Mahalagang Alerto

Kontakin kami

Suporta at mga sagot sa kostumer sa mga karaniwang tanong 

emergency alerto icon  Kung naaamoy mo ang natural na gas o pinaghihinalaan mo ang isang emergency, umalis agad sa lugar at tumawag sa 9-1-1. 

emergency alerto icon  Kung makakita ka ng mga bumagsak na linya ng kuryente, iwasan. Huwag lumabas sa iyong sasakyan o tahanan. Tumawag sa 9-1-1. At pagkatapos ay tumawag sa PG&E sa 1-800-743-5000.

Impormasyon sa emergency

Naghihinala ng emergency?

 1. Tumawag sa 9-1-1.
 2. Kumuha ng higit pang impormasyon sa emergency.

Mag-ulat ng hindi-emergency

Impormasyon sa pagkontak para sa mga sitwasyon na hindi agarang nagbabanta ng peligro sa buhay o biyas, tulad ng:

 • Mga ilaw sa kalye
 • Pagnanakaw ng enerhiya
 • Mga pagkawala ng kuryente
 • Mga scam
 • Pag-trim ng puno

Pangnegosyong kostumer ka ba?

Kontakin ang customer service ng negosyo. Iwasan ang mga oras ng paghihintay. Mag-iskedyul ng callback.

Mga scam

Protektahan ang iyong tahanan o negosyo sa pamamagitan ng pagiging alerto sa mga utility scam.
 

sagisag ng mahalagang abisoTandaan: Hindi kailanman hihingin ng PG&E ang iyong pinansiyal na impormasyon sa telepono.

May mabilis na tanong?

Maghanap ng mabilis na sagot sa Help Center ng PG&E. Ang pinakakaraniwang mga tanong ng kostumer ay nasagot sa isang pahina na madaling hanapan.

Kontakin ang mga departamento ng PG&E

Para sa anumang mga tanong sa serbisyo para sa kostumer, tawagan kami sa:

 

Lunes-Biyernes, 7 a.m. - 7 p.m.
Sabado, 8 a.m. - 5 p.m.
Linggo at makalipas ang oras ng trabaho: Pagiging available 24-na oras para sa mga emergency at automated na serbisyo para sa kostumer


中文: 1-800-893-9555
Tiếng Việt: 1-800-298-8438
TTD/TTY: 7-1-1 (California Relay Service)

 

Kung sinusubukan mong abutin kami sa labas ng mga oras na nakalista sa itaas, matutulungan ka ng aming voice response system:

 • I-access ang impormasyon sa account
 • Magbayad
 • Kontakin ang mga transaksiyon sa pagsingil
 • Ipakonekta, idiskonekta o baguhin ang serbisyo
 • Iulat ang pagkawala ng kuryente

 

Alalahaning tumawag sa 8-1-1 bago ka maghukay.

May mga tanong tungkol sa mga opsyon sa rate plan ng negosyo, mga pagtatasa ng enerhiya o mga programa? Kontakin kami Lunes-Biyernes sa pagitan ng 7 a.m. hanggang 6 p.m. 

 

 

Sentro ng Serbisyo ng Pagtatayo at Renobasyon
1-877-743-7782

 

Anong mga klase ng bayad ang tinatanggap?

Tinatanggap ng PG&E ang mga sumusunod na anyo ng pagbabayad:

 

 1. Tseke o cashier’s check
 2. Money order
 3. Online na bayad na may simple, ligtas na ACH transfer (e-check)

Para sa pansamantalang power, singil sa bawat metro, o Advance na bayad sa Engineering:

 • Mag-sign in sa "Your Projects" at piliin ang "Pay Invoice".
 • Ibigay ang iyong impormasyon sa pagruruta ng banko at account at pindutin ang "Submit".
  • Matapos lumagda ng kontrata, siguruhing pindutin ang “Finish”. Ibigay ang impormasyong hiniling sa pop up ng bayad.

 

Kung wala kang "Your Projects" account, pumunta sa aming pahina ng pagsumite ng bayad para bayaran ang iyong invoice o kontrata online.

 

sagisag ng mahalagang abiso Tandaan: Hindi sine-save ng PG&E ang alinman sa iyong pinansiyal na impormasyon makatapos makumpleto ang transaksiyon.

 

 

Makakagawa ba ako ng mga bayad na hulugan para sa mga serbisyo sa konstruksiyon?

Hindi. Kailangan namin ng kumpletong bayad bago simulan ang mga serbisyo sa konstruksyon o pag-install ng metro.

 

 

Ano ang Income Tax Component of Contribution (ITCC) na buwis?

Kailangan ng ITCC ang pagbabayad ng buwis sa advance na bayad na kinokolekta ng PG&E sa pag-install ng mga pasilidad.

 • Dapat kolektahin ng PG&E ang buwis na ito ayon sa mga patnubay na itinakda ng California Public Utilities Commission (CPUC).
 • Itinaguyod ang ITCC bilang bahagi ng 1986 Federal Tax Reform Act.

Lahat ng mga kostumer ng PG&E ay may karapatan sa patas na access.

Pumunta sa pahina ng pag-access ng PG&E

 

Mga espesyal na serbisyo

 

May kapansanan sa paningin
Humiling ng malaking print na serbisyo, isang braille na singil o mag-iskedyul ng appointment para sa mga serbisyong pagmamarka ng braille sa mga pambahay na appliance.

Bumisita sa mga serbisyo para sa wika at pantulong

 

Bingi/Hirap Makarinig/Pananalita
Nagbibigay kami ng tulong para sa aming mga kostumer na bingi, hirap makarinig, at may kapansanan sa paningin at mga kostumer na may kapansanan sa pananalita sa iba’t ibang mga serbisyo.

Bumisita sa mga serbisyo para sa wika at pantulong

1-800-652-4712

 

Para sa TTY, tumawag sa California Relay Service sa 7-1-1.

 

 

 

Kunin ang nakasaling impormasyon

 

Humiling ng mga isinaling singil sa enerhiya

 • Para matanggap ang iyong PG&E bill sa Chinese (Cantonese o Mandarin) o Spanish:
 • Mag-sign in sa iyong online na account .
 • Mag-scroll pababa sa kahon ng "Wika".
 • Piliin ang iyong gustong wika.
 • I-click ang "I-save ang Mga Pagbabago."

 

Pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng PG&E

Bilang karagdagan, ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng PG&E ay makukuha sa Ingles, Intsik (中文), Espanyol (español) at Vietnamese (Việt). Kapag tumatawag sa mga sumusunod na numero, mangyaring humingi ng mga serbisyo sa pagsasalin: