Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Txoj cai hais txog ntawm kev ntiag tug

Hnub siv tau: Lub Tsib Hli Ntuj 31, 2024

Mus saib tau rau ntawm lub chaw Privacy Center

Tsab Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Ntiag Tug

 

Koj li kev ntiag tug yog tes hauj lwm uas yuav tsum tau ua xub thawj rau PG&E, thiab peb sib zog ua txhua yam los pov thaiv cov ntaub ntawv qhia paub uas peb tau tuav tseg txog ntawm koj. Tsab Cai Tswj Hwm Kev Ntiag Tug no hais txog cov ntaub ntawv qhia paub uas tau txais los ntawm California cov neeg qhua siv hluav taws xob, PG&E cov neeg qhua siv hluav taws xob, cov neeg tuaj saib lub vev xaib, thiab cov neeg siv lub ev (app) hauv xov tooj thiab piav qhia txog txoj hauv kev uas peb saib xyuas cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej uas peb kaws thiab siv hais txog koj.

 

 • Txoj cai no siv tau los ntawm qhov qub rau peb cov kev sib cuam tshuam sib tham nrog cov pej xeem hauv xeev California.  Txawm li cas los xij, yog tias koj raug nthuav tawm nrog PG&E lwm tsab ntawv ceeb toom kev ceev ntiag tug thaum uas cuam tshuam nrog peb, nws yuav siv tau.
 • Txoj Cai Tswj Kev Ntiag Tug no duav roos rau Lub Tuam Txhab Pacific Gas and Electric Company thiab nws lub niam tuam txhab, Koom Haum PG&E Corporation, thiab kuj tseem duav roos rau txhua lwm lub chaw los sis lwm qhov kev pab cuam uas sib txuas rau Txoj Cai Tswj Kev Ntiag Tug no. 

 

Cov neeg siv hluav taws xob uas muaj kev xiam oob khab tuaj yeem nkag cuag tau rau Tsab Cai Tswj Kev Ntiag Tug raws Cov Chaw Muab Pab Cuam Txhawb Pab los sis hu rau 1-877-660-6789.

Tau txais cov ntaub ntawv qhia paub ntau ntxiv txog:

 

Cov Ntsiab Lus Tshab Txhais

 

Cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej: Qhia paub uas taw qhia, ntsig txog, piav qhia txog, uas tuaj yeem cuam tshuam nrog yam muaj laj thawj los sis tuaj yeem txuas nrog yam muaj laj thawj, uas yog yam ncaj qha los sis sis zas, txog rau ntawm ib tug neeg siv hluav taws xob los sis ib tsev neeg twg tshwj xeeb. Nws tsis suav xam nrog rau:

 • Cov ntaub ntawv qhia paub uas muaj rau pej xeem
 • Cov ntaub ntawv tsis taw qhia los sis cov ntaub ntawv sib sau koom ua ke
 • Cov ntaub ntawv qhia paub uas tau duav roos los ntawm qee txoj cai lij choj ntawm tsoom fwv thiab lub xeev.

 

Koj: Txhua tus neeg qhua hauv California, cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E, tus neeg tuaj saib lub vev xaib, los sis tus neeg siv lub ev (app) xov tooj.

Peb yuav sau khaws koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej li cas

 

Tej zaum peb yuav tau kaws cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej hais txog koj los ntawm ntau qhov chaw nyob rau hauv 12 lub hlis dhau los:

 

 • Los ntawm koj:
  • Thaum koj teeb tsim koj tus as khauj.  
  • Rau kev them nqi thiab kev them nyiaj, los sis thaum koj pib, txais los sis txiav tawm cov kev pab cuam los sis cov khoom. 
  • Thaum txiav txim siab txog kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab thiab koj qhov kev koom hauv cov txheej txheem pab cuam hluav taws xob.
  • Thaum koj cuam tshuam nrog PG&E los sis nws cov neeg sawv cev, suav nrog thaum koj mus ntsib rau hauv peb cov chaw ua hauj lwm.
  • Raws kev hu xov tooj rau tus neeg sawv cev ntawm lub chaw hauj lwm muab kev pab cuam tus neeg siv hluav taws xob los sis raws kev xa ntawv, sau ntawv xov tooj los sis xa email. Tsis tas li ntawd, raws li ntawm pge.com los sis peb cov ev (app) xov tooj.

 • Los ntawm peb cov tshuab ntsuas hluav taws xob thiab lwm yam khoom siv: Thaum koj siv hluav taws xob thiab roj, cov ntaub ntawv siv hluav taws xob yuav raug kaws tseg los ntawm peb li lab npauv kev ntsuas. Rau qee cov ev (app), xws li lub ev txheeb xyuas tus nqi, peb txuas cov ntaub ntawv kev siv nrog koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej.

 • Los ntawm cov kws muab kev pab cuam: Peb ua hauj lwm nrog thiab tau txais cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej los ntawm cov feem neeg thib peb xws li:
  • Cov chaw muab kev pab cuam, cov neeg muag khoom, cov neeg cog lus thiab cov koom haum qiv nyiaj
  • Txoj kev lag luam ntawm cov kws tshawb fawb uas muaj cov khoom thiab cov kev pab cuam siv hluav taws xob sawv cev tam rau peb

 • Los ntawm koj txoj kev siv peb lub vev xaib los sis cov ev (app) xov tooj: Peb kaws cov ntaub ntawv hais txog koj cov kev tuaj saib thiab txoj kev siv peb lub vev xaib thiab cov ev (app) xov tooj, suav nrog cov ntaub ntawv qhia paub raws cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) thiab lwm yam thev naus laus zis.

 • Los ntawm lwm cov chaw muab kev pab cuam: Peb tuaj yeem muab kev pab ntxiv rau cov ntaub ntawv qhia paub saum toj no nrog cov ntaub ntawv qhia paub uas peb tau txais los ntawm lwm qhov chaw. Cov no suav nrog Community Choice Aggregators thiab tsoom fwv lub chaw ua hauj lwm hauv lub xeev thiab zej zos.

Cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) thiab lwm yam cuab yeej taug qab

 

 • Cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies). thaum koj mus ntsib los sis siv peb Lub Vas Sab los sis cov kev pab cuam hauv oos lais, peb lub xawj vawj (server) yuav tsim cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies), uas yog cov ntaub ntawv teev kab lus me uas Lub Vas Sab tuaj yeem xa tau rau koj lub nplaus xawj is taws nej (internet brower) thiab yuav muab khaws tseg nyob rau hauv koj lub nplaus xawj los sis ib qho chaw twg ntawm koj lub koos pis tawj (computer). PG&E siv cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) thiab lwm yam thev naus laus zis uas zoo sib xws nyob rau ntawm peb lub vev xaib thiab cov kev pab cuam hauv oos lais. Peb siv cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) los ntsuas kev siv Lub Vas Sab, muab kev pab cuam hluav taws xob rau koj, thiab muab cov txheej txheem pab cuam thiab/los sis cov kev pab cuam uas tej zaum koj xav tau. 
  • PG&E Cov Ntaub Ntawv Teev Kev Siv (Cookies): Peb siv cov ntaub ntawv teev kev siv (cookeis) ntawm peb Lub Vas Sab los muab qhov kev ua hauj lwm yooj yim rau Lub Vas Sab rau lub hom phiaj xws li nkag mus siv rau hauv qhov lab npauv, kev tswj tshooj cov ntaub ntawv qhia paub, thiab txoj kev txhawb kev nkag cuag tau rau cov xim xoo ntawm Lub Vas Sab no.
  • Google Analytics: Peb Lub Vas Sab siv Google Analytics los pab peb txheeb xyuas seb cov neeg siv puas siv Lub Vas Sab thiab tsom rau cov neeg siv uas muaj cov kev tshaj xo tawm yam tsim nyog. Cov ntaub ntawv qhia paub uas tau tsim los ntawm cov ntaub ntawv teev kev siv (cookeis) hais txog koj li kev siv Lub Vas Sab (xws li koj qhov chaw nyob IP) yuav raug muab xa mus rau thiab muab khaws cia los ntawm Google. Nyeem txog Google cov kev li kev ceev ntiag tug.
  • Txhawm rau tswj xyuas koj li ntaub ntawv teev kev siv (cookies) kom raws li kev nyiam, thov siv tus link txuas "Do Not Sell My Personal Information" uas nyob rau hauv qhov tw ntawv hauv qab ntawm nplooj vev xaib. Tsis tas li ntawd, koj tuaj yeem muab peb qhov kev siv cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) tua tawm ntawm koj cov kev teeb tsim lub nplaus xawj (browser) tau. Thov nco ntsoov tias yog tias koj lov tes taw koj lub nplaus xawj lub peev xwm lees txais cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies), koj yuav tuaj yeem mus rau PG&E Lub Vas Sab, tab sis koj yuav tsis muaj peev xwm ua kom zoo dua ntawm qee yam nta, xws li "Cim Ntsoov Kuv Lub Npe Tus Neeg Siv," thiab yuav tsis tau txais cov kev tshaj xo tawm uas ntsig txog rau peb cov txheej txheem pab cuam los sis kev pab cuam uas tuaj yeem ua rau koj nyiam.
 • Cov Ntaub Ntawv Teev Kev Siv Ntawm Tog Neeg Thib Peb: Cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) los ntawm feem neeg thib peb kuj tseem tuaj yeem muab coj los siv tau rau hauv peb Lub Vas Sab ntawm qhov chaw uas ib feem neeg thib peb twg muab kev lis dej num txog cov neeg ua hauj lwm rau peb Lub Vas Sab tau tib si.

