Mahalagang Alerto

Medical Baseline Program

Suporta para sa mga kostumer na umaasa sa kuryente para sa mga medikal na pangangailangan

Mag-apply online para sa Medical Baseline! Walang kinakailangang naka print na mga form.

Buod ng Medical Baseline Program

 

Ang Medical Baseline Program, na kilala rin bilang Medical Baseline Allowance ay isang programang tulong para sa mga residensyal na kostumer na nakadepende sa kuryente para sa ilang partikular na mga medikal na pangangailangan. Alamin ang higit pa sa isang maikling video.

 

Makikita ng mga customer na interesado sa programa ang mga detalye ng pagiging kwalipikado at aplikasyon sa pahinang ito.

 

Kayo ba ay isang propesyonal sa medisina?

Alamin kung paano kayo makakatulong na ipalaganap ang kaalaman at hikayatin ang pagpapatala sa programa upang lalo pang suportahan ang inyong mga pasyente. Pakisuri ang Mga Madalas Itanong para sa mga Propesyonal sa Medisina (PDF) at Manwal sa Portal ng Medikal na Manggagamot (PDF).

 

PCIA Phase-Out (Mga Kasalukuyang Medical Baseline na Kostumer)

Ikaw ba ay kasalukuyang kostumer ng PG&E Medical Baseline na pinaglilingkuran ng isang Direct Access (DA) at Community Choice Aggregation (CCA) at naghahanap ng iba pang impormasyon sa Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) Exemption Phase-Out for Medical Baseline (MBL)?

 

Pakibasa ang FAQ na ito para malaman ang higit pa tungkol sa proseso ng PCIA Exemption Phase-Out at iskedyul: mga madalas itanong sa Medical Baseline PCIA (PDF).

Ang programa ay nag-aalok ng dalawang uri ng tulong

Ang mga residensyal na kostumer na nakatala sa Medical Baseline Program at nasa anumang tiered rates (hal., E-1, EM, or E-TOU-C ) ay makakatanggap ng karagdagang allotment ng kuryente bawat buwan sa pinakamababang presyo na available sa kanilang rate. Tinatawag itong Baseline Allowance.

 

Sa Medical Baseline Program, ang karagdagang allotment ng kuryente ay humigit-kumulang 500 kilowatt-hours (kWh) ng kuryente at/o 25 therms ng gas kada buwan depende sa mga pangangailangan ng kostumer sa kuryente ayon sa naberipika ng medikal na manggagamot sa panahon ng sertipikasyon.

 

Mahalagang pansinin na ang pag-apruba sa iyong aplikasyon sa Medical Baseline Program ay kailangan ng tuloy-tuloy na pagbabayad ng iyong buwanang bill sa PG&E. Ang hindi pagbabayad ay puwedeng magresulta sa pagkadiskonekta ng iyong mga serbisyo sa utility.

 

Tandaan: Ang mga customer sa mga rate ng electric vehicle ay hindi tumatanggap ng karagdagang buwanang allotment ng enerhiya dahil ang mga rate na ito ay walang Baseline Allowance. Gayunpaman, depende kung kailan at gaano karaming kuryente ang ginagamit mo, maaaring mas marami ka pa ring matitipid sa isang taon sa pamamagitan ng isa sa mga rate na ito.

 

Ang mga customer ng Medical Baseline sa Electric Home (E-ELEC) at E-TOU-D rate ay maaaring maging karapat-dapat na makatanggap ng 12% discount (D-MEDICAL) sa kanilang mga electric charge. Mangyaring tingnan ang bahaging Applicability ng D-MEDICAL Tariff (PDF) para sa karagdagang impormasyon.

 

Para sa kaligtasan, maaaring kailangang patayin ng PG&E ang kuryente sa mga komunidad na sineserbisyuhan ng mga linya ng kuryente sa o na bumabagtas sa mga lugar kung saan mataas ang panganib ng sunog sa matinding lagay ng panahon. Tinatawag itong Public Safety Power Shutoff (PSPS).

 

Puwedeng magbago nang mabilis ang mga banta ng matinding lagay ng panahon. Ang aming layunin, na nakadepende sa lagay ng panahon, ay magpadala ng mga alerto sa kostumer sa loob ng 48 oras, 24 na oras at ilang sandali bago patayin ang kuryente. Gagawin namin ito sa pamamagitan ng automated na mga tawag, text, at email. Ipinapadala ang mga notipikasyon sa telepono, text at email, batay sa iyong mga kagustuhan sa pakikipag-ugnayan.

 

Ang mga kostumer na nasa Medical Baseline ay makakatanggap ng karagdagang notipikasyon bilang bahagi ng pagpapaabot na ito, na maaaring kasama ang karagdagang mga tawag sa telepono o pagpindot sa door-bell upang matiyak na alam nila at makapaghahanda sila para manatiling ligtas. Mahalagang kilalanin ng mga kostumer na nasa Medical Baseline na nakatanggap sila ng notipikasyon sa pamamagitan ng pagsagot sa telepono at pagsasalita o pag-reply sa text message.

 

Alamin ang tungkol sa mga kaganapan ng PSPS

Alamin ang tungkol sa mga mapagkukunang magagamit para sa suporta sa buong PSPS

Pagiging kwalipikado sa Medical Baseline Program

 

Upang maging kwalipikado para sa Medical Baseline Program, ang isang full-time na residente sa iyong tahanan ay kailangang may kwalipikadong medikal na kondisyon at/o nangangailangang gumamit ng kwalipikadong medikal na aparato para gumamit ng mga nagpapatuloy na medikal na kondisyon. Isang aplikasyon sa Medical Baseline kada sambahayan lang ang kinakailangan.

 

Mga kwalipikadong medikal na kondisyon

 

Kasama sa mga halimbawa ng mga kwalipikadong medikal na kondisyon ang:

 

 • Paraplegic, hemiplegic o quadriplegic na kondisyon
 • Multiple sclerosis na may mga pangangailangan para sa pampainit at/o pampalamig
 • Scleroderma na may mga pangangailangan para sa pampainit
 • Mapanganib sa buhay na karamdaman o compromised immune system. Nangangailangan ng pampainit at/o pampalamig upang suportahan ang buhay o maiwasan ang medikal na paglala
 • Hika at/o sleep apnea

 

Mga kwalipikadong medikal na aparato

 

Kasama sa mga kwalipikadong medikal na aparato ang, ngunit hindi limitado sa: 

 

 • Aerosol tent
 • Air mattress/kama ng ospital
 • Apnea monitor
 • Breather machine (IPPB)
 • Compressor/concentrator
 • Mga makina ng dialysis
 • Electronic nerve stimulator
 • Electrostatic nebulizer
 • Makina ng hemodialysis
 • Infusion pump
 • Inhalation pulmonary pressure
 • Iron lung
 • Left ventricular assist device (LVAD)
 • De-motor na wheelchair/scooter
 • Oxygen generator
 • Pressure pad
 • Pressure pump
 • Pulse oximeter/monitor
 • Respirator (lahat ng uri)
 • Suction machine
 • Total artificial heart (TAH-t)
 • Ultrasonic nebulizer
 • Vest/airway clearance system

 

Mga halimbawa ng mga medikal na aparato na hindi kwalipikado

 • Mga heating pad
 • Mga humidifier
 • Mga pool o tank heater
 • Mga sauna o hot tub
 • Mga vaporizer
 • Mga whirlpool pump

icon ng mahalagang abisoTandaan: Kabilang sa mga kwalipikadong medikal na aparato ang anumang medikal na aparatong ginagamit upang suportahan ang buhay. Kabilang sa mga aparato ang kagamitang ginagamit para makakilos ayon sa lisensiyadong medikal na manggagamot. Ang mga aparato ay para lamang gamitin sa bahay. Ang mga aparato na ginagamit para sa terapiya ay karaniwang hindi kwalipikado.

 

important notice icon Tandaan:  Ang pagiging kwalipikado para sa Medical Baseline ay batay sa mga medikal na kondisyon o pangangailangan, HINDI sa kita.

Mag-apply o mag-recertify para sa Medical Baseline

 

Mag-apply o mag-recertify online

 1. Sagutan at isumite ang online na form
 2. Kapag nakumpleto mo na ang form, makakatanggap ka ng email na may numero ng kumpirmasyon. Makakakuha ka rin ng mga tagubilin mula sa iyong doktor.
 3. Ibigay ang numero at mga tagubilin sa iyong doktor.
 4. Sasagutan ng iyong doktor ang kanilang bahagi sa form. Kapag makumpirma nilang kwalipikado sila, makakapagpatala ka sa programa.

 

Mag-apply o muling magsertipika sa koreo

 1. I-download at i-print ang form ng aplikasyon/recertification (PDF).
 2. Kumpletuhin ang Bahagi A ng form at lagdaan.
 3. Ipakumpleto at ipalagda sa iyong doktor ang Bahagi B ng form.
 4. Ipadala sa koreo ang iyong nakumpletong form sa:

PG&E Billing Center Medical Baseline
P.O. Box 8329
Stockton, CA 95208

 

Maaari ka ring humingi ng mga form para sa Medical Baseline sa mga ibang format. Kabilang dito ang:

 • Malalaking print
 • Braille
 • Audio

I-email ang iyong kahilingan sa CIACMC@pge.com. Isama ang iyong pangalan, address sa koreo at numero ng telepono.

