ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

ការប្រើប្រាស់ថាមពល & tips

ចូលដំណើរការនិងចែករំលែកទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពលសម្រាប់គេហដ្ឋានឬអាជីវកម្មរបស់អ្នក

ícono de aviso importante ចំណាំ: កុំព្យូទ័របានបកប្រែទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ, សេវាភាសាហៅនៅ 1-877-660-6789

  យល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នក

  រៀនពីរបៀបអានទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នក។ ប្រើ ទិន្នន័យ នោះ ដើម្បី ប្រតិបត្តិ ផ្ទះ ឬ អាជីវកម្ម របស់ អ្នក កាន់ តែ មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ។

  ឧបករណ៍សន្សំសំចៃថាមពលនិងជំនួយសម្រាប់ផ្ទះ

  កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីរបស់អ្នក និងកាត់បន្ថយវិក្កយបត្ររបស់អ្នក។ ស្វែងយល់អំពីការពិនិត្យថាមពលផ្ទះ និង ការជូនដំណឹងអំពីថាមពល។

  យោបល់ សន្សំ សំចៃ សម្រាប់ អាជីវកម្ម

  រៀនពីរបៀបកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលអាជីវកម្មរបស់អ្នកនិងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែទាប។

  មណ្ឌល ទិន្នន័យ ថាមពល

  ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថាមពល

  ២. កំណត់ ស្តង់ដារ អគារ របស់ អ្នក

  ការ កំណត់ គោល ដៅ ជួយ អ្នក ស្វែង យល់ ពី របៀប កាត់ បន្ថយ ស្នាម ជើង បរិស្ថាន របស់ អគារ របស់ អ្នក ។ វា ក៏ ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ ថាមពល ប្រចាំ ខែ របស់ អ្នក ផង ដែរ ។

  ការ ជូន ដំណឹង អំពី ថាមពល

  កុំ បំបែក ថវិកា របស់ អ្នក ។ កំណត់ ចំនួន អតិបរមា ដែល អ្នក ចង់ ចំណាយ លើ ថាមពល ។ល។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើថាមពលច្រើនជាងការរំពឹងទុក PG&E នឹងផ្ញើការជូនដំណឹងពីថាមពលដោយ៖

  • អ៊ីមែ៉ល
  • សារជាអក្សរ
  • ទូរស័ព្ទ

  ស្វែងរកការបង្វិលប្រាក់សង និងប្រាក់លើកទឹកចិត្ត

  ស្វែងរកកម្មវិធីប្រាក់បង្វិលមកវិញ និងកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ផ្ទះ ឬអាជីវកម្មរបស់អ្នក។