Mahalagang Alerto

Patakaran sa pagkapribado

Petsa ng pagkakaroon ng bisa: Disyembre 6, 2023

Bisitahin ang Privacy Center

Paunawa sa Pagkolekta

 

Paunawa sa Pagkapribado

Ang iyong pagkapribado ang prayoridad para sa PG&E, at nagsisikap kami para protektahan ang hawak naming impormasyon tungkol sa iyo. Tinutugunan ng Patakaran sa Pagkapribado na ito ang impormasyong nakuha mula sa mga mamimili sa California, mga customer ng PG&E, mga bisita sa website at mga gumagamit ng mobile application at nilalayong bigyan ka ng impormasyon tungkol sa pagtrato ng PG&E sa kinokolekta at ginagamit naming personal na impormasyon tungkol sa iyo. Default na ilalapat ang policy na ito sa aming mga interaksyon sa mga residente ng California.  Subalit, kung sa panahon ng interaksyon mo sa PG&E, pinakitaan ka ng ibang pangkat ng mga paunawa sa pagkapribado, ilalapat ang mga paunawa sa pagkapribado na iyon. Sinasaklaw ng Patakaran sa Pagkapribado na ito ang Pacific Gas and Electric Company at ang parent company na PG&E Corporation, at anumang iba pang site o serbisyo na naka-link sa Patakaran sa Pagkapribado na ito. Ayon sa pagkakagamit dito, ang "PG&E" ay tumutukoy sa Pacific Gas and Electric Company at/o PG&E Corporation.

 

Binibigyan ng PG&E ang aming mga customer na hindi nakakarinig, nahihirapang makarinig, at may diperensiya sa paningin, mga customer na may kapansanan sa pagsasalita at mga customer na humihingi ng suporta sa mga iba pang wika, ng iba’t ibang serbisyo sa pag-access para sa mga nabanggit na kapansanan. Maa-access ng mga customer na may mga kapansanan ang Patakaran sa Pagkapribado ng PG&E sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa aming Assistive Resources o pagtawag sa aming toll-free na numero sa 1-800-743-5000.

 

Para sa karagdagang impormasyong nauukol sa pagkapribado ng iyong energy usage data, pakitingnan ang Abiso sa Pag-access, Pagkolekta, Pag-iimbak at Pagsisiwalat ng Impormasyon sa Paggamit ng Kuryente ng PG&E, na suplemento ng patakarang ito.

 

Kung ikaw ay kasalukuyan o dating aplikante sa trabaho, empleyado o kontratista, hindi nalalapat sa iyo ang patakarang ito sa mga nasabing katungkulan. Ang iyong mga karapatan bilang aplikante sa trabaho, empleyado o kontratista ay inilalarawan sa isang hiwalay na patakaran. Basahin ang Abiso sa Empleyado, Aplikante sa Trabaho, at Kontratista.

 

Mga Kahulugan

Ang "personal na impormasyon" ay nangangahulugang anumang impormasyon na tumutukoy, nauugnay, naglalarawan, makatwirang maiuugnay, o makatwirang maikakawing, nang direkta o di-direkta, sa isang partikular na mamimili o sambahayan. Hindi kasama sa personal na impormasyon ang impormasyong bukas sa publiko, impormasyong tinanggalan ng pagkakakilanlan o napagsama-sama, o impormasyong nasa saklaw ng ilang batas na federal at batas ng estado.

 

Ang "ikaw" ay tumutukoy sa mamimili sa California, customer ng PG&E, bisita sa website, o gumagamit ng mobile application.

 

Paano Namin Kinokolekta ang Iyong Personal na Impormasyon

Maaari naming kolektahin ang personal na impormasyon tungkol sa iyo mula sa iba’t ibang pinagkukuhanan sa nakaraang 12 buwan:

 • Mula sa Iyo: Kapag ise-set up mo ang iyong account o makikipag-ugnayan sa amin tungkol sa iyong account, para sa billing at pagbabayad, o kung kailan mo sisimulan, tatanggapin, o ihihinto ang mga serbisyo o produkto, o kapag ipinapasya ang pagiging kwalipikado at ang iyong pakikilahok sa mga programa ng utility, at kapag makikipag-ugnayan ka sa PG&E at/o sa mga kinatawan nito, kabilang kapag bumisita ka sa aming mga pasilidad. Maaaring kolektahin ang iyong personal na impormasyon sa telepono sa pamamagitan ng isang kinatawan ng serbisyo sa customer, sulat, text, email, sa pamamagitan ng aming website sa pge.com, o ng aming mga mobile app, o sa pamamagitan ng mga provider ng serbisyo na nagbibigay o naghahatid ng mga serbisyo sa ngalan namin.
 • Mula sa Aming mga Metro ng Utilidad at Iba pang Kagamitan: Kapag gumagamit ka ng kuryente at gas, kinokolekta ng aming mga sistema ng pagmemetro ang iyong datos ng paggamit ng enerhiya. Para sa ilang aplikasyon, gaya ng rate analysis, inili-link namin ang impormasyon ng usage sa iyong personal na impormasyon.
 • Mula sa Mga Provider: Nakikipagtulungan at nakakatanggap kami ng personal na impormasyon mula sa mga third party gaya ng mga service provider, vendor, kontratista, credit agency, at mga mananaliksik sa merkado na nagbibigay ng mga produkto at serbisyo ng utilidad sa ngalan namin.
 • Mula sa Iyong Paggamit sa Aming Website o Mobile Apps: Kinokolekta namin ang impormasyon tungkol sa iyong mga pagbisita at paggamit sa aming website at mga mobile app, kasama ang impormasyon sa pamamagitan ng mga cookie at mga iba pang teknolohiya sa pag-log in.
 • Sa Ibang Mga Source: Maaari naming dagdagan ang impormasyong inilalarawan sa itaas ng impormasyong nakukuha namin mula sa ibang mga source, kabilang ang Community Choice Aggregators at mga ahensiya ng pamahalaang estado at lokal.

 

Anong Personal na Impormasyon ang Kinokolekta Namin

Maaaring nakolekta na namin ang mga sumusunod na kategorya ng personal na impormasyon tungkol sa iyo sa nakaraang 12 buwan:

 • Mga pantukoy, gaya ng iyong pangalan, social security number, numero ng pasaporte, lisensya sa pagmamaneho o numero ng ID sa gobyerno, address sa koreo, email address, account username, IP address, numero ng telepono, o iba pang kaparehong natatanging pantukoy. Ginagamit namin ng impormasyong ito para maibigay sa iyo ang aming mga serbisyo, panatilihin ang iyong account, patakbuhin ang aming negosyo, at upang makipag-ugnayan sa iyo. Maaari naming ibigay ang impormasyong ito sa mga provider ng serbisyo at kontratista, mga awtoridad na nagpapatupad ng regulasyon, at mga entidad ng mga serbisyong pinansiyal o sa iba pang mga ikatlong partido ayon sa iniaatas ng batas.
 • Impormasyong Napapailalim sa Proteksyon ng Batas ng California, gaya ng mga nabanggit sa itaas na Pantukoy, ang iyong lagda, at maaaring kolektahin namin o ng aming mga provider ng serbisyo ang iyong numero ng account sa bangko, numero ng credit card, o numero ng debit card. Ginagamit namin ng impormasyong ito para maibigay sa iyo ang aming mga serbisyo, panatilihin ang iyong account, at upang makipag-ugnayan sa iyo. Maaari naming ibigay ang impormasyong ito sa mga provider ng serbisyo, mga awtoridad na nagpapatupad ng regulasyon o sa iba pang mga ikatlong partido ayon sa iniaatas ng batas.
 • Mga Katangian ng Protektadong Klasipikasyon gaya ng iyong pinagmulang lahi o etniko. Para sa higit pang impormasyon, pakitingnan ang "Sensitibong Personal na Impormasyon" sa ibaba.
 • Sensitibong Personal na Impormasyon, gaya ng iyong Social Security number, lisensiya sa pagmamaneho o numero ng pagkakakilanlan na ibinigay ng gobyerno, pinagmulang lahi o etniko o ispesipikong geolocation. Hindi namin ginagamit o isinisiwalat ang iyong sensitibong personal na impormasyon para sa anumang layunin bukod sa pinahihintulutan ng naaangkop na batas. Hindi namin ibinebenta o ibinabahagi ang iyong sensitibong personal na impormasyon ayon sa pagkakagamit ng mga salitang ito sa California Consumer Privacy Act. Maaari naming ibigay ang impormasyong ito sa mga provider ng serbisyo at kontratista, at mga entidad ng mga serbisyong pinansiyal o sa iba pang mga ikatlong partido ayon sa iniaatas ng batas.
 • Impormasyon ng Pagbabayad. Maaaring kolektahin namin o ng aming mga provider ng serbisyo ang impormasyon ng iyong account sa bangko, credit card o debit card. Ginagamit namin ang impormasyong ito para iproseso ang mga pagbabayad para sa aming mga serbisyo. Ang mga pagbabayad at pagbili ay pinoproseso sa pamamagitan ng isa sa aming mga provider ng serbisyo.
 • Komersyal na Impormasyon, gaya ng tala ng personal na ari-arian, mga produkto o serbisyo na natatamo o pinag-iisipan, o iba pang impormasyon na nauugnay sa pagbili o mga kasaysayan ng mamimili. Ginagamit namin ang impormasyong ito para mas maintindihan ang iyong paggamit sa aming mga serbisyo para sa aming panloob na mga layuning pang-negosyo. Maaari naming ibigay ang impormasyong ito sa mga provider ng serbisyo at kontratista, mga awtoridad na nagpapatupad ng regulasyon, mga entidad ng mga serbisyong pinansiyal o sa iba pang mga ikatlong partido ayon sa iniaatas ng batas.
 • Geolocation Data. Kinokolekta namin ang impormasyong ito para maibigay sa iyo ang aming mga serbisyo at para mas maiangkop sa iyo ang aming mga serbisyo depende sa iyong heograpikong lokasyon. Maaari naming ibigay ang impormasyong ito sa mga provider ng serbisyo, mga kontratista, mga awtoridad na nagpapatupad ng regulasyon o sa iba pang mga ikatlong partido ayon sa iniaatas ng batas.
 • Audio, Electronic, Visual, Thermal, Olfactory o Katulad na Impormasyon. Para sa mga layunin ng kaligtasan, maaari kaming kumolekta ng mga litrato ng mga bisita sa mga pasilidad ng PG&E kapag sila ay nag-check-in.  Maaari naming ibigay ang impormasyong ito sa mga provider ng serbisyo, mga kontratista, mga awtoridad na nagpapatupad ng regulasyon o sa iba pang mga ikatlong partido ayon sa iniaatas ng batas.
 • Propesyonal na Impormasyon, kabilang ang impormasyon na nauugnay sa iyong papel na ginagampanan bilang kinatawan o ahente ng isang kompanya o negosyo, gaya ng iyong titulo sa trabaho at impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Ginagamit namin ito upang magsagawa ng negosyo sa iyo o sa iyong employer at maibigay sa iyo ang mga serbisyo at makipag-ugnayan sa iyo. Maaari naming ibigay ang impormasyong ito sa mga provider ng serbisyo at kontraktor o sa iba pang mga ikatlong partido ayon sa iniaatas ng batas.
 • Impormasyon ng Aktibidad sa Internet at Iba Pang Elektronikong Aktibidad, gaya ng kasaysayan ng iyong pagba-browse, kasaysayan ng paghahanap, impormasyon tungkol sa iyong mga interaksyon sa aming website, paggamit sa aming mga mobile app, o mga interaksyon sa aming mga digital na advertisement. Maaari naming ibigay ang impormasyong ito sa mga provider ng serbisyo, kontratista o sa iba pang mga ikatlong partido ayon sa iniaatas ng batas. Maaaring kolektahin namin ang sumusunod na data ng aktibidad sa internet at iba pang elektronikong aktibidad.
 • Mga Pagbisita Mo Sa Website o mga Mobile App ng PG&E. Kinokolekta namin ang impormasyon tungkol sa mga pagbisita sa aming website at mga mobile application, gaya ng bilang ng mga bisita at bilang ng mga gumagamit na nag-click sa mga partikular na link o gumagamit ng mga partikular na serbisyo. Para sa ilang mga functionality, gaya ng rate analysis, inili-link namin ang impormasyon ng paggamit sa customer na bumibisita sa website.
 • Data ng Log. Nakakatanggap kami ng impormasyon na awtomatikong itinatala ng aming mga server kapag bumibisita ka sa aming website o mga mobile app, kabilang ang iyong Internet Protocol ("IP") Address.
 • Mga cookie. kapag bibisitahin o gagamitin mo ang aming website o mga online na serbisyo, maaaring gumawa ang aming server ng mga cookie, na maliliit na text file na puwedeng ipadala ng isang website sa iyong internet browser at maaaring maitago sa iyong browser o saanman sa iyong computer. Gumagamit ang PG&E ng mga cookie at iba pang kaparehong teknolohiya sa aming website at mga online na serbisyo. Gumagamit kami ng cookies upang suriin ang website usage o magbigay ng mga serbisyo ng kuryente sa iyo, at para mag-alok ng mga programa at/o mga serbisyo na maaaring magugustuhan mo.  
  • Mga Cookie ng PG&E: Gumagamit kami ng cookies sa aming website para magbigay ng pangunahing functionality sa website para sa mga layuning gaya ng pag-log in sa sistema, pagpapanatili ng impormasyon ng sesyon, at pagpapahusay sa acces sa mga feature ng website na ito.
  • Google Analytics: Gumagamit ang aming website ng Google Analytics para tulungan kaming suriin kung paano ginagamit ng mga gumagamit ang website at ipakita sa mga gumagamit ang naaangkop na mga patalastas. Ang impormasyong binubuo ng cookie tungkol sa iyong paggamit sa website (kabilang ang iyong IP address) ay ipapadala sa at iiimbak ng Google. Basahin ang tungkol sa mga patakaran sa pagkapribado ng Google.
  • Upang pangasiwaan ang iyong cookie preferences, pakigamit ang "Do Not Sell My Personal Information" link sa footer ng web page. Bukod pa riyan, maaari mong i-disable ang paggamit namin ng mga cookie sa pamamagitan ng mga setting ng iyong browser. Pakitandaan na kung idi-disable mo ang kakayahan ng browser mo na tumanggap ng mga cookie, puwede ka pa ring pumunta sa website ng PG&E, pero hindi mo magagamit ang ilang mga feature gaya ng "Remember My Username (Tandaan ang Aking Username)," at hindi makakatanggap ng mga advertisement na nauugnay sa aming mga programa.
 • Mga Cookie ng Ikatlong Partido: Ang mga cookie ng ikatlong-partido ay maaari ding gamitin sa aming website kung saan ang isang ikatlong-partido ay nagbibigay ng pakinabang sa aming website.

 

Paano Namin Ginagamit ang Personal na Impormasyon

Maaari naming gamitin ang iyong personal na impormasyon para sa mga sumusunod na layunin:

 • Magbigay sa iyo ng mga serbisyo o produkto sa enerhiya.
 • Makipag-usap sa iyo tungkol sa aming mga serbisyo at iba pang mga produkto o serbisyo na maaaring magustuhan mo.
 • Patakbuhin at panatilihin ang ligtas, may seguridad at maaasahang mga serbisyo at kagamitan sa public utility sa ilalim ng legal na obligasyon ng PG&E na maglingkod sa iyo bilang isang regulated public utility sa California.
 • Sumunod sa isang valid na warrant, subpoena, o court order, o gamitin o ipagtanggol ang mga legal na paghahabol o kung hindi naman ay sumunod sa aming mga legal na obligasyon.
 • Sumunod sa kahilingan o utos ng California Public Utilities Commission, o sumunod sa kahilingan o utos mula sa mga iba pang ahensiya ng pamahalaang lokal, estado o pederal na may legal na awtoridad na kumuha ng data mula sa PG&E.
 • Gumawa at magpatupad ng mga plano sa pagbebenta, edukasyon at pagtulong upang pahusayin ang mga serbisyo at produkto na ipinagkakaloob na min sa iyo at sa mga iba pang consumer.
 • Protektahan ang kaligtasan at seguridad ng mga customer, bisita, empleyado at kontratista ng PG&E sa pamamagitan ng pagkolekta at pagsusuri sa personal na impormasyon upang magprotekta laban sa pandaraya, iba pang krimen at banta sa kaligtasan.
 • Bigyang-daan ang mga provider ng serbisyo at kontratista na magbigay ng mga serbisyo, produkto o kagamitan kaugnay ng kuryente sa ngalan ng PG&E, ayon sa kinakailangan upang makapagbigay ng mga produkto at serbisyo sa iyo, o para sa iba pang layuning pang-negosyo na naaayon sa komersyal na relasyon ng PG&E sa iyo, o para sumunod sa mga legal na obligasyon ng PG&E bilang isang nasa regulasyong pampublikong utilidad ng California, na napapailalim sa naaangkop na mga kinakailangan sa kumpidensyalidad at seguridad.
 • Abisuhan ang mga nag-uulat na ahensya ng pautang at mga ahensya ng pagkolekta para suriin ang iyong credit o kung ang iyong account ay naitalaga para sa pagkolekta.
 • Tulungan ang mga tagaresponde sa emerhensiya sa mga sitwasyong may mga banta sa buhay o ari-arian.
 • Para sa iba pang layunin ng negosyo o batas na makatwirang inaasahan sa loob ng konteksto ng relasyon ng PG&E sa iyo.
 • Para sa anumang layunin na kinuha namin ang iyong pahintulot.

 

Paano Namin Isinisiwalat ang Iyong Personal na Impormasyon

Maaari naming isiwalat ang iyong personal na impormasyon sa mga sumusunod na paraan:

 • Sa Pagpili Mo. Maaari mong pahintulutan ang iba pang mga kompanya o tao na tanggapin ang iyong personal na impormasyon mula sa PG&E, kasama ang iyong Energy Usage Data.
 • Sa Mga Service Provider at Mga Kontratista. Maaari naming isiwalat ang iyong personal na impormasyon sa mga service provider at kontratista na nagbibigay ng mga serbisyo at suporta sa amin. Inaatasan namin sa kontrata ang mga provider ng serbisyo at kontratista na kumikilos sa ngalan ng PG&E na gumawa ng mga makatwirang hakbang upang protektahan ang iyong personal na impormasyon at huwag gamitin ang iyong personal na impormasyon para sa anumang layunin bukod sa dahilang ibinigay ito sa provider ng serbisyo o o kontratista.
 • Sa Mga Awtoridad ng Pagreregula. Maaari naming isiwalat ng iyong personal na impormasyon sa mga awtoridad na nagpapatupad ng regulasyon gaya ng California Public Utilities Commission, California Energy Commission, at iba pang mga ahensiya sa pederal, estado, o lokal ayon sa iniaatas ng naaangkop na batas.
 • Sa mga Entidad ng mga Pinansiyal na Serbisyo. Maaari naming isiwalat ang iyong personal na impormasyon sa mga pinansiyal na institusyon, mga credit agency, at iba pang mga entidad ng serbisyong pinansiyal na nagbibigay ng mga pansuportang serbisyong pinansiyal at pag-awdit para sa aming mga programa at serbisyo sa public utility.
 • Sa Mga Third Party para Tuparin ang Mga Legal na Obligasyon. Paminsan-minsan, maaari naming isiwalat ang iyong personal na impormasyon sa ibang mga partido ayon sa kinakailangan alinsunod sa isang valid na legal warrant, subpoena, court order, o iba pang mandato ng batas o regulasyon, o ayon sa kinakailangan para sa PG&E upang depensahan para igiit ang mga legal na paghahabol.
 • Sa Third-Party Analytics Companies. Gumagamit kami ng mga piling third party para mangolekta ng data kung paano ka nakikipag-interact sa aming website at mga app. Maaaring gamitin ang impormasyong ito upang, bukod sa iba pang mga bagay, pahusayin ang paggana ng aming website at mga serbisyo.
 • Sa mga Potensyal na Kasosyo sa Negosyo. Maaari naming isiwalat o ilipat ang iyong impormasyon kaugnay ng, o sa panahon ng mga negosasyon ng, anumang merger, pagbebenta ng assets ng kompanya, pagpopondo, o pagtamo ng lahat o bahagi ng aming negosyo sa ibang kompanya.
 • Sa Ibang Mga Partido. Paminsan-minsan, maaari naming isiwalat ang iyong personal na impormasyon sa mga partidong gaya ng tagapagpatupad ng batas o iba pang mga ahensya ng gobyerno kapag may tapat kaming paniniwala na ikaw o ang iba ay kumikilos nang labag sa batas, kapag naniniwala kami na ito ay kinakailangan o naaangkop upang matugunan ang anumang batas, regulasyon o iba pang kahilingan ng gobyerno, upang patakbuhin nang tama ang aming negosyo, upang protektahan o ipagtanggol ang aming mga karapatan o mga karapatan at kapakanan ng aming mga gumagamit, at kapag naniniwala kami na ang pagsisiwalat ay kinakailangan o naaangkop para protektahan ang kalusugan o kaligtasan ng aming mga empleyado, o iba pang mga mamimili, at ang kalahatang publiko.

 

Pagbebenta at Pagbabahagi ng Personal na Impormasyon

Hindi pa nagbenta ang PG&E ng personal na impormasyon ng mga consumer sa nakaraang 12 buwan para sa anumang halaga ng pera. Gayunpaman, ang paggamit namin ng ilang website cookies ay maituturing na “pagbebenta” ng impormasyon sa ilalim ng batas ng California. Sa nakaraang labindalawang buwan, maaaring naisiwalat namin ang iyong aktibidad sa internet o geolocation sa mga ikatlong partidong may cookies sa aming mga website. Ginagamit ang mga cookie na ito para suriin ang paggamit sa aming website, bigyan ka ng naaangkop na advertising at mga produkto ng PG&E, at magbigay ng karagdagang dynamic functionality sa aming mga website. Puwede kang mag-opt-out sa paggamit sa cookies na ito sa pamamagitan ng paggamit sa "Do Not Sell My Personal Information" link sa footer ng web page. Kinikilala rin namin ang mga signal ng opt-out preference na nilalaman ng mga HTTP header field.

 

Ang PG&E ay hindi "nagbabahagi" ng personal na impormasyon ayon sa pagkakagamit sa salitang ito sa California Consumer Privacy Act.

 

Pagsisiwalat ng Pinagsama-sama at Tinanggalan ng Pagkakakilanlan na Data

Maaaring ibahagi ng PG&E ang napagsama-sama o tinanggalan ng pagkakakilanlan, hindi nauukol sa partikular na customer na data at impormasyong hinango mula sa personal na impormasyon sa ibang mga entidad para sa layuning pagsasagawa ng mga aktibidad na maaaring makatulong sa PG&E na ibigay at pahusayin ang mga produkto at serbisyo nito sa utilidad, kabilang ang mga programang gaya ng Energy Efficiency and Demand Response, o para bigyang-impormasyon ang patakaran ng California sa enerhiya ayon sa ibinilin ng California Public Utilities Commission at iba pang mga ahensiya ng pamahalaan ng California na nagpapatupad ng regulasyon sa PG&E.

 

Mga Pinansiyal na Insentibo

Paminsan-minsan, maaari kaming mag-alok ng mga pinansiyal na insentibo sa mga consumer bilagn kapalit na pagbabahagi ng consumer ng ilang personal na impormasyon sa amin. Ang mga partikular na tagubilin kung paano makikilahok at ang mga iniaalok na gantimpala bilang mga insentibo ay maaaring magkakaiba at nakatakda sa bawat programa. Ang aming tapat na tinatayang halaga ng iyong impormasyon ay ang halaga ng benepisyong iniaalok namin sa iyo. Kinalkula namin ang halagang ito batay sa gastos namin sa pangangasiwa sa programa na nauugnay sa benepisyong nakukuha ng aming tumatakbong programa. Upang makilahok sa anumang programang may insentibo maaari kang mag-opt in sa pamamagitan ng pagpapalista para sa insentibo kapag inialok ito sa iyo. Ang pakikilahok sa aming mga promosyonal na programa ay palaging opsyonal, at maaari mong tapusin ang pakikilahok sa programa sa anumang oras gaya ng ipinaliwanag sa mga takda ng naaangkop na programa. Maaari mo rin kaming kontakin sa 1-800-743-5000 upang mag-unsubscribe o kanselahin ang iyong pakikilahok sa anumang programa.

 

Mga Signal ng Web Browser na "Do Not Track" (“Huwag Subaybayan”)

Ang "Do Not Track" na mga signal ay ginagamit ng ilang web browser para tangkaing limitahan ang pagsunod na kaugnay ng mga pagbisita ninyo sa isang website. Hindi lahat ng browser ay nag-aalok ng opsyon na "Do Not Track" at ang mga signal na "Do Not Track" ay hindi pa magkakapareho. Hanggang ibino-broadcast ng iyong browser ang "Do Not Track" signal, naka-configure ang aming website na kilalanin ang mga "Do Not Track" signal.

 

Mga Link sa mga Website na Hindi sa PG&E

Habang nagba-browse sa website ng PG&E o mga online na serbisyo na hindi inisponsoran ng PG&E, maaaring may makita ka at piliin mong i-access ang mga website o mga online na serbisyo na pinatatakbo ng mga kasosyo sa negosyo ng PG&E, mga kompanya o ahensiya na maaaring walang kaugnayan sa PG&E sa pamamagitan ng pag-click sa mga hypertext link o icon. Maaaring mangolekta ang mga website na ito ng data o personal na impormasyon tungkol sa iyo at sa iyong mga online na aktibidad. Hindi kinokontrol ng PG&E at hindi ito responsable para sa ginagawa ng mga ibang partidong ito kaugnay ng kanilang mga website o online na serbisyo, o kung paano nila ginagamit ang iyong personal na impormasyon.

 

Retensyon

Itinatabi namin ang iyong personal na impormasyon batay sa mga legal na kinakailangan o mga pangangailangan ng negosyo. Karaniwan, itinatabi lang namin ang personal na impormasyon hangga’t ito ay makatwirang kailangan para sa layunin ng aming negosyo o ayon sa inaatas ng batas. Ang data ng customer ay karaniwang itinatabi para sa tagal ng relasyon sa PG&E at para sa karagdagang 5 taon mula sa pagtatapos ng relasyon sa customer, nang napapailalim sa mga pangangailangan ng batas o negosyo para sa mas matagal na panahon ng pagtatabi. Gayundin, karaniwang itinatabi ang contact data ng negosyo para sa tagal ng kontrata/kasunduan sa PG&E at para sa karagdagang 11 taon mula sa pagwawakas ng kontrata at/o pag-expire ng mga napapailalim na obligasyon sa kontrata, ngunit sumasailalim sa mas matagal na panahon ng pagtatabi para sa mga pangangailangan ng batas o negosyo.

 

Pagtatakda ng Serbisyo at Pag-set Up ng Account

 

Pagtatakda ng Serbisyo:: Upang magtakda o muling magtakda ng serbisyo, maaaring hingin sa iyo ang iyong Social Security number para mapatunayan namin ang iyong pagkakakilanlan. May karapatan kang hindi ibigay ang inyong Social Security number, gayunpaman, maaaring may sisingiling deposito, at hihingi kami ng ibang anyo ng pagkakakilanlan (hal. lisensiya sa pagmamaneho, pasaporte, pagkakakilanlan sa estado, at iba pa). Ang pagtatakda ng deposito ay puwedeng isantabi kung ang account ay nakatala sa paperless billing at recurring payment sa pamamagitan ng pge.com o nakuha gamit ang isang bill guarantor. Ang muling pagtatakda ng deposito ay puwedeng isantabi kung may seguridad gamit ang isang bill guarantor.Pag-set Up sa Iyong Account: Bilang customer, maaari kang magpalista para sa isang account online sa pge.com para makakuha ng agarang access sa iyong bill, magbayad, at makatanggap ng mga importanteng alerto (ang iyong "Account"). Puwede mong i-update ang iyong profile, personal na impormasyon, at mga kagustuhan sa account sa pamamagitan ng iyong Account. Kung pipiliin mong mag-sign up para sa isang Account, hihingin sa iyo ang iyong email address. May karapatan kang tumangging ibigay ang iyong email address; gayunpaman, hindi mo magagamit ang aming mga online na serbisyo gaya ng electronic billing at pagbabayad.Mga Komunikasyon sa Email: Maaari mong piliing makatanggap ng ilang mga komunikasyon sa email mula sa amin sa anumang oras sa pamamagitan ng pagsunod sa unsubscribe link sa footer ng email o sa pakikipag-ugnayan sa amin sa paraang inilalarawan sa seksyon na "Makipag-ugnayan sa Amin" sa Patakarang ito. Kung ikaw ay isang customer na nagrehistro gamit ang Your Account para i-access ang iyong account sa aming website, puwede mong piliing hindi makatanggap ng mga sulat sa pamamagitan ng pag-update sa seksyon ng mga kagustuhan o preferences sa Profile & Alerts na page sa loob ng portal ng Your Account sa pge.com. Ang pag-opt out sa mga komunikasyon sa email ay hindi nangangahulugan na hindi ka na kokontakin ng PG&E tungkol sa iyong account o sa iyong serbisyo sa kuryente at gas. Halimbawa, patuloy na makakatanggap ang mga kasalukuyang customer ng mga pang-emergency na abiso mula sa PG&E ayon sa iniaatas ng batas, at hindi ka maaaring mag-opt out sa ganitong mga komunikasyon.Mga Voice Call, Mensaheng Text at SMS: Maaaring mayroon kang pagkakataong makatanggap ng paminsan-minsang mensaheng voice, text at SMS mula sa PG&E upang makatanggap ng mga update sa aming mga produkto at serbisyo, o tungkol sa mga produkto at serbisyo na sa tingin namin ay magugustuhan mo. Maaaring iba-iba ang dalas ng mensahe. Sa pagbibigay ng iyong numero ng telepono at pagpiling makatanggap ng mga mensaheng text, hayagan kang pumapayag na tanggapin ang mga komunikasyong ito, kabilang ang mga automated na mensaheng text sa ibibigay mong numero ng telepono. Ang pagpayag na makatanggap ng mga mensaheng text ay hindi kinakailangan upang makatanggap ng mga produkto at serbisyo mula sa PG&E. Maaari mailapat ang mga message at data rate, at mailalapat din ang mga rate ng iyong carrier. Puwede kang mag-opt out sa pagtanggap ng mga mensaheng text sa hinaharap o tumanggap ng tulong sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin sa matatanggap mong mensaheng text. Dahil kami ay nasa Estados Unidos, maaaring mailapat ang mga international rate depende sa iyong lokasyon. Maaari naming isiwalat ang numero ng iyong mobile phone sa mga provider ng serbisyo kung kanino kami nakikipagkontrata upang padalhan ka ng mga automated text message, ngunit hindi namin isisiwalat ang numero ng iyong mobile phone sa mga third party para sa kanilang sariling layuning pagbebenta nang wala kang hayagang pahintulot. Ang pag-opt out sa mga tawag, mensaheng text at SMS ay hindi nangangahulugan na hindi ka na kokontakin ng PG&E tungkol sa iyong account o sa iyong serbisyo sa kuryente at gas. Halimbawa, patuloy na makakatanggap ang mga kasalukuyang customer ng mga pang-emergency na abiso mula sa PG&E ayon sa iniaatas ng batas, at hindi ka maaaring mag-opt out sa ganitong mga komunikasyon.

