Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Lub chaw muab kev pab cuam rau tus neeg siv hluav taws xob

Kev daws teeb meem rau cov teeb meem feem ntau ntsib

ícono de aviso importante Faj Seeb: Lub computer txhais lus no. Yog koj muaj lus nug, hu rau cov kev pab ntawm 1-877-660-6789.

  Cov kev dag txhaum cai

  Yuav tsum paub txog kev dag ntxias.  Tiv thaiv koj lub tsev lossis kev lag luam.

  Cov lus thov

  Nkag siab PG&E cov cai thiab cov txheej txheem thov.

  Lus thiab kev pab

  Nrhiav cov kev pab cuam:

  • Hauv hom lus uas tsis yog lus Askiv
  • Rau cov neeg lag ntseg, tsis hnov lus, tsis pom kev lossis muaj kev tsis taus hais lus

  Tiv tauj rau peb

  Xav tau kev pab ntxiv

  Cov tsab ntawv thov kev pab cuam

  Teeb tsa PG&E cov kev pabcuam thiab teem sijhawm teem sijhawm pabcuam online.

  Tswj xyuas koj tus as khauj

  Nrhiav thiab ua tus account thiab them cov haujlwm.

  Nuj nqis thiab kev pab

  Tau txais kev pab them koj daim nqi PG&E.