ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចូលប្រើ ការប្រមូល ការរក្សាទុក ការប្រើប្រាស់ និងការបង្ហាញព័ត៌មានស្ដីពីការប្រើប្រាស់ថាមពល

យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីការពារទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពល

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022

 

ឯកជនភាពរបស់អ្នកគឺជាអាទិភាពកំពូលសម្រាប់ PG&E ហើយយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការពារ​ទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពលអំពីអ្នក។ California Public Utilities Commission (CPUC) បានចេញ "វិធានទាក់ទងនឹងភាពឯកជន និងការការពារសន្តិសុខសម្រាប់ Energy Usage Data (PDF, 476 KB)" ដើម្បីធានាការការពារឯកជនភាពរបស់អតិថិជន។ យើងចាត់ទុកព័ត៌មានអំពីអតិថិជនរបស់យើងជាការសម្ងាត់ ស្របតាមតម្រូវការច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិទាំងអស់ដែលបង្កើតឡើងដោយ CPUC និងទីភ្នាក់ងារនិយតកម្មផ្សេងៗទៀត។ សេចក្តីជូនដំណឹងនេះមានគោលបំណងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីរបៀបដែល PG&E ចាត់ចែងលើទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពល ដែលយើងប្រមូល និងដំណើរការ។ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ PG&E ស្តីពីការចូលប្រើ ការប្រមូល រក្សាទុក ការប្រើប្រាស់ និងការបង្ហាញព័ត៌មានស្ដីពីការប្រើប្រាស់ថាមពល គ្របដណ្តប់លើក្រុមហ៊ុន Pacific Gas and Electric Company និយោជិត ភ្នាក់ងារ អ្នកចុះកិច្ចសន្យា និងសាខារបស់ខ្លួន។

 

សូមមើល គោលនយោបាយអំពីស្តីពី​ឯកជនភាព របស់យើងទាក់ទងនឹងឯកជនភាពនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលបាន។ ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 គោលនយោបាយអំពីឯកជនភាពរបស់យើងត្រូវបានកែសម្រួលដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅរដ្ឋ California (អ្នករស់នៅរដ្ឋ California) ក្រោម California Consumer Privacy Act។

 

 

និយមន័យ

 

"ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន" មានន័យថា ព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលនៅពេលប្រើតែឯកឯង ឬរួមបញ្ចូលជាមួយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬអត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀត អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្គាល់ ឬទាញយកអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គល គ្រួសារ ឬសមាជិកក្នុងគ្រួសារដែលជា ឬដែលរួមបញ្ចូលអតិថិជនរបស់ PG&E។ ព័ត៌មានបែបនេះស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌតម្រូវការសម្ងាត់

 

"ទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពល" មានន័យថាព័ត៌មាននៃការប្រើប្រាស់ណាមួយដែលទទួលបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកុងទ័រកម្រិតខ្ពស់ (AMI) របស់ PG&E ដែលរួមមាន SmartMeters™ របស់ PG&E នៅពេលដែលភ្ជាប់ជាមួយព័ត៌មានណាមួយដែលអាចត្រូវបានប្រើដោយសមហេតុផលដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គល គ្រួសារ សមាជិកក្នុងគ្រួសារ កន្លែងស្នាក់នៅ ឬអតិថិជនដែលមិនស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅ

 

"ភាគីទីបី" មានន័យថា អ្នកលក់ ភ្នាក់ងារ អ្នកចុះកិច្ចសន្យា ឬសាខាដែលផ្តល់សេវាកម្មដល់ ឬជំនួសឲ្យ PG&E

 

"អ្នក" មានន័យថាជាអតិថិជន អ្នកចូលមើលគេហទំព័រ ឬអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីចល័តរបស់ PG&E។

 

 

តើព័ត៌មានប្រភេទអ្វីដែល PG&E ប្រមូល?

 

PG&E ប្តេជ្ញាប្រមូលតែព័ត៌មានដែលចាំបាច់ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នក ឬដើម្បីគោរពតាមច្បាប់។ យើងទទួលបាន រក្សាទុក និងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន រួមទាំង Energy Usage Data ​ដោយផ្អែកលើទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មរបស់យើងជាមួយអ្នក និងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មទឹកភ្លើងហ្គាសរបស់យើង។ ឧទាហរណ៍មួយចំនួន រួមមាន៖

 

 • ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នក ដែលរួមមានឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន លេខទូរសព្ទ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក
 • ព័ត៌មាននៃការចេញវិក្កយបត្រ និងការទូទាត់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីទូទាត់វិក្កយបត្រសេវាសាធារណៈរបស់អ្នក ដែលរួមមានព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ ប្រវត្តិឥណទាន និងលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
 • ទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពល ដែលរួមមានទិន្នន័យប្រើប្រាស់អគ្គិសនី និងហ្គាសដែលបានប្រមូល ដោយប្រព័ន្ធកុងទ័ររបស់យើង។
 • ព័ត៌មានដែលប្រមូលបាននៅពេលអ្នកជ្រើសរើសចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ឬសេវាសាធារណៈដូចជា កម្មវិធីសន្សំសំចៃថាមពល ឬកម្មវិធីឆ្លើយតបតម្រូវការ ឬសេវាកម្មដែលមានមូលដ្ឋានលើគេហទំព័រដូចជាគណនីរបស់អ្នក

 

ខូគី៖ នៅពេលអ្នកចូលមើល ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង ឬសេវាកម្មលើបណ្តាញ នោះម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងអាចបង្កើតខូឃី ដែលជាបំណែកព័ត៌មានតូចៗដាក់នៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក ដែលផ្តល់បទពិសោធន៍កាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក។ នៅពេលមើល Your Account អ្នកនៅលើបណ្តាញ អ្នកអាចផ្តល់ ឬធ្វើឱ្យមានព័ត៌មានជាក់លាក់ដល់យើង និងដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង។ ខណៈពេលដែល​ Energy Usage Dataរបស់អ្នកមិនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង​ខូឃីដែលបានប្រើនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ឬសេវាកម្មលើបណ្តាញ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងខូឃីទាំងនេះនៅពេលដែលអ្នកប្រើលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដូចជា "ចងចាំឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំ"។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីពីរបៀបដែល PG&E ប្រើប្រាស់ខូគី និងរបៀបដែលអ្នកអាចបិទខូគី សូមចូលមើល គោលនយោបាយអំពីស្តីពី​ឯកជនភាព របស់យើង។

 

 

តើព័ត៌មានត្រូវបានប្រមូលយ៉ាងដូចម្តេច?

 

យើងប្រមូលព័ត៌មានតាមវិធីផ្សេងៗ រួមមាន៖

 

 • នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនី និងហ្គាស ទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពល ត្រូវបានប្រមូលដោយប្រព័ន្ធកុងទ័ររបស់យើង។
 • នៅពេលអ្នកដំឡើងគណនីរបស់អ្នក ឬធ្វើអន្តរកម្មជាមួយយើងពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីរបស់អ្នកដូចជា សេវាប្រើប្រាស់ទឹកភ្លើងឧស្ម័នរបស់អ្នក និងការចូលរួមរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីប្រើប្រាស់ទឹកភ្លើងឧស្ម័ន។ នេះអាចប្រមូលបានតាមទូរសព្ទជាមួយអ្នកតំណាងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជន តាមសំបុត្រ តាមសារជាអត្ថបទ តាមអ៊ីមែល តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងនៅ pge.com (មើល លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ របស់យើង) ឬតាមរយៈអ្នកលក់ដែលផ្តល់សេវាកម្មជំនួសឲ្យយើង។
 • នៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយភាគីទីបី ដូចជាទីភ្នាក់ងារឥណទាន អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកទីផ្សារ ឬអ្នកចុះកិច្ចសន្យាដែលផ្តល់សេវាសាធារណៈជំនួសឲ្យយើង
 • ពីប្រភពផ្សេងៗទៀត៖ យើងអាចនឹងបំពេញបន្ថែមព័ត៌មានដែលបានរៀបរាប់ខាងលើជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីប្រភពផ្សេងទៀត រួមមានទាំងពីអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យតាមបណ្តាញ និងក្រៅបណ្ដាញ។ ព័ត៌មានបន្ថែមបែបនេះអាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ដូចជាអាសយដ្ឋានអ៊ីមែ៉ល ទិន្នន័យប្រជាសាស្ត្រ ឬព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

 

 

តើយើងប្រើទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពលដោយរបៀបណា?