 

Mangyaring maglaan ng 5-7 araw ng trabaho para sa pagproseso.

 

Ang mga hindi nakakarinig o nahihirapang makarinig na kostumer na gumagamit ng TTY ay maaaring tumawag sa California Relay Service sa  7-1-1.

Sertipikasyon para sa sarili para sa Medical Baseline

 

Ang mga customer na sertipikado ng kanilang kwalipikadong medikal na practitioner bilang pagkakaroon ng isang permanenteng kwalipikadong medikal na kondisyon ay dapat na self certify ang kanilang pagiging karapat dapat sa bawat apat na taon. Ito ay upang kumpirmahin ang kanilang patuloy na paninirahan sa kanilang service address at hindi nangangailangan ng lagda ng isang kwalipikadong medical practitioner.

 

important notice icon Tandaan: Kung ikaw ay isang aktibong customer ng Medical Baseline na may hindi permanenteng kondisyong medikal at kailangang muling magpatunay para sa patuloy na pagiging karapat dapat, pumunta sa seksyon ng "Mag apply o muling magpatunay" ng pahinang ito at sundin ang mga hakbang upang makumpleto ang aplikasyon.

 

Ang mga aktibong kostumer ng Medical Baseline ng PG&E na nakatanggap ng notipikasyon para sertipikahan ang sarili ay maaaring sertipikahan ang kanilang sarili online at makatanggap ng agarang kumpirmasyon ng renewal:

 1. Mag-sign in para i-renew ang coverage sa impormasyon ng iyong online account sa PG&E. Kung wala kang online account sa PG&E, mag-click sa "One-Time Access."
 2. Kumpletuhin ang form at isumite.

O, magsumite ng papel na form ng sertipikasyon para sa sarili sa pamamagitan ng sulat sa koreo:

 1. Ang form ng Sertipikasyon para sa Sarili sa Medical Baseline ay kasama sa iyong sulat ng notipikasyon ng renewal. Maaari ka ring mag print ng kopya ng form ng self certification (PDF).
 2. Kumpletuhin ang form at lagdaan.
 3. Ipadala sa koreo ang iyong nakumpletong form sa:

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208

Mga mapagkukunan para sa Medical Baseline

Piliin ang iyong paraan ng pakikipag-ugnayan sa Medical Baseline/Life Support

Paano mo gustong maabisuhan kung sakaling magkaroon ng nakaplano o hindi nakaplanong pagkawala ng kuryente na makakaapekto sa iyong tirahan?

Medical Baseline FAQ para sa mga propesyonal sa medisina

Kung ikaw ay isang medikal na manggagamot o provider ng pangangalagang pangkalusugan, pakibasa ang FAQ para sa Medikal na Manggagamot (PDF). Alamin kung paano makakatulong na ipalaganap ang kabatiran at hikayatin ang pagpapatala sa Medical Baseline Program upang lalo pang suportahan ang iyong mga pasyente.

Kailangan mo ng dagdag na tulong ngunit hindi ka kwalipikado para sa Medical Baseline?

Kung ikaw o ang isang residente sa inyong tahanan ay may malubhang karamdaman o kondisyon na maaaring maging mapanganib sa buhay kung madiskonekta ka sa iyong serbisyo, maaari mong sertipikahan ang iyong sarili bilang kostumer na nasa panganib.

Higit pang mga kapaki-pakinabang na mapagkukunan:

Mga madalas itanong tungkol sa Medical Baseline

Anumang medikal na aparato na ginagamit upang suportahan ang buhay o magagamit para sa pagkilos

 • Kailangang ipasya ng isang lisensiyadong kwalipikadong medikal na manggagamot
 • Kailangang gamitin sa tahanan

icon ng mahalagang abisoTandaan: Karaniwan, ang kagamitang ginagamit para sa terapiya ay hindi kwalipikado para sa Medical Baseline.

