Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Tiv tauj rau peb

Kev pab txhawb nqa tus neeg siv hluav taws xob thiab cov lus teb txog ntawm cov lus nug uas keev nyiam nug tas li 

lub cim (icon) ceeb toom txog xwm txheej kub ntxhov ceev  Yog hais tias koj hnov tsw roj nkev (gas) thas mab xaj los sis xoom xaim tias muaj ib qho xwm txheej kub ntxhov ceev, cia li tawm ntawm qhov chaw ntawd tam sim no thiab hu rau 9-1-1. 

lub cim (icon) ceeb toom txog xwm txheej kub ntxhov ceev  Yog hais tias koj pom muaj cov xaim hluav taws xob uas poob, txav kom deb. Tsis txhob tawm ntawm koj lub tsheb vaub kib los sis lub tsev. Hu rau 9-1-1. Tom qab ntawd hu rau PG&E ntawm 1-800-743-5000.

Lus qhia paub txog xwm txheej kub ntxhov ceev

Xoom xaim tsam yog ib qho xwm txheej kub ntxhov ceev lod?

 1. Hu rau 9-1-1.
 2. Txais lus qhia paub txog xwm txheej kub ntxhov ceev ntau ntxiv.

Hais tawm qhia ib qho xwm txheej uas tsis yog kub ntxhov ceev

Lus qhia paub txog chaw tiv tauj rau cov zwj ceeb uas tsis muaj kev phom sij tam sim ntawd txog rau lub neej txoj sia los sis caj ceg, xws li:

 • Nplaim teeb ntsa raws kev
 • Tub sab nyiag hluav taws xob
 • Cov kev tua hluav taws xob
 • Cov kev dag txhaum cai
 • Kev txiav ntoo

Koj puas yog ib tus neeg siv hluav taws xob ua lag luam?

Tiv tauj rau lub chaw muab kev pab cuam rau tus neeg siv hluav taws xob ua lag luam. Zam cov sij hawm tos. Teem sij hawm hu rov qab.

Cov kev dag txhaum cai

Pov thaiv koj lub tsev los sis lub chaw lag luam los ntawm kev ceev faj txog kev dag txhaum cai fab kev siv hluav taws xob.
 

lub cim kev ceeb toom qhia paub uas tseem ceebLus Cim Tseg: PG&E yeej ib txwm tsis thov koj cov ntaub ntawv qhia txog fab nyiaj txiag raws hauv xov tooj dua li.

Puas muaj lus nug sai dab tsi?

Nrhiav ib lo lus teb sai nyob rau hauv PG&E lub Chaw Muab Kev Pab (Help Center). Tau teb lus txog ntawm cov lus nug ntawm tus neeg siv hluav taws xob uas keev nyiam nug heev tshaj plaws rau hauv ib qho chaw uas tuaj yeem tshawb nrhiav tau yooj yim lawm.

Tiv tauj rau cov thawj fab saib xyuas hauj lwm ntawm PG&E

Rau txhua cov lus nug txog kev pab cuam rau tus neeg siv hluav taws xob ces hu rau peb tau ntawm tus xov tooj:

 

Hnub Monday-Friday, 7 teev sawv ntxov - 7 teev tsaus ntuj.
Hnub Saturday, 8 teev sawv ntxov - 5 teev tsaus ntuj.
Hnub Sunday thiab cov xuab moos tom qab ntawd: khoom txhua 24 xuab moos rau cov xwm txheej kub ntxhov ceev thiab kev pab cuam rau tus neeg siv hluav taws xob yam av tas naus mav


中文: 1-800-893-9555
Tiếng Việt: 1-800-298-8438
TTD/TTY: 7-1-1 (California Relay Service)

 

Yog hais tias koj sim tiv tauj rau peb dhau ntawm cov xuab moos li hais los saum toj saud, peb lub lab npauv teb lus ua suab muaj peev xwm pab tau koj:

 • Nkag cuag tau rau cov lus qhia paub ntau ntxiv txog tus as khauj
 • Them nqi
 • Tiv tauj rau feem xa nyiaj them nqi hluav taws xob
 • Txuas rau, txaiv tawm los sis hloov qhov kev pab cuam
 • Hais tawm qhia txog ib qho kev tua hluav taws xob

 

Nco ntsoov hu rau 8-1-1 ua ntej koj yuav khawb.

Puas muaj lus nug txog cov kev xaiv qhov phiaj xwm kev npaj txog ntawm tus nqi, cov kev ntsuam xyuas hluav taws xob los sis cov txheej txheem pab cuam? Tiv tauj rau peb hnub Monday-Friday nruab nrab 7 teev sawv ntxov txog 6 teev tsaus ntuj. 

 

 

Building and Renovation Service Center
1-877-743-7782

 

Cov foos rau kev them nyiaj dab tsi thiaj li siv tau?