 

យើងប្រើទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពល ដែលយើងប្រមូលបាន ដើម្បីផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់អ្នក និងដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីកម្មវិធី និងសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងទឹកភ្លើងហ្គាសដែលមានសម្រាប់អ្នក។ ឧទាហរណ៍មួយចំនួន រួមមាន៖

 • ដើម្បីបង្កើតរបាយការណ៍នៃការចេញវិក្កយបត្ររបស់អ្នក និងតាមដានការចេញវិក្កយបត្រគណនី និងប្រវត្តិការទូទាត់របស់អ្នក
 • ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកមើលទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នកនៅថ្ងៃបន្ទាប់ សូមប្រើការចូលប្រើដែលមានសុវត្ថិភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែលអាចអនុវត្តបាន
 • ដើម្បីធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកអំពីការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នក ដើម្បីជួយអ្នកជ្រើសរើសផែនការអត្រាល្អបំផុត ឬជួយអ្នក ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែប្រសើរឡើងនៃកម្មវិធីតម្លៃដែលបានផ្តល់ដោយ PG&E ដូចជាកម្មវិធី SmartRateTM របស់យើង ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើស
 • ដើម្បីធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកអំពីការសន្សំថាមពល និងគន្លឹះគ្រប់គ្រងថាមពលដែលតម្រូវទៅតាមតំបន់ភូមិសាស្រ្ត អាកាសធាតុ និងការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក
 • ដើម្បីកែលម្អសេវាសាធារណៈរបស់យើងសម្រាប់អ្នក

 

យើងក៏អាចនឹងរួមបញ្ចូលទិន្នន័យអំពីការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី និងហ្គាសរបស់អ្នកនៅក្នុងក្រុមនៃទិន្នន័យប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ដូច្នេះវាក្លាយជាអនាមិក និងមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកផ្ទាល់បានទេ។ ឧទាហរណ៍ ក្រុមទិន្នន័យអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់សេចក្តីសង្ខេបនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលសរុបសម្រាប់ផ្ទះ និងអាជីវកម្មទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្រ្ត ឬតំបន់អាកាសធាតុជាក់លាក់មួយ។ នៅក្នុងករណីទាំងនេះ Energy Usage Data​ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកយើងដើម្បីគ្រប់គ្រង ផ្តល់ និងកែលម្អសេវាកម្ម និងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់យើង។ ឧទាហរណ៍មួយចំនួន រួមមាន៖

 • ដើម្បីវិភាគអត្រា និងរចនាសម្ព័ន្ធអត្រា
 • ដើម្បីព្យាករណ៍ពីគំរូនៃការប្រើប្រាស់ និងផែនការសម្រាប់កំណើននៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រផ្សេងៗ
 • ដើម្បីកែលម្អផែនការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរបស់យើង និងដើម្បីរៀបចំ និងវិស្វកម្មប្រព័ន្ធចែកចាយថាមពលរបស់យើងឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង

 

 

ការចែករំលែកទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពលជាមួយភាគីទីបី

 

ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្ម ឬដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការដែលបានស្នើសុំដោយអ្នក យើងអាចនឹងផ្ទេរទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបីដែលធ្វើសកម្មភាពជំនួសយើង។ ភាគីទីបីដែលធ្វើសកម្មភាពជំនួសឲ្យ PG&E ត្រូវបានតម្រូវឱ្យអនុវត្តតាមគោលនយោបាយអំពីឯកជនភាព និងការអនុវត្តសុវត្ថិភាពក្នុងនាមជា PG&E និងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខយ៉ាងហ្មត់ចត់ នៃដំណើរការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់ពួកគេមុនពេល PG&E អនុញ្ញាតឱ្យចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយរបស់អតិថិជន។

 

PG&E មិនបង្ហាញពីទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អតិថិជនទៅកាន់បុគ្គល ឬអង្គភាពអាជីវកម្មណាមួយផ្សេងទៀតដោយគ្មានការយល់ព្រមជាមុនរបស់អ្នកឡើយ លើកលែងតែចាំបាច់សម្រាប់ PG&E ក្នុងការ៖

 

 • ផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នក
 • ដំណើរការ និងថែទាំប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ឬហ្គាសរបស់ PG&E
 • អនុលោមតាមដីកា ដីកាកោះ សាលក្រមដែលមានសុពលភាព
 • គោរពតាមសំណើ California Public Utilities Commission ដែលមានសុពលភាព ឬសំណើពីទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋ ឬសហព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលមានសិទ្ធិអំណាចផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យពី PG&E
 • បើកដំណើរការឲ្យភាគីទីបីផ្តល់សេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងសេវាសាធារណៈជំនួសឲ្យ PG&E—ប៉ុន្តែលុះត្រាតែចាំបាច់ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ម និងស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌតម្រូវការសម្ងាត់ និងសន្តិសុខប៉ុណ្ណោះ
 • ជួយអ្នកឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្នក្នុងស្ថានភាពនៃការគំរាមកំហែងភ្លាមៗដល់អាយុជីវិត ឬទ្រព្យសម្បត្តិ

 

ដូចដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ PG&E អាចនឹងចែករំលែកទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពលជាក់លាក់ដែលមិនមែនជាអតិថិជនជាមួយអង្គភាពផ្សេងទៀតសម្រាប់គោលបំណងនៃការអនុវត្តសកម្មភាពដែលអាចនឹងជួយកែលម្អកម្មវិធីដូចជាកម្មវិធីសន្សំសំចៃថាមពល និងកម្មវិធីឆ្លើយតបតម្រូវការ ឬដើម្បីជូនដំណឹងអំពីគោលនយោបាយថាមពលរដ្ឋ California តាមការណែនាំរបស់ CPUC។

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីពីសិទ្ធិរបស់អ្នក និងកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីទីបីដែលប្រើប្រាស់ ឬចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សូមទាក់ទង PG&E តាមអាសយដ្ឋាន ឬតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម ឬពិនិត្យមើល ច្បាប់ឯកជនភាពរបស់ CPUC ឡើងវិញ។

 

 

ការចែករំលែកទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពលគឺជាជម្រើសរបស់អ្នក

 

អ្នកអាចអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុន ឬបុគ្គលផ្សេងទៀតទទួល​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលរួមមានទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នក។ មុននឹងចែករំលែកព័ត៌មាន វាជារឿងសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវយល់ពីរបៀបដែលភាគីផ្សេងទៀតមានបំណងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នក ប្រសិនបើពួកគេនឹងចែករំលែកវាជាមួយអ្នកដទៃ និងសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងនាមអ្នកប្រើប្រាស់។ យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យការពារការសម្ងាត់នៃឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាក់លាក់ផ្សេងទៀតចំពោះគណនី PG&Eរបស់អ្នក។

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល pge.com/sharemydata

 

 

ការរក្សាទុក

 

យើងរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលរួមមានទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពលដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវ ឬការណែនាំផ្លូវច្បាប់ ដែលរួមមានព័ត៌មានដែលបានមកពី CPUC ផងដែរ។ ជាទូទៅ យើងរក្សាទុកតែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ដរាបណាវាចាំបាច់ក្នុងការផ្តល់សេវាទឹកភ្លើងហ្គាសដល់អ្នក ឬតាមការយល់ព្រមដោយ CPUC ឬតម្រូវដោយច្បាប់។ វិធីសាស្ត្របោះចោលដោយសុវត្ថិភាពត្រូវបានប្រើនៅពេលដែលព័ត៌មានលែងត្រូវការ។

 

 

ការមើលទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នក

 

ការចូលប្រើទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពល ត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈរបាយការណ៍នៃការចេញវិក្កយបត្រប្រចាំខែ ឬតាមរយៈផតថល គណនីរបស់អ្នក នៅលើអនឡាញ។ Your Account បង្ហាញ Energy Usage Data មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង និងបង្ហាញការប្រើប្រាស់រៀងរាល់ម៉ោងសម្រាប់អតិថិជនជាអ្នករស់នៅ និងទិន្នន័យចន្លោះពេល 15 នាទីសម្រាប់អតិថិជនដែលមិនមែនជាអ្នករស់នៅ (អាជីវកម្ម)។

 

គេហទំព័ររបស់ PG&E ក៏ផ្តល់នូវការចូលប្រើដែលមានសុវត្ថិភាពចំពោះព័ត៌មានតម្លៃ ដែលរួមមានការប៉ាន់ស្មានលើវិក្កយបត្រ និងអត្រាចុងខែនៅពេលដែលប្រើថាមពលច្រើនបំផុត និងមិនប្រើច្រើនបំផុត។ អតិថិជនដែលស្ថិតក្នុងផែនការអត្រាស្តង់ដារក៏មានជម្រើសមួយដែលត្រូវបានជូនដំណឹងនៅពេលដែលពួកគេឈានឡើងទៅដល់កម្រិតដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុន តាមរយៈការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី PG&E ស្ម័គ្រចិត្តដែលហៅថាការជូនដំណឹងអំពីថាមពល។

 

 

ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់អ្នក

 

យើងផ្តល់ជម្រើសមួយចំនួនអំពីរបៀបដែលយើងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នក និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីខ្លះដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើង។ ក្នុងករណីខ្លះ អ្នកមានសិទ្ធិកំណត់ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើង។

 

 • លេខសន្តិសុខសង្គម ៖ ដើម្បីបង្កើត ឬបង្កើតសេវាកម្មឡើងវិញ អ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់លេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នកសម្រាប់ពួកយើង ដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។ អ្នកមានសិទ្ធិមិនផ្តល់លេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រាក់បញ្ញើអាចនឹងត្រូវគិតថ្លៃ ហើយយើងនឹងស្នើសុំទម្រង់អត្តសញ្ញាណជំនួស (ឧ. ប័ណ្ណបើកបរ លិខិតឆ្លងដែន អត្តសញ្ញាណរដ្ឋ។ល។)។ ប្រាក់បញ្ញើរបស់គ្រឹះស្ថានអាចត្រូវបានលើកលែង ប្រសិនបើគណនីត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងការចេញវិក្កយបត្រដោយគ្មានក្រដាស និងការទូទាត់ឡើងវិញតាមរយៈ pge.com ឬធានាសន្តិសុខជាមួយអ្នកធានាវិក្កយបត្រ្រ។ ប្រាក់តម្កល់នៅពេលបង្កើតឡើងវិញអាចត្រូវបានបដិសេធ ប្រសិនបើមានការធានាជាមួយអ្នកធានាវិក្កយបត្រ។
 • គណនីរបស់អ្នក៖ ក្នុងនាមជាអតិថិជន អ្នកអាចចុះឈ្មោះ Your Account តាមលើបណ្តាញនៅ pge.com ដើម្បីទទួលបានវិក្កយបត្ររបស់អ្នកភ្លាមៗ ធ្វើការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក និងទទួលបានការជូនដំណឹងសំខាន់ៗ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសចុះឈ្មោះសម្រាប់ Your Account អ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែ៉លរបស់អ្នក។ អ្នកមានសិទ្ធិបដិសេធក្នុងការផ្តល់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែ៉លរបស់អ្នក ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកនឹងមិនអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសេវាកម្មលើបណ្តាញរបស់យើង ដូចជាការចេញវិក្កយបត្រអេឡិចត្រូនិច និងការបង់ប្រាក់នោះទេ។
 • ការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីមែល៖‭ ប្រសិនបើអ្នកបានជ្រើសរើសចូលដើម្បីទទួលការទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែ៉លពីពួកយើង អ្នកអាចជ្រើសរើសចេញពីការទទួលអ៊ីមែ៉លទាំងនេះនៅពេលណាក៏បានដោយធ្វើតាមដំណើរការឈប់ជាវនៅក្នុងជើងទំព័រនៃអ៊ីមែ៉ល ឬដោយទាក់ទងមកយើងតាមរបៀបដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែក "ទំនាក់ទំនងយើង" នៃគោលនយោបាយនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ Your Account ដើម្បីចូលប្រើគណនីរបស់អ្នកនៅលើអនឡាញ អ្នកអាចបញ្ឈប់ការផ្ញើសំបុត្រនាពេលអនាគតដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្នែកចំណង់ចំណូលចិត្តនៅលើទំព័រ Profile & Alerts នៅក្នុងផតថល Your Account នៅ pge.com។

 

