Mahalagang Alerto

Kontakin kami

Suporta kostumer at mga sagot sa karaniwang mga tanong 

icon ng alerto sa emergency  Kung nakakaamoy ka ng natural na gas o hinihinala ang isang emergency, umalis na ngayon sa lugar at tumawag sa 9-1-1. 

icon ng alerto sa emergency  Kung makakita ka ng bumagsak na mga linya ng kuryente, lumayo dito. Huwag lumabas sa iyong sasakyan o tahanan. Tumawag sa 9-1-1. At pagkatapos ay tumawag sa PG&E sa 1-800-743-5000.

important notice icon Kailangan pa rin ba ng tulong? Subukan ang Help Center, tawagan ang residential customer service sa 1-877-660-6789 o kontakin ang iba pang mga departamento.

Impormasyon sa emergency

Naghihinala ng emergency?

 1. Tumawag sa 9-1-1.
 2. Kumuha ng higit pang impormasyon sa emergency.

Mag-ulat ng hindi-emergency

Impormasyon sa pagkontak para sa mga sitwasyon na hindi agarang nagbabanta ng peligro sa buhay o braso/binti, gaya ng:

 • Mga ilaw sa kalye
 • Pagnanakaw ng enerhiya
 • Mga pagkawala ng kuryente
 • Mga scam
 • Pag-trim ng puno

Mga scam

Protektahan ang iyong tahanan o negosyo sa pamamagitan ng pagiging alerto sa mga utility scam.
 

icon ng mahalagang abiso Tandaan: Hindi kailanman hihingin ng PG&E ang iyong pinansiyal na impormasyon sa telepono.

Pang-negosyong kostumer ka ba?

Bisitahin ang negostyo - pahina ng kontakin kami upang masiyasat ang mga rate plan, maghanap ng mga programa sa pagtitipid ng enerhiya at ibang mga madudulugan sa negosyo. Magtipid ng panahon—mag-iskedyul ng isang balik-tawag.

May mabilis na tanong?

Maghanap ng mabilis na sagot sa Help Center ng PG&E. Ang pinakakaraniwang mga tanong ng kostumer ay nasagot na sa isang, madaling hanapan na lugar.

Makipag ugnay sa mga departamento ng PG&E

 

Serbisyo sa residensiyal na kostumer

Lunes-Biyernes, 7 a.m. - 7 p.m.
Sabado, 8 a.m. - 5 p.m.
Linggo at pagkatapos ng oras ng trabaho: Pagiging available 24-na oras para sa mga emergency at automated na serbisyo para sa kostumer

 

中文: 1-800-893-9555
Tiếng Việt: 1-800-298-8438
TTD/TTY: 7-1-1 (California Relay Service)

 

Kung sinusubukan mong abutin kami sa labas ng mga oras na nakalista sa itaas, matutulungan ka ng aming voice response system:

 • I-access ang impormasyon sa account
 • Magbayad
 • Kontakin ang mga transaksiyon sa pagsingil
 • Ipakonekta, idiskonekta o baguhin ang serbisyo
 • Iulat ang pagkawala ng kuryente

Alalahaning tumawag sa 8-1-1 bago ka maghukay.

 

Serbisyo ng negosyo sa kostumer

May mga tanong tungkol sa mga opsyon sa pang-negosyong rate plan, mga pagtatasa ng enerhiya o mga programa? Kontakin kami Lunes-Biyernes sa pagitan ng 7 a.m. hanggang 6 p.m. 

 

Pagtatayo at renobasyon

Sentro ng Serbisyo para sa Pagtatayo at Renobasyon

Anong mga porma ng pagbabayad ang tinatanggap?

Tinatanggap ng PG&E ang sumusunod na mga porma ng pagbabayad:

 1. Tseke o cashier’s check
 2. Money order
 3. Online na pagbabayad gamit ang simple, ligtas na ACH transfer (e-check)

Para sa pansamantalang mga pagbabayad ng kuryente, singil sa bawat metro, o Advance na Engineering:

 • Mag-sign in sa "Your Projects" at piliin ang "Pay Invoice".
 • Ibigay ang iyong impormasyon sa pagruruta ng banko at account at pindutin ang "Submit".
  • Matapos lumagda ng isang kontrata, tiyaking pindutin ang “Finish”. Ibigay ang impormasyong hiniling sa pop up ng pagbabayad.

Kung wala kang "Your Projects" account, pumunta sa aming pahina ng pagsumite ng bayad upang bayaran ang iyong invoice o kontrata online.

icon ng mahalagang abiso Tandaan: Hindi sine-save ng PG&E ang alinman sa iyong pinansiyal na impormasyon pagkatapos makumpleto ang transaksiyon.

 

Makakagawa ba ako ng mga bayad na hulugan para sa mga serbisyo sa konstruksiyon?

Hindi. Kailangan namin ng kumpletong bayad bago simulan ang mga serbisyo sa konstruksyon o pag-install ng metro.

 

Ano ang Income Tax Component of Contribution (ITCC) na buwis?

Kailangan ng ITCC ang pagbabayad ng buwis sa advance na bayad na kinokolekta ng PG&E sa pag-install ng mga pasilidad.

 • Dapat kolektahin ng PG&E ang buwis na ito ayon sa mga patnubay na itinakda ng California Public Utilities Commission (CPUC).
 • Itinaguyod ang ITCC bilang bahagi ng 1986 Federal Tax Reform Act.

 

Mga serbisyo sa pag-access

Lahat ng mga kostumer ng PG&E ay may karapatan sa patas na access.

Pumunta sa pahina ng pag-access ng PG&E

 

Kapansanan sa paningin

Humiling ng malaking print na serbisyo, isang braille na singil o mag-iskedyul ng appointment para sa mga serbisyong pagmamarka ng braille sa mga pambahay na appliance.

Bumisita sa mga serbisyo para sa wika at pantulong

1-877-660-6789

 

Bingi/hirap makarinig/pagsasalita

Nagbibigay kami ng tulong sa iba’t-ibang mga serbisyo para sa aming bingi, hirap makarinig at mga kostumer na may kapansanan sa paningin o pagsasalita.

Bumisita sa mga serbisyo para sa wika at pantulong

1-800-652-4712

 

Para sa TTY, Video Relay Service (VRS) at iba pang mga serbisyo pagtawag para sa bingi o hirap makarinig, makipag-ugnayan sa California Relay Service sa 7-1-1.

 

Mga serbisyo sa wika

I-access ang nakasaling impormasyon

Humiling ng isinalin na mga bill ng enerhiya:

 • Upang makatanggap ng iyong singil ng PG&E sa Intsik (Cantonese o Mandarin) o Espanyol:
 • Mag-sign in sa iyong online account.
 • Mag-scroll pababa sa "Language" box.
 • Piliin ang nais mong wika.
 • I-klik ang "Save Changes."

Pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng PG&E

Bilang karagdagan, ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng PG&E ay makukuha sa Ingles, Intsik (中文), Espanyol (español) at Vietnamese (Việt). Kapag tumatawag sa sumusunod na mga numero, mangyaring humingi ng mga serbisyo sa pagsasalin: