Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Medical Baseline Program

Pab txhawb nqa cov neeg siv hluav taws xob uas muaj chaw nyob uas yuav tsum tau siv hluav taws xob rau cov kev xav tau fab kev kho mob.

Ua ntawv thov rau Medical Baseline hauv oos lais (online)! Tsis tas yuav tsum muaj cov foos luam tawm.

lub cim kev ceeb toom qhia paub uas tseem ceeb Lus Cim Tseg: Puas yog koj tab tom nrhiav ib daim foos tso npe thov kev pab uas tuaj yeem luam tawm tau? Rub thiab luam tawm daim foos ua ntawv thov kev pab/rov qab tso ntawv pov thawj dua (PDF).

Lub ntsiab lus ntawm txheej txheem pab cuam

Medical Baseline Program kuj tseem hu tau tias Medical Baseline Allowance tib si. Nws pab cov neeg siv hluav taws xob uas muaj chaw nyob uas yuav tsum tau siv hluav taws xob rau qee yam kev kho mob. Muaj peev xwm tshawb nrhiav tau cov ntsiab lus meej tseeb qhia txog kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab thiab daim ntawv tso npe thov kev pab nyob rau hauv qab no. 

Saib ib daim vis dis aus luv hais txog Medical Baseline.

 

Koj puas yog ib tug kws kho mob?

Siv sij hawm li ob peb feeb los mus kawm paub txog Medical Baseline. Ceeb toom qhia koj cov neeg mob txog ntawm cov txiaj ntsig thiab txhawb siab rau lawv kom ua ntawv thov kev pab:

 

Kev Hloov Txav Uas Pauv Tsis Ntxiv Txog Ntawm Kev Xaj Hluav Taws Xob (PCIA) zeeg sij hawm-tawm

Koj puas yog ib tus neeg siv hluav taws xob ntawm Medical Baseline uas tau txais kev pab los ntawm ib qhov Direct Access (DA) thiab Community Choice Aggregation (CCA)? Puas yog koj tab tom nrhiav cov lus qhia paub ntau ntxiv txog zeeg sij hawm-tawm ntawm qhov kev zam txog PCIA rau Medical Baseline? Kawm paub ntau ntxiv txog qhov txheej txheem kev lis dej num ntawm PCIA thiab kev teem sij hawm:

Qhov kev pab txhawb no muaj ob hom kev pab

Cov neeg siv hluav taws xob nyob hauv vaj hauv tsev uas tau tso npe rau hauv Medical Baseline Program thiab rau ntawm txhua theem nqi (piv txwv li, E-1, EM, los sis E-TOU-C) tau txais Baseline Allowance. Ntawm no yog ib qho kev sib faib phuv ntxiv ntawm hluav taws xob txhua lub hli nyob rau tus nqi qis tshaj plaws uas muaj siv nyob rau ntawm lawv tus nqi.

 

Kev tso hluav taws xob tuaj ntxiv yog kwv yees li 500 kilowatt-hours (kWh) ntawm qhov hluav taws xob thiab/los sis 25 therms ntawm roj nkev (gas) toj hli. Qhov no nws nce rau ntawm seb tus neeg siv hluav taws xob ntawd cov kev xav tau hluav taws xob ntau npaum li cas. Cov kev xav tau no yuav tsum raug muab coj los ntsuam xyuas kom raug raws li qhov tseeb los ntawm ib tus kws ua txoj hauj lwm kho mob nyob rau lub sij hawm ua qhov kev muab ntawv pov thawj.

 

Txhawm rau pom zoo rau Medical Baseline Program, koj yuav tsum tau them koj daim ntawv sau nqi hluav taws xob ntawm PG&E txhua hli. Koj cov kev pab cuam ntsig txog kev siv hluav taws xob yuav raug txiav yog hais tias koj tseg tsis them nyiaj li.

 

lub cim kev ceeb toom qhia paub uas tseem ceeb Lus Cim Tseg: Cov neeg siv hluav taws xob nyob rau ntawm cov nqi tsheb uas noj hluav taws xob tsis tau txais ib qho kev faib ib qho hluav taws xob ntxiv txhua hli li. Cov kev ntaus nqi tsis muaj ib qho Baseline Allowance. Txawm li cas los xij, koj yeej tseem tuaj yeem txuag tau nyob rau ib qho ntawm cov kev ntaus nqi no. Qhov no ces nce rau seb koj siv hluav taws xob rau thaum twg thiab ntau npaum li cas.

 

Cov neeg siv hluav taws xob ntawm Medical Baseline hais txog qhov Electric Home (E-ELEC) thiab cov kev ntaus nqi txog E-TOU-D tuaj yeem muaj cai tau txais ib qho kev txo nqi txog li ntawm 12% (D-MEDICAL) nyob rau ntawm lawv cov nqi hluav taws xob. Rau kev paub ntau ntxiv, mus rau ntawm tshooj lus Applicability ntawm D-MEDICAL Tariff (PDF).

 

Cov huab cua phem, xws li cov cua loj heev, muaj peev xwm ua rau cov ntoo los sis cov khaub los mus ua rau cov cuab yeej puas. Yog tias muaj cov nroj tsuag qhuav, qhov no tuaj yeem ua rau muaj hluav taws kub hav zoov. Yog vim li cas peb thiaj li yuav tsum tau tua hluav taws xob kom koj muaj kev nyab xeeb. Qhov kev tua hluav taws xob xuaj qhaus (ib ntus) no hu ua Public Safety Power Shutoff (PSPS). Peb lub hom phiaj yog xa cov kev ceeb toom rau tus neeg siv hluav taws xob nyob rau ntawm:

 • 48 xuab moos
 • 24 xuab moos
 • Tsuas yog ua ntej yuav muaj kev tua hluav taws xob

Raws li koj cov kev nyiam ntsig txog kev tiv tauj, peb mam li xa cov kev ceeb toom tuaj rau koj los ntawm:

 • Cov kev hu xov tooj yam av tas naus mav
 • Cov lus sau
 • Cov email

Cov neeg siv hluav taws xob ntawm Medical Baseline yuav tau txais cov kev ceeb toom ntau ntxiv. Qhov no tej zaum muaj xam nrog rau cov lus sau ntau tsab, cov kev hu xov tooj los sis tab txawm yuav yog ib lub tswb quaj qhov rooj los yeej tau tib si. Thov lees paub txog qhov kev ceeb toom nod. Nws tseem ceeb los mus teb cov kev ceeb toom hauv xov tooj los sis teb cov kev ceeb toom ua lus sau nod es kom peb paub txog tias koj txais tau lawm.

 

Kawm paub txog cov koob tsheej PSPS.

Kawm paub txog cov chaw muab kev pab cuam uas muaj los mus pab txhawb nqa sawv daws los ntawm ib qho PSPS.

Kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab

Kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab rau qhov Medical Baseline Program yog saib raws cov zwj ceeb fab kev kho mob los sis cov kev xav tau—TSIS YOG hais txog qhov nyiaj khwv tau los.. Txhawm rau kom muaj cai tsim nyog tau txais kev pab, ib tus pej xeem nyob puv sij hawm hauv koj tsev neeg yuav tsum:

 • Muaj ib qho zwj ceeb fab kev kho mob uas zoo tsim nyog tau txais kev pab thiab/los sis
 • Tseev kom siv ib lub cuab yeej koos pis tawj kho mob uas tsim nyog tau txais kev pab los mus kho cov zwj ceeb fab kev kho mob uas sam sim kho ntawd

lub cim kev ceeb toom qhia paub uas tseem ceeb Lus Cim Tseg: PG&E tsuas tseev kom muaj ib daim ntawv tso npe thov kev pab Medical Baseline toj ib yim neeg nkaus xwb.

 

Qhov tsim nyog rau kev kho mob nkeeg

 

Qee cov ua piv txwv ntawm kev tsim nyog rau kev kho mob nkeeg muaj xws li:

 

 • Muaj mob rau tej ceg, muaj mob rau ib sab ntawm lub cev los sis muaj mob tuag tes tuag ceg
 • Kev muaj mob rau ntau txoj hlab ntsha txhaws uas yuav tsum tau siv cua kub thiab/los sis cua txias pab
 • Kab mob raws tawv nqaij uas yuav tsum tau siv cua kub
 • Tej kev mob nkeeg uas muaj kev phom sij rau txoj sia los sis kev tiv thaiv kab mob ntawm lub cev raug rhuav tshem. Yuav tsum tau siv qhov kub thiab/los sis qhov txias txhawm rau kom muaj txoj sia nyob los sis tiv thaiv kev kho mob tsis zoo
 • Kab mob hawb pob thiab/los sis qhov ua pa nres thaum pw tsaug zog

 

Kev tsim nyog rau cov khoom siv kho mob nkeeg

 

Cov cuab yeej siv kho mob uas tsim nyog muaj xam nrog rau, tab sis tsis tau txwv rau: 

 

 • Lub tsev kaus ntshawb pa (Aerosol tent)
 • Cov txaj pw muaj cua/lub txaj hauv tsev kho mob
 • Lub twj ntsuas kev ua tsis taus pa thaum pw tsaug zog
 • Lub tshuab pab ua pa (IPPB)
 • Lub tshuab pa (compressor)/concentrator
 • Lub tshuab lim ntshav
 • Lub tshuab nchos leeg xa xov hom siv hluav taws xob
 • Lub tshuab ntshawb pa tshuaj uas siv hluav taws xob
 • Lub tshuab lim ntshav Hemo
 • Lub twj nqus tso kua mis
 • Kev nias kom ua pa nkag lub ntsws (inhalation pulmonary pressure)
 • Daim ntsws tooj hlau
 • Lub cuab yeej pab chav plawv sab laug (left ventricular assist device, LVAD)
 • Lub rooj zaum muaj log hluav taws xob/lub scooter
 • Lub tshuab tsim pa oxygen
 • Daim ntsuas ntshav siab
 • Lub twj tso kua mis uas muaj zog nqus
 • Lub twj ntsuas cov pa oxygen hauv cov ntshav/lub twj ntsuas saib
 • Lub pab ua pa (txhua yam)
 • Lub tshuab nqus
 • Lub plawv cuav tag nrho (total artificial heart, TAH-t)
 • Lub tshuab ntshawb tshuaj hom Ultrasonic
 • Lab npauv ntxuav vest/txoj ua pa

 

Cov piv txwv ntawm cov cuab yeej kho mob uas tsis tsim nyog

 • Cov pam pua siv hluav taws xob kom kub sov (heating pads)
 • Cov tshuab ntsuag dej kom muaj cov pa noo (Humidifiers)
 • Cov twj ua kom dej kub hauv lub pas dej los sis lub thoob dej
 • Saunas los sis cov dab dej kub
 • Cov tshuab tsuag pa hws
 • Cov tshuab nqus dej

lub cim kev ceeb toom qhia paub uas tseem ceebLus Cim Tseg: Tej khoom siv kho mob uas tsim nyog raug pab muaj xws li txhua yam khoom siv kho mob uas cawm txoj sia. Cov cuab yeej muaj xam nrog cov khoom siv rau kev txav mus los, raws li tus kws ua txoj hauj lwm kho mob uas muaj ntawv tso cai. Cov cuab yeej yog rau kev siv hauv tsev nkaus xwb. Cov cuab yeej uas siv kho mob txhua yam tsis tsim nyog tau txais kev pab.

Ua ntawv thov los sis rov tso pov thawj dua

Ua ntawv thov los sis rov qab tso pov thawj dua hauv oos lais (online)

 1. Sau daim ntawv foos no kom tiav thiab muab nws xa mus
 2. Koj yuav tsum tau txais ib tsab email nrog rau ib tus nab npawb kev lees paub. Tsis tas li ntawd koj kuj tseem yuav tau txais cov lus qhia rau koj tus kws kho mob tib si.
 3. Muab tus nab npawb kev lees paub thiab cov lus qhia rau koj tus kws kho mob.
 4. Koj tus kws kho mob yuav sau rau ib feem ntawm daim foos.
 5. Thaum koj tus kws kho mob lees paub tias koj muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam lawm, koj yuav raug tso npe rau hauv qhov txheej txheem pab cuam nod.

Ua ntawv thov los sis rov qab tso pov thawj dua los ntawm kev xa ntawv

 1. Rub thiab luam tawm daim foos ua ntawv thov kev pab/rov qab tso ntawv pov thawj dua (PDF).
 2. Ua kom tiav rau Feem A ntawm daim foos thiab kos npe rau nws.
 3. Kom koj tus kws kho mob ua kom tiav Feem B ntawm daim foos nod thiab kos npe rau nws.
 4. Muab koj daim foos uas sau tiav tag lawm ntawd xa mus rau:
  PG&E Billing Center Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208

Ntawv luam tawm uas pom tus niam ntawv loj, Ntawv Su Uas Cov Neeg Tsis Pom Kev Siv Tau thiab cov hom ntawv ua suab

Koj puas xav tau cov foos Medical Baseline ua ib hom twg ntawm cov hom ntawv nram qab no?

 • Ntawv luam tawm uas pom tus niam ntawv loj
 • Ua cov ntawv su rau cov neeg tsis pom kev si
 • Ua suab lus

Muab koj daim ntawv thov xa hauv email mus rau CIACMC@pge.com. Muaj koj lub npe, qhov chaw nyob xa ntawv thiab naj npawb xov tooj. Yuav muab lub sij hawm 5-7 hnub ua hauj lwm los saib xyuas.

 

lub cim kev ceeb toom qhia paub uas tseem ceeb Lus Cim Tseg: Cov neeg siv hluav taws xob uas lag ntseg los sis pob ntseg tsis hnov lus zoo uas siv TTY tuaj yeem hu rau California Relay Service tau ntawm 7-1-1.

Kev ua pov thawj rau tus kheej

 1. Ua ntej tshaj plaws, ib tus kws ua txoj hauj lwm kho mob uas muaj cai yuav tsum tau ua pov thawj tias koj muaj ib qhov zwj ceeb fab kev kho mob uas zoo tsim nyog tau txais kev pab tiag mus ib txhis.
 2. Tom qab ntawd, txhawm rau kom muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam mus li, koj yuav tsum muab pov thawj txog tus kheej nyob rau txhua plaub lub xyoos. Qhov no yog txhawm rau lees paub txog tias koj yeej tseem nyob rau ntawm qhov chaw nyob uas muab kev pab cuam nyob rau hauv ntaub ntawv ntawd. Nws tsis tseev tias ib tus kws ua txoj hauj lwm kho mob uas muaj cai ntawd yuav tsum tau kos npe rau.

 

Koj puas yog ib tus neeg siv hluav taws xob ntawm Medical Baseline uas muaj ib qho zwj ceeb fab kev kho mob uas tsis yog mob mus ib txhis? Koj puas xav kom rov muab pov thawj dua es kom muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam li qub mus ntxiv?

 1. Mus rau ntawm tshooj lus Apply (Ua Ntawv Thov) los sis Recertify (Rov Muba Pov Thawj Dua) ntawm nploog vas sab no.
 2. Ua raws li cov kauj ruam los mus ua kom tiav qhov kev ua ntawv thov kev pab nod.

Cov neeg siv hluav taws xob ntawm Medical Baseline ntawm PG&E uas tseem ua tau hauj lwm uas twb yeej tau txais ib tsab ntawv ceeb toom los mus muab pov thawj txog tus kheej los tej zaum yeej tuaj yeem ua tau li ntawd nyob rau hauv oos lais (online) tib si. Lawv yuav tau txais ib tsab ntawv kev lees paub txog ntawm qhov kev rov toj sij hawm tshiab.

 

Txhawm rau muab pov thawj txog tus kheej:

 1. Sau npe nkag mus rau hauv koj cov lus qhia paub txog tus as khauj oos lais (online) ntawm PG&E. 
  • Yog hais tias koj tsis muaj ib tug as khauj ntawm PG&E, xaiv qhov One-Time Access.
 2. Sau daim foos kom tiav thiab muab nws xa mus.

Txhawm rau xa ib daim foos hais txog kev ua pov thawj ntawm tus kheej hauv ntaub ntawv los ntawm kev xa ntawv mus:

 1. Daim foos hais txog Kev Ua Pov Thawj Ntawm Tus Kheej ntawm Medical Baseline yeej muaj nyob nrog rau hauv koj tsab ntawv ceeb toom txog kev rov toj sij hawm tshiab tib si lawm. Tsis tas li ntawd tej zaum koj kuj tseem luam tawm ib daim foos ntawm kev ua pov thawj rau yus tus kheej (PDF).
 2. Sau daim foos kom tiav thiab kos npe rau.
 3. Muab koj daim foos uas sau tiav tag lawm ntawd xa mus rau:

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208

Cov chaw muab kev pab cuam

Xaiv koj cov chaw tiv tauj raws li cov kev nyiam

Koj puas kom xav ceeb toom rau kis uas tau npaj tseg los sis tsis tau npaj tseg txog qhov kev tua hluav taws xob?

Medical Baseline Cov Lus Nug Uas Nquag Nug (Frequently Asked Questions, FQAs) siv rau cov kws txawj ua hauj lwm ntsig txog fab kev kho mob

Yog koj yog ib tug kws kho mob los sis kws saib xyuas kev noj qab haus huv, thov tshuaj xyuas Cov Nqe Lus Keev Nug Txog rau Tus Kws Kho Mob Nkeeg (PDF). Kawm paub txog kev koj muaj peev xwm pab nthuav qhia ua kev paub thiab txhawb siab rau kev sau npe nkag rau hauv qhov Medical Baseline Program txhawm rau pab txhawb nqa koj cov neeg mob tau li cas.

