Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Medical Baseline Program

Kev txhawb nqa rau cov neeg siv hluav taws xob uas vam khom hluav taws xob rau cov kev xav tau fab kev kho mob

Thov hauv internet rau Kev Kho Mob Baseline! Tsis muaj cov ntawv luam tawm.

Lub ntsiab lus ntawm Medical Baseline Program

 

Tsis tas li ntawd qhov Medical Baseline Program, kuj tseem hu tau tias Medical Baseline Allowance tib si, uas yog ib qho txheej txheem pab cuam muab kev pab rau cov neeg qhua nyob hauv vaj tsev uas xav tau qee yam kev kho mob nkeeg. Kawm kom paub ntau ntxiv nyob hauv daim vis dis qaus (video) luv no.

 

Cov neeg qhuas siv hluav taws xob uas txaus siab koom rau hauv qhov txheej txheem pab cuam no yuav nrhiav txog qhov tsim nyog raug pab thiab tej ntaub ntawv hais txog kev thov kev pab uas muaj txhij txhua rau ntawm phab ntawv no.

 

Koj puas yog ib tug kws kho mob txawj tshaj lij?

Kawm kom paub txog txoj hau kev uas koj yuav pab nthuav tawm thiab txhawb txog kev tso npe koom rau hauv qhov txheej txheem pab cuam txhawb nqa rau koj cov neeg mob mus ntxiv lawm yam tom ntej li cas. Thov mus saib Cov Nqe Lus Nug Uas Keev Nquag Nug rau Cov Kws Kho Mob Tshaj Lij (PDF) thiab Phau Ntawv Qhia Kws Tu Neeg Mob (PDF).

 

Kev Tso Tseg Tsis Siv PCIA (Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob ntawm Medical Baseline Uas Twb Muaj Lawm)

Koj puas yog ib tus neeg siv hluav taws xob tam sim no ntawm PG&E Medical Baseline uas tau muab kev pab los ntawm Direct Access (DA) thiab Community Choice Aggregation (CCA) thiab tab tom nrhiav rau cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv txog Ncua Kev Zam Rau Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) rau Medical Baseline (MBL)?

 

Thov saib FAQ no txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog cov txheej txheem thiab kev teem sij hawm rau Kev Tshem Tawm Kev Zam PCIA: Medical Baseline PCIA cov nqe lus nug uas keev nquag nug tas li (PDF).

Qhov txheej txheem pab cuam no muaj ob hom kev pab

Cov neeg siv hluav taws xob nyob hauv vaj hauv tsev uas tau tso npe rau hauv Medical Baseline Program thiab rau ntawm txhua theem nqi (piv txwv li, E-1, EM, los sis E-TOU-C) tau txais ib qho kev tso hluav taws xob tuaj ntxiv rau txhua lub hlis uas raug tus nqi qis tshaj plaws ntawm lawv tus nqi uas muaj tseg lawm. Qhov no hu tias Baseline Allowance.

 

Nyob hauv qhov Medical Baseline Program, qhov kev tso hluav taws xob tuaj ntxiv yog thaj tsam li 500 kilowatt-hours (kWh) ntawm cov hluav taws xob thiab/los sis 25 theem ntawm cov roj cua toj hlis uas yog nce raws li qhov kev xav tau hluav taws xob siv ntawm tus neeg siv hluav taws xob uas twb tau tshuaj xyuas qhov tseeb los ntawm ib lub chaw saib xyuas mob nkeeg rau thaum lub sij hawm muab ntaub ntawv ua pov thawj tag lawm.

 

Nws tseem ceeb yuav tau paub tias kev tso cai ntawm koj qhov ntaub ntawv thov Medical Baseline Program ntawd tseev kom koj yuav tsum tau them koj cov nqi hluav taws xob ntawm PG&E txhua hli txuas mus ntxiv. Qhov tsis tau them nyiaj ces tuaj yeem ua rau koj cov kev pab them niq hluav taws xob thiab roj cua raug tso tseg.

 

Faj seeb: Cov neeg muas zaub rau cov nqi hluav taws xob tsis tau txais ib lub hlis ntxiv allotment ntawm lub zog vim hais tias cov nqi no tsis muaj ib baseline Allowance. Txawm li cas los xij, nws nce raws li thaum koj siv thib qhov koj siv hluav taws xob ntau npaum li cas, ib ntawm cov nqi no tseem pab koj txuag tej nyiaj them hauv ib lub xyoos puag ncig tau ntau ntxiv.

 

Kev kho mob Baseline cov neeg muas zaub rau lub tsev Electric (E-ELEC) thiab E-TOU-D nqi tej zaum yuav tau txais 12% luv nqi (D-MEDICAL) rau lawv tsub hluav taws xob tsub. Thov saib lub Applicability seem ntawm tus D-MEDICAL Tariff (PDF) yog xav paub ntxiv.

 

Txhawm rau kev nyab xeeb, PG&E yuav tsum tua hluav taws xob rau hauv cov zej zog uas tau txais hluav taws xob raws cov xaim xa nkag los los sis rau ntawm thaj chaw uas yuav muaj hluav xob kub hnyiab tau zoo rau thaum muaj huab cua phem. Qhov no hu tias Public Safety Power Shutoff (PSPS).

 

Huab cua phem uas muaj peev xwm hloov pauv tau sai heev. Peb lub hom phiaj, nce raws huab cua, yog xa kev ceeb toom rau tus neeg qhua siv hluav taws xob ua ntej li 48 teev, 24 teev thiab ua ntej yuav tua hluav taws xob. Peb yuav ceeb toom raws hauv ntau yam xws li hu xov tooj, ntaus ntawv xa thiab sau email xa rau sawv daws. Yuav xa tej ntaub ntawv ceeb toom raws hauv xov tooj, raws kev ntaus ntawv xa tuaj thiab email, nws nce raws li koj qhov kev cog lus uas koj nyiam seb yuav kom ceeb toom rau koj li cas.

 

Cov neeg siv hluav taws xob ntawm Medical Baseline yuav tau txais kev ceeb toom tshwj xeeb ntxiv uas yog ib feem ntawm qhov kev nthuav qhia no, uas yuav muaj xws li hu xov tooj tuaj ceeb toom los sis lub suab nrov ntawm lub tswb ntawm lub qhov rooj kom lawv paub txog thiab tuaj yeem npaj nyob tau nyab xeeb. Nws tseem ceeb tias cov neeg siv hluav taws xob ntawm Medical Baseline yuav tau lees tias tau txais daim ntawv ceeb toom los ntawm qhov teeb raws hauv xov tooj thiab kev sib tham kiag los sis teb raws hauv kev sau ntawv sib txuas lus.

 

Kawm kom paub txog cov xwm txheej PSPS

Kawm paub txog cov chaw muab kev pab uas muaj los pab txhawb nqa koj nyob thoob plaws hauv ib qho PSPS

Kev muaj cai tsim nyog tau txais Medical Baseline program

 

Yuav tsim nyog rau Medical Baseline Program, ib tug neeg uas nyob hauv vaj tsev tas li rau hauv koj lub tsev yuav tsum muaj ib qho kev tsim nyog rau kev kho mob nkeeg thiab/los sis yuav tsum siv ib yam khoom kho mob los kho mob nkeeg txuas mus ntxiv. Yuav tsum tau siv ib daim ntawv tso npe thov kev pab los ntawm Medical Baseline toj ib yim neeg nkaus xwb.

 

Kev tsim nyog rau kev kho mob nkeeg

 

Qee cov ua piv txwv ntawm kev tsim nyog rau kev kho mob nkeeg muaj xws li:

 

 • Muaj mob rau tej ceg, muaj mob rau ib sab ntawm lub cev los sis muaj mob tuag tes tuag ceg
 • Kev muaj mob rau ntau txoj hlab ntsha txhaws uas yuav tsum tau siv cua kub thiab/los sis cua txias pab
 • Kab mob raws tawv nqaij uas yuav tsum tau siv cua kub
 • Tej kev mob nkeeg uas muaj kev phom sij rau txoj sia los sis kev tiv thaiv kab mob ntawm lub cev raug rhuav tshem. Yuav tsum tau siv qhov kub thiab/los sis qhov txias txhawm rau kom muaj txoj sia nyob los sis tiv thaiv kev kho mob tsis zoo
 • Kab mob hawb pob thiab/los sis qhov ua pa nres thaum pw tsaug zog

 

Kev tsim nyog rau cov khoom siv kho mob nkeeg

 

Cov cuab yeej siv kho mob uas tsim nyog muaj xam nrog rau, tab sis tsis tau txwv rau: 

 

 • Lub tsev kaus ntshawb pa (Aerosol tent)
 • Cov txaj pw muaj cua/lub txaj hauv tsev kho mob
 • Lub twj ntsuas kev ua tsis taus pa thaum pw tsaug zog
 • Lub tshuab pab ua pa (IPPB)
 • Lub tshuab pa (compressor)/concentrator
 • Lub tshuab lim ntshav
 • Lub tshuab nchos leeg xa xov hom siv hluav taws xob
 • Lub tshuab ntshawb pa tshuaj uas siv hluav taws xob
 • Lub tshuab lim ntshav Hemo
 • Lub twj nqus tso kua mis
 • Kev nias kom ua pa nkag lub ntsws (inhalation pulmonary pressure)
 • Daim ntsws tooj hlau
 • Lub cuab yeej pab chav plawv sab laug (left ventricular assist device, LVAD)
 • Lub rooj zaum muaj log hluav taws xob/lub scooter
 • Lub tshuab tsim pa oxygen
 • Daim ntsuas ntshav siab
 • Lub twj tso kua mis uas muaj zog nqus
 • Lub twj ntsuas cov pa oxygen hauv cov ntshav/lub twj ntsuas saib
 • Lub pab ua pa (txhua yam)
 • Lub tshuab nqus
 • Lub plawv cuav tag nrho (total artificial heart, TAH-t)
 • Lub tshuab ntshawb tshuaj hom Ultrasonic
 • Lab npauv ntxuav vest/txoj ua pa

 

Cov piv txwv ntawm cov cuab yeej kho mob uas tsis tsim nyog

 • Cov pam pua siv hluav taws xob kom kub sov (heating pads)
 • Cov tshuab ntsuag dej kom muaj cov pa noo (Humidifiers)
 • Cov twj ua kom dej kub hauv lub pas dej los sis lub thoob dej
 • Saunas los sis cov dab dej kub
 • Cov tshuab tsuag pa hws
 • Cov tshuab nqus dej

lub cim kev ceeb toom qhia paub tseem ceebLus Cim Tseg: Tej khoom siv kho mob uas tsim nyog raug pab muaj xws li txhua yam khoom siv kho mob uas cawm txoj sia. Cov cuab yeej muaj xam nrog cov khoom siv rau kev txav mus los, raws li tus kws ua txoj hauj lwm kho mob uas muaj ntawv tso cai. Cov cuab yeej yog rau kev siv hauv tsev nkaus xwb. Cov cuab yeej uas siv kho mob txhua yam tsis tsim nyog.

 

lub cim kev ceeb toom qhia paub tseem ceeb Lus Cim Tseg:  Kev muaj cai tsim nyog rau Medical Baseline yog saib raws li qhov muaj mob los sis qhov yuav tsum tau kho mob, TSIS yog saib raws qhov nyiaj khwv tau los.

Ua ntawv thov los sis rov qab tso pov thawj dua rau Medical Baseline

 

Ua ntawv thov los sis rov qab tso pov thawj dua hauv oos lais (online)

 1. Sau rau daim foos hauv oos lais (online) thiab muab nws xa mus
 2. Thaum koj ua tiav daim foos lawm, koj yuav tau txais ib tsab ntawv xav hauv email tuaj nrog rau tus lej lees paub. Koj kuj tseem yuav tau txais cov lus qhia los ntawm koj tus kws kho mob thiab.
 3. Qhia tus lej thiab cov lus qhia ntawd rau koj tus kws kho mob.
 4. Koj tus kws kho mob yuav sau rau ib feem ntawm daim foos. Thaum lawv lees paub tias koj muaj cai tsim nyog lawm, koj yuav raug tso npe rau hauv qhov txheej txheem pab.

 

Ua ntawv thov los sis rov qab tso pov thawj dua raws hauv tsev xa ntawv

 1. Rub thiab luam tawm daim foos ua ntawv thov kev pab/rov qab tso ntawv pov thawj dua (PDF).
 2. Ua kom tiav rau Feem A ntawm daim foos thiab kos npe rau.
 3. Kom koj tus kws kho mob sau kom tiav rau Feem B ntawm daim foos thiab kos npe rau.
 4. Xa koj daim foos sau tiav mus rau:

PG&E Billing Center Medical Baseline
P.O. Box 8329
Stockton, CA 95208

 

Koj kuj tseem tuaj yeem thov cov ntawv Medical Baseline ua lwm hom ntawv tau. Cov no muaj xws li:

 • Luam tawm ua cov ntawv loj
 • Ua cov ntawv su rau cov neeg tsis pom kev si
 • Ua suab lus

Muab koj daim ntawv thov xa hauv email mus rau CIACMC@pge.com. Muaj koj lub npe, qhov chaw nyob xa ntawv thiab naj npawb xov tooj.

 

Yuav muab lub sij hawm 5-7 hnub ua hauj lwm los saib xyuas.

 

Cov neeg siv hluav taws xob uas lag ntseg los sis pob ntseg tsis hnov lus zoo ces siv TTY tuaj yeem hu rau California Relay Service tau ntawm  7-1-1.

Kev ua pov thawj rau-tus kheej rau Medical Baseline

 

Cov neeg muas zaub tau ntawv pov thawj los ntawm lawv cov kws kho mob uas tsim nyog raws li muaj ib tug nqi kho mob yuav tsum tau muab ntawv pov thawj rau nws tus kheej txhua plaub xyoos. Qhov no yog kom paub meej tias lawv qhov chaw nyob ntawm lawv qhov chaw nyob thiab tsis tas yuav tsum tau ib tug kws kho mob uas tsim nyog tau txais kev pab kos npe.

 

lub cim kev ceeb toom qhia paub tseem ceeb Faj Seeb: Yog hais tias koj yog ib tug neeg uas muaj ib tug mob uas tsis yog-permanent thiab yuav tsum tau rov qab mus hais dua, mus rau qhov "Thov los yog rov qab thov dua" ntawm nplooj ntawv no thiab ua raws li cov kauj ruam uas yuav ua tiav.

 

Lub Chaw PG&E cov neeg qhua siv hluav taws xob Medical Baseline uas tau txais daim ntawv ceeb toom kom ua pov thawj rau yus tus kheej ces yuav tau ua pov thawj rau yus tus kheej raws hauv oos lais (online) ces thiaj li tau txais kev ntxiv lub sij hawm kiag tam sis ntawd:

 1. Sau npe nkag mus txhawm rau txuas lub sij hawm qhov kev pab them nqi duav roos dua tshiab nrog koj lub chaw PG&E los ntawm tej ntaub ntawv as khauj hauv oos lais (online). Yog hais tias koj tsis muaj ib tug as khauj ntawm PG&E, nias ntawm qhov "One-Time Access."
 2. Sau daim foos kom tiav thiab muab nws xa mus.

Los sis, xa ib daim foos hais txog kev ua pov thawj ntawm tus kheej hauv ntaub ntawv los ntawm kev sau ntawv xa mus:

 1. Daim foos hais txog Kev Ua Pov Thawj Ntawm Tus Kheej ntawm Medical Baseline yeej muaj nyob nrog rau hauv koj tsab ntawv ceeb toom txog kev rov toj sij hawm tshiab tib si lawm. Koj kuj luam tau ib daim qauv ntawm daim ntawv rau koj tus kheej (PDF).
 2. Sau daim foos kom tiav thiab kos npe rau.
 3. Xa koj daim foos sau tiav mus rau:

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208

Cov chaw muab kev pab rau Medical Baseline

Xaiv koj txoj hau kev tiv tauj rau Medical Baseline/Kev Pab Txoj Sia

Koj puas kom xav ceeb toom rau kis uas tau npaj tseg los sis tsis tau npaj tseg txog qhov kev tua hluav taws xob rau hauv koj lub chaw nyob?

Daim ntawv teev Cov Lus Nug Uas Keev Nquag Nug Tas Li Txog Medical Baseline rau cov kws tshaj lij fab kev kho mob

Yog hais tias koj yog ib tus kws ua txoj hauj lwm kho mob los sis tus kws muab kev pab kho mob, thov tshuaj xyuas Cov Nqe Lus Nug Uas Keev Nquag Nug Tas Li Txog Tus Kws Ua Txoj Hauj Lwm Kho Mob (Medical Practitioner FAQ (PDF)). Kawm paub txog tias yuav ua li cas koj thiaj tuaj yeem pab nthuav tawm kev paub thiab txhawb kom rau npe nkag mus rau hauv Medical Baseline Program txhawm rau txhawb pab koj cov neeg mob ntxiv.

Xav tau kev pab ntxiv tab sis mas ho tsis muaj cai tsim nyog tau txais kev pab rau Medical Baseline puas yog?

Yog hais tias koj los sis ib tug neeg ntawm koj tsev muaj mob hnyav los sis muaj mob uas cuam tshuam tsis zoo rau txoj sia yog koj twb tso tseg qhov kev saib xyuas mob nkeeg lawm, ces koj yuav tau ua pov thawj rau yus tus kheej tias yog ib tug neeg uas txom nyem.

Cov nqe lus nug uas keev nquag nug txog Medical Baseline

Ib qho cuab yeej twg raug siv los kho mob uas siv los pab lub neej txoj sia los sis pab rau thaum hloov chaw

 • Yuav tsum tau txiav txim siab los ntawm tus kws ua txoj hauj lwm kho mob uas muaj ntawv tso cai
 • Yuav tsum raug siv nyob rau hauv tsev

lub cim kev ceeb toom qhia paub tseem ceebLus Cim Tseg: Feem ntau qhov khoom uas siv rau kev kho mob ntawd tsis tsim nyog muab coj los siv rau Medical Baseline.

 

Yam khoom siv pab txoj sia muaj xws li:

 • Cov tshuab pab rau kev ua pa (cov tshuab tsim pa oxygen)
 • Ob daim ntsws tooj hlau
 • Cov tshuab lim ntshav Hemo
 • Cov tshuab nqus
 • Cov tshuab nchos leeg xa xov hom siv hluav taws xob
 • Cov ntaub zawm nias thiab cov twj nqus kua mis
 • Cov tsev kaus ntshawb pa (Aerosol tents)
 • Cov tshuab ntshawb tshuaj hom siv hluav taws xob electrostatic thiab ultrasonic
 • Cov tshuab Compressors
 • Cov tshuab Intermittent sensitive pressure breathing (IPPB)
 • Cov rooj zaum muaj log uas siv hluav taws xob

Cov ua txoj hauj lwm kho mob uas muaj ntawv pov thawj tso cai muaj xws li:

 • Cov kws kho mob rau lub cev uas muaj ntawv tso cai
 • Cov kws phais mob
 • Cov neeg uas tau ntawv tso cai raws li tsab cai Osteopathic Initiative Act raws li California Public Utilities Code §739
 • Cov kws ua txoj hauj lwm uas ua tus kws tu neeg mob raug raws li PG&E txoj kev coj ua tam sim no thiab raws li tau muab hais tseg hauv tshooj cai California Public Utilities Codes & §799.3
 • Ib tus neeg pab kws kho mob uas muaj ntawv tso cai uas ua hauj lwm ua ib feem ntawm pab pawg kws kho mob ntawm cov neeg siv hluav taws xob

Koj yuav tau txais ib tsab email los sis tsab ntawv txais tos. Tsis tas li ntawd koj kuj tseem tuaj yeem lees paub koj qhov kev tso npe thov kev pab hauv Medical Baseline tau tib si los ntawm:

