ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Medical Baseline Program

ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ

ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ! ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Medical Baseline Program ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

 

Medical Baseline Program, ਜਿਸਨੂੰ Medical Baseline Allowance ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Frequently Asked Questions for Medical Professionals (PDF) ਅਤੇ Medical Practitioner Portal Manual (PDF)ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

 

PCIA Phase-Out (ਮੌਜੂਦਾ Medical Baseline ਗ੍ਰਾਹਕ)

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਤਮਾਨ PG&E Medical Baseline ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ (Direct Access, DA) ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਚੋਣ ਇਕੱਠ (Community Choice Aggregation, CCA) ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ Medical Baseline (MBL) ਲਈ ਪਾਵਰ ਚਾਰਜ ਇਨਡਿਫਰੈਂਸ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ (Power Charge Indifference Adjustment, PCIA) ਅਪਵਾਦ ਫੇਜ਼-ਆਉਟ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?

 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ PCIA ਅਪਵਾਦ ਫੇਜ਼-ਆਉਟ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ FAQ ਨੂੰ ਦੇਖੋ: Medical Baseline PCIA frequently asked questions (PDF)

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

Medical Baseline Program ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, E-1, EM, ਜਾਂ E-TOU-C) ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ Baseline Allowance ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

Medical Baseline Program ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਲਗਭਗ 500 ਕਿੱਲੋਵਾਟ-ਘੰਟਾ (kwh) ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25 therms ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ Medical Baseline Program ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ PG&E ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਨੋਟ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਲਾਈਨ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਤ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਮ (ਈ-ਈਐਲਈਸੀ) ਅਤੇ ਈ-ਟੀਓਯੂ-ਡੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 12٪ ਛੋਟ (ਡੀ-ਮੈਡੀਕਲ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ D-ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਰਿਫ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ।

 

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, PG&E ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਦੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff) (PSPS) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 48 ਘੰਟੇ, 24 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੱਸ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਾਲਾਂ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਫ਼ੋਨ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 

Medical Baseline ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਡੋਰ-ਬੈੱਲ ਦੀ ਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ Medical Baseline ਗ੍ਰਾਹਕ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਬੋਲਕੇ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

PSPS ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਪੂਰੇ PSPS ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

Medical Baseline Program ਲਈ ਯੋਗਤਾ

 

Medical Baseline Program ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦੱਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ Medical Baseline ਆਵੇੇੇਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਥਿਤੀਆਂ

 

ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:

 

 • ਪੈਰਾਪਲੇਜਿਕ, ਹੇਮਪਲੈਜਿਕ ਜਾਂ ਕੁਆਡ੍ਰੀਪਲੇਜਿਕ ਹਾਲਤ
 • ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ
 • ਹੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਕਲੇਰੋਡਰਮਾ
 • ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਦਮਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਰੁਕਣਾ

 

ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ

 

ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ: 

 

 • ਐਰੋਸੋਲ ਟੇਂਟ
 • ਏਅਰ ਮੈਟਰੈੱਸ/ਹੋਸਪਿਟਲ ਬੈੱਡ
 • ਐਪਨੀਅ ਮਾਨੀਟਰ
 • ਬ੍ਰੀਦਰ ਮਸ਼ੀਨ (IPPB)
 • ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ/ਕਨਸੈਨਟ੍ਰੇਟਰ
 • ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ
 • ਇਲਾਈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਰਵ ਸਟਿਮੂਲੇਟਰ
 • ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੇਟਿਕ ਨੇਬੂਲਾਈਜ਼ਰ
 • ਹੀਮੋਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ
 • ਇਨਫਿਊਸ਼ਨ ਪੰਪ
 • ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਪਲਮੋਨਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
 • ਆਇਰਨ ਲੰਗ
 • ਖੱਬਾ ਵੇਂਟ੍ਰਿਕਿਉਲਰ ਸਹਾਇਕ ਡਿਵਾਈਸ (Left ventricular assist device, LVAD)
 • ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ/ਸਕੂਟਰ
 • ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਜਨਰੇਟਰ
 • ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਡ
 • ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੰਪ
 • ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ/ਮਾਨੀਟਰ
 • ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸਾਹ-ਯੰਤਰ) (ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ)
 • ਸੰਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ
 • ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਦਿਲ (Total artificial heart, TAH-t)
 • ਅਲਟ੍ਰਾਸੋਨਿਕ ਨੇਬੂਲਾਈਜ਼ਰ
 • ਵੇਸਟ/ਏਅਰਵੇਅ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

