ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 

  ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ PG&E ਨੂੰ 1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ?

 1. 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 2. ਜਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਸਟ੍ਰੀਟਲਾਈਟਾਂ
 • ਊਰਜਾ ਚੋਰੀ
 • ਬਿਜਲੀ ਆਉਟੇਜ਼
 • ਘੋਟਾਲੇ
 • ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕ ਹੋ?

ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਾਲਬੈਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ।

ਘੋਟਾਲੇ

ਉਪਯੋਗਤਾ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ।
 

ਨੋਟ: PG&E ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ।

ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਲ ਹਨ?

PG&E ਦੇ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੱਭੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ, ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

PG&E ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ:

 

ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧਤਾ


中文: 1-800-893-9555
Tiếng Việt: 1-800-298-8438
TTD/TTY: 7-1-1 (California Relay Service)

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੌਇਸ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
 • ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ
 • ਸੰਪਰਕ ਬਿਲਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ
 • ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਦਲੋ
 • ਆਉਟੇਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

 

ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੇਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਊਰਜਾ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

 

ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ
1-877-743-7782

 

ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

PG&E ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 

 1. ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਚੈੱਕ
 2. ਮਨੀ ਆਰਡਰ
 3. ਆਸਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ACH ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਈ-ਚੈੱਕ) ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ

ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਚਾਰਜ, ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ:

 • "ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ "ਭੁਗਤਾਨ ਬਿੱਲ" ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਰੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ "ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੋਰ।
  • ਕਿਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਭੁਗਤਾਨ ਪੌਪ ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ "ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।

 

 ਨੋਟ: ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PG&E ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

 

 

ਕੀ ਮੈਂ ਉਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਨਹੀਂ। ਉਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

 

ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਾਗ (Income Tax Component of Contribution, ITCC) ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ?

ITCC ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ PG&E ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 • PG&E ਨੂੰ California Public Utilities Commission (CPUC) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ITCC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1986 ਦੇ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਰੇ PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

PG&E ਦੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਓ

 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ

 

ਨਜ਼ਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਬਰੇਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ ਬ੍ਰੇਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ।

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ

1-800-743-5000

 

ਸੁਣਨ/ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੇ/ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹਿਰੇ, ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ

1-800-652-4712

 

TTY ਲਈ, California Relay Service ਨੂੰ 7-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 

 

 

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

 

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

 • ਆਪਣਾ PG&E ਬਿੱਲ ਚੀਨੀ (ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੈਂਡਾਰਿਨ) ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ:
 • ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ।
 • "ਭਾਸ਼ਾ" ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ।
 • "ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

 

PG&E ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PG&E ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ (中文), ਸਪੈਨਿਸ਼ (español) ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ (Việt) ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ: