Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Lub Chaw Saib Xyuas Kev Ntiag Tug

Pib kev tsim hluav taws xob huv si rau koj lub tsev thiab cov chaw lag luag

Kev Nthuav Tawm

Cov ntsiab lus ntawm kev siv lub vas sab ntawm Pacific Gas & Electric Company

PG&E txoj cai hais txog kev ntiag tug

Kawm paub txog tias peb pov thaiv cov ntaub ntawv qhia txog tus kheej uas peb suav sau thiab siv ntsig txog koj. 

Daim Ntawv Ceeb Toom ntawm Kev Nkag Cuag Tau Rau, Kev Suav Sau, Kev Khaws Tseg, Kev Siv thiab Kev Nthuav Tawn Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Kev Siv Hluav Taws Xob

Kawm paub txog txoj kev uas peb pov thaiv Cov Ntaub Ntawv Teev Kev Siv Hluav Taws Xob (Energy Usage Data) ntsig txog koj li cas. 

Daim ntawv ceeb toom txog kev ntiag tug ntawm tus neeg ua hauj lwm

Nrhiav seb cov kev cais ua pawg muaj quag ntawm cov lus qhia paub txog tus kheej twg uas peb suav sau, siv thiab muab sib qhia txog ntawm peb cov neeg ua hauj lwm, cov neeg tso npe thov rau txoj hauj lwm thiab cov neeg cog lus ua hauj lwm nrog.

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Lus qhia ntau ntxiv txog kev ntiag tug

Txoj cai hais txog kev tshaj xov xwm saum huab cua

Tshuaj xyuas PG&E cov cai thiab cov lus qhia txog fab kev tshaj xov xwm saum huab cua.

Txoj cai hais txog kev sib txuas lus hauv tshuab hluav taws xob (digital communications policy)

Txoj kev uas peb npaj yuav los cuam tshuam nrog koj los ntawm lub suab, cov lus sau ua ntawv, cov email thiab ntau yam ntxiv