PG&E lees txais cov foos rau kev them nyiaj nram qab no:

 

 1. Nyiaj tshev los sis tus neeg sau nqi qhov nyiaj tshev
 2. Daim ntawv yuav nyiaj
 3. Kev them nyiaj hauv oos lais (online) nrog rau kev xa nyiaj (hauv nyiaj tshev) hom ACH uas yooj yim thiab nyab xeeb

Rau kev siv hluav taws xob ib ntus, toj kev xaj lub twj ntsuas, los sis cov kev them nqi rau feem Engineering Advance:

 • Nkag mus rau hauv "Your Projects (Koj Cov Khoos Kas)" thiab xaiv "Pay Invoice (Them Daim Ntawv Sau Nqi)".
 • Sau koj cov lus qhia paub txog kev xa nyiaj hauv tuam txhab nyiaj txiag thiab tus as khauj thiab nias rau "Submit (Xa)".
  • Tom qab kos npe rau daim ntawv cog lus taiv tag lawm, nco ntsoov nias rau "Finish (Tiav Lawm)". Muab cov lus qhia paub raws li thov tuaj sau rau hauv qhov chaw sau qhia txog kev them nyiaj uas tshwm los ntawd.

 

Yog hais tias koj tsis muaj ib tus as khauj "Your Projects (Koj Cov Khoos Kas)", mus saib peb nplooj vas sab qhia txog kev xa nyiaj txhawm rau them koj daim ntawv sau nqi los sis daim ntawv cog lus hauv oos lais (online).

 

lub cim kev ceeb toom qhia paub uas tseem ceeb Lus Cim Tseg: PG&E yuav tsis khaws ib yam dab tsi ntawm koj cov ntaub ntawv fab nyiaj txiag cia tom qab ua tiav qhov kev xa nyiaj ntawd lawm.

 

 

Kuv puas muaj peev xwm them ua ob peb zaug rau cov kev pab cuam ntsig txog kev tsim ua kev choj thiab vaj tsev?

Tsis tau. Peb tseev kom yuav tsum tau them kom txwm nkaus ua ntej yuav pib cov kev pab cuam ntsig txog kev tsim ua kev choj thiab vaj tsev los sis kev nruab ib lub twj ntsuas.

 

 

Qhov nyiaj se Los Ntawm Qhov Nyiaj Khwv Tau Los ntawm Feem Kev Pab Nyiaj (Income Tax Component of Contribution, ITCC) yog dab tsi?

ITCC tseev kom yuav tsum tau them qhov nyiaj se txog ntawm qhov kev them nyiaj ua ntej uas PG&E suav sau rau kev nruab cov chaw muab kev yooj yim ntawd.

 • PG&E yuav tsum sau kom tau qhov nyiaj se no raws li cov lus qhia uas tau hais tseg los ntawm California Public Utilities Commission (CPUC).
 • ITCC raug tsim tsam los ua ib feem ntawm Tsab Cai Hais Txog Kev Rov Kho Nyiaj Se Dua Tshiab Ntawm Tsoom Fwv (Federal Tax Reform Act) Xyoo 1986.

Tag nrho cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E muaj cai tau txais kev nkag cuag tau sib npaug zos.

Mus rau ntawm PG&E nplooj vas sab hais txog kev nkag cuag tau rau

 

Cov kev pab cuam tshwj xeeb

 

Lub zeem muag uas tsis zoo li qub lawm
Thov kev pab cuam ntsig txog kev luam tawm ua tus ntawv loj, ib daim ntawv sau nqi ua tus ntawv su uas cov neeg tsis pom kev siv tau los sis teem ib lub sij hawm rau muab cov kev pab cuam tsim ua tus ntawv su uas cov neeg tsis pom kev siv tau rau ntawm cov khoom siv hauv vaj hauv tsev rau yim neeg.

Mus saib cov kev pab cuam txhais lus thiab ntsig txog kev pab

1-800-743-5000

 

Lag Ntseg/Tsis Hnov Lus Zoo/Kev Hais Lus
Peb muab ntau cov kev pab cuam rau peb cov neeg siv hluav taws xob uas lag ntseg, tsis hnov lus zoo, thiab qhov muag tsis pom kev zoo uas tsis muaj peev xwm hais tau lus.

Mus saib cov kev pab cuam txhais lus thiab ntsig txog kev pab

1-800-652-4712

 

Rau TTY, hu rau California Relay Service ntawm 7-1-1.

 

 

 

Nkag cuag tau rau cov ntaub ntawv uas txhais tag lawm

 

Thov txhais cov nqi hluav taws xob

 • Kom tau txais koj daim nqi PG&E ua lus Suav (Cantonese lossis Mandarin) lossis lus Mev:
 • Sau npe rau hauv koj tus account online .
 • Scroll down mus rau "Language" box.
 • Xaiv hom lus koj nyiam.
 • Nyem "Txuag Hloov."

 

Lus qhia paub txog txhua yam hais txog cov kev pab cuam ntawm PG&E

Tsis tas li ntawd, kuj tseem muaj cov lus qhia paub txog txhua yam hais txog cov kev pab cuam ntawm PG&E sau ua Lus As Kiv, Lus Suav (中文), Lus Spanish (español) thiab Lus Nyab Laj (Việt) tib si. Thaum hu rau cov naj npawb xov tooj nram qab no, nco ntsoov thov cov kev pab cuam txhais lus: