Mahalagang Alerto

Abiso sa Pag-access, Pangongolekta, Pag-iimbak, Paggamit at Pagsisiwalat ng Impormasyon sa Paggamit ng Kuryente

Gagawin namin ang bawat makatwirang pagsisikap upang protektahan ang Energy Usage Data

Huling na-update: Hulyo 1, 2022

 

Ang iyong pagkapribado ay isang pangunahing prayoridad para sa PG&E at gagawin namin ang lahat ng makatwirang pagsisikap upang protektahan ang Energy Usage Data tungkol sa iyo. Inilabas ng California Public Utilities Commission (CPUC) ang "Rules Regarding Privacy and Security Protections for Energy Usage Data (PDF, 476 KB)" upang matiyak ang pagprotekta sa pagkapribado ng mga kostumer. Tinatrato namin ang impormasyon tungkol sa aming mga kostumer bilang kumpidensyal, alinsunod sa lahat ng legal at panregulasyong kinakailangang itinatag ng CPUC at iba pang ahensya ng regulasyon. Layunin ng Abisong ito na ipaalam sa iyo kung paano tinatrato ng PG&E ang Energy Usage Data na kinokolekta at pinoproseso namin. Saklaw ng Abiso sa Pag-access, Pangongolekta, Pag-iimbak, Paggamit at Pagsisiwalat ng Impormasyon sa Paggamit ng Kuryente ng PG&E ang Pacific Gas and Electric Company, at ang mga empleyado, ahente, kontratista, at kaanib nito.

 

Pakitingnan din ang aming Patakaran sa Pagkapribado tungkol sa pagkapribado ng Personal na Impormasyon na aming nakolekta. Nagkabisa noong Enero 1, 2020, binago ang aming Patakaran sa Pagkapribado upang ipakita ang mga karapatan ng mga consumer ng California (mga residente ng California) sa bisa ng California Consumer Privacy Act.

 

 

Mga Kahulugan

 

"Personal na Impormasyon" ay nangangahulugang anumang impormasyon na, kapag ginamit nang mag-isa o kasama ang iba pang personal ay nakakatukoy na impormasyon, ay maaaring magamit upang makilala o mahango ang pagkakakilanlan ng sinulang indibidwal, pamilya, o sambahayan na kostumer o na kinabibilangan ng isang kostumer ng PG&E. Ang ganoong impormasyon ay napapailalim sa mga kinakailangan sa pagkakompidensyal

 

"Energy Usage Data" ay nangangahulugang impormasyon sa paggamit na nakuha sa pamamagitan ng paggamit sa Advanced Metering Infrastructure (AMI) ng PG&E, na kinabibilangan ng SmartMeters™ ng PG&E, kapag nauugnay sa anumang impormasyon na maaaring makatiwarang magamit upang makilala ang isang kostumer na indibidwal, pamilya, sambahayan, residensyal o hindi residensyal

 

"Mga Ikatlong Partido" ay nangangahulugang mga vendor, ahente, kontratista, o kaanib na nagkakaloob ng serbisyo sa o sa ngalan ng PG&E

 

"Ikaw" ay tumutukoy sa sinumang kostumer ng PG&E, bisita sa website, o gumagamit ng mobile application

 

 

Anong klase ng impormasyon ang kinokolekta ng PG&E?

 

Nangangako ang PG&E na mangongolekta lamang ng impormasyong kinakailangan upang magbigay ng mga serbisyo sa iyo o upang sumunod sa batas. Tumatanggap, nag-iimbak, at nagpoproseso kami ng Personal na Impormasyon, kabilang ang Energy Usage Data, batay sa aming pangnegosyong relasyon sa iyo at sa iyong paggamit sa aming mga serbisyo sa utility. Kasama sa ilang halimbawa ang:

 

 • Impormasyon sa pakikipag-ugnayan na nagpapahintulot sa aming makipag-ugnayan sa iyo, kabilang ang iyong pangalan, address, numero ng telepono, at email address
 • Impormasyon sa billing at pagbabayad na ginamit sa pagbabayad ng iyong utility bill, kasama ang iyong pinansiyal na impormasyon, kasaysayan sa pangungutang, at Social Security Number
 • Energy Usage Data, kabilang ang data ng paggamit ng kuryente at gas na tinipon ng aming mga sistema ng pagmemetro
 • Impormasyong nakakalap kapag pinipili mong makilahok sa mga programa sa utility o serbisyo, gaya ng mga programang Energy Efficiency o Demand Response, o mga web-based na serbisyo gaya ng Your Account

 

Mga cookie: Kapag binisita o ginamit mo ang aming website o mga online na serbisyo, maaaring gumawa ang aming server ng mga cookie, na maliliit na piraso ng impormasyong inilalagay sa iyong device na nagbibigay ng mas madaling karanasan sa iyo. Kapag tinitingnan ang impormasyon ng iyong account online, maaari mong ibigay o gawing available ang ilang partikular na impormasyon sa amin at sa aming mga kasosyo sa negosyo. Bagama't hindi nauugnay ang iyong Energy Usage Data sa mga cookie na ginamit sa aming website o mga online na serbisyo, maaaring maiugnay ang iyong Personal na Impormasyon sa mga cookie na ito kapag gumamit ka ng ilang partikular na feature gaya ng "Tandaan ang Username Ko". Para sa higit pang impormasyon tungkol sa paggamit ng PG&E sa mga cookie at kung paano mo madi-disable ang mga cookie, pakibisita ang aming patakaran sa pagkapribado.

 

 

Paano kinokolekta ang impormasyon?

 

Nangongolekta kami ng impormasyon sa iba't ibang paraan, kabilang ang:

 

 • Kapag gumagamit ka ng kuryente at gas, kinokolekta ng aming mga sistema ng pagmemetro ang iyong Energy Usage Data
 • Kapag naglalagay kayo ng inyong account o nakipag-ugnayan kayo sa amin tungkol sa inyong account, inyong serbisyo sa utilidad, at inyong paglahok sa mga programa ng utilidad. Ito ay maaaring kolektahin sa telepono sa pamamagitan ng isang kinatawan ng serbisyo sa kostumer, sa sulat, sa text, sa email, sa pamamagitan ng aming website sa pge.com (tingnan ang aming Mga Tuntunin sa Paggamit), o sa pamamagitan ng mga vendor na nagbibigay o naghahatid ng mga serbisyo sa ngalan namin.
 • Kapag nakikipagtulungan kami sa mga ikatlong partido gaya ng mga ahensya ng kredito, mga mananaliksik sa merkado, o mga kontratistang nagbibigay ng mga serbisyo ng utility sa ngalan namin
 • Mula sa iba pang pagmumulan: Maaari naming dagdagan ang impormasyong inilalarawan sa itaas ng impormasyong nakukuha namin mula sa iba pang pagkukunan, kasama ang mga provider ng online at offline na data. Maaaring kabilang sa naturang karagdagang impormasyon ang impormasyon sa pagkontak, gaya ng iyong email address, demograpikong data, o iba pang nauugnay na impormasyon.

 

 

Paano namin ginagamit ang Energy Usage Data?

 

Ginagamit namin ang Energy Usage Data na kinokolekta namin upang makapagbigay ng mga serbisyo sa utility sa iyo, at upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga programa at serbisyong nauugnay sa utility na available sa iyo. Kasama sa ilang halimbawa ang:

 • Upang magawa ang iyong billing statement, at subaybayan ang iyong account billing at kasaysayan sa pagbabayad
 • Upang pahintulutan kang tingnan ang iyong Energy Usage Data sa susunod na araw, kapag naaangkop, gamit ang ligtas na access sa Internet
 • Upang ipabatid sa iyo ang tungkol sa paggamit mo ng kuryente upang tulungan kang piliin ang pinakamagandang rate plan, o tulungan ka, kung gusto mo, na samantalahin ang mga programa sa pagpepresyo na iniaalok ng PG&E, gaya ng aming programang SmartRateTM
 • Upang ipabatid sa iyo ang tungkol sa mga apyo sa pagtitipid ng kuryente at pamamahala ng enerhiya na naiakma sa iyong lugar, klima, at araw-araw na paggamit ng kuryente
 • Upang pahusayin ang aming mga serbisyo ng utility sa iyo

 

Maaari din naming isama ang data tungkol sa iyong paggamit ng kuryente at gas sa isang grupo ng iba pang data sa paggamit kaya matatanggalan ito ng pagkakakilanlan at hindi ka na matutukoy nang personal. Halimbawa, maaaring gamitin ang pangkat ng data upang magbigay ng buod ng kabuuang paggamit ng enerhiya para sa lahat ng bahay at negosyo sa isang partikular na heyograpikong lugar o zone ng klima. Sa mga sitwasyong ito, ginagamit namin ang Energy Usage Data upang pamahalaan, ibigay, at pahusayin ang aming mga serbisyo at pagpapatakbo ng negosyo. Kasama sa ilang halimbawa ang:

 • Upang suriin ang mga rate at istruktura ng rate
 • Upang hulaan ang mga kalakaran sa paggamit at magplano para sa pagpapalawak sa mga ibang lugar
 • Upang pahusayin ang aming pagpaplano ng suplay ng kuryente at madisenyo at ma-engineer nang mas mabuti ang aming mga sistema ng distribusyon ng kuryente

 

 

Pagbabahagi ng Energy Usage Data sa mga ikatlong partido

 

Upang bigyan ka ng mga serbisyo o upang kumpletuhin ang mga transaksyon na hiniling mo, maaari naming ilipat ang iyong Energy Usage Data sa mga Ikatlong Partido na kumikilos sa ngalan namin. Ang Mga Ikatlong Partidong kumikilos sa ngalan ng PG&E ay kinakailangang sumunod sa parehong mga gawain sa pagkapribado at seguridad ng PG&E, at napapailalim ang mga ito sa malawakang pagsusuri sa seguridad sa kanilang mga proseso sa pangangasiwa ng data bago payagan ng PG&E ang anumang pagbabahagi ng Personal na Impormasyon ng mga kostumer.

 

Hindi nagsisiwalat ang PG&E ng Energy Usage Data ng kostumer sa sinumang ibang tao o entity ng negosyo nang wala ang iyong paunang pahintulot, maliban kung kinakailangan para magawa ng PG&E na:

 

 • Mga serbisyong ibinibigay sa iyo
 • Patakbuhin at imentena ang sistema ng kuryente o gas ng PG&E
 • Sumunod sa valid na warrant, subpoena, o utos ng korte
 • Sumunod sa valid na kahilingan ng California Public Utilities Commission o kahilingan mula sa mga iba pang ahensiya ng pamahalaang estado o pederal na may legal na awtoridad na kumuha ng data mula sa PG&E
 • Bigyang-daan ang mga Ikatlong Partido na magbigay ng mga serbisyong nauugnay sa utility sa ngalan ng PG&E—ngunit kung kinakailangan lamang para ipagkaloob ang serbisyo at napapailalim sa mga kinakailangan sa pagkakompidensyal at seguridad
 • Tulungan ang mga tagaresponde sa emergency sa mga sitwasyong may agarang banta sa buhay o ari-arian

 

Gaya ng nakasaad sa itaas, maaaring ibahagi ng PG&E ang hindi partikular sa kostumer na Energy Usage Data sa mga ibang entidad para sa layuning pagsasagawa ng mga aktibidad na maaaring makatulong para pahusayin ang mga programang tulad ng Energy Efficiency at Demand Responde, o upang ipabatid ang patakaran ng California sa kuryente ayon sa utos ng CPUC.

 

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan at sa mga obligasyon ng Mga Ikatlong Partidong gumagamit o nag-a-access ng iyong Personal na Impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa PG&E sa mga address o link sa ibaba, o suriin ang Mga Patakaran ng CPUC sa Pagkapribado.

 

 

Nasa sa iyo ang pagbabahagi ng Energy Usage Data

 

Maaari mong pahintulutan ang mga iba pang kompanya o tao na tanggapin ang iyong Personal na Impormasyon, kasama ang iyong Energy Usage Data. Bago magbahagi ng impormasyon, mahalagang maunawaan mo kung paano nilalayong gamitin ng ibang mga partido ang iyong impormasyon, kung ibabahagi nila ito sa iba, at ang mga karapatan mo bilang consumer. Hinihikayat ka naming protektahan ang pagiging kumpidensyal ng iyong username at password at iba pang personal na impormasyong partikular sa iyong PG&E account.

 

Para sa higit pang impormasyon, pakibisita ang pge.com/sharemydata.

 

 

Pagtatabi

 

iPinapanatili namin ang Personal na Impormasyon, kabilang ang Energy Usage Data, batay sa mga legal na kinakailangan o rekomendasyon, kabilang ang mula sa CPUC. Sa pangkalahatan, nagpapanatili lang kami ng Personal na Impormasyon hangga't makatuwirang kinakailangan upang magbigay ng mga serbisyo sa utility sa iyo o ayon sa inaprubahan ng CPUC o iniaatas ng batas. Ginagamit ang mga ligtas na paraan ng pagtatapon kapag hindi na kailangan ang impormasyon.

 

 

Pagtingin sa Iyong Energy Usage Data

 

Ibinibigay ang access sa Energy Usage Data sa pamamagitan ng buwanang billing statement o sa pamamagitan ng online na portal ng Your Account. Nagpapakita ang Your Account ng Energy Usage Data isang araw pagkatapos ng aktwal na paggamit at nagpapakita ito ng oras-oras na paggamit para sa mga residensiyang kostumer at 15 minutong interval data para sa mga hindi residensiya (pangnegosyo) na kostumer.

 

Nagbibigay din ang website ng PG&E ng ligtas na access sa impormasyon sa pagpepresyo, kabilang ang pagtatantya sa buwanang singil at mga rate sa peak at hindi peak na oras. Ang mga kostumer na nasa standard na plano ng rate ay mayroon ding opsyong maabisuhan kapag umakyat sila sa mga mas mahal na tier sa pamamagitan ng paglahok sa boluntaryong programa ng PG&E na tinatawag na Energy Alerts.

 

 

Pamamahala sa iyong impormasyon

 

Nag-aalok kami ng ilang pagpipilian tungkol sa kung paano kami nakikipag-ugnayan sa inyo at kung anong Personal na Impormasyon ang ibibigay ninyo sa amin. Sa ilang sitwasyon, may karapatan kang limitahan ang impormasyong ibinibigay mo sa amin.

 

 • Social Security Number: Upang magtakda o muling magtakda ng serbisyo, maaaring hingin sa iyo ang iyong Social Security Number para mapatunayan namin ang iyong pagkakakilanlan. May karapatan kang hindi ibigay ang iyong Social Security Number, gayunpaman, maaaring may sisingiling deposito at hihingi kami ng ibang anyo ng pagkakakilanlan (hal. lisensiya sa pagmamaneho, pasaporte, State identification, at iba pa). Ang pagtatakda ng deposito ay puwedeng isantabi kung ang account ay nakatala sa paperless billing at recurring payment sa pamamagitan ng pge.com o nakuha gamit ang isang bill guarantor. Ang muling pagtatakda ng deposito ay puwedeng isantabi kung may seguridad gamit ang isang bill guarantor.
 • Your Account: Bilang kostumer, maaari kang mag-sign up para sa Your Account online sa pge.com para makakuha ng agarang access sa iyong bill, magsagawa ng mga electronic na pagbabayad, at makatanggap ng mahahalagang alerto. Kung pipiliin mong mag-sign up para sa Your Account, hihingin sa iyo ang iyong email address. May karapatan kayong tumangging ibigay ang inyong email address; gayunpaman, hindi ninyo magagamit ang aming mga online na serbisyo gaya ng electronic billing at pagbabayad.
 • Mga Komunikasyon sa Email: Kung pinili ninyong makatanggap ng mga komunikasyon sa email mula sa amin, maaari ninyong piliing ihinto ang pagtanggap ng mga email na ito anumang oras sa pamamagitan ng pagsunod sa proseso ng pag-unsubscribe na nasa footer ng email o sa pamamagitan ng pagkontak sa amin sa paraang inilalarawan sa seksyong "Kontakin Kami" sa Patakarang ito. Kung isa kang kostumer na nagrehistro para magamit ang Your Account para i-access ang iyong account online, mapipili mong hindi makatanggap ng mga sulat sa pamamagitan ng pag-update sa seksyon ng mga kagustuhan sa page na Profile & Alerts sa portal ng Your Account sa pge.com.