 1. Kev nkag mus rau hauv koj tus as khauj online
 2. Kev kuaj tshooj lus "Special Account Information (Cov Ntaub Ntawv Qhia Tus As Khauj Tshwj Xeeb)" nyob ntawm koj daim ntawv nqi hluav taws xob rau "Life Support (Kev Pab Txoj Sia)" thiab/los sis "Medical (Kev Kho Mob)"

 

Kev tsis kam lees los sis kev tshem tawm

Peb yuav xa ib tsab ntawv tuaj rau koj yog hais tias:

 • Koj daim ntawv thov kev pab ntawm Medical Baseline tau raug tsis kam lees, los sis
 • Koj raug tshem tawm ntawm qhov Medical Baseline program vim hais tias koj ua tsis tau daim ntawv pov thawj rau-tus kheej los sis rov qab tso ntawv pov thawj dua

Yog xav thim qhov kev tso npe los ntawm qhov txheej txheem pab Medical Baseline los sis Kev Pab Txoj Siab: 

Los sis hu rau tus xov tooj 1-800-743-5000 thiab thov kom muab tshem tawm.

1. Kev ua pov thawj rau-yus tus kheej pab lees paub:

 • Koj tseem yog ib tus neeg nyob hauv vaj tsev puv sij hawm ntawm qhov chaw nyob no.
 • Koj qhov chaw uas nyiam tiv tauj yog tau hloov tshiab.

Yuav tsum muaj ib daim ntawv pov thawj zov me nyuam txhua plaub xyoos rau cov neeg muas zaub Baseline cov neeg muas zaub uas muaj tej yam mob. Koj tus mob yuav tsum raug txiav txim tias yog mob mus ib txhis los ntawm tus kws kho mob.

 

2. Kev rov qab ua pov thawj dua tshiab pab lees paub tias koj tseem xav tau kev pab.

Cov neeg muas zaub uas tsis yog-permanent mob yuav tsum tau rov qab txhua ob xyoos. Qhov no yuav tsum kom tus kws ua txoj hauj lwm kho mob kos ne rau.

Yog koj tso tseg qhov kev pab cuam rau ntawm koj qhov chaw nyob qub thiab yuav pib qhov kev pab cuam rau ntawm koj qhov chaw nyob tshiab rau thaum ib lub sij hawm:

 

Tom qab ntawd ces koj qhov Medical Baseline Program yuavraug xa mus rau koj qhov chaw nyob tshiab.

 

Yog koj thov tso tseg qhov kev pab cuam rau ntawm koj lub chaw nyob qub thiab yuav pib qhov kev pab cuam rau ntawm koj lub chaw nyob tshiab rau thaum hnub tom qab ntawd:

 

Tom qab ntawd ces koj qhov Medical Baseline Program yuav tsis raug xa mus rau koj qhov chaw nyob tshiab.

 

 1. Hu rau peb tau ntawm tus xov tooj 1-800-743-5000.
 2. Thov kom peb xa koj qhov Medical Baseline Program mus rau koj qhov chaw nyob tshiab.

Tam sim no koj thov kev pab rau ntawm PG&E qhov Medical Baseline program yam tsis tas yuav tau mus ntsib tim koj tus kws kho mob lub chaw lis hauj lwm.

 

Ua raws li cov ncauj lus thiab cov lus qhia nram qab no yog xav paub cov ntaub ntawv thov kev pab nyob hauv oos lais (online) rau hauv tshooj ntawv hais txog Daim Ntawv Thov Kev Pab uas nyob rau ntawm phab ntawv no.

Yog. Kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab ntawm Medical Baseline yog tsis nce raws li nyiaj khwv tau los. Qhov kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab ntawm Medical Baseline yog nce raws li tib qho kev xav tau kev kho mob nkau xwb. Koj qhov tsim nyog los sis kev tso npe rau nkag rau hauv CARE/FERA los sis lwm cov txheej txheem pab cuam muab kev pab yuav tsis muaj feem ntsig txog rau thiab tsis cuam tshuam rau koj qhov tsim nyog rau Medical Baseline.

 

Koj tuaj yeem tso npe rau hauv Medical Baseline tau tab txawm tias koj twb nyob hauv CARE/FERA los sis tsis nyob los xij. Thov saib tshooj ntawv hais txog Daim Ntawv Thov Kev pab nyob rau phab ntawv no yog xav paub ntau ntxiv txog qhov yuav thov kev pab li cas.

Koj yuav tau kev faib hluav taws xob ntawm Medical Baseline ntxiv tom qab kev ntsuam xyuas tiav lawm. Qhov no nce rau ntawm:

 • Koj qhov phiaj xwm kev npaj txog tus nqi
 • Cov kev xav tau hluav taws xob siv ntsig txog kev kho mob ntawm koj 

Cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog rau Medical Baseline uas nyob rau cov phiaj xwm kev npaj txog tus nqi raws theem (xws li, E1, E-TOU-C, G1, thiab lwm theem.) tej zaum yuav tau txais hluav taws xob ntau tsawg raws li tus “qauv” ntawm Medical Baseline kwv yees li:

 • Hluav taws xob 500 kilowatt-hours (kWh) thiab/los sis
 • Roj nkev (gas) 25 therms toj hli

Qhov ntau no yog ntxiv rau qhov ntau raws Lub Hauv Paus Kev Kho Mob (Baseline) li ib txwm ntawm lawv tus nqi tam sim no.

 

Tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog tau txais Kev Faib hluav taws xob rau Medical Baseline raws li tus qauv ntau tshaj ib yam khoom siv kho mob nod yog nce rau ntawm:

 • Koj cov kev xav tau rau fab kev kho mob
 • Qhov ntau tsawg ntawm cov cuab yeej kho mob uas koj tab tom siv 

 

Hu rau PG&E ntawm 1-800-743-5000. Daim ntawv thov kom raug ntsuam xyuas rau qhov kev faib Medical Baseline ntxiv. Yuav tsum tau siv ib daim ntawv tso npe thov kev pab los ntawm Medical Baseline toj ib yim neeg nkaus xwb.

 

Lus Cim Tseg: Cov kev tso hluav taws xob tuaj tshwj xeeb ntxiv nod tsuas siv tau nrog rau cov phiaj xwm kev npaj txog tus nqi uas muaj cov nyiaj pab cuam rau lub hauv paus (baseline allowances) (piv txwv li, E1, E-TOU-C, thiab lwm yam ntxiv). Cov neeg siv hluav taws xob ntawm D-MEDICAL (xws li, E-ELEC) tau txais ib qho kev txo nqi kem 12% nyob rau ntawm lawv cov nqi hluav taws uas tsis hais txog qhov ntau tsawg ntawm cov kev tso hluav taws xob tuaj ntawd.

Cov neeg siv hluav taws xob ntawm Medical Baseline uas tsim nyog tej zaum yuav tau txais hluav taws xob ntau raws li "tus qauv" ntawm Medical Baseline kwv yees li:

 • Hluav taws xob 500 kilowatt-hours (kWh) yog hais tias ua tau raws li phiaj xwm kev npaj txog tus nqi ntawm lub hauv paus, thiab/los sis
 • Roj nkev (gas) 25 therms toj hli

Qhov ntau no yog ntxiv rau qhov ntau raws Lub Hauv Paus Kev Kho Mob (Baseline) li ib txwm ntawm lawv tus nqi tam sim no. Qhov kev tso hluav taws xob no raug tus nqi qis tshaj plaws rau ntawm koj tus nqi tam sim no. 

 

Kev kho mob Baseline cov neeg muas zaub rau lub tsev Electric (E-ELEC) thiab E-TOU-D nqi tej zaum yuav tau txais 12% luv nqi (D-MEDICAL) rau lawv tsub hluav taws xob tsub.

 

Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntxiv, thov mus saib rau ntawm tshooj lus Kev Siv Tau hais txog ntawm Nyiaj Se D-MEDICAL (PDF).

