Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Txoj cai hais txog ntawm kev ntiag tug

Hnub siv tau: Lub Kaum Ob Hlis Ntuj 6, 2023

Mus saib tau rau ntawm lub chaw Privacy Center

Tsab Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Txiav Txim

 • Peb khaws Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Tus Kheej raws li tau piav qhia nyob rau hauv tshooj lus “What Personal Information We Collect ntawm Txoj Cai no.  
 • Peb khaws Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Tus Kheej siv rau cov hom phiaj uas tau piav qhia nyob rau hauv tshooj lus “How We Use Personal Information” ntawm Txoj Cai no.
 • Koj muaj peev xwm nyeem txog peb cov kev xyaum ua ntsig txog kev muab sib qhia thiab kev muag nyob rau hauv tshooj lus “Selling and Sharing of Personal Information” ntawm Txoj Cai no.  Koj muaj peev xwm tawm ntawm txhua qhov kev muag los sis kev muab sib qhia tau los ntawm kev siv qhov kab ntawv txuas (link) “Do Not Sell my Personal Information” nyob rau hauv qab kawg ntawm nplooj vas sab (webpage) nod.
 • Koj muaj peev xwm nyeem txog peb cov kev xyaum ua ntsig txog kev tuav tseg cov ntaub ntawv nyob rau hauv tshooj lus “Retention” ntawm Tsab Ntawv Ceeb Toom no.
 • PG&E txoj cai hais txog ntawm kev ntiag tug txhua yam muaj nyob rau nram qab nod.

 

Tsab Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Ntiag Tug

Koj li kev ntiag tug yog tes hauj lwm uas yuav tsum tau ua xub thawj rau PG&E, thiab peb sib zog ua txhua yam los pov thaiv cov ntaub ntawv qhia paub uas peb tau tuav tseg txog ntawm koj. Tsab Cai Tswj Hwm Kev Ntiag Tug no hais txog cov ntaub ntawv qhia paub uas tau txais los ntawm California cov neeg qhua siv hluav taws xob, PG&E cov neeg qhua siv hluav taws xob, cov neeg tuaj saib Lub Vas Sab thiab cov neeg siv lub ev (app) hauv xov tooj thiab npaj los qhia rau koj paub txog txoj hauv kev uas PG&E saib xyuas cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej uas peb kaws thiab siv hais txog koj. Txoj cai no siv tau los ntawm qhov qub rau peb cov kev sib cuam tshuam sib tham nrog cov pej xeem hauv xeev California.  Txawm li cas los xij, yog hais tias nyob rau lub sij hawm ua koj qhov kev sib cuam tshuam sib tham nrog PG&E, koj tau muab ib cov kev ceeb toom qhia paub txog kev ntiag tug uas sib txawv qhia rau koj, ces yuav siv tau cov kev ceeb toom txog kev ntiag tug ntawd. Txoj Cai Tswj Kev Ntiag Tug no duav roos rau Lub Tuam Txhab Pacific Gas nnd Electric Company thiab nws lub niam tuam txhab, Koom Haum PG&E Corporation, thiab txhua lwm lub chaw los sis lwm qhov kev pab cuam uas sib txuas rau Txoj Cai Tswj Kev Ntiag Tug no. Raws li tau muab siv nyob rau ntawm no, “PG&E” yog hais txog Pacific Gas and Electric Company thiab/los sis Lub Koom Haum PG&E Corporation.

 

PG&E muab ntau txoj hauv kev nkag cuag tau rau cov chaw muab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob khab, xws li peb cov neeg lag ntseg, cov neeg tsis hnov ​​lus zoo, thiab cov neeg tsis pom kev, cov qhua siv hluav taws xob uas hais tsis tau lus thiab cov neeg siv hluav taws xob uas nrhiav kev txhawb pab ua lwm hom lus. Cov neeg siv hluav taws xob uas muaj kev xiam oob khab tuaj yeem nkag cuag tau rau PG&E Txoj Cai Tswj Kev Ntiag Tug raws kev tiv tauj rau peb Cov Chaw Muab Pab Cuam Txhawb Pab los sis hu rau peb tus lej xov tooj hu dawb ntawm 1-800-743-5000.

 

Yog xav paub ntxiv tshwj xeeb zais txog fab kev ntiag tug ntawm koj cov ntaub ntawv siv hluav taws xob, thov saib rau ntawm PG&E Daim Ntawv Ceeb Toom txog Kev Nkag Cuag Tau Rau, Kev kaws, Kev Khaws Cia, Kev Siv thiab Nthuav Tawm Cov Ntaub Ntawv Qhia Pauv Txog Kev Siv Hluav Taws Xob, uas txhawb zog ntxiv rau tsab cai no.

 

Yog tias koj yog ib tus neeg tso npe thov rau txoj hauj lwm, tus neeg ua hauj lwm los sis tus neeg cog lus nyob rau tam sim no los sis yav dhau los, txoj cai no tsis siv tau rau koj nyob rau cov peev txheej ntawd. Koj cov cai raws li tus neeg tso npe thov rau txoj hauj lwm, tus neeg ua hauj lwm los sis tus neeg cog lus tau muab piav qhia nyob rau hauv ib txoj cai uas cais tawm faj seeb. Tshab Xyuas Txog Tus Neeg Ua Hauj Lwm, Tus Neeg Tso Npe Thov Kev Pab Ntsig Txog Txoj Hauj Lwm, thiab Tsab Ntawv Ceeb Toom Rau Tus Neeg Cog Lus Ua Hauj Lwm Nrog.

 

Cov Ntsiab Lus Tshab Txhais

"Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej" txhais tau tias txhua yam ntaub ntawv qhia paub uas taw qhia, cuam tshuam txog, piav qhia txog, uas tuaj yeem cuam tshuam nrog yam muaj laj thawj los sis tuaj yeem txuas nrog yam muaj laj thawj, uas yog yam ncaj qha los sis tsis yog ncaj qha, txog rau ntawm ib tug neeg siv hluav taws xob los sis ib tsev neeg twg tshwj xeeb. Cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej tsis suav nrog cov ntaub ntawv uas muaj raws kev tshaj tawm, cov ntaub ntawv tsis taw qhia los sis cov ntaub ntawv sib sau koom ua ke, los sis cov ntaub ntawv uas duav roos los ntawm tsoom fwv thiab lub xeev cov cai lij choj.

 

"Koj" txhais tau tias txhua tus neeg qhua hauv California, cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E, tus neeg tuaj saib Lub Vas Sab, los sis tus neeg siv lub ev (app) xov tooj.

 

Peb Yuav Sau Khaws Koj Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej Li Cas

Tej zaum peb yuav tau kaws cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej hais txog koj los ntawm ntau qhov chaw nyob rau hauv 12 lub hlis dhau los:

 • Los Ntawm Koj: Thaum koj teeb tsim koj tus as khauj los sis sib tham nrog peb txog koj tus as khauj, rau txoj them nqi thiab them nyiaj, los sis thaum koj pib, tau txais, los sis txiav tawm cov kev pab cuam hluav taws xob los sis cov khoom lag luam, los sis thaum txiav txim siab txog kev muaj cai tsim nyog thiab koj txoj kev koom tes hauv cov kev pab cuam hluav taws xob, los sis thaum uas koj sib tham nrog PG&E thiab/los sis nws cov neeg sawv cev, muaj xam nrog rau thaum koj mus ntsib peb cov chaw muab kev pab cuam tib si. Koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej tuaj yeem kaws raws kev hu xov tooj nrog tus neeg sawv cev ntawm lub chaw ua hauj lwm muab kev pab cuam rau tus neeg siv hluav taws xob, raws kev xa ntawv, raws kev xa ntawv xov tooj, raws kev xa email, raws peb Lub Vas Sab ntawm pge.com, peb cov ev hauv xov tooj, los sis raws cov kws muab kev pab cuam uas muab los sis xa cov kev pab cuam tam peb.
 • Los ntawm Peb Cov Tshuab Ntsuas Hluav Taws Xob thiab Lwm Yam Khoom Siv: Thaum koj siv hluav taws xob thiab roj, cov ntaub ntawv siv hluav taws xob yuav raug kaws tseg los ntawm peb li lab npauv kev ntsuas. Rau qee cov ev (app), xws li lub ev txheeb xyuas tus nqi, peb txuas cov ntaub ntawv qhia paub kev siv nrog koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej.
 • Los Ntawm Cov Kws Muab Kev Pab Cuam: Peb ua hauj lwm nrog thiab tau txais cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej los ntawm feem neeg thib peb xws li cov kws muab kev pab cuam, cov neeg muag khoom, cov neeg cog lus, cov koom haum qiv nyiaj, thiab cov kws tshawb nrhiav kev lag luam uas muab cov khoom siv hluav taws xob thiab cov kev pab cuam tam peb.
 • Los Ntawm Koj Qhov Kev Siv Peb Lub Vas Sab los sis Cov Av (Apps) Xov Tooj Ntawm Tes: Peb kaws cov ntaub ntawv hais txog koj cov kev tuaj saib thiab txoj kev siv peb Lub Vas Sab thiab cov ev (app) xov tooj, suav nrog cov ntaub ntawv qhia paub raws cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) thiab lwm yam thev naus laus zis.
 • Los Ntawm Cov Hauv Paus Ntaub Ntawv Sab Nraud: Tej zaum peb yuav khaws cov ntaub ntawv qhia paub uas peb tau txais los ntawm lwm cov chaw ntxiv rau cov ntaub ntawv qhia paub uas tau piav qhia saum toj no, xws li Community Choice Aggregators thiab cov chaw hauj lwm tsoom fwv ntawm lub xeev thiab lub zos.

 

Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej Twg Uas Peb Yuav Khaws

Tej zaum peb tau kaws cov hom ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej hais txog koj nyob rau 12 lub hlis dhau los raws li nram qab no:

 • Cov ua kev txheeb xyuas, xws li koj lub npe, tus lej social security, tus lej daim ntawv hla teb chaws, daim ntawv tso cai tsav tsheb los sis tus lej ID ntawm tsoom fwv, chaw nyob xa ntawv, chaw nyob email, lub npe tus neeg siv (username) ntawm tus as khauj, chaw nyob IP, tus lej xov tooj, los sis lwm cov ua kev txheeb xyuas tshwj xeeb uas zoo sib xws li no. Peb siv cov ntaub ntawv no los muab cov kev pab cuam rau koj, tswj xyuas koj tus as khauj, tswj hwm peb lub chaw lag luam, thiab txhawm rau los sib tiv tauj nrog koj. Peb tuaj yeem muab cov ntaub ntawv no rau cov kws muab kev pab cuam thiab cov neeg cog lus, cov chaw muab cai tswj hwm, thiab cov chaw pab cuam fab nyiaj txiag los sis rau lwm feem neeg thib peb raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj.
 • Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub uas Teev Tias Yog Kev Raug Tiv Thaiv Raws Li Xeev California Txoj Cai Lij Choj, xws li Cov Ua Kev Txheeb Xyuas saum toj saud, koj li kev kos npe, thiab peb los sis peb cov neeg muab kev pab cuam tuaj yeem sau khaws los ntawm koj tus lej as khauj hauv txhab nyiaj, tus lej daim npav credit card, los sis tus lej daim npav debit card. Peb siv cov ntaub ntawv no los muab cov kev pab cuam rau koj, tswj xyuas koj tus as khauj, thiab txhawm rau los sib tiv tauj nrog koj. Peb tuaj yeem muab cov ntaub ntawv no rau cov kws muab kev pab cuam, cov kev tswj hwm txoj cai los sis rau lwm feem neeg thib peb raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj.
 • Cov Yam Ntxwv Kev Cais Faib Uas Tau Txais Kev Tiv Thaiv xws li koj haiv neeg los sis hauv paus chiv keeb ntawm haiv neeg. Yog xav paub ntau ntxiv, thov mus saib rau ntawm txoj kev piav qhia "Cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas paub tseeb" nram qab no.
 • Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej uas Paub Tseeb, xws li koj tus naj npawb Social Security, daim ntawv tso cai tsav tsheb, hauv paus chiv keeb ntawm haiv neeg los sis hom neeg los sis lub chaw nyob tshwj xeeb. Peb yuav tsis siv los sis nthuav tawm koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas paub tseeb rau lwm lub hom phiaj uas dhau ntawm tau txais kev tso cai los ntawm txoj cai lij choj li. Peb yuav tsis muag los sis qhia koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas paub tseeb li vim tias cov ntsiab lus ntawd tau muab siv nyob rau hauv California Consumer Privacy Act lawm. Peb tuaj yeem muab cov ntaub ntawv no rau cov kws muab kev pab cuam thiab cov neeg cog lus, thiab cov chaw pab cuam fab nyiaj txiag los sis rau lwm feem neeg thib peb raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj.
 • Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Kev Them Nqi. Peb los sis peb cov kws muab kev pab cuam tuaj yeem sau khaws koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus as khauj ceev nyiaj, daim npav credit card los sis daim npav debit card. Peb siv cov ntaub ntawv qhia paub no los ua cov kev them nyiaj rau peb cov kev pab cuam. Cov kev them nqi thiab cov kev yuav khoom raug lis txheej txheem mus raws peb cov kws muab kev pab cuam.
 • Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Fab Kev Lag Luam, xws li cov ntaub ntawv teev txog peev txheej ntawm tus kheej, cov khoom los sis cov kev pab cuam uas tau txais los sis tau txiav txim siab, los sis lwm yam ntaub ntawv qhia paub uas ntsig txog kev yuav khoom uas cuam tshuam txog los sis keeb kwm ntawm cov neeg qhua. Peb siv cov ntaub ntawv qhia paub no los ua kom nkag siab zoo dua tuaj txog koj li kev siv ntawm peb cov kev pab cuam thiab txog rau peb lub hom phiaj kev lag luam sab hauv. Peb tuaj yeem muab cov ntaub ntawv no rau cov kws muab kev pab cuam thiab cov neeg cog lus, cov chaw muab cai tswj hwm, cov chaw pab cuam fab nyiaj txiag los sis rau lwm feem neeg thib peb raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj.
 • Ntaub Ntawv Chaw Nyob. Peb yuav kaws cov ntaub ntawv qhia paub no txhawm rau los muab peb cov kev pab cuam rau koj thiab kho peb cov kev pab cuam kom haum tuaj rau koj raws li koj cheeb tsam thaj chaw nyob. Peb tuaj yeem muab cov ntaub ntawv no rau cov kws muab kev pab cuam, cov neeg cog lus ua hauj lwm nrog, cov kev tswj hwm txoj cai, los sis txog rau lwm feem neeg thib peb raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj.
 • Cov Ntaub Ntawv Ntsig Txog Suab, Hluav Taws Xob, Kev Ntsia Pom, Qhov Kub Txiav, Tuam Tsev Ncu Khoom Lag Luam los sis Cov Ntaub Ntawv Uas Zoo Sib Xws. Rau cov hom phiaj ntawm kev nyab xeeb, tej zaum peb yuav khaws cov duab ntawm cov neeg qhua uas tuaj saib mus rau cov chaw ua hauj lwm ntawm PG&E thaum lawv kuaj xyuas neeg nkag.  Peb tuaj yeem muab cov ntaub ntawv no rau cov kws muab kev pab cuam, cov neeg cog lus ua hauj lwm nrog, cov kev tswj hwm txoj cai, los sis txog rau lwm feem neeg thib peb raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj.
 • Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Ntsig Txog Fab Kws Txawj Ua Hauj Lwm Tshaj Lij, suav nrog cov ntaub ntawv hais txog koj lub luag hauj lwm ua tus sawv cev tam los sis tus neeg sawv cev ntaus thawj ntawm lub tuam txhab los sis lub chaw lag luam, xws li koj qib ua hauj lwm thiab cov ntaub ntawv qhia paub txog chaw tiv tauj. Peb siv qhov no los ua lag luam nrog koj los sis koj tus tswv num thiab muab kev pab cuam rau koj thiab tsis hais yuav yog sib tiv tauj nrog koj kiag. Peb tuaj yeem muab cov ntaub ntawv no rau cov kws muab kev pab cuam thiab cov neeg cog lus los sis nrog rau lwm feem neeg thib peb raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj.
 • Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Dej Num Hauv Is Taws Nej (Internet) thiab Lwm Cov Nev Vawj Zoo Sib Xws Li No, xws li koj cov keeb kwm siv lub nplaus xawj, cov keeb kwm tshawb nrhiav, cov ntaub ntawv hais txog koj cov kev cuam tshuam nrog peb Lub Vas Sab, txoj kev siv peb cov ev (apps) xov tooj, los sis cov kev sib tham nrog peb cov kev tshaj tawm hauv fab tshuab dis ntsis tauj (digital). Peb tuaj yeem muab cov ntaub ntawv no rau cov kws muab kev pab cuam, los sis nrog rau lwm feem neeg thib peb raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj. Peb tuaj yeem sau khaws cov ntaub ntawv lis dej num hauv is taws nej (internet) thiab lwm yam dej num fab tshuab hluav taws xob.
 • Koj Cov Kev Nkag Mus Saib rau ntawm PG&E Lub Vas Sab los sis Cov Ev Xov Tooj. Peb yuav kaws cov ntaub ntawv hais txog kev mus saib peb Lub Vas Sab thiab cov ev (applications) hauv xov tooj, xws li tus lej ntawm cov neeg tuaj saib thiab tus lej ntawm cov neeg siv uas nias rau ntawm qee qhov links txuas los sis siv qee yam kev pab cuam. Rau qee txoj kev lis dej num, xws li lub ev txheeb xyuas tus nqi, peb txuas cov ntaub ntawv qhia paub kev siv nrog txoj kev tuaj saib Lub Vas Sab ntawm tus neeg qhua.
 • Cov Ntaub Ntawv Kev Nkag Siv. Peb tau txais cov ntaub ntawv uas tau teev tseg yam av tas naus mav los ntawm peb cov koos pis tawj chaw khaws ntaub ntawv (servers) thaum koj mus saib peb Lub Vas Sab los sis cov lub ev (application) hauv xov tooj, suav nrog koj li Chaw Nkag Is Taws Nej (Internet Protocol, "IP").
 • Cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies). thaum koj mus ntsib los sis siv peb Lub Vas Sab los sis cov kev pab cuam hauv online, peb lub xawj vawj (server) yuav tsim cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies), uas yog cov ntaub ntawv teev kab lus me uas Lub Vas Sab tuaj yeem xa tau rau koj lub nplaus xawj is taws nej (internet brower) thiab yuav muab khaws tseg nyob rau hauv koj lub nplaus xawj los sis ib qho chaw twg ntawm koj lub koos pis tawj (computer). PG&E siv cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) thiab lwm yam thev naus laus zis uas zoo sib xws nyob rau ntawm peb lub vas sab thiab cov kev pab cuam hauv online. Peb siv cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) los ntsuas kev siv Lub Vas Sab, muab kev pab cuam hluav taws xob rau koj, thiab muab cov txheej txheem pab cuam thiab/los sis cov kev pab cuam uas tej zaum koj xav tau. 
  • PG&E Cov Ntaub Ntawv Teev Kev Siv (Cookies): Peb siv cov ntaub ntawv teev kev siv (cookeis) ntawm peb Lub Vas Sab los muab qhov kev ua hauj lwm yooj yim rau Lub Vas Sab rau lub hom phiaj xws li nkag mus siv rau hauv qhov lab npauv, kev tswj tshooj cov ntaub ntawv qhia paub, thiab txoj kev txhawb kev nkag cuag tau rau cov xim xoo ntawm Lub Vas Sab no.
  • Google Analytics: Peb Lub Vas Sab siv Google Analytics los pab peb txheeb xyuas seb cov neeg siv puas siv Lub Vas Sab thiab tsom rau cov neeg siv uas muaj cov kev tshaj xo tawm yam tsim nyog. Cov ntaub ntawv qhia paub uas tau tsim los ntawm cov ntaub ntawv teev kev siv (cookeis) hais txog koj li kev siv Lub Vas Sab (xws li koj qhov chaw nyob IP) yuav raug muab xa mus rau thiab muab khaws cia los ntawm Google. Nyeem txog Google cov kev li kev ceev ntiag tug.
  • Txhawm rau tswj xyuas koj li ntaub ntawv teev kev siv (cookies) kom raws li kev nyiam, thov siv tus link txuas "Do Not Sell My Personal Information" uas nyob rau hauv qhov tw ntawv hauv qab ntawm nplooj vas sab (web page). Tsis tas li ntawd, koj tuaj yeem muab peb qhov kev siv cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) tua tawm ntawm koj cov kev teeb tsim lub nplaus xawj (browser) tau. Thov nco ntsoov tias yog tias koj lov tes taw koj lub nplaus xawj lub peev xwm lees txais cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies), koj yuav tuaj yeem mus rau PG&E Lub Vas Sab, tab sis koj yuav tsis muaj peev xwm ua kom zoo dua ntawm qee yam nta, xws li "Cim Ntsoov Kuv Lub Npe Tus Neeg Siv," thiab yuav tsis tau txais cov kev tshaj xo tawm uas ntsig txog rau peb cov txheej txheem pab cuam los sis kev pab cuam uas tuaj yeem ua rau koj nyiam.
 • Cov Ntaub Ntawv Teev Kev Siv Ntawm Tog Neeg Thib Peb: Cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) los ntawm feem neeg thib peb kuj tseem tuaj yeem muab coj los siv tau rau hauv peb Lub Vas Sab ntawm qhov chaw uas ib feem neeg thib peb twg muab kev lis dej num txog cov neeg ua hauj lwm rau peb Lub Vas Sab tau tib si.

 

Peb Siv Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Tus Kheej Li Cas

Tej zaum peb yuav siv koj cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej rau lub hom phiaj nram qab no:

 • Muab kev pab cuam hluav taws xob los sis cov khoom siv rau koj.
 • Sib tham nrog koj txog peb cov kev pab cuam thiab lwm cov khoom los sis cov kev pab cuam uas yuav yog yam txaus siab rau koj.
 • Ua hauj lwm thiab tswj xyuas kev nyab xeeb, kev ruaj ntseg thiab kev ntseeg siab tau rau cov kev pab cuam thiab qhov cuab yeej siv hluav taws xob rau zej tsoom sawv daws raws li PG&E lub luag hauj lwm raug raws cai los ua hauj lwm rau koj raws li kev tswj hwm kev siv hluav taws xob hauv California.
 • Ua raws li daim ntawv lees paub, daim ntawv foob, los sis kev txiav txim hauv tsev hais plaub, los sis siv los sis tiv thaiv cov kev thov foob raug cai los sis lwm yam kev ua raws li peb txoj cai lij choj.
 • Ua raws li qhov kev thov los sis nqe lus txib ntawm California Public Utilities Commission, los sis ua raws li kev thov los sis xaj los ntawm lwm lub chaw ua hauj lwm tswj hwm ntawm lub nroog, lub xeev los sis lub tsoom fwv uas muaj hwj chim raug cai txhawm rau kom tau txais cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej los ntawm PG&E.
 • Txhim kho thiab ua raws li cov phiaj xwm kev lag luam, kev kawm thiab kev tshaj tawm los txhim kho cov kev pab cuam thiab cov khoom uas peb muab rau koj thiab lwm tus neeg siv hluav taws xob.
 • Tiv thaiv kev nyab xeeb thiab kev nyab xeeb ntawm PG&E cov neeg siv hluav taws xob, cov neeg tuaj saib, cov neeg ua hauj lwm thiab cov neeg cog lus nrog raws txoj kev khaws thiab kev tshuaj xyuas cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej los tiv thaiv kev dag ntxias, lwm yam kev ua txhaum cai thiab cov kev hem thawj rau fab kev nyab xeeb.
 • Ua kom cov kws muab kev pab cuam thiab cov neeg cog lus siv tau txhawm rau los muab kev pab cuam, cov khoom lag luam los sis cov cuab yeej siv uas ntsig txog hluav taws xob los sawv cev tam PG&E, raws li qhov yuav tsum tau muab cov khoom lag luam thiab cov kev pab cuam rau koj, los sis rau lwm lub hom phiaj fab kev lag luam raws li PG&E txoj kev sib raug zoo fab lag luam nrog koj, los sis ua raws li nrog PG&E cov kev cai lij choj raws li kev tswj hwm hauv California cov kev siv hluav taws ntawm xob pej xeem, raws li qhov tsim nyog tsis pub lwm tus paub thiab cov cai tsheev kom muaj kev ruaj ntseg.
 • Tshaj qhia cov chaw ua hauj lwm saib xyuas txog kev hais qhia txog khes div (credit) thiab cov chaw khaws los ntsuas koj qhov khes div (credit) los sis seb koj tus as khauj puas raug teev rau kev khaws ntaub ntawv cia.
 • Pab cov neeg pab daws teeb meem thaum muaj xwm txheej ceev nyob rau tej zwj ceeb muaj cov kev phom sij txog lub neej txoj sia los sis txog tej peev txheej ntiag tug.
 • Rau lwm yam kev lag luam los sis lwm lub hom phiaj raug cai uas tsim nyog npaj los yam muaj lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm PG&E txoj kev sib raug zoo nrog koj.
 • Rau txhua lub hom phiaj uas peb tau txais koj li kev tso cai.

 

Peb Yuav Nthuav Tawm Koj Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej Li Cas

Tej zaum peb yuav nthuav qhia koj cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej rau cov hau kev nram qab no:

 • Nyob Ntawm Koj Li Kev Xaiv. Koj tuaj yeem tso cai rau lwm lub tuam txhab los sis lwm cov neeg los tau txais koj cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej los ntawm PG&E, suav nrog koj cov ntaub ntawv kev siv hluav taws xob.
 • Mus Rau Peb Cov Kws Muab Kev Pab Cuam thiab Cov Neeg Cog Lus Ua Hauj Lwm Nrog. Tej zaum peb yuav nthuav qhia koj cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej rau cov chaw muab kev pab cuam thiab cov neeg cog lus uas muab kev pab cuam thiab kev txhawb pab rau peb. Raws kev cog lus peb tseev kom cov kws muab kev pab cuam thiab cov neeg cog lus los ua hauj lwm tam PG&E txhawm rau siv cov kauj ruam uas tsim nyog los tiv thaiv koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej thiab tsis txhob siv koj cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej rau txhua lub hom phiaj twg uas tshaj li qhov uas tau muab los rau tus muab kev pab cuam los sis tus neeg cog lus.
 • Mus Rau Cov Tsab Cai Fab Kev Tswj Xyuas. Tej zaum peb yuav nthuav qhia koj cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej rau cov hwj chim fab kev tswj hwm xws li California Public Utilities Commission, California Energy Commission, thiab lwm cov chaw ua hauj lwm ntawm tsoom fwv, lub xeev, los sis lub zos raws li txoj cai lij choj uas tsim nyog.
 • Mus Rau Cov Koom Haum Muab Kev Pab Fab Nyiaj Txiag. Peb tuaj yeem nthuav qhia koj cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej rau cov tuam txhab nyiaj txiag, cov koom haum qiv nyiaj, thiab lwm cov chaw ua hauj lwm pab cuam fab nyiaj txiag uas muab kev pab cuam fab nyiaj txiag thiab cov kev pab cuam txhawb pab fab kev tshuaj xyuas rau peb cov txheej txheem pab cuam thiab cov kev pab cuam kev siv hluav taws xob ntawm pej xeem.
 • Mus Rau Cov Pab Pawg Thib Peb txhawm rau ua raws li Cov Lus Khi Fab Kev Cai Lij Choj Txhua Yam. Qee lub sij hawm, peb tuaj yeem qhia koj cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej rau lwm cov feem neeg raws li qhov tseev kom ua raws li daim ntawv tso cai uas raug cai, daim ntawv foob, kev txiav txim ntawm tsev hais plaub, los sis lwm yam kev cai lij choj los sis kev tswj hwm txoj cai, los sis raws li qhov tsim nyog rau PG&E los tiv thaiv kev lees paub kev cai lij choj.
 • Mus Rau Cov Tuam Txhab Ntsuas Feem Neeg Thib Peb. Peb siv cov feem neeg thib peb uas tau xaiv tseg ntawd los khaws cov ntaub ntawv hais txog txoj hauv kev uas koj sib cuam tshuam nrog peb Lub Vas Sab thiab cov ev (apps). Cov ntaub ntawv qhia paub no yuav raug siv los txhim kho, raws lwm yam, rau ntawm txoj kev ua hauj lwm ntawm peb Lub Vas Sab thiab cov kev pab cuam.
 • Rau Cov Khub Koom Lag Luam Ua Ke Tseem Ceeb. Peb tuaj yeem nthuav qhia los sis xa koj cov ntaub ntawv sib txuas nrog, los sis thaum lub sij hawm sib tham ntawm, txhua txoj kev sib koom ua ke, kev muag cov peev ntawm lub tuam txhab, fab nyiaj txiag, los sis yam tau los ntawm txhua los sis ib feem ntawm peb txoj kev lag luam mus rau lwm lub tuam txhab.
 • Mus Rau Lwm Cov Pab Pawg Neeg. Qee lub sij hawm, peb yuav nthuav qhia koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej qhia rau cov neeg xws li tub ceev xwm los sis lwm lub chaw ua hauj lwm ntawm tsoom fwv thaum peb, saib raws kev ncaj ncees, thiab ntseeg tau tias koj los sis lwm tus neeg ua txhaum cai, thaum peb ntseeg tias nws muaj laj thawj los sis tsim nyog los ua raws li txhua txoj cai lij choj, txoj cai tswj hwm los sis lwm qhov kev thov ntawm tsoom fwv, txhawm rau kom ua hauj lwm tau zoo nrog peb txoj kev lag luam, txhawm rau povv thaiv los sis tiv thaiv peb cov kev muaj cai los sis cov cai los sis kev noj qab haus huv ntawm peb cov neeg siv, thiab thaum peb ntseeg tias kev nthuav tawm yog qhov muaj laj thawj los sis tsim nyog los tiv thaiv txoj kev noj qab haus huv thiab txoj kev noj qab nyab xeeb ntawm peb cov neeg ua hauj lwm, lwm tus neeg siv hluav taws xob, thiab cov pej xeem sawv daws.

 

Kev Muag thiab Kev Qhia Tawm Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej

PG&E tsis keev tau muag cov neeg siv hluav taws xob li ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej nyob rau 12 lub hlis ua ntej ntawd rau txhua fab kev xav tau nyiaj txiag twg li. Txawm li cas los xij, peb cov kev siv qee cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) hauv Lub Vas Sab tuaj yeem xam tias yog qhov "kev muag" ntaub ntawv qhia paub raws li txoj cai lij choj ntawm xeev California. Nyob rau kaum ob lub hlis dhau los, peb tuaj yeem nthuav qhia koj li dej num kev siv is taws nej (internet) los sis qhov chaw raws lub chaw nyob rau feem neeg thib peb uas yog cov tswv ntaub ntawv teev kev siv (cookies) nyob rau hauv peb cov vas sab (websites) paub. Cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) uas siv los ntsuas txoj kev siv ntawm peb lub vas sab no, muab txoj kev tshaj xo tawm thiab cov khoom lag luam uas cuam tshuam nrog PG&E rau koj, thiab muab qhov ua hauj lwm pab ntxiv, uas muaj zog rau peb cov vas sab (websites). Koj muaj peev xwm tawm tau ntawm cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) no tau los ntawm kev siv qhov chaw txuas "Do Not Sell My Personal Information" nyob rau hauv qab kawg ntawm nplooj vas sab (webpage) nod. Tsis tas li ntawd peb kuj tseem lees paub txog qhov kev tawm ntawm cov xam nyas (signals) ntsig txog kev nyiam uas tau teev muaj nyob rau hauv cov chaw rau huam qhob HTTP tib si.

 

PG&E tsis "qhia" cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej lub ntsiab lus no tau muab siv nyob rau hauv California Consumer Privacy Act lawm.

 

Kev Nthuav Tawm Cov Ntaub Ntawv Uas Tau Suav Sau Los thiab Txheeb Qhia Tau Tias Yog Leej Twg

Tej zaum PG&E yuav muab cov ntaub ntawv sib sau ua ke los sis tsis qhia paub tias yog leej twg, cov ntaub ntawv tsis piav qhia tshwj xeeb txog cov neeg siv hluav taws xob thiab cov ntaub ntawv qhia paub uas muab los ntawm cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej nrog los mus qhia rau lwm lub koom haum txhawm rau lub hom phiaj ntawm cov dej num uas yuav pab tau PG&E los muab thiab txhim kho nws cov khoom lag luam thiab cov kev pab cuam hluav taws xob, suav nrog cov hauj lwm xws li Kev Ua Hauj Lwm Tau Zoo ntawm Hluav Taws Xob (Energy Efficiency) thiab Txoj Kev Teb Raws Kev Xav Tau (Demand Response), los sis qhia tsab cai hluav taws xob ntawm Xeev California raws li raug saib xyuas los ntawm California Public Utilities Commission thiab lwm lub chaw hauj lwm tsoom fwv hauv Xeev California uas tswj hwm PG&E.

 

Cov Kev Txhawb Siab Fab Nyiaj Txiag

Qee lub sij hawm, peb tuaj yeem muab kev txhawb siab fab nyiaj txiag rau cov neeg siv hluav taws xob txhawm rau sib pauv rau cov neeg siv hluav taws xob kom qhia qee cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej rau peb. Cov lus qhia tshwj xeeb rau kev koom nrog thiab cov phaj tshab uas muab ua cov nyiaj txhawb siab tuaj yeem sib txawv thiab raug teeb tsa nyob rau hauv txhua qhov txheej txheem pab cuam. Peb qhov kev ntaus nqis ntsuas yam ntseeg tau zoo txog tus nqi ntawm koj cov ntaub ntawv qhia paub yog tus nqi uas muaj cov txiaj ntsig uas peb tau muab rau koj. Peb tau suav cov nqi ntawd los ntawm kev siv qhov kev nthuav dav los rau peb txoj kev ua hauj lwm ntawm qhov txheej txheem pab cuam uas cuam tshuam nrog cov txiaj ntsig uas tau txais los ntawm peb qhov txheej txheem pab cuam. Txhawm rau koom nrog txhua qhov txheej txheem pab cuam raws cov nyiaj txhawb siab uas koj tuaj yeem xaiv los ntawm kev kos npe rau qhov kev txhawb siab ntawd thaum nws tau muab rau koj. Kev koom tes hauv peb cov txheej txheem pab cuam fab kev txhawb nqa yog ib txwm xaiv tau, thiab koj tuaj yeem tawm tsis koom hauv qhov txheej txheem pab cuam ntawd tau txhua lub sij hawm raws li tau piav qhia hauv cov ntsiab lus ntawm qhov txheej txheem pab cuam uas siv tau rau. Koj tseem tuaj yeem tiv tauj tau rau peb ntawm 1-800-743-5000 txhawm rau tshem tsis caum los sis tshem tawm koj txoj kev koom hauv txhua qhov txheej txheem pab cuam.

 

Cov Cim Qhia "Tsis Txhob Taug Qab" Lub Web Browser

Cov cim "Tsis Txhob Soj Qab" yog siv los ntawm qee cov nplaus xawj vas sab (web browser) los txwv kev taug qab uas cuam tshuam txog koj qhov kev mus saib hauv Lub Vas Sab. Tsis yog txhua lub nplaus xawj (browsers) uas yuav muab qhov kev xaiv "Tsis Txhob Taug Qab (Do Not Track)" thiab cov kev ceeb toom "Tsis Txhob Taug Qab (Do Not Track)" tseem tsis tau tsim kho zoo txaus. Txhawm rau nthuav dav koj cov cim tshaj tawm ntawm lub nplaus xawj tias "Tsis Txhob Soj Qab", peb Lub Vas Sab raug teeb tsa kom paub txog cov cim "Tsis Txhob Soj Qab".

 

Cov Link Txuas Mus rau Cov Vas Sab uas Tsis Yog-PG&E

Thaum tshawb xyuas PG&E lub vas sab los sis cov kev pab cuam hauv oos lais (online) uas tsis txhawb pab los ntawm PG&E, koj tuaj yeem ntsib thiab xaiv nkag mus rau cov vas sab los sis cov kev pab cuam online uas ua hauj lwm los ntawm PG&E cov khub koom lag luam ua ke, tuam txhab los sis cov koom haum uas yuav tsis cuam tshuam nrog PG&E los ntawm kev nyem rau ntawm cov link txuas rau cov ntawv hais paws (hypertext) los sis cov lub cim (icon). Cov vas sab no tuaj yeem sau cov ntaub ntawv los sis cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej txog koj thiab koj cov hauj lwm hauv oos lais (online). PG&E tsis tswj hwm thiab tsis muaj lub luag hauj lwm rau yam uas cov chaw ua hauj lwm feem neeg sab nraud ua los txuas nrog rau lawv cov vas sab los sis cov kev pab cuam hauv online, los sis lawv yuav ua li cas rau koj cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej.

 

Kev Tuav Kom Nyob Ruaj Khov

Peb khaws koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej tseg raws li kev cai lij choj los sis kev xav tau kev lag luam. Feem ntau, peb tsuas khaws cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej ntev npaum li qhov tsim nyog rau peb lub hom phiaj kev lag luam los sis raws li txoj cai. Cov ntaub ntawv teev neeg siv hluav taws xob feem ntau lawm yuav muab khaws cia nyob rau thaum lub sij hawm uas tseem muaj kev sib raug zoo nrog PG&E thiab ntxiv rau 5 xyoo tom qab xaus txoj kev sib raug zoo nrog cov neeg siv hluav taws xob lawm, hais txog cov kev xav tau ntawm fab kev cai lij choj los sis kev lag luam yuav muab tuav cia nyob rau lub sij hawm ntev dua. Ib yam li ntawd, cov ntaub ntawv tee txog chaw tiv tauj ntawm lub chaw lag luam feem ntau yuav raug khaws cia raws lub sij hawm ntawm daim ntawv cog lus/daim ntawv pom zoo nrog PG&E thiab ntxiv rau 11 xyoo tom qab raug txiav tawm daim ntawv cog lus thiab/los sis tas sij hawm ntawm cov ntawv lus sib cog tseg, tab sis hais txog cov kev xav tau ntawm fab kev cai lij choj los sis kev lag luam yuav muab tuav cia nyob rau lub sij hawm ntev dua.

 

Kev Tsim Txoj Kev Pab Cuam thiab Kev Teeb Tsim Ib Tug As Khauj

 

Kev Tsim Tsa Txoj Kev Pab Cuam: Txhawm rau tsim tsa los sis rov tsim tsa txoj kev pab cuam, koj yuav raug nug kom los muab koj Tus Naj Npawb Kev Ruaj Ntseg Fab Sim Neej (Social Security Number) rau peb txhawm rau txheeb xyuas koj tus kheej. Koj muaj cai tsis muab koj tus lej Social Security, txawm li cas los xij, qhov tso nyiaj yuav raug them thiab peb yuav thov ib daim ntawv qhia tus kheej (piv txwv li, daim ntawv tsav tsheb, ntawv hla teb chaws, daim ntawv cim thawj pej xeem ntawm lub xeev, thiab lwm yam). Lub tuam txhab tso nyiaj tuaj yeem zam tau yog tias tus as khauj tau sau npe hauv daim ntawv tsis muaj ntawv sau nyiaj thiab them rov qab los ntawm pge.com los sis tau ceev kev ruaj ntseg nrog tus neeg lav sau nqi. Qhov kev tso nyiaj rov qab tuaj yeem raug zam yog tias muaj kev ruaj ntseg nrog tus neeg lav sau nqi.Kev Teeb Tsim Koj Tus As Khauj: Raws li tus neeg qhua siv hluav taws xob, koj tuaj yeem sau npe rau tus as khauj hauv online ntawm pge.com kom tau txais kev nkag mus sai rau koj daim ntawv nqi, tsim cov kev them nyiaj, thiab tau txais cov kev ceeb toom tseem ceeb (koj "As Khauj"). Koj tuaj yeem hloov kho koj qhov ntaub ntawv qhia txog tus kheej, cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej, thiab tus lej nyiam los ntawm koj tus As Khauj. Yog tias koj xaiv sau npe rau ib tus as khauj, koj yuav raug thov kom muab koj qhov chaw nyob email. Koj muaj cai tsis kam muab koj qhov chaw nyob email; Txawm li cas los xij, koj yuav tsis muaj peev xwm coj kom zoo dua ntawm peb cov kev pab cuam hauv online xws li kev them nqi hluav taws xob thiab cov kev them nyiaj.Cov Kev Sib Tham raws Email: Koj tuaj yeem xaiv los txaiv tawm cov kev sib tiv tauj raws email nrog peb tau txhua lub sij hawm raws kev ua raws li tus txheej txheem txhob caum (unsubscribe) hauv qab ntawm tsab email los sis hu rau peb raws li tau piav qhia hauv tshooj "Tiv Tauj rau Peb" ntawm Txoj Cai no. Yog tias koj yog ib tus neeg siv hluav taws xob uas tau tso npe siv Koj Tus As Khauj kom nkag cuag tau rau koj tus as khauj hauv peb lub vas sab, koj tuaj yeem xaiv tawm ntawm cov kev xa ntawv yav tom ntej los ntawm kev hloov kho cov kev nyiam ntawm nplooj ntawv Cov Kev Ceeb Toom thiab Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Tus Kheej nyob rau hauv Koj Tus As Khauj li feem ntawm pge.com. Kev xaiv tawm cov kev sib txuas lus raws email tsis txhais hais tias PG&E yuav tsis tiv tauj rau koj hais txog ntawm koj tus as khauj los sis koj li kev pab cuam ntsig txog hluav taws xob thiab cua. Piv txwv li, tam sim no cov neeg siv hluav taws xob yuav tau txais cov kev ceeb toom xwm txheej ceev txuas ntxiv los ntawm PG&E raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj, thiab koj tsis tuaj yeem xaiv tawm ntawm cov kev sib txuas lus no tau.Cov Kev Hu Xov Tooj, Xa Ntawv thiab Xa Cov Ntawv SMS: Tej zaum koj yuav muaj sij hawm tau txais lub suab, cov ntawv xov tooj thiab SMS zaum puav los ntawm PG&E txhawm rau kom tau txais kev hloov tshiab ntawm peb cov khoom lag luam thiab cov kev pab cuam, los sis hais txog cov khoom lag luam thiab cov kev pab cuam uas peb xav tias tej zauv koj yuav txaus siab. Qhov tuab ntawm zaus kev xav cov ntawv xov tooj tuaj yuav sib txawv. Raws txoj kev muab koj tus lej xov tooj thiab xaiv kom tau txais cov ntawv xov tooj, koj pom zoo kom tau txais cov kev sib tiv tauj no, suav nrog cov ntawv xov tooj av tas naus mav rau tus xov tooj uas koj muab. Kev tso cai pom zoo kom tau txais cov ntawv xa xo hauv xov tooj tsis tas yuav tsum tau txais cov khoom lag luam los sis cov kev pab cuam los ntawm PG&E. Cov qib tsab ntawv xa xov hauv xov tooj thiab cov ntaub ntawv tuaj yeem siv tau, thiab cov qib ntawm koj tus neeg saib xyuas los yuav siv tau. Koj tuaj yeem xaiv tsis kam txais cov tsab ntawv xov tooj mus yav tom ntej los sis txais kev pab los ntawm kev ua raws li cov lus qhia hauv cov tsab ntawv xov tooj uas koj tau txais. Raws li peb nyob hauv Teb Chaws Mes Kas, cov qib thoob ntiaj teb tuaj yeem siv nyob ntawm koj qhov chaw nyob. Tej zaum peb yuav nthuav qhia koj tus xov tooj ntawm tes rae cov neeg muab kev pab cuam uas peb tau cog lus txhawm rau xa cov ntawv xa tuaj rau koj, tab sis peb yuav tsis nthuav qhia koj tus lej xov tooj ntawm tes nrog cov feem neeg thib peb rau lawv tus kheej lub hom phiaj kev lag luam yam tsis muaj koj qhov kev pom zoo. Kev xaiv tawm ntawm cov kev hu xov tooj, cov tsab ntawv thiab cov tsab lus sau xa hauv xov tooj tsis txhais hais tias PG&E yuav tsis tiv tauj rau koj hais txog ntawm koj tus as khauj los sis koj li kev pab cuam ntsig txog hluav taws xob thiab cua. Piv txwv li, tam sim no cov neeg siv hluav taws xob yuav tau txais cov kev ceeb toom xwm txheej ceev txuas ntxiv los ntawm PG&E raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj, thiab koj tsis tuaj yeem xaiv tawm ntawm cov kev sib txuas lus no tau.

 

Cov Ntaub Ntawv Muab Lus Qhia Ua Kev Kawm Paub Ntau Ntxiv rau Cov Pej Xeem Hauv Xeev California

Tsab Cai California Civil Code Section 1798.83, kuj tseem hu ua txoj cai lij choj "Sab Teeb Ci Ntsa (Shine The Light)", uas tso cai rau peb cov neeg siv uas yog neeg nyob hauv California los thov thiab txais los ntawm peb, ib xyoos ib zaug thiab tsis pub dawb, cov ntaub ntawv hais txog cov ntaub ntawv ntawm tus kheej (yog tias muaj) peb tau tshaj tawm rau cov feem neeg thib peb yam ncaj qha rau lub hom phiaj fab kev lag luam thiab cov npe thiab cov chaw nyob ntawm txhua feem neeg thib peb uas peb muab cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej nyob rau hauv lub xyoo dhau los no yam sai li sai tau. Yog tias koj yog ib tus neeg nyob hauv California thiab xav ua qhov kev thov no, thov xa koj daim ntawv thov rau peb siv cov ntaub ntawv tiv tauj uas tau muab hauv qab no.

 

Yog tias koj yog neeg nyob hauv California, koj muaj cai tau qee cov kev muaj cai ntiag tug ntsig txog koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej. Nqe lus no piav qhia txog cov cai thiab koj yuav siv tau cov cai li cas:

 

Txoj Cai los mus Paub Txog thiab Nkag Cuag Tau Rau Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej
Koj muaj cai nkag cuag tau rau thiab paub txog cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas PG&E suav sau hais txog ntawm koj, muaj xam nrog rau cov kev cais ua pawg muaj quag ntawm cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej, cov kev cais ua pawg muaj quag ntawm cov hauv paus los ntawm qhov uas koj cov ntaub ntawv raug khaws tseg, lub hom phiaj ntawm qhov lag luam los sis fab kev lag luam txog rau kev suav sau, kev muag los sis kev muab sib qhia txog ntawm koj cov ntaub ntawv qhia paub, cov kev cais ua pawg muaj quag ntawm cov pab pawg neeg thib pib uas tej zaum peb yuav tau nthuav tawm cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej nod rau thiab cov ntaub ntawv tshwj xeeb ntawm cov ntaub ntawv qhia paub uas peb tau suav sau hais txog ntawm koj. Koj kuj tseem muaj cai, raws li qhov tsim nyog ntawm fab tev niv, thov ib qhov kev tshem mus los tau rau ntawm koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej.

 

Txoj Cai Thov Tshem Tawm Koj Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej
Koj muaj txoj cai thov kom PG&E tshem tawm cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas nws muaj hais txog koj raws li qee yam kev txwv. Yog tias peb tsis tshem koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej tawm rau cov laj thawj uas tau tso cai raws li txoj cai lij choj, peb yuav qhia rau koj paub.

 

Txoj Cai Kho Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej uas Tsis Raug
Koj muaj cai thov kom PG&E los kho cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas tsis raug uas peb tau khaws tseg hais txog koj.

 

Txoj Cai los Xaiv Tawm Tsis Koom Nrog koj Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej
Koj tuaj yeem muaj txoj cai los xaiv tawm ntawm txoj kev muag los sis nthuav qhia koj Cov Ntaub Ntawv Teev Txog Tus Kheej. PG&E lees paub cov cim qhia paub (signals) uas nyiam kom xaiv tawm uas muaj nyob rau hauv lub hau saum toj kawg ntawm HTTP. Tsis tas li ntawd koj muaj peev xwm siv tau qhov chaw txuas “Do Not Sell My Personal Information" nyob rau hauv qab kawg ntawm nplooj vas sab (webpage) nod tib si.

