Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Hais txog

Pacific Gas & Electric Company

Lus qhia paub txog lub tuam txhab

Cov txuam thawj tseeb, keeb kwm, cov kev ua tiav ntsig txog fab lag luam ub xam hab kas thiab ntau yam ntxiv ntawm PG&E.

Cov Hauj Lwm

Koom ib qho kab ke ua hauj lwm uas pov puag lub tswv yim tshiab. PG&E caum kom cuag kev vam meej rau fab:

  • Kev Kawm Paub
  • Kev Sib Koom Tes
  • Kev Loj Hlob
  • Kev Pab Txhawb Nqa

Cov lab npauv PG&E

Tshawb nrhiav kom paub txog tias PG&E txuag kev siv hluav taws xob nyob rau hauv xeev California tau yam nyab xeeb thiab huv si tau li cas.

Kev ua lag luam nrog PG&E

Koj puas nyiam koom tes nrog PG&E?

Kev muaj ntau yam (haiv neeg) sib txawv thiab kev muaj feem xyuam nrog

Kawm paub txog PG&E cov txheej txheem pab cuam ntsig txog lub zog neeg ua hauj lwm thiab cov neeg muab kev pab txhawb nqa uas muaj feem xyuam nrog.

Chav Xov Xwm

Cov kev nthuav tawm xov xwm, lus qhia paub txog ntawm kev tua hluav taws xob, cov chaw muab kev pab cuam rau thaum muaj xwm txheej kub ntxhov ceev thiab ntau yam ntxiv. 

Newsroom

News releases, outage info, emergency resources and more. 

Ntau ntxiv txog PG&E

Cov chaw muab kev pab cuam rau fab kev kawm ntawv

Tau txais cov cuab yeej rau kev qhia paub txog kev ua hauj lwm tau zoo ntawm hluav taws xob, kev nyab xeeb thiab kev tshwj tseg kom zoo.

Txoj Cai

Mus saib thiab nyeem txheej txheem kev ua hauj lwm ntawm PG&E nrog rau California Public Utilities Commission (CPUC) thiab Federal Energy Regulatory Commission (FERC).

Kev siv thiab cov kev muag av

Kev ua hauj lwm nrog PG&E txog ntawm kev yooj yim thiab cov tsab ntawv thov ntsig txog av vaj tsev.