 

Upang makatulong na protektahan ang iyong pagkapribado at mabigyan ka ng de-kalidad na serbisyo, umaasa kaming magbibigay ka sa amin ng kumpleto at tumpak na impormasyon. Kung sa tingin mo ay hindi tumpak o luma na ang impormasyong mayroon kami tungkol sa iyo, hinihikayat ka naming makipag-ugnayan sa amin sa lalong madaling panahon upang i-update o itama ang impormasyon. Maaari mong i-update o itama ang iyong impormasyon sa pamamagitan ng pagtawag sa numerong nakalista sa seksyong "Makipag-ugnayan sa Amin" sa ibaba, o sa pamamagitan ng pag-sign in sa iyong online na account sa pamamagitan ng portal ng Your Account sa pge.com upang i-edit ang iyong profile.

 

 

Seguridad

 

Ang pagprotekta sa impormasyon ng aming mga kostumer ay isang pangunahing priyoridad para sa PG&E. Nagsasagawa kami ng malalaking hakbang upang matiyak ang integridad ng aming mga system at protektahan ang iyong Personal na Impormasyon. Patuloy kaming nagpapatupad at nag-a-update ng mga pang-administratibo, teknikal, at pisikal na hakbang sa seguridad upang makatulong na protektahan ang Personal na Impormasyon tungkol sa iyo laban sa hindi awtorisadong pag-access, pagsira, o pagbabago. Bukod pa rito, ang anumang impormasyon ng account na iyong ilalagay habang naka-log in sa iyong online na account, o ipinapakita sa aming website sa window ng iyong browser, ay ginagawang ligtas gamit ang teknolohiya sa seguridad na pamantayan sa industriya na tinatawag na Secure Sockets Layer ("SSL"). Sa pamamagitan ng paggamit ng SSL, sinusubukan naming protektahan ang pagiging kumpidensyal ng iyong personal at pinansyal na impormasyon. Dapat may kakayahan ang iyong browser na suportahan ang SSL. Makipag-ugnayan sa manufacturer ng iyong browser para sa mga detalye.

 

 

Mga pagbabago sa abisong ito

 

Babaguhin ang Abisong ito kung kinakailangan at kapag ipinag-utos ng CPUC. Ang mahahalagang pagbabago sa Abisong ito ay ipapaalam sa website ng PG&E, ang pge.com. Aabisuhan ka rin namin taun-taon sa pamamagitan ng insert sa bill upang balikan ang pinakabagong bersyon ng Abiso na ito sa aming website.

 

 

Kontakin kami

 

Kung mayroon kang mga tanong, alalahanin, o reklamo tungkol sa Abisong ito, kung gusto mong humingi ng kasalukuyan o nakaraang bersyon, o kung gusto mo ng higit pang impormasyon tungkol sa aming proseso para sa pag-update sa Abisong ito, maaari kang makipag-ugnayan sa amin gamit ang mga sumusunod na opsyon:

 

PG&E Residential and Business Customer Service 
Correspondence Management Center 
Attention: Customer Privacy Management 
P.O. Box 997310 
Sacramento, CA 95899-7310

 

Mga Residensyal na Kostumer ng PG&E: Tumawag sa 1-800-743-5000 
Mga Negosyo na Kostumer ng PG&E: Bisitahin ang Business Customer Service Center

 

Email: pgeprivacy@pge.com

Higit pa tungkol sa pagkapribado

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Intindihin ang iyong mga karapatan sa pagkapribado bilang consumer.

Patakaran sa social media

Basahin ang mga patakaran at alituntunin ng PG&E sa social media.

Patakaran sa mga digital na komunikasyon

Paano namin pinaplanong makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng voice, mga mensaheng text, email at iba pa