ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: 1 ਜਨਵਰੀ, 2023

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ PG&E ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ California ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, PG&E ਗਾਹਕਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟਰਜ਼, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ PG&E ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ Pacific Gas and Electric Company ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, PG&E ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ, "PG&E" ਦਾ ਮਤਲਬ Pacific Gas and Electric Company ਅਤੇ/ਜਾਂ PG&E ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ।

 

PG&E ਸਾਡੇ ਬੋਲ਼ੇ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ, ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਗਾਹਕਾਂ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਪਾਹਜ ਗਾਹਕ PG&E ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1-800-743-5000 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਤੁਹਾਡੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੁੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ PG&E ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

 

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

“ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

"ਤੁਸੀਂ" ਦਾ ਮਤਲਬ California ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ, PG&E ਗਾਹਕ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟਰ, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ।

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ:

 

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂਂ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PG&E ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, ਟੈਕਸਟ ਦੁਆਰਾ, ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, pge.com ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਤਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਸਾਡੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਮੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਊਰਜਾ ਵਰਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ: ਅਸੀਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਵਿਕਰੇਤਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੌਗਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ: ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਚੋਣ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 

ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ, ਡਾਕ ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਖਾਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ, ਆਈਪੀ ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

California ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਮੂਲ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ "ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਵਰਣਨ ਦੇਖੋ।

 

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ, ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਮੂਲ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ California Consumer Privacy Act ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਟ੍ਰਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਡੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ, ਖੋਜ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 

PG&E ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ।। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ।

 

ਲੌਗ ਡੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ("IP") ਪਤੇ ਸਮੇਤ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਕੂਕਿਜ਼: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸਰਵਰ ਕੂਕਿਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। PG&E ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੂਕਿਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

 • PG&E ਕੂਕਿਜ਼: ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
 • ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ (ਤੁਹਾਡੇ IP ਪਤੇ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੂਕੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ।
 • ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਦੇ ਫੁੱਟਰ ਵਿੱਚ "Do Not Sell My Personal Information" ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PG&E ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਮੇਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, "ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼: ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

 

ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
 • ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
 • California ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ PG&E ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨਾ।
 • ਇੱਕ ਵੈਧ ਵਾਰੰਟ, ਸਬਪੋਨਾ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ।
 • California Public Utilities Commission (CPUC) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ PG&E ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ।
 • ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
 • ਧੋਖਾਧੜੀ, ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ PG&E ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।
 • ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ PGE ਵੱਲੋੋਂ ਊਰਜਾ-ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ PG&E ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ California ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ PG&E ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਚਿਤ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਜਾਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ PG&E ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ PG&E ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਊਰਜਾ ਵਰਤੋਂ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ PG&E ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ California Public Utilites Commision, California ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ, ਸੂਬਾਈ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ: ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਧ ਕਨੂੰਨੀ ਵਾਰੰਟ, ਸਬਪੋਨਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਦੇਸ਼, ਜਾਂ PG&E ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰਕ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਲੀਨਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵਿੱਤ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

ਦੂਜੀਆਂ ਧੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੈ।

 

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

PG&E ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕੂਕਿਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ California ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ "ਵਿਕਰੀ" ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੂਕਿਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ PG&E ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਫੁੱਟਰ ਵਿੱਚ "Do Not Sell My Personal Information" ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚੌਣ ਤੋਂ ਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ HTTP ਸਿਰਲੇਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚੌਂਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਜੀਹ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ।

 

PG&E ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ "ਸਾਂਝਾ" ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ California Consumer Privacy Act ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ

PG&E ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਂ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਗੈਰ-ਗਾਹਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ PG&E ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਾਂ California Public Utilities Commission ਅਤੇ California ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ California ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ PG&E ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਲਾਭ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 1-800-743-5000 ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ "Do Not Track" ਸੰਕੇਤ

"Do Not Track" ਸਿਗਨਲ ਕੁਝ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ "Do Not Track" ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਟਰੈਕ ਨਾ ਕਰੋ" ਸਿਗਨਲ ਹਾਲੇ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ "Do Not Track" ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ "Do Not Track" ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕੰਫੀਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਗੈਰ-PG&E ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ

PG&E ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ PG&E ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ PG&E ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਆਈਕਾਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ PG&E ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। PG&E ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਧਾਰਨ

ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ PG&E ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ PG&E ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ/ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਵਾਧੂ 11 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਧਾਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧੀਨ।

 

ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰਨਾ

 

ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ: ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ Social Security Number ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਪ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਰਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਆਦਿ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ pge.com ਰਾਹੀਂ ਆਵਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲ ਗਾਰੰਟਰ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਗਾਰੰਟਰ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ-ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰਨਾ: ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ (ਤੁਹਾਡਾ "ਖਾਤਾ") ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ pge.com 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

 

ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ: ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਫੁੱਟਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ "ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ" ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ Your Account ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ pge.com ਤੇ Your Account ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੰਨੇ ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੇਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ PG&E ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ PG&E ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ SMS ਮੈਸਜ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ PG&E ਤੋਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕਾਲ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ SMS ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਸਜ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। PG&E ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ SMS ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਚੌਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ PG&E ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ PG&E ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

California ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

Californiaਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 1798.83, ਜਿਸਨੂੰ "ਸ਼ਾਈਨ ਦਿ ਲਾਈਟ" ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ California ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿਛਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ California ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ।

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ California ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁੱਝ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ PG&E ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।

 

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ PG&E ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।

 

ਗਲਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PG&E ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

 

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ California ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ:

 

PG&E ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PG&E ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਧ California ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ PG&E ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

PG&E HTTP ਸਿਰਲੇਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚੌਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਜੀਹ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਜੀਹ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।

* PG&E ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ-ਛੱਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

 

ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ।

 

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 100% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਔਨਲਾਈਨ

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ PG&E ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਦੇ ਨਾਲ pgeprivacy@pge.com ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 

ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 

PG&E Residential and Business Customer Service
Correspondence Management Center
Attention: Privacy Management
P.O. Box 997310
Sacramento, CA 95899-7310

 

PG&E ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ:  1-800-743-5000ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
PG&E ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕ:  ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਓ

 

ਈਮੇਲ: pgeprivacy@pge.com

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

California Consumer Privacy Act (CCPA)

ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ

PG&E ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ

ਅਸੀਂ ਵੌਇਸ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ, ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