Peb yuav siv koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej li cas

 
 • Muab kev pab cuam hluav taws xob los sis cov khoom siv rau koj.
 • Sib tham nrog koj txog peb cov kev pab cuam thiab lwm cov khoom los sis cov kev pab cuam uas yuav yog yam txaus siab rau koj.
 • Ua hauj lwm thiab tswj xyuas kev nyab xeeb, kev ruaj ntseg thiab kev ntseeg siab tau rau cov kev pab cuam thiab qhov cuab yeej siv hluav taws xob rau zej tsoom sawv daws raws li peb lub luag hauj lwm raug raws cai los ua hauj lwm rau koj raws li kev tswj hwm kev siv hluav taws xob hauv California.
 • Ua raws li daim ntawv lav ris, daim ntawv nqua hu, los sis daim ntawv txiav txim plaub ntug uas siv tau. Los sis, txhawm rau siv los sis tiv thaiv cov kev thov raws txoj cai lij choj los sis ua raws li peb lub luag hauj lwm ntawm txoj cai lij choj.
 • Ua raws li California Public Utilities Commission thov los sis txib kom ua. Los sis, ua raws li qhov kev thov los sis nqe lus txib ntawm lwm lub chaw ua hauj lwm tswj hwm ntawm lub nroog, lub xeev los sis lub tsoom fwv uas muaj hwj chim raug cai txhawm rau kom tau txais cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej los ntawm PG&E.
 • Txhim kho thiab ua raws li cov phiaj xwm li fab kev lag luam, fab kev muab kev kawm thiab fab kev nthuav tawm los txhim kho cov kev pab cuam thiab cov khoom uas peb muab rau koj thiab lwm tus neeg siv hluav taws xob.
 • Pov thaiv kev nyab xeeb thiab kev ruaj ntseg ntawm PG&E cov neeg siv hluav taws xob, cov neeg qhua tuaj xyuas, cov neeg ua hauj lwm thiab cov neeg cog lus ua hauj lwm nrog. Kev sau khaws thiab tshuaj xyuas cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej pab pov thaiv kev dag ntxias, lwm yam kev ua txhaum cai thiab kev hem thawj rau kev ruaj ntseg.
 • Ua kom cov neeg muab kev pab cuam thiab cov neeg cog lus ua hauj lwm nrog los muab tau cov kev pab cuam, cov khoom los sis cov cuab yeej siv hluav taws xob uas sawv cev tam PG&E, raws li tseev kom:
  • muab cov khoom thiab cov kev pab cuam rau koj
  • ua lag luam kom raug raws li PG&E li kev sib raug zoo fab kev lag luam nrog koj
  • ua raws li PG&E cov luag hauj lwm raws txoj cai lij choj uas tau tswj hwm txoj kev siv hluav taws xob rau pej xeem, ua raws li cov cai tseev kom ua ntawm kev tsis pub lwm tus paub thiab kev ruaj ntseg uas tsim nyog.
 • Tshaj qhia cov chaw ua hauj lwm saib xyuas txog kev hais qhia txog khes div (credit) thiab cov chaw khaws los ntsuas koj qhov khes div (credit). Los sis, yog tias koj tus as khauj raug teev mus rau txoj kev sau khaws ntaub ntawv.
 • Pab cov neeg pab daws teeb meem thaum muaj xwm txheej ceev nyob rau tej zwj ceeb uas muaj cov kev phom sij txog lub neej txoj sia los sis txog tej peev txheej ntiag tug.
 • Rau lwm yam kev lag luam los sis lwm lub hom phiaj raug cai uas tsim nyog npaj los yam muaj lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm PG&E txoj kev sib raug zoo nrog koj.
 • Rau txhua lub hom phiaj uas peb tau txais koj li kev tso cai.

Peb yuav nthuav tawm koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej li cas

 
 • Nyob rau ntawm koj li kev xaiv. Koj tuaj yeem tso cai rau lwm lub tuam txhab los sis lwm cov neeg los tau txais koj cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej los ntawm PG&E, suav nrog koj cov ntaub ntawv kev siv hluav taws xob.

 

Peb kuj tseem tuaj yeem nthuav tawm los sis hloov koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej mus rau:

 • Cov neeg muab kev pab cuam thiab cov neeg cog lus ua hauj lwm nrog uas muab kev pab cuam thiab kev txhawb pab rau peb. Lawv tau cog lus yuav tsum ua cov kauj ruam tsim nyog los pov thaiv koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej. Lawv kuj tseem yuav tsum tsis txhob siv koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej rau lwm lub hom phiaj uas tsis yog qhov uas tau muab.
 • Cov hwj chim fab kev tswj hwm xws li California Public Utilities Commission, California Energy Commission, thiab lwm cov chaw ua hauj lwm ntawm tsoom fwv, lub xeev, los sis lub zos raws li txoj cai lij choj uas tsim nyog.
 • Cov Chaw Ua Hauj Lwm Txog Feem Saib Xyuas Nyiaj Txiag, muaj xam nrog rau cov tuam txhab nyiaj txiag, cov koom haum qiv nyiaj, thiab lwm cov chaw ua hauj lwm pab cuam fab nyiaj txiag uas muab kev pab cuam fab nyiaj txiag thiab cov kev pab cuam txhawb pab fab kev tshuaj xyuas rau peb cov txheej txheem pab cuam thiab cov kev pab cuam kev siv hluav taws xob ntawm pej xeem.
 • Cov feem neeg thib peb kom ua tiav log raws cov luag hauj lwm ntawm txoj cai lij choj raws li qhov yuav tsum tau ua raws li daim ntawv lav ris, daim ntawv nqua hu, los sis daim ntawv txiav txim plaub ntug raws txoj cai lij choj, los sis lwm txoj cai raws kev cai lij choj los sis kev tswj hwm. Los sis, raws li qhov tsim nyog rau PG&E los tiv thaiv kom lees paub raws txoj kev cai lij choj.
 • Cov tuam txhab xam ntaus nqi uas yog feem neeg thib peb los khaws cov ntaub ntawv hais txog txoj hau kev uas koj sib cuam tshuam nrog peb lub vev xaib thiab cov ev (apps). Cov ntaub ntawv qhia paub no yuav raug siv, rau qhov kev piv txwv, los txhim kho rau ntawm txoj kev ua hauj lwm ntawm peb lub vev xaib thiab cov kev pab cuam.
 • Cov khub koom ua lag luam ua ke uas muaj feem tshwm sim tau nyob rau txoj kev sib txuas nrog, los sis thaum lub sij hawm sib tham ntawm, txhua txoj kev sib koom ua ke, kev muag cov peev ntawm lub tuam txhab, fab nyiaj txiag, los sis yam tau los ntawm txhua los sis ib feem ntawm peb txoj kev lag luam mus rau lwm lub tuam txhab.
 • Lwm cov feem neeg thib peb xws li tub ceev xwm los sis lwm lub chaw ua hauj lwm tsoom fwv thaum peb, ntseeg siab tau, ntseeg tau tias: 
  • Koj los sis lwm tus ua txhaum cai
  • Nws yog qhov tsim nyog los sis tsim nyog los ua kom tau raws li txoj cai lij choj, kev tswj hwm los sis lwm yam kev thov los ntawm tsoom fwv
  • Nws yog qhov tsim nyog los sis tsim nyog los tiv thaiv kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb ntawm peb cov neeg ua hauj lwm, lwm tus neeg siv khoom, thiab cov pej xeem.
 • Thiab kuj tseem:
  • Txhawm rau ua hauj lwm rau peb lub chaw lag luam kom raug raws qhov tsim nyog
  • Txhawm rau pov thaiv los sis tiv thaiv peb cov cai los sis cov cai los sis kev noj qab haus huv ntawm peb cov neeg siv  

Kev muag thiab kev qhia tawm cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej

 

PG&E tsis keev tau muag cov neeg siv hluav taws xob li ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej nyob rau 12 lub hlis ua ntej ntawd rau txhua fab kev xav tau nyiaj txiag twg li. Txawm li cas los xij, peb cov kev siv qee cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) hauv Lub Vas Sab tuaj yeem xam tias yog qhov "kev muag" ntaub ntawv qhia paub raws li txoj cai lij choj ntawm xeev California. Nyob rau 12 lub hlis dhau los, peb tuaj yeem nthuav tawm koj li dej num kev siv is taws nej (internet) los sis qhov chaw raws lub chaw nyob rau feem neeg thib peb uas yog cov tswv ntaub ntawv teev kev siv (cookies) nyob rau hauv peb cov vev xaib paub. Cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) no yog siv los:

 • Tshawb xyuas kev siv ntawm peb lub vev xaib
 • Muab txoj kev tshaj tawm thiab cov khoom lag luam uas cuam tshuam txog PG&E rau koj
 • Muab txoj kev ua hauj lwm txhawb ntxiv, thiab muaj zog rau peb cov vev xaib 

 

Koj tuaj yeem xaiv tawm tsis siv cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) no tau raws txoj kev siv tus linktxuas "Tsis Txhob Muag Kuv Li Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej (Do Not Sell My Personal Information)" uas nyob rau hauv qhov tw ntawv hauv qab ntawm nplooj vev xaib no. Tsis tas li ntawd peb kuj tseem lees paub txog qhov kev tawm ntawm cov xam nyas (signals) ntsig txog kev nyiam uas tau teev muaj nyob rau hauv cov chaw rau huam qhob HTTP tib si.

PG&E tsis "qhia" cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej lub ntsiab lus no tau muab siv nyob rau hauv California Consumer Privacy Act lawm.

 

Kev nthuav tawm cov ntaub ntawv uas tau suav sau los thiab txheeb qhia tau tias yog leej twg

 

PG&E tuaj yeem faib cov ntaub ntawv sib sau los sis txheeb xyuas, tsis yog cov neeg siv hluav taws xob tshwj xeeb thiab cov ntaub ntawv muab los ntawm cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej nrog rau lwm lub koom haum rau:

 • Muab thiab txhim kho cov txheej txheem pab cuam raws li Energy Efficiency thiab Demand Response
 • Kev ceeb toom qhia txoj cai tswj hluav taws xob ntawm xeev California raws li tau hais qhia los ntawm California Public Utilities Commission thiab lwm lub koom haum tsoom fwv uas tswj hwm PG&E

 

Cov kev txhawb siab fab nyiaj txiag

 

Peb tuaj yeem muab kev txhawb siab fab nyiaj txiag rau cov neeg siv hluav taws xob txhawm rau sib pauv rau cov neeg siv hluav taws xob kom qhia qee cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej rau peb. Kev koom tes thiab cov khoom plig muaj raws li kev txhawb siab tau teeb tsa hauv txhua qhov hauj lwm. Peb qhov kev ntaus nqis ntsuas yam ntseeg tau zoo txog tus nqi ntawm koj cov ntaub ntawv qhia paub yog tus nqi uas muaj cov txiaj ntsig uas peb tau muab rau koj. Peb suav cov nqi ntawd los ntawm kev siv qhov kev nthuav dav los rau peb txoj kev ua hauj lwm ntawm qhov txheej txheem pab cuam uas cuam tshuam nrog cov txiaj ntsig uas tau txais los ntawm peb qhov txheej txheem pab cuam. Koj tuaj yeem xaiv los ntawm kev kos npe rau qhov kev txhawb siab ntawd thaum nws tau muab rau koj. Kev koom tes ib txwm yog yam xaiv tau, thiab koj tuaj yeem tawm ntawm kev koom tes ntawd tau txhua lub sij hawm raws li tau piav qhia hauv cov ntsiab cai ntawm qhov txheej txheem pab cuam uas siv tau rau. Koj tseem tuaj yeem tiv tauj tau rau peb ntawm 1-877-660-6789 txhawm rau tshem tsis caum los sis tshem tawm koj txoj kev koom hauv txhua qhov txheej txheem pab cuam.

 

Cov cim qhia tias "Do Not Track (Tsis Txhob Taug Qab)" ntawm lub nplaus xawj vev xaib

 

Cov cim "Do Not Track (Tsis Txhob Soj Qab)" yog siv los txwv kev taug qab uas cuam tshuam txog koj qhov kev mus saib hauv lub vev xaib. Tsis yog txhua lub nplaus xawj (browsers) uas yuav muab qhov kev xaiv "Tsis Txhob Taug Qab (Do Not Track)" thiab cov kev ceeb toom "Tsis Txhob Taug Qab (Do Not Track)" tseem tsis tau tsim kho zoo txaus. Txhawm rau nthuav dav koj cov cim tshaj tawm ntawm lub nplaus xawj tias "Tsis Txhob Soj Qab", peb Lub Vas Sab raug teeb tsa kom paub txog cov cim "Tsis Txhob Soj Qab".

 

Cov link txuas mus rau cov vev xaib uas tsis yog-PG&E

 

Thaum tshawb xyuas PG&E lub vev xaib los sis cov kev pab cuam hauv oos lais uas tsis txhawb pab los ntawm PG&E, koj tuaj yeem ntsib thiab xaiv nkag mus rau cov vev xaib los sis cov kev pab cuam oos lais uas ua hauj lwm los ntawm PG&E cov khub koom lag luam ua ke, tuam txhab los sis cov koomhaum uas yuav tsis cuam tshuam nrog PG&E los ntawm kev nyem rau ntawm cov link txuas los sis cov lub cim (icon). Cov vev xaib no tuaj yeem sau cov ntaub ntawv los sis cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej txog koj thiab koj cov hauj lwm hauv oos lais. PG&E tsis tswj hwm thiab tsis muaj lub luag hauj lwm rau yam uas cov chaw ua hauj lwm feem neeg sab nraud ua los txuas nrog rau lawv cov vev xaib los sis cov kev pab cuam hauv oos lais, los sis lawv yuav ua li cas rau koj cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej.

Kev Tuav Kom Nyob Ruaj Khov

 

Peb khaws koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej tseg raws li kev cai lij choj los sis kev xav tau kev lag luam. Feem ntau, peb tsuas khaws cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej ntev npaum li qhov tsim nyog rau peb lub hom phiaj kev lag luam los sis raws li txoj cai. Cov ntaub ntawv teev neeg siv hluav taws xob feem ntau lawm yuav muab khaws cia nyob rau thaum lub sij hawm uas tseem muaj kev sib raug zoo nrog PG&E thiab ntxiv rau 5 xyoo tom qab xaus txoj kev sib raug zoo nrog cov neeg siv hluav taws xob lawm. Los yog, raws li kev cai lij choj los sis kev lag luam xav tau, rau lub sij hawm khaws cia ntev dua. Cov ntaub ntawv tee txog chaw tiv tauj ntawm lub chaw lag luam feem ntau yuav raug khaws cia raws lub sij hawm ntawm daim ntawv cog lus/daim ntawv pom zoo nrog PG&E thiab ntxiv rau 11 xyoo tom qab raug txiav tawm daim ntawv cog lus thiab/los sis tas sij hawm ntawm cov ntawv lus sib cog tseg. Cov ntaub ntawv no tseem nyob rau lub sij hawm khaws cia ntev dua rau kev cai lij choj los sis kev lag luam xav tau.

 

Kev tsim tsa txoj kev pab cuam thiab kev teeb tsim ib tug as khauj

 

Kev tsim tsa txoj kev pab cuam: Txhawm rau pib los sis rov pib txoj kev pab cuam, koj yuav raug nug kom los muab koj tus lej Social Security rau peb txhawm rau txheeb xyuas koj tus kheej. Koj muaj cai tsis muab koj tus lej Xaus Saus. Txawm li cas los xij, qhov tso nyiaj yuav raug them thiab peb yuav thov ib daim ntawv qhia tus kheej (piv txwv li, daim ntawv tsav tsheb, ntawv hla teb chaws, daim ntawv cim thawj pej xeem ntawm lub xeev, thiab lwm yam). Qhov kev pab cuam faj nyiaj tshiab tuaj yeem zam tau yog tias tus as khauj tau sau npe hauv daim ntawv tsis muaj ntawv sau nyiaj thiab them rov qab los ntawm pge.com los sis tau ceev kev ruaj ntseg nrog tus neeg lav sau nqi. Qhov kev rov pib faj nyiaj tuaj yeem raug zam yog tias muaj kev ruaj ntseg nrog tus nqi lav.

 

Kev teeb tsim koj tus as khauj: Raws li tus neeg siv hluav taws xob, koj tuaj yeem sau npe rau tus as khauj oos lais ntawm pge.com. Qhov no yuav tso cai rau koj nkag mus rau koj daim nqi tam sim, kom them nyiaj oos lais thiab tau txais cov lus ceeb toom tseem ceeb. Koj tuaj yeem hloov kho koj qhov ntaub ntawv qhia txog tus kheej, cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej, thiab tus as khauj raws li nyiam. Yog tias koj sau npe rau ib tus as khauj, ces koj yuav raug thov kom muab koj qhov chaw nyob email. Koj muaj cai tsis kam muab koj qhov chaw nyob email. Txawm li cas los xij, koj yuav tsis muaj peev xwm coj kom zoo dua ntawm peb cov kev pab cuam oos lais xws li kev them nqi hluav taws xob thiab cov kev them nyiaj.

Cov kev sib tiv tauj raws email: Koj tuaj yeem xaiv tsis tau txais qee qhov kev sib txuas lus email los ntawm peb txhua lub sij hawm. Txhawm rau ua li ntawd, ua raws li qhov txuas unsubscribe hauv qab ntawm email. Los sis siv qhov “Tiv tauj rau peb” hauv qab no. Yog tias koj muaj tus as khauj hauv oos lais nrog peb, ces koj tuaj yeem xaiv tawm ntawm kev xa ntawv yav tom ntej tau raws txoj kev hloov kho nyob rau tshooj kev nyiam ntawm nplooj vev xaib Profile & Alerts (Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Tus Kheej & Cov Kev Ceeb Toom Qhia Paub) hauv Koj Tus As Khauj. Kev xaiv tawm cov kev sib txuas lus raws email tsis txhais hais tias PG&E yuav tsis tiv tauj rau koj hais txog ntawm koj tus as khauj los sis koj li kev pab cuam ntsig txog hluav taws xob thiab cua. Piv txwv li, tam sim no cov neeg siv hluav taws xob yuav tau txais cov kev ceeb toom xwm txheej ceev txuas ntxiv los ntawm PG&E raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj. Koj tuaj yeem xaiv tawm ntawm cov kev sib txuas lus no tau.

Cov kev hu xov tooj, xa ntawv thiab xa cov ntawv SMS: Tej zaum koj yuav muaj sij hawm tau txais lub suab, cov ntawv xov tooj thiab SMS zaum puav los ntawm PG&E. Cov no yog cov kev hloov tshiab ntawm peb cov khoom lag luam thiab cov kev pab cuam, los sis hais txog cov khoom lag luam thiab cov kev pab cuam uas peb xav tias tej zauv koj yuav txaus siab. Qhov tuab ntawm cov zaus yuav sib txawv. Raws txoj kev muab koj tus lej xov tooj thiab xaiv kom tau txais cov ntawv xov tooj, koj pom zoo kom tau txais cov kev sib tiv tauj no. Qhov no suav nrog cov tsab ntawv xov tooj uas xa tuaj yam av tas naus mav rau tus xov tooj uas koj muab. Kev tso cai pom zoo kom tau txais cov ntawv xa xo hauv xov tooj yam tsis tas yuav tsum tau txais cov khoom lag luam los sis cov kev pab cuam los ntawm PG&E. Cov qib tsab ntawv xa xov hauv xov tooj thiab cov ntaub ntawv tuaj yeem siv tau, thiab cov qib ntawm koj tus neeg saib xyuas los yuav siv tau. Koj tuaj yeem xaiv tsis kam txais cov tsab ntawv xov tooj mus yav tom ntej los sis txais kev pab los ntawm kev ua raws li cov lus qhia hauv cov tsab ntawv xov tooj uas koj tau txais. Raws li peb uas nyob rau hauv Teb Chaws Mes Kas, cov qib thoob ntiaj teb tuaj yeem siv nyob ntawm koj qhov chaw nyob. Peb tuaj yeem tshaj tawm koj tus lej xov tooj ntawm tes rau cov neeg muab kev pab cuam uas peb tau cog lus los xa cov tsab ntawv xov tooj uas xa tuaj yam av tas naus mav. Txawm li cas los xij, peb yuav tsis nthuav tawm koj tus lej xov tooj ntawm tes rau cov neeg thib peb rau lawv lub hom phiaj fab kev lag luam ntawm tus kheej yam tsis muaj koj li ntawv tso cai pom zoo. Kev xaiv tawm cov kev hu, kev sau ntawv xov tooj thiab kev xa ntawv SMS tsis txhais hais tias PG&E yuav tsis tiv tauj rau koj hais txog ntawm koj tus as khauj los sis koj li kev pab cuam ntsig txog hluav taws xob thiab cua. Piv txwv li, tam sim no cov neeg siv hluav taws xob yuav tau txais cov kev ceeb toom xwm txheej ceev txuas ntxiv los ntawm PG&E raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj. Koj tuaj yeem xaiv tawm ntawm cov kev sib txuas lus no tau.

