Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Cov kev dag ntxias

Pov thaiv koj lub tsev los sis lub chaw lag luam los ntawm kev ceev faj txog kev dag ntxias fab kev siv hluav taws xob

PG&E yeej ib txwm tsis thov koj cov ntaub ntawv qhia txog fab nyiaj txiag raws hauv xov tooj dua li.

Ceev faj cov kev dag ntxias raws hauv xov tooj thiab hauv email uas tab tom muaj ua ntu zus los

Yog hais tias koj tau txais ib tsab yog xov tooj los sis email uas xoom xaim tias yog dag ntxias, ces tiv tauj rau PG&E.

Tshaj qhia ib tsab xov tooj hu tuaj dag ntxiasXa ib daim Ntawv Tshaj Qhia Txog Kev Dag Ntxias Raws Hauv Xov Tooj
Tshaj qhia ib tsab email dag ntxias: Xa email tuaj rau peb ntawm ScamReporting@pge.com

PG&E cov neeg siv hluav taws xob tshaj qhia cov kev dag ntxias hauv xov tooj tuaj nrog cov kev hu xov tooj uas pom muaj PG&E hauv tus lej ID tus neeg hu xov tooj 1-800-743-5000. Los sis, tej zaum tus neeg hu xov tooj yuav dag tias yog tus sawv cev ntawm PG&E.

Cov kev hu xov tooj uas yog kev dag huab noj huab haus tej zaum yuav muaj xws li:

  • Qhia rau cov neeg siv hluav taws xob tias lawv daim ntawv nqi hluav taws xob dhau sij hawm them lawm thiab tias yuav muab hluav taws xob tuav tsis pub dhau ib xuab moos tshwj tsis yog hais tias kom cia li them nqi kiag tam sim ntawd.
  • Kev thov kom them nyiaj rau PG&E ua tau nrog ib daim npav khoom plig, MoneyPak® Card los sis los ntawm kev them nqi raws hauv lub ev (app) xws li Venmo los sis Zelle®. NCO NTSEG: Yog xav tshuaj xyuas PG&E cov hau kev them nqi uas tau txais kev tso cai, mus saib tau ntawm Cov Hau Kev los them nqi.
  • Kev thov koj tus lej as khauj ntawm PG&E, nkag mus rau hauv los sis tus lej Social Security txhawm rau kom nkag siab txog koj txoj kev siv hluav taws xob thaum sim muag qhov kev pab cuam rau koj los sis muab kev ntsuam xyuas hluav taws xob. Cov neeg muag khoom tsis tas yuav tsum tau cov ntaub ntawv no kom tau txais koj cov ntaub ntawv teev kev siv. PG&E muaj qhov txheej txheem pab Kev Qhia Kuv Cov Ntaub Ntawv (Share My Data program) rau cov neeg muag khoom kom tau txais cov ntaub ntawv teev kev siv nkaus xwb (tsis yog cov ntaub ntawv ntiag tug), nrog rau koj qhov kev tso cai.
  • Kev qhia rau cov neeg siv hluav taws xob tias lawv muaj cai tau txais cov nyiaj them rov qab thiab/los sis luv nqi ntawm PG&E, kev them nyiaj se rov qab ntawm tsoom fwv teb chaws, los sis cov nuj nqis uas tseem tshuav yav dhau los kom them rau PG&E. Tus neeg hu xov tooj yuav ua txhua txoj hau kev kom tau koj tus lej as khauj ntawm PG&E thiab lwm cov ntaub ntawv qhia txog tus kheej.
  • Kev dag hais tias tab tom yuav muaj ib qho kev tua hluav taws xob tshwm sim thiab thov cov ntaub ntawv qhia txog tus kheej los txiav txim seb qhov chaw nyob ntawm tus neeg siv hluav taws xob puas yuav raug cuam tshuam.
  • Kev dag tias yog tus neeg sawv cev ntawm lub txheej txheem chiv xub thawj ntawm PG&E kom lawv thiaj tuaj yeem muag tau ib yam khoom los sis nkag mus tau rau hauv koj lub tsev ntxiv.

Nco ntsoov tias cov neeg dag ntxias yuav zais lawv cov lej xov tooj tseem tiag los sis dag tias tuaj ntawm PG&E. PG&E tsis ua kev hu cov xov tooj no li.

PEB YEEJ IB TXWM TSIS THOV KOJ COV NTAUB NTAWV QHIA TXOG FAB NYIAJ TXIAG RAWS HAUV XOV TOOJ DUA LI. Cov lus thov fab nyiaj txiag uas tsis muaj tseeb zoo li no yuav tsum raug xam tias yog cov kev dag ntxias.

PG&E Corporate Security Department (Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Lub Tuam Txhab) yuav tshuaj xyuas txhua qhov kev tsis txaus siab txog kev dag ntxias rau ib qho kev tshawb nrhiav uas ua tau.

 

Nqis tes tawm tsam kiag rau ID ntawm tus neeg hu xov tooj dag ntxias

Yog hais tias koj muaj qhov ntshai txog tsab xov tooj uas tab tom hu tuaj ntawm PG&E, ces kom muab xov tooj khwb kiag thiab hu mus rau PG&E Customer Service tus lej xov tooj: 1-833-500-SCAM (1-833-500-7226).

Xa ib daim Ntawv Tshaj Qhia Txog Kev Dag Ntxias Raws Hauv Xov Tooj

Cov kev dag ntxias uas tso lub hom phiaj tsi ntsees mus rau cov neeg siv hluav taws xob hauv chaw lag luam uas yog haiv neeg Hispanic
Tshaj qhia cov kev dag ntxias raws hauv xov tooj uas ceeb toom tias qhov kev pab cuam hluav taws xob yuav raug txiav tawm tshwj tsis yog lub chaw lag luam ua kev them nyiaj los ntawm daim npav them nyiaj ua ntej xws li daim npav Green Dot card. PG&E tsis ua cov kev hu xov tooj no li. Peb yeej tsis thov kom them nyiaj tam sim nrog daim npav them nyiaj ua ntej raws hauv xov tooj los sis kiag ntawm tus kheej. Cov kev thov fab nyiaj txiag uas tsis muaj tseeb zoo xws li qhov no yuav tsum raug xam tias yog cov kev dag ntxias.

PG&E cov neeg siv hluav taws xob tshaj qhia tias tau txais cov email uas xoom xaim zoo li yog cov ntawv nqi xa tuaj ntawm PG&E. Cov ntawv nqi no yog cov ntawv cuav thiab yuav tsum raug xam zoo li yog cov kev dag ntxias.

Yog hais tias koj tau txais ib tsab email uas xoom xaim tias dag ntxias, tus email: ScamReporting@pge.com.

Yuav ua li cas thiaj pom cov kev dag ntxias fab hluav taws xob

Tshawb nrhiav txog cov kev dag ntxias fab kev siv hluav taws xob uas keev pom ntau thiab yam uas yuav tau ua yog hais tias koj ntsib ib qho kev dag ntxias ntawd.

Cov lus qhia kom muaj kev nyab xeeb fab kev dag ntxias

Tawm tsam tiv thaiv qhov kev yuav poob nyiaj uas yuav tshwm sim los ntawm cov kev dag ntxias.

Pov thaiv cov ntaub ntawv qhia txog tus kheej thiab cov lej ntawm daim npav credit

Tsis txhob muab cov ntaub ntawv tawm raws hauv xov tooj. Yog hais tias koj tau muab koj daim npav rho nyiaj rau ib tus neeg twg los sis kuaj xyuas cov ntaub ntawv qhia tus as khauj nyiaj txiag hauv xov tooj, tshaj qhia cov ntaub ntawv ntawd mus rau lub tuam txhab npav credit card los sis lub txhab nyiaj thiab tub ceev xwm.

Ceev faj cov email uas xa tuaj thov koj cov ntaub ntawv qhia txog tus kheej

PG&E saib tseem ceeb tshaj plaws rau koj txoj kev ruaj ntseg. Peb tsis xa email rau leej twg uas thov kom lawv muab cov ntaub ntawv qhia txog tus kheej yam tsis tas sau npe nkag mus rau hauv koj tus as khauj online ntawm PG&E los sis hu rau peb ua ntej.

Hu rau PG&E

yog hais tias koj txhawj xeeb txog qhov raug cai ntawm kev hu xov tooj tuaj ntsig txog ib daim ntawv nqi uas dhau sij hawm los lawm, kev thov kev pab los sis thov rau cov ntaub ntawv qhia txog tus kheej.

Nug daim npav txheeb qhia tus kheej

Ua ntej yuav tso cai rau ib tus neeg twg uas dag tias yog ib tus neeg sawv cev ntawm PG&E nkag los, ces thov nug cov ntaub ntawv txheeb qhia tus kheej ntawm nws ua ntej tso. PG&E cov neeg ua hauj lwm yeej nqa rawv lawv daim npav txheeb qhia tus kheej tas li thiab yeej txaus siab muab qhia rau koj pom tas mus li.

Hu rau tus xov tooj hu maj ceev ntawm PG&E Customer Service

1-833-500-SCAM (1-833-500-7226)

Yog hais tias ib tug neeg tau hais tias yog ib tug neeg ua hauj lwm qhia daim npav txheeb qhia tus kheej thiab koj tseem hnov tsis kaj siab li thiab. Peb yuav txheeb xyuas qhov kev teem caij thiab/los sis twb muaj PG&E hauv zej zog lawm. Yog hais tias koj tseem hnov tau tias raug hem thawj, ces ceeb toom rau tub ceev xwm hauv zos.

Kev lees paub txog kev mus xyuas raws li lub sij hawm teev tseg

Koj yuav tau txais ib tsab xov tooj uas cia li hu tuaj los sis tsab xov tooj ntiag tug hu tuaj ntawm tus neeg sawv cev pab cuam roj av uas tuaj ntawm PG&E ua ntej yuav mus ntsib raws lub sij hawm teem cia.

Lus qhia ntau ntxiv txog ntawm cov kev dag ntxias

PG&E Tam Sim No

Paub txog cov yam ntxwv ntawm ib qho kev dag ntxias txhawm rau zam kom txhob poob rau cov kev dag ntxias fab kev siv hluav taws xob.