 

Kasama sa kagamitang pansuporta ng buhay ang mga:

 • Respirator (mga oxygen concentrator)
 • Mga iron lung
 • Mga makina para sa hemodialysis
 • Mga suction machine
 • Mga electronic nerve stimulator
 • Pressure pad at pump
 • Mga aerosol tent
 • Electrostatic at ultrasonic nebulizer
 • Compressor
 • Intermittent sensitive pressure breathing (IPPB) machine
 • De-motor na wheelchair

Kasama sa mga kwalipikadong medikal na manggagamot ang mga:

 • Lisensiyadong doktor
 • Tagaoperang doktor
 • Taong lisensiyado alinsunod sa Osteopathic Initiative Act ayon sa California Public Utilities Code §739
 • Nanunungkulang nurse na naaayon sa kasalukuyang kagawian ng PG&E at ngayon ay iniaatas sa California Public Utilities Code & §799.3
 • Lisensiyadong assistant ng doktor na nagtatrabaho bilang bahagi ng team ng doktor ng kostumer

Makakatanggap ka ng welcome email o sulat. Maaari mo ring kumpirmahin ang iyong pag-enroll sa Medical Baseline sa pamamagitan ng:

 1. Pagla-login sa iyong online account
 2. Pagtingin sa seksyon na "Special Account Information" sa iyong bill para sa "Life Support" at/o "Medical"

 

Pagtanggi o pagtanggal

Padadalhan ka namin ng sulat kung:

 • Tinanggihan ang iyong aplikasyon para sa Medical Baseline, o
 • Tinaggal ka mula sa Medical Baseline Program dahil hindi mo sinertipikan ang iyong sarili o muling nagsertipika

Upang mag-unenroll sa Medical Baseline o Life Support program: 

 • Mag-sign in sa iyong account.
 • Sa menu, mag-click sa “Naka-enroll sa Medical Baseline”.
 • Mag-click sa “Mag-unenroll”.
 • Kumpirmahin ang iyong pag-unenroll.

O tumawag sa 1-800-743-5000 at hingin na matanggal.

1. Tumutulong ang Pagsertipika ng sarili na kumpirmahin na:

 • Ikaw ay isa pa ring full-time na residente sa address.
 • Ang iyong mga kagustuhan sa pakikipag-ugnayan ay up to date.

Kailangan ang self certification tuwing apat na taon para sa mga customer ng Medical Baseline na may permanenteng kondisyong medikal. Ang iyong medikal na kondisyon ay kailangang ipasyang permanente ng isang medikal na manggagamot.

 

2. Tumutulong ang muling pagsertipika na kumpirmahin na nangangailangan ka pa rin ng tulong.

Ang mga customer na may hindi permanenteng kondisyon ay kailangang muling magpatunay tuwing dalawang taon. Nangangailangan ito ng lagda ng medikal na manggagamot.

Kung ihihinto mo ang serbisyo sa iyong lumang address at sisimulan ang serbisyo sa iyong bagong address nang sabay:

 

Ang iyong Medical Baseline Program ay ililipat sa iyong bagong address.

 

Kung hihingin mong itigil ang serbisyo sa iyong lumang address ngayon at simulan ang serbisyo sa iyong bagong address sa ibang petsa:

 

Ang iyong Medical Baseline Program ay hindi ililipat sa iyong bagong address.

 

 1. Tawagan kami sa 1-800-743-5000.
 2. Hilingin sa amin na ilipat ang iyong Medical Baseline Program ay ililipat sa iyong bagong address.

Maaari ka na ngayong mag-apply sa Medical Baseline Program ng PG&E nang hindi bumibisita sa opisina ng iyong medikal na manggagamot.

 

Sundin ang mga tagubilin at alituntunin para sa mga online na aplikasyon sa seksyon ng Aplikasyon sa pahinang ito.

Oo. Ang pagiging kwalipikado para sa Medical Baseline ay hindi batay sa kita. Ang pagiging kwalipikado sa Medical Baseline ay batay lamang sa mga medikal na pangangailangan. Ang iyong pagiging kwalipikado o pag-enroll sa CARE/FERA o iba pang mga programa ng tulong ay hindi nauugnay sa at hindi nakakaapekto sa iyong pagiging kwalipikado para sa Medical Baseline.

 

Maaari kang mag-enroll sa Medical Baseline ikaw man ay nasa CARE/FERA o hindi. Mangyaring tingnan ang seksyon ng Aplikasyon sa pahinang ito para sa higit pang impormasyon kung paano mag-apply.

Maaari kang mabigyan ng dagdag na Medical Baseline energy allotments pagkatapos ng ebalwasyon. Depende ito sa:

 • Iyong rate plan
 • Iyong mga pangangailangan sa kuryente na nauugnay sa medikal 

Ang mga kwalipikadong kostumer sa Medical Baseline na nasa mga tiered rate plan (hal., E1, E-TOU-C, G1, atbp.) ay maaaring makatanggap ng “standard” Medical Baseline quantity na mga:

 • 500 kilowatt-hours (kWh) ng kuryente at/o
 • 25 therms ng gas kada buwan

Ang dami na ito ay dagdag sa regular na dami ng Baseline ng kanilang kasalukuyang rate.