Cov ntaub ntawv qhia paub ntau ntxiv rau cov pej xeem hauv xeev california

 

California Civil Code Section 1798.83 kuj tseem hu ua txoj cai "Shine the Light". Nws tso cai rau peb cov neeg siv uas yog neeg nyob hauv California rau:

 • Thov thiab tau txais los ntawm peb, ib xyoos ib zaug thiab pub dawb, cov ntaub ntawv hais txog pawg ntawm cov ntaub ntawv tus kheej (yog tias muaj) peb tau tshaj tawm rau cov neeg thib peb rau kev lag luam ncaj qha  
 • Cov npe thiab chaw nyob ntawm txhua tus neeg thib peb uas peb muab cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej hauv lub xyoo dhau los 

 

Yog tias koj yog ib tus pej xeem nyob hauv California thiab xav ua qhov kev thov no, ces xa koj daim ntawv thov rau peb yam siv cov ntaub ntawv tiv tauj hauv qab no ntawm tshooj lus “Tiv tauj rau peb.”

Yog tias koj yog neeg nyob hauv California, koj muaj cai tau qee cov kev muaj cai ntiag tug ntsig txog koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej. Nqe lus no piav qhia txog cov cai thiab koj yuav siv tau cov cai li cas:

 

Txoj cai paub thiab nkag cuag tau rau cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej
Koj muaj txoj cai nkag cuag tau rau thiab paub cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas PG&E tau khaws tseg hais txog koj:

 • Cov hom ntawm cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej
 • Cov qeb ntawm cov peev txheej uas koj cov ntaub ntawv raug sau
 • Lub hom phiaj ntawm txoj kev lag luam los sis fab kev lag luam rau kev sau khaws, muag los sis nthuav tawm cov ntaub ntawv qhia paub txog koj tus kheej ntawd
 • Cov hom ntawm cov feem neeg thib peb uas yog cov peb nthuav tawm cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej ntawd qhia rau  
 • Cov ntaub ntawv tshwj xeeb uas peb tau sau txog koj 

 

Koj kuj tseem muaj cai, raws li qhov tsim nyog ntawm fab tev niv, thov ib qhov kev tshem mus los tau rau ntawm koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej.

Txoj cai thov tshem tawm koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej
Koj muaj txoj cai thov kom PG&E tshem tawm cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas nws muaj hais txog koj raws li qee yam kev txwv. Yog tias peb tsis tshem koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej tawm rau cov laj thawj uas tau tso cai raws li txoj cai lij choj, peb yuav qhia rau koj paub.

Txoj cai kho cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas tsis raug
Koj muaj cai thov kom PG&E los kho cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas tsis raug uas peb tau khaws tseg hais txog koj.

Txoj cai los xaiv tawm tsis koom nrog koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej
Koj tuaj yeem muaj txoj cai los xaiv tawm ntawm txoj kev muag los sis nthuav qhia koj Cov Ntaub Ntawv Teev Txog Tus Kheej. PG&E lees paub txog qhov kev tawm ntawm cov xam nyas (signals) ntsig txog kev nyiam uas tau teev muaj nyob rau hauv cov chaw rau huam qhob HTTP. Koj tuaj yeem siv tau qhov chaw txuas “Do Not Sell My Personal Information (Tsis Txhob Muag Kuv Li Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej)” nyob rau hauv qab kawg ntawm nplooj vev xaib nod tib si.

 

Kev siv koj cov cai kev ceev ntiag tug

 

Yog tias koj yog ib tus neeg qhua hauv California, txhawm rau siv koj cov cai, thov xa daim ntawv thov siv ib qho ntawm cov hauv qab no:

Xa koj daim ntawv thov kev ceev ntiag tug ntawm cov neeg siv hluav taws xob raws li California Consumer Privacy Act.

Hu rau peb tau ntawm 1-877-660-6789.

 

PG&E tsis tuaj yeem teb koj qhov kev thov los sis muab cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej rau koj yog tias peb tsis tuaj yeem tawm qhia tau koj tus kheej los sis lub hwj chim los thov thiab lees paub cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas cuam tshuam txog koj. Peb yuav siv ib co kauj ruam los taw qhia koj tus kheej yam siv cov kev pab cuam pov thawj taw qhia kev siv. Koj tsis tas yuav tsim ib tus as khauj tshiab nrog peb kom xa daim ntawv thov. Yog tias koj tsis muaj ib tus as khauj nrog peb, peb tuaj yeem thov kom koj muab cov ntaub ntawv qhia txog koj tus kheej txhawm rau txheeb xyuas kev taw qhia koj tus kheej.

Peb tsuas yog siv cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas koj muab nrog rau kev txheeb xyuas tus kheej los txheeb xyuas tus neeg thov tus kheej los sis txoj cai los ua qhov kev thov xwb. Thaum ua tau, peb yuav sim ua kom phim cov ntaub ntawv koj muab nrog cov ntaub ntawv uas peb twb muaj txog koj.

Yog tias koj xav tso cai rau tus neeg thib peb los thov rau koj los ntawm ib tus neeg sawv cev tso cai, koj yuav tsum hu rau PG&E Pab Pawg Kev Ntiag Tug yam ncaj qha thiab yuav tsum muab daim ntawv muab lus tso cai hauv California uas siv tau los sis cov ntaub ntawv sib piv ntawm kev tso cai los ntawm koj thiab kev txheeb xyuas koj li kev taw qhia tus kheej nrog PG&E. Koj kuj tuaj yeem thov kev ceev kev ntiag tug sawv cev tam rau koj tus me nyuam uas hnub nyoog tsis tau nto.