Pab rau cov neeg siv hluav taws xob uas raug kev txom nyem yooj yim uas tsis muaj cai tsim nyog rau Medical Baseline

Koj puas yog los sis yog ib tus pej xeem ntawm koj tsev neeg uas nyob rau kev pheej hmoo vim los ntawm muaj ib qho zwj ceeb fab kev kho mob yog hais tias koj qhov kev pab cuam raug txiav tawm lawm? Koj tuaj yeem muab pov thawj txog tus kheej tam li yog ib tus neeg siv hluav taws xob uas raug kev txom nyem yooj yim tau.

Cov lus qhia paub rau cov neeg xauj tsev

Pab koj cov neeg xauj tsev kawm paub txog qhov Medical Baseline Program. Muab daim ntawv qhia txog tus neeg xauj tsev no tshaj tawm rau hauv ib cheeb tsam uas niaj hnub nyob tas li rau ua kev paub zoo ntawm lawv. 

Cov lus nug uas nquag nug

Ib qho cuab yeej twg raug siv los kho mob uas siv los pab lub neej txoj sia los sis pab rau thaum hloov chaw

 • Yuav tsum tau txiav txim siab los ntawm tus kws ua txoj hauj lwm kho mob uas muaj ntawv tso cai
 • Yuav tsum muab coj los siv nyob rau hauv tsev

lub cim kev ceeb toom qhia paub uas tseem ceeb Lus Cim Tseg: Feem ntau qhov khoom uas siv rau kev kho mob ntawd tsis tsim nyog muab coj los siv rau Medical Baseline.

 

Yam khoom siv pab txoj sia muaj xws li:

 • Cov tshuab pab rau kev ua pa (cov tshuab tsim pa oxygen)
 • Ob daim ntsws tooj hlau
 • Cov tshuab lim ntshav Hemo
 • Cov tshuab nqus
 • Cov tshuab nchos leeg xa xov hom siv hluav taws xob
 • Cov ntaub zawm nias thiab cov twj nqus kua mis
 • Cov tsev kaus ntshawb pa (Aerosol tents)
 • Cov tshuab ntshawb tshuaj hom siv hluav taws xob electrostatic thiab ultrasonic
 • Cov tshuab Compressors
 • Cov tshuab Intermittent sensitive pressure breathing (IPPB)
 • Cov rooj zaum muaj log uas siv hluav taws xob

Cov ua txoj hauj lwm kho mob uas muaj ntawv pov thawj tso cai muaj xws li:

 • Cov kws kho mob rau lub cev uas muaj ntawv tso cai
 • Cov kws phais mob
 • Cov neeg uas tau ntawv tso cai raws li tsab cai Osteopathic Initiative Act raws li California Public Utilities Code §739
 • Cov kws ua txoj hauj lwm uas ua tus kws tu neeg mob raug raws li PG&E txoj kev coj ua tam sim no thiab raws li tau muab hais tseg hauv tshooj cai California Public Utilities Codes & §799.3
 • Ib tus neeg pab kws kho mob uas muaj ntawv tso cai uas ua hauj lwm ua ib feem ntawm pab pawg kws kho mob ntawm cov neeg siv hluav taws xob

Koj yuav tau txais ib tsab email los sis tsab ntawv txais tos. Thaum koj raug sau npe nkag tiav tag lawm, koj yuav tuaj yeem kuaj xyuas tau koj qhov txheej xwm nyob rau hauv ob qho chaw:

 

Koj tus as khauj

 1. Nkag mus rau hauv koj tus as khauj oos lais (online).
 2. Mus rau ntawm daim nab cos qhia xwm txog koj tus as khauj.
 3. Nrhiav qhov hais tias "Enrolled in Medical Baseline."
 4. Xaiv qhov chaw txuas "Learn More" rau lus qhia paub ntau ntxiv txog koj qhov txheej xwm.

 

Koj daim ntawv sau nqi

 1. Qhib koj cov lus hais txog lub zog hluav taws xob ua ntaub ntawv.
 2. Nrhiav qhov hais tias "Life Support" thiab/los sis "Medical" ib qho twg los tau nyob rau ntawm sab tes laug hauv qab ntawm koj daim ntawv sau nqi uas nyob rau hauv "Enrolled Programs." 

Peb mam li xa ib tsab ntawv rau koj yog hais tias:

 • Koj daim ntawv thov kev pab ntawm Medical Baseline tau raug tsis kam lees, los sis
 • Koj raug tshem tawm ntawm qhov Medical Baseline program vim hais tias koj ua tsis tau daim ntawv pov thawj rau-tus kheej los sis rov qab tso ntawv pov thawj dua.

Yog xav thim qhov kev tso npe los ntawm qhov txheej txheem pab Medical Baseline los sis Kev Pab Txoj Siab: 

 • Nkag mus rau hauv koj tus as khauj.
 • Xaiv qhov hais tias "Enrolled in Medical Baseline" hauv qhov mes nus (menu).
 • Xaiv qhov hais tias "Unenroll."
 • Lees paub koj qhov kev thim tsis tso npe.

Tsis tas li ntawd koj kuj tseem muaj peev xwm hu tau rau 1-877-660-6789 thiab thov kom muab koj tshem tawm.

Xa koj daim foos hais txog kev ua pov thawj ntawm tus kheej hauv ntaub ntawv los ntawm kev xa ntawv mus:

 1. Daim foos hais txog Kev Ua Pov Thawj Ntawm Tus Kheej ntawm Medical Baseline yeej muaj nyob nrog rau hauv koj tsab ntawv ceeb toom txog kev rov toj sij hawm tshiab tib si lawm. Tsis tas li ntawd tej zaum koj kuj tseem luam tawm ib daim foos ntawm kev ua pov thawj rau yus tus kheej (PDF).
 2. Sau daim foos kom tiav thiab kos npe rau.
 3. Muab koj daim foos uas sau tiav tag lawm ntawd xa mus rau:

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208

lub cim kev ceeb toom qhia paub uas tseem ceeb Lus Cim Ntseg: Nyob rau lub sij hawm no, nws tsis muaj feem los mus xa koj daim foos hauv email tau.

Koj tsis muaj peev xwm kuaj xyuas tau qhov txheej xwm txog ntawm kooj daim ntawv tso npe thov kev pab thaum nws tseem tab tom raug lis ntawd. Thaum koj raug sau npe nkag tiav tag lawm, koj yuav tuaj yeem kuaj xyuas tau koj qhov txheej xwm nyob rau hauv ob qho chaw:

 

Koj tus as khauj

 1. Nkag mus rau hauv koj tus as khauj oos lais (online).
 2. Mus rau ntawm daim nab cos qhia xwm txog koj tus as khauj.
 3. Nrhiav qhov hais tias "Enrolled in Medical Baseline."
 4. Xaiv qhov chaw txuas "Learn More" rau lus qhia paub ntau ntxiv txog koj qhov txheej xwm.

 

Koj daim ntawv sau nqi

 1. Qhib koj cov lus hais txog lub zog hluav taws xob ua ntaub ntawv.
 2. Nrhiav qhov hais tias "Life Support" thiab/los sis "Medical" ib qho twg los tau nyob rau ntawm sab tes laug hauv qab ntawm koj daim ntawv sau nqi uas nyob rau hauv "Enrolled Programs." 

 1. Kev ua pov thawj txog tus kheej pab lees paub txog qhov chaw koj nyob thiab koj cov chaw tiv tauj raws li cov kev nyiam.
  • Kev ua pov thawj rau tus kheej tseev kom yuav tsum tau ua nyob rau txhua plaub lub xyoos rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm Medical Baseline uas muaj cov zwj ceeb fab kev kho mob mus ib txhis.
  • Koj qhov zwj ceeb fab kev kho mob yuav tsum raug txiav txim tias yog hom mob mus ib txhis los ntawm ib tus kws ua txoj hauj lwm kho mob.
 2. Kev rov qab ua pov thawj dua tshiab pab lees paub tias koj tseem xav tau kev pab.
  • Cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cov zwj ceeb mob uas tsis yog mob mus ib txhis yuav tsum tau rov qab ua pov thawj dua txhua ob lub xyoos.
  • Qhov no tseev kom yuav tsum muaj ib tus kws ua txoj hauj lwm kho mob los mus kos npe rau.

Yog hais tias koj tso tseg qhov kev pab cuam nod nyob rau ntawm koj qhov chaw nyob qub thiab pib qhov kev pab cuam nyob rau ntawm koj qhov chaw nyob tshiab nyob rau tib lub sij hawm:

 • Koj qhov Medical Baseline Program yuav raug muab hloov los mus rau koj qhov chaw nyob tshiab.

Yog hais tias koj thov tso tseg qhov kev pab cuam nyob rau ntawm koj qhov chaw nyob qub hnub no thiab pib qhov kev pab cuam nyob rau ntawm koj qhov chaw nyob tshiab tom qab ntawd:

 • Koj qhov Medical Baseline Program yuav TSIS raug muab hloov los mus rau koj qhov chaw nyob tshiab.

lub cim kev ceeb toom qhia paub uas tseem ceeb Lus Cim Tseg: Thov hu rau ntawm 1-877-660-6789 thiab thov kom peb muab koj qhov Medical Baseline Program hloov mus rau koj qhov chaw nyob tshiab.

Koj tsis tas yuav tsum tau mus ntsib koj tus kws ua txoj hauj lwm kho mob lub chaw ua hauj lwm kiag txhawm rau ua ntawv thov qhov txheej txheem pab cuam PGE's Medical Baseline. Rov qab qees:

 1. Mus rau ntawm tshooj lus Application (Daim Ntawv Tso Npe Thov) nyob rau ntawm nploog vas sab no.
 2. Ua raws li cov ncauj lus thiab cov lus qhia nram qab no yog xav paub cov ntaub ntawv thov kev pab nyob hauv oos lais (online)

Tau kawg. Kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab tsis yog saib raws qhov nyiaj khwv tau los. Nws yog nce raws li tib qho kev xav tau kev kho mob nkau xwb. Koj qhov kev muaj caij tsim nyog tau txais kev pab los sis kev sau npe rau hauv lwm cov txheej txheem muab kev pab cuam tsis cuam tshuam txog koj li peev xwm kev tau txais Medical Baseline hlo li.

 

Mus saib tshooj lus Application (Daim Ntawv Tso Npe Thov) nyob rau ntawm nplooj vas sab no rau lus qhia paub ntau ntxiv txog kev yuav ua ntawv thov tau li cas.

Koj yuav tau kev faib hluav taws xob ntawm Medical Baseline ntxiv tom qab kev ntsuam xyuas tiav lawm. Qhov no nce rau ntawm:

 • Koj qhov phiaj xwm kev npaj txog tus nqi
 • Cov kev xav tau hluav taws xob siv ntsig txog kev kho mob ntawm koj 

Cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog rau Medical Baseline uas nyob rau cov phiaj xwm kev npaj txog tus nqi raws theem (xws li, E1, E-TOU-C, G1, thiab lwm theem.) tej zaum yuav tau txais hluav taws xob ntau tsawg raws li tus “qauv” ntawm Medical Baseline kwv yees li:

 • Hluav taws xob 500 kilowatt-hours (kWh) thiab/los sis
 • Roj nkev (gas) 25 therms toj hli

Qhov ntau no yog ntxiv rau qhov ntau raws Lub Hauv Paus Kev Kho Mob (Baseline) li ib txwm ntawm lawv tus nqi tam sim no.

 

Tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog tau txais Kev Faib hluav taws xob rau Medical Baseline raws li tus qauv ntau tshaj ib yam khoom siv kho mob nod yog nce rau ntawm:

 • Koj cov kev xav tau rau fab kev kho mob
 • Qhov ntau tsawg ntawm cov cuab yeej kho mob uas koj tab tom siv 

 

Hu rau PG&E ntawm 1-877-660-6789. Daim ntawv thov kom raug ntsuam xyuas rau qhov kev faib Medical Baseline ntxiv. Yuav tsum tau siv ib daim ntawv tso npe thov kev pab los ntawm Medical Baseline toj ib yim neeg nkaus xwb.

 

lub cim kev ceeb toom qhia paub uas tseem ceeb Lus Cim Tseg: Cov kev tso hluav taws xob tuaj tshwj xeeb ntxiv nod tsuas siv tau nrog rau cov phiaj xwm kev npaj txog tus nqi uas muaj cov nyiaj pab cuam rau lub hauv paus (baseline allowances) (piv txwv li, E1, E-TOU-C, thiab lwm yam ntxiv). Cov neeg siv hluav taws xob ntawm D-MEDICAL (e.g., E-ELEC) tau txais ib qho kev txo nqi kem 12% nyob rau ntawm lawv cov nqi hluav taws uas tsis hais txog qhov ntau tsawg ntawm cov kev tso hluav taws xob tuaj ntawd.

Cov neeg siv hluav taws xob ntawm Medical Baseline uas tsim nyog tej zaum yuav tau txais kev pab ntau raws li “tus qauv” ntawm Medical Baseline. Qhov no muaj kwv yees li:

 • Hluav taws xob 500 kilowatt-hours (kWh) yog hais tias ua tau raws li phiaj xwm kev npaj txog tus nqi ntawm lub hauv paus, thiab/los sis
 • Roj nkev (gas) 25 therms toj hli

Qhov ntau no yog ntxiv rau qhov ntau raws Lub Hauv Paus Kev Kho Mob (Baseline) li ib txwm ntawm lawv tus nqi tam sim no. Qhov kev tso hluav taws xob no raug tus nqi qis plaws rau ntawm koj tus nqi tam sim no. 

 

Cov neeg siv hluav taws xob hais txog the Electric Home (E-ELEC) thiab cov kev ntaus nqi txog E-TOU-D tuaj yeem muaj cai tau txais ib qho kev txo nqi txog li ntawm 12% (D-MEDICAL) nyob rau ntawm lawv cov nqi hluav taws xob.

 

Txhawm rau saib seb koj puas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab, mus saib tau rau ntawm tshooj lus Applicability (Kev Siv Tau) ntawm D-MEDICAL Tariff (PDF).

Qhov coob tsawg ntawm cov pej xeem uas muaj cov kev xav tau ntsig txog kev kho mob uas nyob rau hauv qhov chaw nyob ntawd tsis yog teeb meem. PG&E tsuas tseev kom muaj ib daim ntawv tso npe thov kev pab Medical Baseline toj ib yim neeg nkaus xwb. Tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog tau txais Medical Baseline Qhov Kev Sib Faib Phuv raws tus qauv cai ntau dua ib qho nyob ntawm seb:

 • Koj cov kev xav tau rau fab kev kho mob
 • Qhov ntau tsawg ntawm cov cuab yeej siv kho mob uas cov neeg siv hluav taws xob ntawm Medical Baseline tau siv nyob hauv tib qho chaw nyob ntawd

Tiv tauj rau peb tau ntawm 1-877-660-6789. Thov kom peb ntsuam xyuas koj rau ib qho kev faib hluav taws xob siv ntawm Medical Baseline ntxiv. Peb mam li saib xyuas koj puas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab. Medical Baseline cov kev faib phuv tsis yog tias yuav muaj pab cuam rau sawv daws yam av tas naus mav.

Tsis yog. Kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab ntawm Medical Baseline yog ib qho nce rau cov kev xav tau ntsig txog kev kho mob nkaus xwb. Koj muaj peev xwm sau npe rau hauv Medical Baseline tau tab txawm hais tias koj twb nyob rau ntawm Medi-Cal lawm los sis tseem tsis tau nyob los xij. 

 

Tshab xyuas tshooj lus Application (Daim Ntawv Tso Npe Thov) nyob rau ntawm nplooj vas sab no rau lus qhia paub ntau ntxiv txog kev yuav ua ntawv thov tau li cas.

Tsis yog. Qee cov cuab yeej kev kuaj mob rau lub cev tsis tsim nyog rau Medical Baseline. Cov no muaj xam nrog rau cov chav da dej tsev ntoo (saunas) thiab cov dab rau dej sov tib si. Ib lub cuab yeej koos pis tawj kho mob yuav tsum “raug siv txhawm rau txhawb nqa lub neej los sis siv rau kev caij tsheb mus los (mobility)” txhawm rau thiaj li muaj cai tsim nyog tau txais kev pab.
Tshuaj xyuas daim ntawv teev npe muaj txhij txhua ntawm cov cuab yeej siv kho mob uas tsim nyog tau txais kev pab.

Kev pab nyiaj txiag ntxiv

Kev siv xov tooj uas txo nqi

Tej zaum koj kuj tseem yuav muaj cov cai tsim nyog tau txais kev pab rau kev siv xov tooj uas txo nqi pheej yig raws li koj theem nyiaj khwv tau los los sis kev koom nrog rau qhov txheej txheem pab cuam tib si. Saib seb puas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab.

 

Cov hau kev xaiv siv is taws nej (internet) hauv tsev uas raug nqi tsawg

Koj muaj peev xwm tau txais ib qho kev txo nqi txhua hli txog li $30 tawm ntawm qhov kev siv is taws nej (internet) hauv tsev uas ceev.