Qhov coob tsawg ntawm cov neeg nyob hauv vaj tsev nyob uas muaj kev xav tau kev kho mob uas nyob hauv qhov chaw nyob tsis muaj teeb meem. Yuav tsum tau siv ib daim ntawv tso npe thov kev pab los ntawm Medical Baseline toj ib yim neeg nkaus xwb.

Tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog tau txais Kev Faib hluav taws xob rau Medical Baseline raws li tus qauv ntau tshaj ib yam khoom siv kho mob nod yog nce rau ntawm:

 • Koj cov kev xav tau rau fab kev kho mob
 • Qhov ntau tsawg ntawm cov cuab yeej siv kho mob uas cov neeg siv hluav taws xob ntawm Medical Baseline tau siv nyob hauv tib qho chaw nyob

Tiv tauj rau peb tau ntawm 1-800-743-5000. Thov kom peb ntsuam xyuas koj rau ib qho kev faib hluav taws xob siv ntawm Medical Baseline ntxiv. PG&E yuav tsis muaj qhov cia li faib hluav taws xob rau Medical Baseline ntxiv.

Tsis tsim nyog. qhov kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab ntawm Medical Baseline yog nce raws li tib qho kev xav tau kev kho mob nkau xwb.

 

Koj qhov kev tsim nyog los sis kev tso npe rau hauv Medi-Cal los sis lwm yam is saws las tuav pov hwm kho mob twg tsis muaj feem ntsig txog tau thiab tsis cuam tshuam rau koj txoj kev muaj cai tsim nyog rau Medical Baseline. Koj tuaj yeem tso npe rau hauv Medical Baseline tau tab txawm tias koj twb nyob hauv Medi-Cal lawm los sis tsis nyob los xij. 

 

Saib tshooj ntawv hais txog Daim Ntawv Thov Kev Pab nyob rau ntawm phab ntawv no yog xav paub ntau ntxiv txog tej ntaub ntawv hais txog qhov yuav thov kev pab li cas.

Tsis tsim nyog. Tej khoom kho mob rau lub cev, xws li kev tsau tshuaj dej kub thiab dab da dej kub, ces tsis tsim nyog rau Medical Baseline.

 

Tej khoom siv kho mob uas tsim nyog raug pab muaj xws li txhua yam khoom siv kho mob uas cawm txoj sia los sis raug siv rau qhov txav mus los. Tshuaj xyuas daim ntawv teev npe muaj txhij txhua ntawm cov cuab yeej siv kho mob uas tsim nyog tau txais kev pab.

Koj yuav tsis muaj peev xwm xa tau koj daim foos mus kom txog ntau rau thaum koj lees paub txog Cov Lus Siv thiab Cov Zwj Ceeb.

 1. Nyob rau hauv lub nab cos (window) uas pom Cov Lus Siv thiab Cov Zwj Ceeb uas tshwm tuaj nod, koj yuav tsum tau rub hla tag nrho txhua txoj hau kev mus rau hauv qab thiab tshab xyuas kom tag nrho txhua yam.
 2. Yog hais tias lub pob "I Acknowledge (Kuv Lees Paub)" tsis hloov mus ua tsos daj tom qab ntawd, ces sim qhov no nyob rau hauv koj lub koos pis tawj (computer):
  • Mus rau ntawm Zoom (Feem ntau mas nws keev nyob rau hauv cov kev teeb qhaj tus nplaus xawj (browser settings) hauv ces kaum sab xis saum toj kawg nkaus ntawm koj lub nab cos).
  • Nias "+" txhawm rau ua kom qhov lus sau loj tuaj thiab rov qab qhib lub nab cos (window) Cov Lus Siv thiab Cov Zwj Ceeb dua.

Nyiaj txiag pab

Kev pab cuam hu xov tooj uas tau txais kev txo nqi

Discounted xov tooj yog raws li koj cov nyiaj tau los los yog kev koom tes. Saib seb koj puas tsim nyog tau txais kev pab.

 

Nqi tsev tsawg hauv internet

Koj tuaj yeem tau txais kev txo nqi txhua hli txog li $30 ntawm cov nqi siv is taws nej (internet) hauv tsev uas ceev.