 

ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

 • ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਡ
 • ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਯਰ
 • ਪੂਲ ਜਾਂ ਟੈਂਕ ਹੀਟਰ
 • ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਟ ਟੱਬ
 • ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ਰ
 • ਵ੍ਹਰਲਪੂਲ ਪੰਪ

ਨੋਟ: ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਪਕਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ-ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਨ। ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡਿਵਾਈਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 

 ਨੋਟ:  Medical Baseline ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇਨਹੀਂ

Medical Baseline ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ

 

ਔਨਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ

 1. ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ। 
 2. ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
 3. ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
 4. ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ

 1. application/recertification form (PDF) ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ।
 2. ਫਾਰਮ ਦਾ ਭਾਗ A ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ।
 3. ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਭਾਗ ਬੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
 4. ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ:

PG&E Billing Center Medical Baseline
P.O. Box 8329
Stockton, CA 95208

 

ਤੁਸੀਂ Medical Baseline ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

 • ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ
 • ਬ੍ਰੇਲ
 • ਔਡੀਓ

CIACMC@pge.comਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਡਾਕ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 5-7 ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ।

 

TTY ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ California Relay Service ਨੂੰ 7-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Medical Baseline ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ

 

ਆਪਣੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪਤੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

 ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ "ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ" ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

 

ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ PG&E Medical Baseline ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 1. ਆਪਣੇ PG&E ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲਕਵਰੇਜ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ PG&E ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ "One-Time Access (ਇੱਕ-ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ)" ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 2. ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ।

ਜਾਂ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ:

 1. ਇਹ Medical Baseline ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਫਾਰਮ (ਪੀਡੀਐਫ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 2. ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ।
 3. ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ:

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208

Medical Baseline ਲਈ ਸਰੋਤ

ਆਪਣੀ Medical Baseline/ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸੰਪਰਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣੋ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਿਜਲੀ ਆਊਟੇਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ Medical Baseline ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Medical Practitioner FAQ (PDF) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ Medical Baseline Program ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ Medical Baseline ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Medical Baseline ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 • ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
 • ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਨੋਟ: ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ Medical Baseline ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 

ਜੀਵਨ ਸਮਰਥਨ ਉਪਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਰੈਸਪਿਰੇਟਰ (ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੇਨਟ੍ਰੇਟਰਸ)
 • ਆਇਰਨ ਲੰਗਸ
 • ਹੀਮੋਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
 • ਸੰਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
 • ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਰਵ ਸਟਿਮੂਲੇਟਰ
 • ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਡ ਅਤੇ ਪੰਪ
 • ਐਰੋਸੋਲ ਟੇਂਟ
 • ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾਸੋਨਿਕ ਨੇਬੂਲਾਈਜ਼ਰ
 • ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
 • ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਸਾਹ (Intermittent sensitive pressure breathing, IPPB) ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
 • ਮਸ਼ੀਨੀ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰਾਂ

ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:

 • ਲਾਇਸੰਸ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਿਕਿਤਸਕ
 • ਸਰਜਨ
 • California Public Utilities ਕੋਡ §739 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ Osteopathic Initiative Act ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ
 • PG&E ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਹੁਣ California Public Utilities ਕੋਡ & §799.3 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ
 • ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਿਕਿਤਸਕ ਸਹਾਇਕ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ Medical Baseline ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 1. ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਕੇ
 2. "ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ" ਅਤੇ/ਜਾਂ "ਮੈਡੀਕਲ" ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦੇ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਅਨੂਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ

 

ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੇਕਰ:

 • ਤੁਹਾਡੀ Medical Baseline ਅਰਜੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ Medical Baseline program ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਫਲ ਰਹੇ

Medical Baseline ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ: 

 • ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ
 • ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ, “Medical Baseline ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।
 • “ਨਾਮਾਂਕਣ ਰੱਦ ਕਰੋ” ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।

ਜਾਂ 1-800-743-5000 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੋ।

1. ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਪੂਰੇ-ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਹਨ।

ਸਥਾਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

2. ਮੁੜ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ:

 

ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ Medical Baseline Program ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ:

 

ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ Medical Baseline Program ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

 

 1. ਸਾਨੂੰ1-800-743-5000ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 2. ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ Medical Baseline Program ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ PG&E ਦੇ Medical Baseline Program ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਹਾਂ। Medical Baseline ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Medical Baseline ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। CARE/FERA ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਭਰਤੀ Medical Baseline ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਤੁਸੀਂ Medical Baseline ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ CARE/FERA ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ Medical Baseline ਊਰਜਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਪਲੈਨ ਤੇ
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ-ਸਬੰਧਤ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ 

ਯੋਗ Medical Baseline ਗ੍ਰਾਹਕ ਜੋ ਟਿਅਰ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਪਲੈਨ (ਮਤਲਬ, E1, E-TOU-C, G1, ਆਦਿ) ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਕਰੀਬਨ “ਮਿਆਰੀ” Medical Baseline ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • 500 ਕਿਲੋਵਾਟ-ਘੰਟੇ (kWh) ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ
 • 25 therms ਗੈਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਰ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਬੇਸਲਾਈਨ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੈ।

 

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਆਰੀ Medical Baseline ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਗ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ
 • ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ 

 

PG&E ਨੂੰ1-800-743-5000ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। Medical Baseline ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਗ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦੱਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ Medical Baseline ਆਵੇੇੇਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ baseline allowance (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, E1, E-TO-C, ਆਦਿ) ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। D-MEDICAL (ਉਦਾਹਰਨ., E-ELEC) ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ 12% ਦੀ ਫਲੈਟ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਯੋਗ Medical Baseline ਗ੍ਰਾਹਕ “ਮਿਆਰੀ” Medical Baseline ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ:

 • 500 ਕਿਲੋਵਾਟ-ਘੰਟਾ (kWh) ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੇਟ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ/ਜਾਂ
 • 25 therms ਗੈਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਰ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਬੇਸਲਾਈਨ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਵੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਮ (ਈ-ਈਐਲਈਸੀ) ਅਤੇ ਈ-ਟੀਓਯੂ-ਡੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 12٪ ਛੋਟ (ਡੀ-ਮੈਡੀਕਲ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇD-MEDICAL ਟੈਰਿਫ (PDF)ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦੱਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ Medical Baseline ਆਵੇੇੇਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਆਰੀ Medical Baseline ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਗ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ
 • ਸਮਾਨ ਪਤੇ ਤੇ Medical Baseline ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1-800-743-5000ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ Medical Baseline ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। PG&E ਵਾਧੂ Medical Baseline ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ। Medical Baseline ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

 

Medi-Cal ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਭਰਤੀ Medical Baseline ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ Medical Baseline ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ Medi-Cal ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਣ, ਜਿਵੇਂ ਸੌਨਾ ਅਤੇ ਹੌਟ ਟੱਬ, Medical Baseline ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

 1. ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 2. ਜੇਕਰ "ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ" ਬਟਨ ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ:
  • ਜ਼ੂਮ ‘ਤੇ ਜਾਓ (ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।
  • ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ "+" ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੋ।

ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ

ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਸੇਵਾ

ਰਿਆਇਤੀ ਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।

 

ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ $30 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।