Mahalagang Alerto

Serbisyo sa kostumer

Solutions sa mga karaniwang nakakaharap na isyu

sagisag ng mahalagang abiso Tandaan: Isinalin ng kompyuter ang pahinang ito. Kung mayroon kang mga katanungan, tumawag sa mga serbisyo ng wika sa 1-877-660-6789 .

Mga scam

Magkaroon ng kamalayan sa mga pandaraya sa utility.  Protektahan ang iyong tahanan o negosyo.

Claim

Unawain ang mga patakaran at proseso ng claim ng PG&E.

Wika at mga serbisyong pantulong

Maghanap ng mga mapagkukunan ng serbisyo:

  • Sa mga wika maliban sa Ingles
  • Para sa mga customer na bingi, mahina ang pandinig, may kapansanan sa paningin o may kapansanan sa pagsasalita

Kontakin kami

Maghanap ng mga sagot sa mga karaniwang tanong at makakuha ng suporta.

Higit pang pangangailangan sa serbisyo

Mga paghiling ng serbisyo

Mag-set up ng mga serbisyo ng PG&E at mag-iskedyul ng mga appointment sa serbisyo online.

Pamahalaan ang iyong account

Maghanap at magsagawa ng mga gawain sa account at pagsingil.

Billing at tulong

Kumuha ng tulong sa pagbabayad ng iyong PG&E bill.