Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Txoj cai kev nthuav qhia qhov kev pov thaiv tsis txhij txhua

Kawm paub tias yam lab npauv twg thiab hom kev tshawb fawb twg uas tau txais kev them nqi duav roos rau

 

Txoj cai no muaj lub hom phiaj los muab cov lus qhia meej tseeb txog cov kws tshawb fawb fab kev ruaj ntseg uas raug raws txoj cai lij choj ntawm kev lis cov dej num tshawb nrhiav txog qhov kev pov thaiv tsis txhij txhua thiab txhawm rau los qhia rau lub tuam txhab Pacific Gas & Electric Company's ("PG&E") cov kev nyiam nyob rau hauv kev xa cov kev pov thaiv tsis txhij txhua uas tau tshawb pom ntawd tuaj rau peb.

 

Txoj cai no piav qhia txog cov lab npauv thiab hom kev tshawb fawb twg uas tau txais kev pab them nqi duav roos rau raws li hauv txoj cai no, txoj hau kev los xa cov ntawv tshaj qhia txog cov kev tsis zoo tuaj rau peb, thiab peb yuav tsum tau hais kom cov kws tshawb fawb txog fab kev ruaj ntseg ntawd tos ntev npaum li cas ua ntej yuav nthuav qhia cov kev tsis zoo no mus rau pej xeem sawv daws paub.

 

Peb txhawb kom koj tiv tauj rau peb txhawm rau tshaj qhia txog cov kev tsis zoo uas muaj feem tshwm sim tau hauv peb cov lab npauv raws li cov qauv ua txheej txheem nram qab no.

 

Kev Tso Cai

Yog peb txiav txim tias koj tau mob siab los ua txoj kev ncaj ncees raws li txoj cai no thaum lub sij hawm ua koj qhov kev tshawb fawb txog fab kev tuaj ntseg lawm, peb yuav txiav txim siab tias qhov koj qhov kev tshawb fawb txog fab kev ruaj ntseg ntawd tau txais kev tso cai, peb yuav ua hauj lwm nrog koj txhawm rau kom nkag siab thiab daws qhov teeb meem ntawd kom sai tshaj plaws, thiab PG&E yuav tsis txhawb kom ua raws li kev cai lij choj uas raug cuam tshuam rau koj qhov kev tshawb fawb txog fab kev ruaj ntseg nyob rau kis uas qhov ntawd raug raws li txoj cai no. Cia siab ntsoov tias koj, raws li keev pom muaj lawm, yuav ua raws li txhua cov cai fab kev cai lij choj uas siv rau.Cov Lus Qhia

Raws li hauv txoj cai no, "kev tshawb fawb" txhais tau tias yog yam dej num uas koj:

 

 • Qhia rau peb kom sai tshaj plaws tom qab koj tshawb pom qhov teeb meem fab kev ruaj ntseg uas meej tseeb los sis muaj feem tshwm sim tau.
 • Ua txhua yam kom tsis txhob ua txhaum rau txoj cai ntiag tug los sis kev nthuav tawm cov ntaub ntawv, kev puas tsuaj ntawm qhov kev paub yav dhau los ntawm tus neeg siv, kev cuam tshuam rau cov lab npauv kev tsim khoom, los sis kev rhuav tshem los sis kev siv cov ntaub ntawv.
 • Tsuas yog siv cov kev tsis raws cai los nthuav qhov tsim nyog kom dav nkaus xwb txhawm rau lees paub meej tias muaj ib qhov kev pov thaiv tsis txhij txhua. Tsis txhob siv qhov kev tshawb nrhiav los cuam tshuam los sis nthuav tawm cov ntaub ntawv, tsim kom muaj kev nkag mus siv kab hais kom ua, los sis siv qhov kev tshawb nrhiav txhawm rau hloov mus rau lwm lub lab npauv.
 • Muab lub sij hawm kom tsim nyog txaus rau peb los daws qhov teeb meem ntawd ua ntej koj yuav nthuav tawm mus rau cov pej xeem sawv daws.
 • Tsis txhob xa cov ntawv tshaj qhia uas tsis zoo ntau tsab.