 

Karagdagang Impormasyon para sa mga Residente ng California

Pinahihintulutan ng California Civil Code Section 1798.83, kilala rin bilang batas na "Shine The Light", ang aming mga user na residente ng California na humingi at makakuha mula sa amin, isang beses kada taon nang walang bayad, ng impormasyon tungkol sa mga kategorya ng personal na impormasyon (kung mayroon man) na isiniwalat namin sa mga ikatlong partido para sa mga layunin ng direktang pagbebenta at ang mga pangalan at address ng lahat ng ikatlong partido kung kanino kami nagbahagi ng personal na impormasyon sa katatapos lang na taon sa kalendaryo. Kung ikaw ay residente ng California at gusto mong gumawa ng ganoong kahilingan, pakisumite ang iyong kahilingan sa pamamagitan ng pagsulat sa amin gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ibinibigay sa ibaba.

 

Kung ikaw ay residente ng California, mayroon kang ilang mga karapatan sa pagkapribado na nauugnay sa iyong personal na impormasyon. Inilalarawan ng seksyong ito ang mga naturang karapatan at kung paano mo gagamitin ang mga karapatang ito:

 

Karapatang Malaman at Ma-access ang Personal na Impormasyon
May karapatan kang i-access at alamin kung anong personal na impormasyon ang kinokolekta ng PG&E tungkol sa iyo, kabilang ang mga kategorya ng personal na impormasyon, ang mga kategorya ng mga source na pinagkokolektahan ng iyong impormasyon, ang pangnegosyo o komersyal na layunin sa pagkolekta, pagbebenta o pagbabahagi ng iyong impormasyon, ang mga kategorya ng mga ikatlong partido kung kanino namin maaaring isiwalat ang personal na impormasyon at mga partikular na piraso ng impormasyon na nakolekta namin tungkol sa iyo. Mayroon ka ring karapatang humingi, hangga’t teknikal na posible, ng portable na pangkat ng iyong personal na impormasyon.

 

Karapatang Hilingin ang Pag-delete sa iyong Personal na Impormasyon
May karapatan kang hilingin na i-delete ng PG&E ang personal na impormasyong hawak nito tungkol sa iyo nang napapailalim sa mga partikular na limitasyon. Kung hindi namin ide-elete ang iyong personal na impormasyon para sa mga dahilang pinahihintulutan ng naaangkop na batas, sasabihin namin sa iyo.

 

Karapatang Iwasto ang Hindi Tumpak na Personal na Impormasyon
May karapatan kang hilingin na iwasto ng PG&E ang hindi tumpak na personal na impormasyon na itinatabi namin tungkol sa iyo.

 

Karapatang Mag-Opt Out sa Pagbebenta sa iyong Personal na Impormasyon
Maaaring may karapatan kang mag-opt out sa pagbebenta o pagbabahagi sa iyong Personal Data. Kinikilala ng PG&E ang mga signal ng opt-out preference na nilalaman ng mga HTTP header field. Maaari mo ring gamitin ang “Do Not Sell My Personal Information" link sa ilalim ng aming webpage.

