Mahalagang Alerto

Tungkol sa

Pacific Gas & Electric Company

Impormasyon ng kumpanya

Mga katotohanan, kasaysayan, mga nakamit ng industriya at higit pa tungkol sa PG&E.

Mga Karera

Sumali sa kultura na yumayakap sa inobasyon. Lumalago ang PG&E sa:

  • Pag-aaral
  • Kolaborasyon
  • Paglago
  • Suporta

Mga sistema ng PG&E

Siyasatin kung paano pinapanatili ng PG&E na may supply ang California ng ligtas at malinis na enerhiya.

Pakikipagnegosyo sa PG&E

Interesado ka bang makipagsosyo sa PG&E?

Pagkakaiba-iba at inklusyon

Matutunan ang tungkol sa inklusibong puwersa ng manggagawa at mga programa ng mga supplier ng PG&E.

Newsroom

Mga palabas na balita, impormasyon sa pagkawala ng kuryente, mga pang-emerhensiyang dulugan at higit pa. 

Newsroom

News releases, outage info, emergency resources and more. 

Higit pa tungkol sa PG&E

Mga pang-edukasyong mapagkukunan

Makakuha ng mga kasangkapan sa pagtuturo ng pagiging episyente sa enerhiya, kaligtasan at konserbasyon.

Regulasyon

I-browse at basahin ang mga PG&E proceeding sa California Public Utilities Commission (CPUC) at sa Federal Energy Regulatory Commission (FERC).

Paggamit at pagbebenta ng lupa

Pagtatrabaho kasama ng PG&E sa mga kahilingan sa pagpapadali at property.