 

Thaum koj tau pom tias muaj qhov kev pov thaiv tsis txhij txhua tshwm sim los sis ntsib cov ntaub ntawv uas tsis yog cov yuav nthuav tawm rau zej tsoom sawv daws paub los sis cov ntaub ntawv uas nkag siab tau zoo heev (xws li cov ntaub ntawv qhia paub uas tuaj yeem taw qhia txog tus kheej tau, cov ntaub ntawv qhia txog fab nyiaj txiag, los sis cov ntaub ntawv muaj cai yog tswv los sis cov ntaub ntawv zais fab kev lag luam ntawm ib tog neeg twg), koj yuav tsum tso tseg koj qhov kev tshawb fawb no, ceeb toom qhia kiag rau peb tam sim ntawd, thiab pom zoo tsis txhob nthuav tawm qhov kev pov thaiv tsis txhij txhua los sis cov ntaub ntawv no rau lwm tus paub.

Tshaj qhia qhov kev pov thaiv tsis txhij txhua ntawm txoj kev ruaj ntseg

Cov hau kev kuaj xyuas

Cov hau kev kuaj xyuas thiab txoj kev tshawb fawb nram qab no yog tsis raug tso cai:

 

 • Cov kev kuaj xyuas kev xyeej tsis kam lees qhov kev pab cuam ntawm nev vawj (DoS los sis DDoS) los sis lwm cov kev kuaj xyuas uas ua puas txoj kev nkag cuag tau rau los sis rhuav tshem lab npauv los sis cov ntaub ntawv
 • Kev kuaj xyuas nrog cev (xws li, kev nkag cuag tau rau lub chaw ua hauj lwm, qhib cov qhov rooj, kev soj qab), tshuab fab sim neej (xws li, kev nyiag tshawb, kev nyiag mloog), los sis lwm txoj kev kuaj xyuas qhov kev pov thaiv tsis txhij txhua uas tsis yog fab tev niv
 • Rhuav tshem los sis nyiag kho cov vev xaib
 • Dag txhua tsav yam los thov nyiaj los sis hem thawj los nthuav tawm cov ntaub ntawv qhia paub
 • Tsim ntau cov as kauj yam tsis muaj laj thawj txhawm rau los ua txoj kev kuaj xyuas tawm tsam cov ntawv thov thiab cov kev pab cuam

 

Ncua Ciam Kev Siv

Ua ntej ntxiv qhov lab npauv los sis qhov kev pab cuam rau hauv ncua nciam ntawm koj txoj kev tshawb fawb, xyuas kom paub tseeb tias koj tau txais kev pom zoo los sis tau txais kev tso cai los ua txoj kev kuaj xyuas qhov kev ruaj ntseg ntawd lawm yam siv qhov lab npauv los sis qhov kev pab cuam. Piv txwv li, yog tias koj siv ib tus kws muab kev pab cuam los sis lub software uas raug tswj hwm ua tus pab cuam, ces saib kom paub tseeb tias tus neeg muag qhov khoom ntawd puas tau tso cai ua qhov kev kuaj sim no yam tseeb meej, xws li kev lees paub tias muaj txoj cai nyob hauv koj lub koom haum daim ntawv cog lus nrog tus kws muab kev pab cuam los sis muaj txoj cai uas tau qhia meej rau lawv cov pej xeem. Yog tias tsis muaj, koj yuav tsum tau ua hauj lwm nrog tus neeg muag khoom txhawm rau thov kom tau txais kev tso cai qhia meej. Yog tias tsis tuaj yeem ua tau li ntawm kev ua kom txais qhov kev tso cai ntawm tus neeg muag khoom ntawd, ces tej zaum koj yuav tsis tuaj yeem muab cov lab npauv los sis cov kev pab cuam ntawd xam nrog rau hauv koj qhov kev tshawb fawb.