PG&E lees paub txog qhov kev tawm ntawm cov xam nyas (signals) ntsig txog kev nyiam uas tau teev muaj nyob rau hauv cov chaw rau huam qhob HTTP. Thaum peb tau txais lub cim xaiv tawm, peb yuav lis raws li lub cim ntawd raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj uas tsim nyog.

* PG&E taug qab xyuas txog cov tsab ntawv thov xaiv tsis txhob koom nrog los ntawm cov tib neeg cov tsab ntawv thov txhawm rau xaiv tsis txhob koom nrog cov ntaub ntawv khub kim (cookies) qhaus xab nas lag luam kiab khw thiab ntawm koom haum tshaj xov xwm rau sim neej. Cov ntaub ntawv no yog qhia txog qhov coob tsawg xam tag nrho ntawm cov neeg siv hluav taws xob uas twb tau xa cov tsab ntawv thov xaiv tsis txhob koom nrog tag lawm, txawm tias tej zaum muaj ib cov tib neeg ntawm cov neeg siv hluav taws xob twb xa cov tsab ntawv thov ntau zaus nyob rau xyoo 2023 lawm los xij.

 

Tsis Muaj Kev Cais Pab Cais Pawg

 

Peb yuav tsis ntxub ntxaug los sis ua pauj tawm tsam koj rau txoj kev ua txhua yam ntawm koj Cov Cai Ntiag Tug uas tau txais kev txheeb xyuas nyob rau hauv txoj cai tswj kev ntiag tug no.

 

Kev Ruaj Ntseg

 

Peb muaj cov kev ntsuas uas muaj laj thawj thiab tsim nyog txaus los tawm qauv txhawm rau xyuas kom paub tseeb txog lub meej mom ntawm peb cov lab npauv thiab tiv thaiv koj cov lus qhia paub txog tus kheej. Peb siv thiab hloov kho tsis tu ncua rau cov kev ntsuas fab kev tswj hwm, fab kev ua hauj lwm, thiab fab kev tiv thaiv lub cev dua tshiab yam tsis tu ncua txhawm rau pab tiv thaiv cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej ntawm koj los ntawm kev nkag cuag tau rau uas tsis tau kev tso cai, kev raug rhuav tshem los sis kev hloov pauv. Txawm li cas los xij, thov nkag siab tias tsis muaj txoj hauv kev sib kis tau hauv Is Taws Nej (Internet) los sis txoj hauv kev los khaws cov ntaub ntawv tau yam ruaj ntseg 100% li. Yog li ntawd, peb thiaj tsis tuaj yeem lav tau tias yuav muaj kev ruaj ntseg heev li.

 

Kev ceev tus kheej ntiag tug ntawm cov me nyuam yaus rau hauv oos lais

 

Peb cov kev pab cuam tsis yog qhia rau cov me nyuam yaus hnub nyoog qis dua 16 xyoo. PG&E tsis lees paub kev sau khaws txhua cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej ntawm cov me nyuam yaus hnub nyoog qis dua 16 xyoo tshwj tsis yog tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj uas tsim nyog. Yog tias koj ntseeg tias tus me nyuam hnub nyoog qis dua 16 xyoo tau muab cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej rau peb, ces tiv tauj rau peb ntawm pgeprivacy@pge.com nrog cov lus piav qhia hais luv ntawm koj qhov kev txhawj xeeb.

 

Cov kev hloov pauv rau txoj cai tswj kev ntiag tug no

 

Peb xav tshuaj xyuas Txoj Cai Tswj Kev Ntiag Tug no yam tsis tu ncua. Yog tias peb hloov cov ntaub ntawv no, ces peb yuav sim ceeb toom koj thiab/los sis tau txais koj qhov kev tso cai, raws li txoj cai. Peb xav kom koj niaj hnub tshuaj xyuas txoj cai tswj kev ntiag tug no.

Tiv tauj rau peb

 

Yog tias koj muaj lus nug, muaj kev txhawj xeeb, los sis muaj tej yam tsis txaus siab dab tsi hais txog Txoj Cai Tswj Kev Ntiag Tug, uas xav thov cov ntaub ntawv tshiab los sis qub, los sis xav tau tej ntaub ntawv hais ntxiv txog peb qhov txheej txheem hloov kho tshiab ntawm Txoj Cai Tswj Kev Ntiag Tug no, koj tuaj yeem tiv tauj rau peb yam siv cov kev xaiv nram qab no:

PG&E Residential and Business Customer Service
Correspondence Management Center
Attention: Privacy Management
P.O. Box 997310
Sacramento, CA 95899-7310

 

PG&E Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Nyob Hauv Tsev: Hu rau 1-877-660-6789
Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Hauv Lub Lag Luam Ntawm PG&E: Mus saib tau rau ntawm Business Customer Service Center

 

Email: pgeprivacy@pge.com

Lus qhia ntau ntxiv txog kev ntiag tug

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Nkag siab txog koj cov cai ntiag tug ntawm tus neeg siv hluav taws xob.

Txoj cai hais txog kev tshaj xov xwm saum huab cua

Tshuaj xyuas PG&E cov cai thiab cov lus qhia txog fab kev tshaj xov xwm saum huab cua.

Txoj cai hais txog kev sib txuas lus hauv tshuab hluav taws xob (digital communications policy)

Txoj kev uas peb npaj yuav los cuam tshuam nrog koj los ntawm lub suab, cov lus sau ua ntawv, cov email thiab ntau yam ntxiv