj (browsers) uas tau txais kev pab txhawb nqa

Tau txais ib daim ntawv teev meej tseeb txog ntawm cov nplaus xawj (browsers) uas tau txais kev pab txhawb nqa. Tshawb nrhiav cov lab npauv ua hauj lwm rau ntawm pge.com uas ua tau hauj lwm zoo tshaj plaws.

Lus qhia ntau ntxiv txog kev nkag cuag tau

Cov tsab ntawv thov cov qauv ntaub ntawv rau yus xaiv tau

Thov txhua cov ntaub ntawv luam tawm hais txog ntawm PG&E uas tsis sau nqi ua Cov Ntawv Su Uas Cov Neeg Tsis Pom Kev Siv Tau, ntawv luam tawm uas pom tus niam ntawv loj los sis ua suab lus.

Vulnerable Customer Status

Puas muaj kev phoom sij rau koj txoj kev noj qab haus huv los sis kev nyab xeeb yog hais tias koj li hluav taws xob los sis cua (gas) raug txiav lawm? Peb nyob ntawd no txaus siab yuav pab koj.

Medical Baseline Program

Kev pab rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj chaw nyob uas yuav tsum tau siv hluav taws xob rau qee yam kev kho mob.