 

Txoj cai no siv tau rau cov lab npauv thiab cov kev pab cuam nram qab no:

 

 • pge.com
 • guide.pge.com
 • recreation.pge.com
 • esft.pge.com
 • lyncdiscover.pge.com
 • safetyactioncenter.pge.com
 • wbt.firstresponder.pge.com
 • *.pge.com

 

Ib qho kev pab cuam twg uas tsis raug teev tseg meej nyob rau saum toj no, xws li cov kev pab cuam kev txuas nrog rau, yuav raug cais tawm ntawm ncua ciam siv tau ntawm txoj cai no thiab yuav tsis tso cai rau kev kuaj xyuas los sis kev tshawb fawb. Tsis tas li ntawd, txhua cov kev tsis zoo uas koj pom hauv cov lab npauv los ntawm peb cov neeg muag khoom uas nyob dhau ntawm qhov ciaj ciam ntawm txoj cai no thiab yuav tsum tau tshaj qhia ncaj qha mus rau tus neeg muag khoom raws li lawv txoj cai kev nthuav tawm cov ntaub ntawv (yog tias muaj). Yog koj tsis paub tseeb tias qhov lab npauv puas ntawm xyov puas nyob rau hauv ncua ciam no los sis tsis nyob, ces kom tiv toj tuaj rau peb ntawm pgecirt@pge.com ua ntej yuav pib ua koj qhov kev tshawb fawb (los sis ntawm tus neeg tiv toj saib xyuas fab kev ruaj ntseg rau lub npe ntawm lub lab npauv (system's domain name) uas tau teev tseg nyob hauv .gov WHOIS).

 

Tab txawm hais tias peb yuav txhim kho thiab tswj hwm lwm cov lab npauv los sis cov kev pab cuam uas siv tau is taws nem (internet) los xij, tiam sis peb qhov kev xav thiab kev cia siab yog qhov kev tshawb fawb thiab kev kuaj sim uas tsuas yog yuav ua tau rau cov lab npauv thiab cov kev pab cuam uas tau duav roos nyob rau hauv qhov ciaj ciam ntawm daim ntawv no nkaus xwb. Yog tias muaj ib lub lab npauv tshwj xeeb twh uas tsis nyob hauv qhov ciaj ciam uas koj xav tias tsim nyog kuaj ntsuas, thov tiv toj rau peb txhawm rau sab laj txog nws ua ntej. Tej zaum peb yuav nce ntxiv ncua ciam ntawm txoj cai no rau txhua lub sij hawm.

 

Txoj kev tshaj qhia qhov kev pov thaiv tsis txhij txhua

Cov ntaub ntawv qhov paub txog qhov kev pov thaiv tsis txhij txhua uas tau muab xa raws li hauv txoj cai no yuav raug siv rau hauv lub hom phiaj tiv thaiv nkaus xwb, txhawm rau txo los sis kho cov kev pov thaiv tsis txhij txhua ntawd. Yog tias koj qhov kev tshawb pom muaj xam nrog rau cov kev pov thaiv tsis txhij txhua uas nyuam qhuav tshawb pom tshiab uas cuam tshuam rau txhua tus neeg siv qhov khoom siv los sis kev pab cuam thiab tsis yog PG&E nkaus xwb, ces peb yuav qhia koj cov kev tshaj qhia ntawd mus rau Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, uas yog qhov chaw yuav lis txog qhov no. Peb yuav tsis qhia koj lub npe los sis cov ntaub ntawv tiv toj yam tsis tau koj kev tso cai los ntawm koj. Cov kev tshaj qhia yuav muab xa mus yam tsis nthuav qhia txog lub npe. Yog tias koj qhia cov ntaub ntawv qhia paub txog lub chaw tiv toj, ces peb yuav sib zog tshaj plaws los lees paub qhov tau txais ntawm koj daim ntawv tshaj qhia tsis pub dhau peb (3) hnub ua hauj lwm.

 

Raws txoj kev xa tsab ntawv tshaj qhia qhov kev pov thaiv tsis txhij txhua ntawd, koj lees paub tias koj tsis vam tseg tias yuav tau txais nyiaj txiag thiab tsis vam tias koj yuav raug zam txhua cov kev them nqi yav tom ntej rau Tsoom Fwv Hauv Teb Chaws Mes Kas uas muaj feem cuam tshuam txog koj qhov kev xa no.