 

Kev Siv Koj Cov Cai Ntawm Ntiag Tug

Yog tias koj yog ib tus neeg qhua hauv California, txhawm rau siv koj cov cai, thov xa daim ntawv thov siv ib qho ntawm cov hauv qab no:

 

PG&E tsis tuaj yeem teb koj qhov kev thov los sis muab cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej rau koj yog tias peb tsis tuaj yeem tawm qhia tau koj tus kheej los sis lub hwj chim los thov thiab lees paub cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas cuam tshuam txog koj. Thaum koj xa daim ntawv thov, peb yuav siv ib cov kauj ruam los taw qhia koj tus kheej yam siv cov kev pab cuam pov thawj taw qhia kev siv. Koj tsis tas yuav tsim ib tus as khauj tshiab nrog peb kom xa daim ntawv thov. Yog tias koj tsis muaj ib tus as khauj nrog peb, peb tuaj yeem thov kom koj muab cov ntaub ntawv qhia txog koj tus kheej txhawm rau txheeb xyuas kev taw qhia koj tus kheej.Peb tsuas yog siv cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas koj muab nrog rau kev txheeb xyuas tus kheej los txheeb xyuas tus neeg thov tus kheej los sis txoj cai los ua qhov kev thov thiab thaum twg ua tau, peb yuav sim ua kom phim cov ntaub ntawv koj muab nrog cov ntaub ntawv peb twb muaj lawm hais txog koj.Yog tias koj xav tso cai rau tus neeg thib peb los thov rau koj los ntawm ib tus neeg sawv cev tso cai, koj yuav tsum hu rau PG&E Pab Pawg Kev Ntiag Tug yam ncaj qha thiab yuav tsum muab daim ntawv muab lus tso cai hauv California uas siv tau los sis cov ntaub ntawv sib piv ntawm kev tso cai los ntawm koj thiab kev txheeb xyuas koj li kev taw qhia tus kheej nrog PG&E. Koj kuj tuaj yeem thov kev ceev kev ntiag tug sawv cev tam rau koj tus me nyuam uas hnub nyoog tsis tau nto.PG&E lees paub cov cim qhia paub (signals) uas nyiam kom xaiv tawm uas muaj nyob rau hauv lub hau saum toj kawg ntawm HTTP. Thaum peb tau txais lub cim xaiv tawm, peb yuav lis raws li lub cim ntawd raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj uas tsim nyog.

*PG&E taug qab xyuas txog cov tsab ntawv thov xaiv tsis txhob koom nrog los ntawm cov tib neeg cov tsab ntawv thov txhawm rau xaiv tsis txhob koom nrog cov ntaub ntawv khub kim (cookies) qhaus xab nas lag luam kiab khw thiab ntawm koom haum tshaj xov xwm rau sim neej. Cov ntaub ntawv no yog qhia txog qhov coob tsawg xam tag nrho ntawm cov neeg siv hluav taws xob uas twb tau xa cov tsab ntawv thov xaiv tsis txhob koom nrog tag lawm, txawm tias tej zaum muaj ib cov tib neeg ntawm cov neeg siv hluav taws xob twb xa cov tsab ntawv thov ntau zaus nyob rau xyoo 2022 lawm los xij.

 

Kev Tsis Pub Muaj Kev Ntxub Ntxaug

Peb yuav tsis ntxub ntxaug los sis ua pauj tawm tsam koj rau txoj kev ua txhua yam ntawm koj Cov Cai Ntiag Tug uas tau txais kev txheeb xyuas nyob rau hauv txoj cai tswj kev ntiag tug no.

 

Kev Ruaj Ntseg

Peb muaj cov kev ntsuas uas muaj laj thawj thiab tsim nyog txaus los tawm qauv txhawm rau xyuas kom paub tseeb txog lub meej mom ntawm peb cov lab npauv thiab tiv thaiv koj cov lus qhia paub txog tus kheej. Peb siv thiab hloov kho tsis tu ncua rau cov kev ntsuas fab kev tswj hwm, fab kev ua hauj lwm, thiab fab kev tiv thaiv lub cev dua tshiab yam tsis tu ncua txhawm rau pab tiv thaiv cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej ntawm koj los ntawm kev nkag cuag tau rau uas tsis tau kev tso cai, kev raug rhuav tshem, los sis kev hloov pauv. Txawm li cas los xij, thov nkag siab tias tsis muaj txoj hauv kev sib kis tau hauv Is Taws Nej (Internet) los sis txoj hauv kev los khaws cov ntaub ntawv tau yam ruaj ntseg 100% li. Yog li ntawd, peb thiaj tsis tuaj yeem lav tau tias yuav muaj kev ruaj ntseg heev li.

 

Kev Ceev Tus Kheej Ntiag Tug Ntawm Cov Me Nyuam Yaus Rau Hauv Online

Peb cov kev pab cuam tsis yog siv rau cov me nyuam yaus hnub nyoog qis dua 16 xyoo, thiab PG&E yuav tsis paub txog kev sau khaws cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej los ntawm cov me nyuam yaus hnub nyoog qis dua 16 xyoo tshwj tsis yog tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj uas tsim nyog. Yog tias koj ntseeg tias tus me nyuam hnub nyoog qis dua 16 xyoo tau muab cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej rau peb, thov tiv tauj rau peb ntawm pgeprivacy@pge.com nrog cov lus piav qhia hais luv ntawm koj qhov kev txhawj xeeb.

 

Cov Kev Hloov Pauv rau Txoj Cai Tswj Kev Ntiag Tug No

Peb xav tshuaj xyuas Txoj Cai Tswj Kev Ntiag Tug no yam tsis tu ncua. Yog tias peb hloov cov ntaub ntawv rau txoj cai tswj kev ntiag tug no, peb yuav sim ceeb toom koj thiab/los sis tau txais koj qhov kev tso cai, raws li txoj cai. Peb xav kom koj niaj hnub tshuaj xyuas txoj cai tswj kev ntiag tug no.

 

Tiv Tauj Rau Peb

Yog tias koj muaj lus nug, muaj kev txhawj xeeb, los sis muaj tej yam tsis txaus siab dab tsi hais txog Txoj Cai Tswj Kev Ntiag Tug, uas xav thov cov ntaub ntawv tshiab los sis qub, los sis xav tau tej ntaub ntawv hais ntxiv txog peb qhov txheej txheem hloov kho tshiab ntawm Txoj Cai Tswj Kev Ntiag Tug no, koj tuaj yeem tiv tauj rau peb yam siv cov kev xaiv nram qab no:

 

PG&E Residential and Business Customer Service
Correspondence Management Center
Attention: Privacy Management
P.O. Box 997310
Sacramento, CA 95899-7310

 

PG&E Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Nyob Hauv Tsev: Hu rau 1-800-743-5000
Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Hauv Lub Lag Luam Ntawm PG&E: Hu rau 1-800-468-4743

 

Email: pgeprivacy@pge.com

Lus qhia ntau ntxiv txog kev ntiag tug

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Nkag siab txog koj cov cai ntiag tug ntawm tus neeg siv hluav taws xob.

Txoj cai hais txog kev tshaj xov xwm saum huab cua

Tshuaj xyuas PG&E cov cai thiab cov lus qhia txog fab kev tshaj xov xwm saum huab cua.

Txoj cai hais txog kev sib txuas lus hauv tshuab hluav taws xob (digital communications policy)

Txoj kev uas peb npaj yuav los cuam tshuam nrog koj los ntawm lub suab, cov lus sau ua ntawv, cov email thiab ntau yam ntxiv