Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Tsab Ntawv Ceeb Toom Txog Tus Neeg Ua Hauj Lwm, Tus Neeg Tso Npe Thov Rau Txoj Hauj Lwm thiab Tus Neeg Cog Lus Ua Hauj Lwm Nrog

Hnub siv tau: Lub Ib Hlis Ntuj 1, 2023

Koj li kev ntiag tug

 

Koj li kev ntiag tug yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau PG&E Corporation thiab Pacific Gas and Electric Company (hais ua ke tias, "PG&E" los sis "peb").

 

Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Ntiag Tug Ntawm Tus Neeg Ua Hauj Lwm, Tus Neeg Cog Lus Ua Hauj Lwm Nrog, thiab Tus Neeg Thov Txoj Hauj Lwm No (Employee, Contractor and Job Applicant Privacy Notice) ("Personnel Privacy Notice") piav qhia txog cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas peb sau los ntawm PG&E cov neeg ua hauj lwm, cov neeg cog lus thiab cov neeg tso npe thov rau txoj hauj lwm, cov hom phiaj yog rau txoj kev sau khaws ntaub ntawv, thiab muab rau cov neeg uas peb tuaj yeem nthuav tawm koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej rau tau. Raws li xeev California txoj cai lij choj, PG&E cov neeg ua hauj lwm, cov neeg cog lus thiab cov neeg tso npe thov rau txoj hauj lwm uas yog pej xeem hauv xeev California yuav muaj qee cov cai hais txog lawv cov ntaub ntawv teev hais txog tus kheej. Qhov Personnel Privacy Notice no piav qhia txog txoj hau kev uas cov pej xeem hauv xeev California tuaj yeem siv koj cov cai ceev kev ntiag tug ntawm xeev California yam uas muaj txoj kev huab hwm rau koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej. Daim ntawv ceeb toom ceev kev ntiag tug no tsuas yog siv rau cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas peb sau khaws hauv koj ncua kev ua tus neeg ua hauj lwm, tus neeg cog lus los sis tus neeg tso npe thov rau txoj hauj lwm ntawm PG&E nkaus xwb. Yog xav paub ntau ntxiv txog txoj hau kev uas peb khaws thiab siv koj cov ntaub ntawv qhia paub raws li yog cov neeg siv hluav taws xov, thov mus saib rau PG&E daim ntawv ceeb toom ceev kev ntiag tug ntawm pej xeem.

 

Peb yuav tsis txhob txwm sau khaws, siv, muag los sis qhia tawm cov ntaub ntawv qhia paub ntawm ib tug neeg twg uas hnub nyoog qis dua 16 xyoo.  Yog tias koj ntseeg tias tus me nyuam hnub nyoog qis dua 16 xyoo tau muab cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej rau peb, thov tiv tauj rau peb ntawm pgeprivacy@pge.com nrog cov lus piav qhia hais luv ntawm koj qhov kev txhawj xeeb.

 

Peb yuav sau khaws koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej li cas

 

Txhawm rau kom tswj hwm tau koj txoj kev ntiav hauj lwm los sis lwm yam kev sib raug zoo txog fab kev txawj ua hauj lwm tshaj lij nrog peb, peb yuav sau khaws thiab siv cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas hais txog ntawm koj. Nyob rau 12 lub hlis dhau los, peb tuaj yeem sau khaws cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej hais txog ntawm koj tau los ntawm cov chaw nram qab no:

 

Ncaj Nraim Los Ntawm Koj: Peb sau khaws koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej ncaj nraim los ntawm koj nyob rau thaum lub sij hawm nkag siv hauj lwm thiab lwm yam ntxiv nyob rau hauv cov ntsiab lus ntawm koj txoj kev ntiav hauj lwm los sis lwm yam kev sib raug zoo fab kev txawj hauj lwm tshaj lij nrog peb, xws li thaum koj tiv tauj rau Lub Thawj Fab Saib Xyuas Cov Tib Neeg Ua Haujj Lwm (Human Resources Department) los sis thaum koj tso npe thov rau txoj hauj lwm.

 

Los ntawm PGE Cov Cuab Yeej thiab Txheej Txheem uas Tau Pom Zoo Hu Ua Nqa Koj Qhov Cuab Yeej Ntiag Tug Tuaj (“Bring Your Own Devices”, “BYOD”): Raws cov cuab yeej siv uas tau teeb rau hauv tej tsheb siv hluav taws xob thiab lwm yam cuab yeej uas tau muab siv hauv cov ntsiab lus ntawm koj txoj hauj lwm nrog PG&E.

 

Los Ntawm Koj Qhov Kev Siv PG&E Intranet: Peb kaws cov ntaub ntawv hais txog koj cov kev tuaj saib thiab txoj kev siv peb li is thas nev (intranet), suav nrog cov ntaub ntawv qhia paub raws cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) thiab lwm yam thev naus laus zis.

 

Los ntawm Lwm Feem Neeg: Thaum peb ua hauj lwm nrog lwm feem neeg xws li cov neeg luj lim neeg ua hauj lwm, cov chaw ua hauj lwm tshaj qhia rau cov neeg siv hluav taws xob, cov kws muab kev pab cuam, cov neeg muag khoom, cov neeg cog lus, cov koom haum qiv nyiaj,cov kws tshawb nrhiav kev lag luam los sis cov neeg muab kev pab cuam uas muab cov kev pab cuam tam peb.

 

Los ntawm Lwm Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam: Tej zaum peb yuav khaws cov ntaub ntawv qhia paub uas peb tau txais los ntawm lwm cov chaw ntxiv rau cov ntaub ntawv qhia paub uas tau piav qhia saum toj no, xws li los ntawm cov ntaub ntawv kws muab kev paub cuam hauv oos lais thiab tsis yog oos lais tib si.

 

Cov ntaub ntawv qhia paub twg uas peb yuav khaws

 

Peb yuav kaws cov hom ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej los ntawm koj nyob rau 12 lub hlis dhau los raws li nram qab no:

 

Cov ua kev txheeb xyuas, xws li koj lub npe, tus lej Social Security, tus lej daim ntawv hla teb chaws, daim ntawv tso cai tsav tsheb los sis tus lej daim npav kev cim thawj pej xeem hauv xeev, tus lej tsab cai is saws las tuav pov hwm, tus xov tooj, chaw nyob email, thiab chaw nyob. Peb siv cov ntaub ntawv qhia paub no los muab txiaj ntsig ntawm cov kev pab cuam rau koj, los ua raws li txoj cai lij choj, los tswj cov dej num ntsig txog koj txoj kev ntiav hauj lwm, thiab nrog rau cov kev sib txuas lus nrog koj. Peb tuaj yeem muab cov ntaub ntawv no rau cov kws muab kev pab cuam, cov neeg tswj hwm txoj cai, thiab los sis nrog rau lwm feem neeg thib peb raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj.

 

Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Hais Txog Kev Tiv Thaiv Raws Li Xeev California Txoj Cai Lij Choj, xws li cov ua kev txheeb xyuas saum toj saud, koj li kev kos npe, tus yam ntxwv los sis cov lus piav qhia txog lub cev, koj li keeb kwm kev kawm, tus lej nyiaj hauv tuam txhab nyiaj, tus lej daim npav credit card, cov ntaub ntawv qhia paub txog fab kev kho mob thiab cov ntaub ntawv qhia paub txog is saws las tuav pov hwm kev noj qab haus huv. Peb siv cov ntaub ntawv no los muab txiaj ntsig ntawm cov kev pab cuam rau koj xws li npas xis kev them nyiaj hli thiab is saws las tuav pov hwm, thiab txhawm rau los ua raws li peb txoj cai lij choj, thiab lwm cov dej num tswj hwm ntsig txog koj txoj kev ntiav hauj lwm. Peb tuaj yeem muab cov ntaub ntawv no rau cov kws muab kev pab cuam, cov kev tswj hwm txoj cai los sis nrog rau lwm feem neeg thib peb raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj.

 

Cov Yam Ntxwv Kev Cais Faib Uas Tau Txais Kev Tiv Thaiv, xws li koj li xwm txheej poj niam los sis txiv neej, qub tub rog, haiv neeg los sis hauv paus chiv keeb ntawm haiv neeg. Yog xav paub ntau ntxiv, thov mus saib rau ntawm txoj kev piav qhia "Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej Uas Paub Tseeb" nram qab no.

 

Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej Uas Paub Tseeb, xws li koj cov ntaub ntawv qhia paub txog Social Security, daim ntawv tso cai tsav tsheb los sis tus lej daim npav kev cim thawj pej xeev ntawm tsoom fwv, thiab qee cov yam ntxwv uas tau txais kev tiv thaiv cais tawm, xws li koj haiv neeg los sis keeb kwm chaw los ntawm haiv neeg, koj qhov chaw nyob tshwj xeeb, cov ntaub ntawv qhia paub hais txog koj txoj kev noj qab haus huv thiab txoj kev taw qhia kom paub txog tias yog poj niam txiv neej. Peb kuj tseem tuaj yeem sau khaws cov ntsiab lus ntawm koj tus email los sis lwm yam kev sib txuas lus hauv tshuab hluav taws xob los ntawm koj tus as khauj PG&E los sis cov cuab yeej uas siv tawm. Peb siv cov ntaub ntawv qhia paub no rau lub hom phiaj fab kev txheeb xyuas kev cim thawj tus kheej, txhawm rau muab txiaj ntsig ntawm cov kev pab cuam rau koj, txhawm rau txwv thiab tiv thaiv kev raug foob raws kev cai lij choj, kev dag ntxias los sis lwm yam kev ua tsis zoo, thiab txhawm rau ua kom muaj ntau haiv neeg, lub vaj huam sib luag thiab kom muaj feem xyuam nrog. PG&E tsuas yog siv koj Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej uas Paub Tseeb los xa cov kev pab cuam ntawm nws, ua qee yam hauj lwm fab kev lag luam, uas yog sab hauv, thiab lwm yam uas tau txais kev tso cai raws li txoj cai lij choj. Peb tuaj yeem muab cov ntaub ntawv no rau cov kws muab kev pab cuam, cov kws tswj hwm txoj cai, los sis nrog rau lwm feem neeg thib peb raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj. Peb yuav tsis muag los sis qhia koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas paub tseeb.

 

Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Fab Bais Aus Mev Tiv (Biomtric), xws li koj li kab taub teg thaum koj lub luag hauj lwm tseev kom siv los nkag cuag tau rau qhov chaw muaj kev ruaj ntseg siab heev. PG&E tuaj yeem muab cov ntaub ntawv no rau cov kws muab kev pab cuam thiab los sis nrog rau lwm feem neeg thib peb raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj.

 

Ntaub Ntawv Chaw Nyob, suav nrog koj qhov chaw nyob uas qhia meej thaum siv peb qhov cuab yeej PG&E los sis BYODs rau cov hom phiaj fab kev ua hauj lwm/fab kev txawj hauj lwm tshaj lij. Peb siv cov ntaub ntawv no los tswj cov dej num ntsig txog koj txoj kev ntiav hauj lwm, saib xyuas kev ruaj ntseg, thiab kev ua raws li kev cai lij choj. Peb tuaj yeem muab cov ntaub ntawv no rau cov kws muab kev pab cuam los sis nrog rau lwm feem neeg thib peb raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj.

 

Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Fab Kev Xees Xawj, suav nrog cov ntaub ntawv uas tuav cia hais txog koj li raws cov koob yees duab soj ntsuam, txoj kev kaw suab thiab cov kev khaws duab. Peb siv cov ntaub ntawv no los soj ntsuam xyuas kev ruaj ntseg ntawm PG&E cov chaw. Peb tuaj yeem muab cov ntaub ntawv no rau cov kws muab kev pab cuam los sis feem neeg thib peb raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj.

 

Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Kev Txawj Hauj Lwm Tshaj Lij thiab Kev Ntiav Ua Hauj Lwm, xws li cov ntaub ntawv qhia paub txog ntawm koj li ntaub ntawv keeb kwm tus kheej, cov tsab ntawv xa ua pov thawj nrog, cov ntawv ceeb toom kev xam phaj (nug xwm), lub peev xwm fab kev kawm/fab kev txawj hauj lwm tshaj lij, keeb kwm kev kawm yav dhau los, chaw nyob ntawm lub chaw ua hauj lwm, hnub tim nkag hauj lwm, cov ntawv cog lus txog txoj kev ntiav ua hauj lwm, cov ntaub ntawv qhia paub txog lub chaw tiv tauj thaum muaj xwm txheej ceev, cov kev ntsuas ntaus nqi txog kev ua hauj lwm thiab lwm yam ntaub ntawv qhia paub, cov phaj tshab thiab cov kev ua tiav, cov ntaub ntawv teev txog txoj kev tau txais kev cob qhia thiab kev txhim kho, cov ntaub ntawv qhia paub txog nyiaj nqi zog, cov ntaub ntawv qhia paub txog lub sij hawm so, cov ntaub ntawv qhia paub txog kev muaj cai tsim nyog ntawm txoj hauj lwm, thiab lwm yam ntaub ntawv qhia paub ntsig txog koj txoj kev ntiav ua hauj lwm los sis cov kev sib raug zoo nrog peb. Peb siv cov ntaub ntawv qhia paub no los muab txoj kev ntiav hauj lwm ntsig txog cov kev pab cuam rau koj, los ua raws li txoj cai lij choj, los tswj cov dej num ntsig txog koj txoj kev ntiav hauj lwm, thiab nrog rau cov kev sib txuas lus nrog koj. Peb tuaj yeem muab cov ntaub ntawv no rau cov kws muab kev pab cuam, cov kws tswj hwm txoj cai, los sis nrog rau lwm feem neeg thib peb raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj.

 

Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub hauv Is Taws Nej thiab Lwm Cov Nev Vawj Tshuab Hluav Taws Xob, xws li koj cov ntaub ntawv teev kev nkag siv, cov ntaub ntawv qhia paub txog kev nkag mus, cov teev npe lub software/hardware, thiab lwm yam ntaub ntawv qhia paub hais txog koj li kev siv PG&E cov cuab yeej, is taws nej (intranet) thiab BYODs uas tau siv nyob rau cov hom phiaj kev ntiav ua hauj lwm/kev txawj hauj lwm tshaj lij. Peb siv cov ntaub ntawv no los tswj cov dej num ntsig txog koj txoj kev ntiav hauj lwm, saib xyuas kev ruaj ntseg, thiab kev ua raws li kev cai lij choj. Peb tuaj yeem muab cov ntaub ntawv no rau cov kws muab kev pab cuam los sis nrog rau lwm feem neeg thib peb raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj.

 

Cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies): thaum koj mus saib los sis siv PG&E Lub Vas Sab, peb lub xawj vawj (server) yuav tsim cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies), uas yog cov ntaub ntawv teev kab lus me uas Lub Vas Sab tuaj yeem xa tau rau koj lub nplaus xawj is taws nej (internet brower) thiab yuav muab khaws tseg nyob rau hauv koj lub nplaus xawj los sis ib qho chaw twg ntawm koj lub koos pis tawj (computer). PG&E siv cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) thiab lwm yam thev naus laus zis uas tsim nyog rau kev tswj hauj lwm ntawm peb lub is thas nev (intranet) los sis nws cov fab ua hauj lwm. Koj tuaj yeem tua tawm peb kev siv cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) raws cov kev teeb tsim koj lub nplaus xawj (browser). Thov nco ntsoov tias yog tias koj lov tes taw koj lub nplaus xawj (browser) lub peev xwm lees txais cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies), koj yuav tuaj yeem mus rau PG&E li is thas nev (intranet), tab sis koj yuav tsis muaj peev xwm ua kom zoo dua ntawm qee yam cov fab ua hauj lwm.

 

Peb yuav siv koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej li cas

 

Tej zaum peb yuav siv cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej uas peb tau khaws ntawd rau ntau lub hom phiaj:

 

Cov Dej Num Uas Ntsig Txog Kev Ntiav Ua Hauj Lwm: Xws li kev tswj hwm cov npas xis kev them nyiaj hli, cov nyiaj hli, cov kev them nqi, kev them nyiaj rau hnub muaj mob, thiab cov kev qhaj hauj lwm; kev tswj hwm se thiab Social Security; kev soj xyuas kev muaj cai tsim nyog ntawm txoj hauj lwm; kev ntsuas ntaus nqi txog txoj kev ntiav hauj lwm; kev teem sij hawm, kev tsim cov ntaub ntawv qhia paub txog lub chaw tiv tauj thaum muaj xwm ceev; txoj kev li hauj lwm rau cov neeg ua hauj lwm ntsig txog cov kev thov, kev ntsuas ntaus nqi txog koj daim ntawv tso npe thov rau txoj hauj lwm, thiab txoj tswj hwm thiab lis hauj lwm rau cov txiaj ntsig, suav nrog kev txiav txim siab rau txoj kev muaj cai tsim nyog rau koj thiab koj cov neeg nyob nrog thiab cov neeg tau txais txiaj ntsig

 

Kev Soj Xyuas Kev Ruaj Ntseg: Kev tshuaj xyuas peb cov lab npauv tshuab hluav taws xob, cov nev vawj thiab lwm yam cuab yeej siv thiab cov khoom siv rau kev ruaj ntseg, suav nrog kev pov thaiv kev raug dag ntxias, thiab kom ua raws li peb Code of Conduct

 

Cov Kev Ua Raws Kev Caij Lij Choj: Tej zaum peb yuav siv koj cov ntaub ntawv qhia paub los ua raws li peb txoj cai lij choj. Piv txwv li, yog tias peb tau txais daim ntawv foob los sis lwm qhov kev thov raug cai, peb yuav tsum tau tshuaj xyuas cov ntaub ntawv uas peb tuav los txiav txim seb yuav teb li cas.

 

Cov Hom Phiaj Kev Lag Luam Sab Hauv: suav nrog txoj kev lis cov kev tshuaj xyuas thiab txoj kev siv cov txheej txheem los tshawb nrhiav txoj hau kev los txhim kho peb txoj kev lag luam, kev txheeb xyuas cov xwm txheej hauv peb cov neeg ua hauj lwm, thiab kev txhim kho peb cov kev pab cuam

 

Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej uas Paub Tseeb: Peb yuav tsis siv los sis nthuav tawm koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas paub tseeb rau lwm lub hom phiaj uas dhau ntawm tau txais kev tso cai los ntawm txoj cai lij choj li.

 

Txoj hau kev uas peb yuav nthuav tawm koj cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej

 

Peb yuav tsis muag koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej los sis tsis qhia koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej rau lub hom phiaj kev tshaj xo tawm. Peb tuaj yeem muab koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej rau ntau lub hom phiaj, suav nrog rau:

 

Nrog Koj Daim Ntawv Pom Zoo Tso Cai: Peb tuaj yeem nthuav tawm koj cov ntaub ntawv qhia paub yog tias koj tau tso cai pom zoo tshwj xeeb rau peb siv koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej rau lub hom phiaj tshwj xeeb.

 

Cov Kws Muab Kev Pab Cuam: Tej zaum peb yuav muab koj cov ntaub ntawv qhia rau lwm tus neeg muag khoom, cov chaw muab kev pab cuam, cov neeg cog lus, los sis cov neeg sawv cev uas ua cov kev pab cuam rau peb los sis sawv cev rau peb thiab xav tau kev nkag mus rau cov ntaub ntawv no los ua hauj lwm nrog kev pab cuam los sis xa cov ntaub ntawv qhia paub rau koj uas koj tau thov. Peb yuav qhia tawm cov ntaub ntawv qhia paub nrog rau lwm feem neeg no tsuas yog thaum (a) muab koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej los sib qhia uas yog qhov tsim nyog rau lawv los ua cov kev pab cuam txhawb nqa thiab (b) cov neeg muab kev pab cuam uas tau pom zoo siv cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas lawv tau txais raws li peb cov lus qhia.

 

Cov Kev Ua Ras Li Txoj Cai Lij Choj. Tej zaum peb yuav nthuav tawm koj cov ntaub ntawv uas peb yuav tsum tau ua raws li txoj cai lij choj kom ua raws li txoj cai lij choj, cov kev thov ntawm tsoom fwv, kev txiav txim plaub ntug, tsev hais plaub tsab lus xaj, los sis txheej txheem kev cai lij choj, xws li teb rau lub tsev hais plaub tsab lus xaj los sis tsab ntawv foob (xws li teb rau tsoom fwv cov chaw lis hauj lwm kom tau raws li lub teb chaws kev ruaj ntseg los sis tub ceev xwm txoj cai).

 

Kev Tiv Thaiv Peb Qhov Chaw Ua Hauj Lwm. Tej zaum peb yuav nthuav tawm koj cov ntaub ntawv uas peb ntseeg tias tsim nyog; tshawb xyuas, tiv thaiv, los sis nqis tes ua ntsig txog kev ua txhaum cai ntawm peb cov cai, kev xav tias muaj kev dag ntxias, cov xwm txheej uas muaj feem cuam tshuam txog kev nyab xeeb ntawm ib tus neeg, thiab kev ua txhaum cai; los sis ua pov thawj hauv kev sib hais plaub uas peb koom nrog.

 

Kev Xa rau Fab Kev Lag Luam. Peb tuaj yeem qhia tawm los sis xa koj cov ntaub ntawv sib txuas nrog, los sis thaum lub sij hawm sib tham ntawm, txhua txoj kev sib koom ua ke, kev muag cov peev ntawm lub tuam txhab, fab nyiaj txiag, los sis yam tau los ntawm txhua los sis ib feem ntawm peb txoj kev lag luam mus rau lwm lub tuam txhab.

 

Kev Qhia Cov Ntaub Ntawv Tag Nrho: Tej zaum PG&E yuav qhia cov ntaub ntawv tag nrho, uas tsis yog cov ntaub ntawv teev tseg tshwj xeeb ntawm tus neeg ua hauj lwm thiab cov ntaub ntawv muab los ntawm cov ntaub ntawv ntiag tug nrog rau lwm lub koom haum rau lub hom phiaj ntawm:

 

  • kev ceeb toom qhiv txoj cai tswj hluav taws xob ntawm xeev California raws li tau hais qhia los ntawm California Public Utilities Commission thiab lwm lub koom haum hauv xeev California uas tswj hwm PG&E;
  • kev tswj hwm qhov chaw ua hauj lwm kom nyab xeeb thiab muaj kev noj qab haus huv thiab kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb ntawm peb cov neeg ua hauj lwm, cov neeg siv hluav taws xob thiab cov zej zog, thiab lwm yam vim yog muaj tus kab mob COVID-19 kis mus thoob qhov txhia chaw

 

Cov ntaub ntawv muab lus qhia ua kev kawm paub ntau ntxiv rau cov pej xeem hauv xeev California

 

Yog tias koj yog ib Tus Neeg Nyob Hauv California, koj muaj cai qee cov kev muaj cai ntiag tug ntsig txog koj cov ntaub ntawv qhia paub, muaj xam nrog cov nram qab no:

 

  • Txoj Cai Uas Yuav Tsum Tau Paub Txog: Koj muaj cai paub thiab nkag mus rau cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas PG&E tau sau khaws txog koj, thiab txoj hau kev uas nws yuav siv li cas, thiab cov kev nthuav tawm koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej.
  • Txoj Cai los Thov Kom Tshem Tawm: Koj muaj cai thov tshem tawm koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej, raws li qee qhov kev txwv.
  • Txoj Cai los Kho Cov Ntaub Ntawv Tsis Raug: Koj muaj cai los thov kom PG&E los kho cov ntaub ntawv qhia txog tus kheej uas tsis raug.

 

Koj tuaj yeem siv ib txoj cai twg ntawm cov cai no tau raws txoj kev xa cov cai tswj kev ntiag tug ntawm koj tus neeg ua hauj lwm raws li tsab cai California Consumer Privacy Act. los sis hu rau peb tau ntawm 1-800-788-2363. Peb yuav ua cov kauj ruam los txheeb xyuas koj tus kheej ua ntej ua tiav koj qhov kev thov, xws li thov kom koj nkag mus rau cov txheej txheem kev txheeb xyuas tus as khauj.

 

PG&E tsis tuaj yeem teb koj qhov kev thov los sis muab cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej rau koj yog tias peb tsis tuaj yeem tawm qhia tau koj tus kheej los sis lub hwj chim los thov thiab lees paub cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas cuam tshuam txog koj. Thaum koj xa daim ntawv thov, peb yuav siv ib cov kauj ruam los taw qhia koj tus kheej yam siv cov kev pab cuam pov thawj taw qhia kev siv. Yog tias koj muaj ib tug as khauj nrog peb, peb tuaj yeem siv cov txheej txheem kev lees paub tus as khauj uas twb muaj lawm los taw qhia koj tus kheej. Koj tsis tas yuav tsim ib tus as khauj tshiab nrog peb kom xa daim ntawv thov rau. Yog tias koj muaj ib tus as khauj nrog peb, peb tuaj yeem thov kom koj muab cov ntaub ntawv qhia txog koj tus kheej txhawm rau txheeb xyuas kev taw qhia koj tus kheej.

 

Peb tsuas yog siv cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas koj muab nrog rau kev txheeb xyuas tus kheej los txheeb xyuas tus neeg thov tus kheej los sis txoj cai los ua qhov kev thov thiab thaum twg ua tau, peb yuav sim ua kom phim cov ntaub ntawv koj muab nrog cov ntaub ntawv peb twb muaj lawm hais txog koj.

 

Yog tias koj xav tso cai rau tus neeg thib peb los thov rau koj los ntawm ib tus neeg sawv cev tso cai, koj yuav tsum hu rau PG&E Privacy Team yam ncaj qha ntawm PGEPrivacy@pge.com thiab yuav tsum muab daim ntawv muab lus tso cai hauv California uas siv tau los sis cov ntaub ntawv sib piv ntawm kev tso cai los ntawm koj thiab kev txheeb xyuas koj li kev taw qhia tus kheej nrog PG&E. Daim ntawv muab lus tso cai ntawd yuav tsum ua raws li cov cai tseev kom muaj ntawm Probate Code tshooj 4000 txog 4465.

 

Tej zaum koj kuj tseem yuav tau thov kev ceev ntiag tug sawv cev tam rau koj tus me nyuam uas hnub nyoog tsis tau nto/tus neeg tau txais nyiaj pab/tus neeg nyob nrog.

 

Peb yuav tsis ntxub ntxaug los sis ua pauj tawm tsam koj rau txoj kev ua txhua yam ntawm koj Cov Cai Ntiag Tug uas tau txais kev txheeb xyuas nyob rau hauv txoj cai tswj kev ntiag tug no.

 

Txoj kev lees paub Kev Tswj Hwm Kev Ntiag Tug Thoob Ntiaj Teb

 

Qee cov vev nplaus xawj (web browser) tau siv cov cim Kev Tswj Hwm Kev Ntiag Tug Thoob Ntiaj Teb los txwv kev taug qab uas cuam tshuam txog koj qhov kev mus saib hauv Lub Vas Sab. Tsis yog txhua lub nplaus xawj (browsers) uas yuav muab qhov kev xaiv Global Privacy Control thiab cov kev ceeb toom no tseem tsis tau tsim kho zoo txaus. PG&E Lub Vas Sab is thas nev (intranet) tsis teb rau cov cim Global Privacy Control signals.

 

Kev Khaws Cia

 

Peb khaws koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej tseg raws li kev cai lij choj los sis kev xav tau kev lag luam. Peb khaws cov ntaub ntawv teev txog cov neeg ua hauj lwm tom qab 7 xyoo txij li hnub tim raug tiab tawm ntawm kev ntiav hauj lwm los sis 6 xyoo txij li thaum uas txhua cov txiaj ntsig ntawm kev so noj nyiaj laus raug them rau cov neeg ua hauj lwm tag nrho raws li lawv txoj kev npaj uas tau txais kev huab hwm, hais txog cov kev xav tau ntawm fab kev cai lij choj los sis kev lag luam yuav muab tuav cia nyob rau lub sij hawm ntev dua. Cov ntaub ntawv teev txog kev tso npe thov rau txoj hauj lwm (tsis yog ntiav) yuav raug khaws cia li 10 xyoo tom qab uas kaw kev txais ua hauj lwm, hais txog cov kev xav tau ntawm fab kev cai lij choj los sis kev lag luam yuav muab tuav cia nyob rau lub sij hawm ntev dua.

 

Cov kev hloov pauv rau daim ntawv ceeb toom txog kev ntiag tug no

 

Peb yuav tshuaj xyuas Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Ntiag Tug no yam tsis tu ncua. Yog tias peb hloov cov ntaub ntawv rau daim ntawv ceeb toom ceev kev ntiag tug no, peb yuav sim ceeb toom koj thiab/los sis tau txais koj qhov kev tso cai, raws li txoj cai. Peb xav kom koj niaj hnub tshuaj xyuas daim ntawv ceeb toom ceev kev ntiag tug no.

 

Yog hais tias koj muaj lus nug hais txog Personnel Privacy Notice no. Thov tiv tauj rau PG&E Pab Pawg Saib Xyuas Kev Ntiag Tug ncaj nraim rau ntawm PGEPrivacy@pge.com.

Lus qhia ntau ntxiv txog kev ntiag tug

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Nkag siab txog koj cov cai ntiag tug ntawm tus neeg siv hluav taws xob.

Txoj cai hais txog kev tshaj xov xwm saum huab cua

Tshuaj xyuas PG&E cov cai thiab cov lus qhia txog fab kev tshaj xov xwm saum huab cua.

Txoj cai hais txog kev sib txuas lus hauv tshuab hluav taws xob (digital communications policy)

Txoj kev uas peb npaj yuav los cuam tshuam nrog koj los ntawm lub suab, cov lus sau ua ntawv, cov email thiab ntau yam ntxiv