 

Paggamit sa Iyong mga Karapatan sa Pagkapribado

Kung ikaw ay isang mamimili sa California, upang gamitin ang iyong mga karapatan, mangyaring magsumite ng kahilingan gamit ang isa sa mga sumusunod na paraan:

 

Hindi makakatugon ang PG&E sa iyong kahilingan o makapagbibigay sa iyo ng personal na impormasyon kung hindi namin mapatunayan ang iyong pagkakakilanlan o awtoridad na gawin ang kahilingan at kumpirmahin na ang personal na impormasyon ay nauukol sa iyo. Kapag magsusumite ka ng kahilingan, gagawa kami ng mga hakbang para patunayan ang iyong pagkakakilanlan gamit ang mga serbisyo na pagpapatunay ng pagkakakilanlan. Hindi mo kinakailangang gumawa ng account sa amin para magsumite ng kahilingan. Kung wala kang account sa amin, maaari naming hilingin na bigyan mo kami ng impormasyon tungkol sa iyong sarili upang patunayan ang iyong pagkakakilanlan.Gagamitin lang namin ang personal na impormasyong ibibigay mo kaugnay ng pagpapatunay sa pakakakilanlan upang patunayan ang pagkakakilanlan o awtoridad ng humihiling na gawin ang kahilingan at kapag maaari, susubukan naming itugma ang impormasyong ibibigay mo sa impormasyong maaaring hawak na namin tungkol sa iyo.Kung gusto mong pahintulutan ang isang ikatlong partido na gumawa ng kahilingan sa ngalan mo bilang awtorisadong ahente, dapat kang makipag-ugnayan sa mismong PG&E Privacy Team at dapat kang magbigay ng valid na California power of attorney o katulad na dokumentasyon ng nakasulat na pahintulot mula sa iyo at pagpapatunay sa iyong pagkakakilanlan sa PG&E. Maaari ka ring gumawa ng kahilingan kaugnay ng pagkapribado sa ngalan ng iyong menor-de-edad na anak.Kinikilala ng PG&E ang mga signal ng opt-out preference na nilalaman ng mga HTTP header field. Kapag makatanggap kami ng signal ng opt-out preference, ipoproseso namin ang signal na iyon ayon sa iniaatas ng naaangkop na batas.

*Sinusubaybayan ng PG&E ang mga kahilingan sa pag-alis sa pamamagitan ng mga kahilingan ng mga indibidwal na umalis sa mga cookie ng marketing at social media. Kinakatawan ng mga datos na ito ang kabuuang bilang ng mga kostumer na nagsumite ng mga kahilingang umalis, bagama’t maaaring nagsumite ang mga indibidwal na kostumer ng maramihang kahilingan noong 2022.

 

Walang-Diskriminasyon

Hindi kami magdidiskrimina o gaganti laban sa iyo para sa paggamit sa iyong mga karapatan sa pagkapribado na tinukoy sa patakaran sa pagkapribado na ito.

 

Seguridad

Gumagawa kami ng makatwiran at naaangkop na mga hakbang upang tiyakin ang integridad ng aming mga sistema at protektahan ang iyong personal na impormasyon. Patuloy kaming nagpapatupad at nag-a-update ng mga pang-administratibo, teknikal, at pisikal na hakbang sa seguridad upang makatulong na protektahan ang personal na impormasyon tungkol sa iyo laban sa hindi awtorisadong pag-access, pagsira, o pagbabago. Gayunpaman, sana’y maunawaan mo na walang paraan ng transmisyon sa Internet o paraan ng pag-iimbak ng data ang 100% ligtas. Kaya hindi namin magagarantiyahan ang lubos na seguridad.

 

Pagkapribado ng mga Bata Online

Hindi nakadirekta ang aming mga serbisyo sa mga batang wala pang 16 taong gulang, at hindi sinasadya ng PG&E na mangolekta ng anumang personal na impormasyon ng mga batang wala pang 16 taong gulang maliban kung iniaatas ng naaangkop na batas. Kung naniniwala kang may isang batang wala pang 16 taong gulang ang nagbigay sa amin ng personal na impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pgeprivacy@pge.com at magbigay ng maikling paglalarawan sa iyong ipinag-aalala.

 

Mga Pagbabago sa Abiso sa Pagkapribado na Ito

Regular naming sinusuri ang Patakaran sa Pagkapribado na ito. Kung gagawa kami ng mahahalagang pagbabago sa patakaran sa pagkapribado na ito, susubukan naming abisuhan ka at/o kunin ang iyong pahintulot, gaya ng iniaatas ng batas. Inirerekomenda namin na regular mong suriin ang patakaran sa pagkapribado na ito.

 

Kontakin Kami

Kung mayroon kang mga tanong, alalahanin, o reklamo tungkol sa Patakaran sa Pagkapribado na ito, kung gusto mong humingi ng kasalukuyan o nakaraang bersyon, o kung gusto mo ng higit pang impormasyon tungkol sa aming proseso para sa pag-update sa Patakaran sa Pagkapribado na ito, maaari kang makipag-ugnayan sa amin gamit ang mga sumusunod na opsyon:

 

PG&E Residential and Business Customer Service
Correspondence Management Center
Attention: Privacy Management
P.O. Box 997310
Sacramento, CA 95899-7310

 

Mga Residensyal na Kostumer ng PG&E: Tumawag sa 1-800-743-5000
Mga Negosyong Kostumer ng PG&E: Tumawag sa 1-800-468-4743

 

Email: pgeprivacy@pge.com

Higit pa tungkol sa pagkapribado

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Intindihin ang iyong mga karapatan sa pagkapribado bilang consumer.

Patakaran sa social media

Basahin ang mga patakaran at alituntunin ng PG&E sa social media.

Patakaran sa mga digital na komunikasyon

Paano namin pinaplanong makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng voice, mga mensaheng text, email at iba pa