 

Maaaring kwalipikado ka para sa higit sa isang standard Medical Baseline Allotment depende sa:

 • Iyong mga medikal na pangangailangan
 • Bilang ng mga medikal na aparatong ginagamit mo 

 

Tawagan ang PG&E sa 1-800-743-5000. Hingin na masuri para sa dagdag na Medical Baseline allotment. Isang aplikasyon sa Medical Baseline kada sambahayan lang ang kinakailangan.

 

Tandaan: Ang dagdag na allotment ng elektrisidad ay gumagana lang kung kasama ng electric rate plans na may mga baseline allowance (hal., E1, E-TOU-C, atbp.). Ang mga kostumer na nasa D-MEDICAL (hal., E-ELEC) ay tumatanggap ng saktong 12% diskuwento sa kanilang singil sa kuryente anuman ang bilang ng allotment.

Ang mga kwalipikadong kostumer sa Medical Baseline ay maaaring makatanggap ng “standard” Medical Baseline quantity na mga:

 • 500 kilowatt-hours (kWh) ng kuryente kung sila ay nasa rate plan na may baseline, at/o
 • 25 therms ng gas kada buwan

Ang dami na ito ay dagdag sa regular na dami ng Baseline ng kanilang kasalukuyang rate. Ang karagdagang buwanang allotment ng kuryente na ito ay ibinibigay sa pinakamababang presyo sa iyong kasalukuyang rate. 

 

Ang mga customer ng Medical Baseline sa Electric Home (E-ELEC) at E-TOU-D rate ay maaaring maging karapat-dapat na makatanggap ng 12% discount (D-MEDICAL) sa kanilang mga electric charge.

 

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang seksiyon ng Applicability ng D-MEDICAL Tariff (PDF).

Ang bilang ng mga residente na may mga medikal na pangangailangan na nakatira sa address ay hindi mahalaga. Isang aplikasyon sa Medical Baseline kada sambahayan lang ang kinakailangan.

Maaaring kwalipikado ka para sa higit sa isang standard Medical Baseline Allotment depende sa:

 • Iyong mga medikal na pangangailangan
 • Bilang ng mga medikal na aparato na ginagamit ng mga kostumer ng Medical Baseline sa parehong address

Kontakin kami sa 1-800-743-5000. Hingin sa amin na suriin ka para sa karagdagang Medical Baseline allotment. Ang PG&E ay hindi awtomatikong nagkakaloob ng karagdagang Medical Baseline allotment.

Hindi. Ang pagiging kwalipikado sa Medical Baseline ay batay lamang sa mga medikal na pangangailangan.

 

Ang iyong pagiging kwalipikado o pag-enroll sa Medi-Cal o iba pang insurance sa kalusugan ay hindi nauugnay sa at hindi nakakaapekto sa iyong pagiging kwalipikado sa Medical Baseline. Puwede kang mag-enroll sa Medical Baseline nasa Medi-Cal ka man o hindi. 

 

Tingnan ang seksyon ng Aplikasyon sa pahinang ito para sa higit pang impormasyon kung paano mag-apply.

Hindi. Ang mga aparato sa pisikal na terapiya, gaya ng sauna at hot tub, ay hindi kwalipikado para sa Medical Baseline.

 

Kabilang sa mga kwalipikadong medikal na aparato ang anumang medikal na aparatong ginagamit upang suportahan ang buhay o ginagamit para makakilos.  Basahin ang kumpletong listahang ito ng mga kwalipikadong medikal na aparato.

Hindi maisusumite ang inyong form hanggang tanggapin mo ang Mga Tuntunin at Kondisyon.

 1. Sa popup window ng Mga Tuntunin at Kondisyon, dapat kang mag-scroll hanggang sa baba at tingnan ang lahat ng item.
 2. Kung ang button na "Tinatanggap Ko" ay hindi maging kulay dilaw, subukan ito sa iyong computer:
  • Pumunta sa Zoom (Karaniwang nasa browser settings sa itaas na kanang sulok ng iyong screen).
  • Mag-click sa "+" upang palakihin ang text at muling buksan ang window ng Mga Tuntunin at Kondisyon.

Higit pang tulong pinansyal

Serbisyo sa telepono na may diskwento

Ang discounted phone service ay batay sa iyong income level o paglahok sa programa. Tingnan mo kung qualified ka.

 

Mababang gastos sa bahay internet

Maaari kang makatanggap ng $30 na buwanang diskuwento sa mabilis na pambahay na internet.