 

Yam uas peb xav ntsib los ntawm koj

Txhawm rau pab peb kom paub xaiv thiab txheeb yam muaj cai ua ntej los xa tawm, peb pom zoo kom koj xub xa email tiv toj mus rau pgecirt@pge.com nrog rau:

 • Lub ntsiab lus piav qhia qib siab txog qhov kev pov thaiv tsis txhij txhua, nws cov ncua ciam thiab qhov kev tsis zoo heev.
 • Qhov chaw nyob domain ntawm qhov kev pov thaiv tsis txhij txhua thiab qhov kev cuam tshuam uas muaj feem tshwm sim tau ntawm kev ua tsis raws cai.

 

Thaum peb tshuaj xyuas cov ntaub ntawv xub thawj lawm, peb yuav xa ib tsab email tuaj rau koj es kom koj thiaj tuaj yeem teb cov ntsiab lus tseeb meej tshwj xeeb txog ntawm qhov kev pov thaiv tsis txhij txhua ntawd tuaj rau peb tau, suav nrog cov lus piav qhia meej ntxaws ntawm cov kauj ruam uas xav tau rov qab los tsim qhov kev pov thaiv tsis txhij txhua dua (pov thawj ntawm cov ntawv sau tawm tswv yim los sis cov duab yees ntawm nab cos xov tooj yuav pab tau zoo heev).Yam koj vam tseg los ntawm peb

Thaum koj xa tsab ntawv tshaj qhia txog qhov kev pov thaiv tsis txhij txhua tuaj rau qhov txheej txheem pab cuam no raws li hauv txoj cai no lawm, peb cog lus tias yuav koom tes nrog koj yam qhib siab dav fo thiab ua kom sai tshaj plaws.

 • Tsis pub dhau peb (3) hnub ua hauj lwm, peb yuav sib zog los lees paub tias koj tsab ntawv tshaj qhia uas tau muab xa tuaj ntawd.
 • Txog rau ntawm qhov zoo tshaj plaws ntawm peb rab peev xwm, ces yog peb yuav lees paub tias muaj qhov kev pov thaiv tsis txhij txhua rau koj thiab ua kom muaj kev ncaj ncees tshaj plaws raws li qhov ua tau txog cov kauj ruam uas peb tab tom ua thaum lub sij hawm ua cov txheej txheem kev daws kho qhov teeb meem, suav nrog cov teeb meem los sis cov kev phom sij uas yuav ua rau qhov kev daws teeb meem no qeeb tuaj.
 • Peb yuav teeb tsa kom muaj ib lub rooj sib tham yam tso tshav lug txhawm rau los sab laj txog txhua yam teeb meem.

 

Kev txiav txim siab rau ntawm cov kev them nyiaj rau qhov nthuav qhia ntawd yog nyob ntawm PG&E li cai nkaus xwb tab sis tsis ib kis twg li uas PG&E yuav them nyiaj nthuav qhia rau cov tib neeg uas muaj npe nyob hauv cov ntawv teev cov npe raug rau txim, los sis cov neeg uas nyob hauv cov teb chaws (piv txwv li, Cuba, Iran, North Korea, Sudan thiab Syria) uas nyob rau hauv cov ntawv teev cov npe raug rau txim.

 

Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Fab Kev Cai Lij Choj Ntawm Txheej Txheem Pab Cuam Kev Nthuav Tawm Qhov Kev Pov Thaiv Tsis Txhij Txhua

Thov nco ntsoov tias tej zaum yuav muaj cov kev txwv ntxiv rau koj rab peev xwm los xa tawm cov kev nthuav qhia qhov kev pov thaiv tsis txhij txhua uas vim yog ua raws li txoj cai lij choj hauv zej zos uas koj nyob los sis koj ua hauj lwm rau.

 

Txoj cai no yuav raug hloov pauv thiab qhov khoos kas pab cuam no tuaj yeem raug tso tseg tau nyob rau txhua lub sij hawm, thiab qhov kev txiav txim siab tias yuav them nyiaj rau qhov kev nthuav tawm ntawd yog nyob ntawm PG&E li cai nkaus xwb.

 

Cov chaw muab kev pab ntsig txog kev ruaj ntseg ntxiv

Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)

Tiv tauj rau CISA yog tias koj nrhiav pom cov kev pov thaiv tsis txhij txhua uas tshawb pom tshiab uas yuav cuam tshuam rau cov neeg siv ntawm qhov khoom los sis qhov kev pab cuam thiab tsis yog PG&E nkaus xwb.