ដើម្បីជួយការពារឯកជនភាពរបស់អ្នក និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាព យើងពឹងផ្អែកលើអ្នកក្នុងការផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាព័ត៌មានដែលយើងមានអំពីអ្នកគឺមិនត្រឹមត្រូវ ឬហួសសម័យ យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យទាក់ទងមកយើងតាមភាពងាយស្រួលបំផុតរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬកែតម្រូវព័ត៌មាន។ អ្នកអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬកែតម្រូវព័ត៌មានរបស់អ្នកដោយទូរសព្ទទៅលេខដែលបានរាយក្នុងផ្នែក "ទាក់ទងយើង" ខាងក្រោម ឬដោយការចូលទៅក្នុងគណនីលើបណ្តាញរបស់អ្នកតាមរយៈផតថល Your Account នៅ pge.com ដើម្បីកែសម្រួលកម្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

 

 

សន្តិសុខ

 

ការការពារព័ត៌មានរបស់អតិថិជនយើងគឺជាអាទិភាពកំពូលសម្រាប់ PG&E។ យើងចាត់វិធានការយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីធានាបាននូវសុច្ចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធរបស់យើង និងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងបន្តអនុវត្ត និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានការសន្តិសុខផ្នែករដ្ឋបាល បច្ចេកទេស និងរូបវន្ត ដើម្បីជួយការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកពីការចូលប្រើ ការបំផ្លាញ ឬការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ លើសពីនេះ ព័ត៌មានគណនីណាមួយដែលអ្នកបញ្ចូលពេលឡកចូលទៅក្នុងគណនីលើបណ្តាញរបស់អ្នក ឬដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនៅក្នុងបង្អួចកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកត្រូវបានធានាសន្តិសុខដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាសន្តិសុខស្តង់ដារឧស្សាហកម្មដែលគេស្គាល់ថា Secure Sockets Layer ("SSL")។ តាមរយៈការប្រើ SSL យើងព្យាយាមការពារការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកត្រូវតែមានសមត្ថភាពគាំទ្រ SSL។ សូមពិនិត្យមើលជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

 

 

ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះសេចក្ដីជូនដំណឹងនេះ

 

ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះសេចក្ដីជូនដំណឹងនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមការចាំបាច់ ហើយនៅពេលដែលបានតម្រូវដោយ CPUC។ ការផ្លាស់ប្តូរឯកសារចំពោះសេចក្តីជូនដំណឹងនេះនឹងត្រូវបានទាក់ទងនៅលើគេហទំព័ររបស់ PG&E pge.com។ យើង​ក៏​នឹង​ជូន​ដំណឹង​អ្នក​ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​នៅ​ក្នុង​ការ​បញ្ចូល​វិក្កយបត្រ​ដើម្បី​មើល​កំណែ​ថ្មី​បំផុត​នៃ​ការ​ជូន​ដំណឹង​នេះ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​យើង។

 

 

ទាក់ទងយើង

 

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ កង្វល់ ឬការតវ៉ាអំពីសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ចង់ស្នើសុំកំណែបច្ចុប្បន្ន ឬពីមុន ឬចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងដំណើរការរបស់យើងសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងដោយប្រើប្រាស់ជម្រើសខាងក្រោម៖

 

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងការឆ្លើយឆ្លង 
សេវាកម្មអតិថិជនតាមលំនៅដ្ឋាន និងអាជីវកម្មរបស់ PG&E 
ការយកចិត្តទុកដាក់៖ ការគ្រប់គ្រងឯកជនភាពរបស់អតិថិជន 
P.O. Box 997310 
Sacramento, CA 95899-7310

 

អតិថិជនតាមលំនៅដ្ឋានរបស់ PG&E៖ ហៅទូរសព្ទទៅលេខ1-800-743-5000 
អតិថិជនអាជីវកម្មរបស់ PG&E ចូលមើលផ្នែក Business Customer Service Center

 

អ៊ីមែល៖ pgeprivacy@pge.com

បន្ថែមទៀតអំពីឯកជនភាព

California Consumer Privacy Act (CCPA)​

យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិឯកជនភាពអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក។

គោលនយោបាយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណែនាំនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ PG&E។

គោលនយោបាយប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមឌីជីថល

របៀបដែលយើងគ្រោងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអ្នកតាមរយៈសំឡេង សារជាអក្សរ អ៊ីមែល និងផ្សេងៗទៀត