ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

ព្រះអាទិត្យ

ការផ្ទុកថាមពលនិងថ្មស្អាតសម្រាប់ផ្ទះរបស់អ្នក

ícono de aviso importante ចំណាំ: កុំព្យូទ័របានបកប្រែទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ, សេវាភាសាហៅនៅ 1-877-660-6789

  របៀបទៅព្រះអាទិត្យ

  អនុញ្ញាត ឲ្យ PG&E ជួយ អ្នក ដំឡើង និង គ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធ ថាមពល ព្រះ អាទិត្យ របស់ អ្នក ។

  ទៅ រក ការ កកើត ឡើង វិញ

  ហេតុអ្វី? អ្នក អាច កាត់ បន្ថយ សេចក្តី ព្រាង ច្បាប់ ប្រចាំ ខែ របស់ អ្នក និង ស្នាម កាបូន របស់ អ្នក ។ PG&E ផ្តល់ នូវ ការ លើក ទឹក ចិត្ត ជា ច្រើន ដើម្បី ជួយ អ្នក ឲ្យ អនុវត្ត ប្រព័ន្ធ ថាមពល ស្អាត ។

  កម្មវិធី Green Saver

  កម្មវិធី Green Saver របស់ PG&E ជួយ អតិថិជន លំនៅដ្ឋាន ដែល មាន គុណសម្បត្តិ ចំណូល មួយ ចំនួន នៅ ក្នុង សហគមន៍ ជ្រើស រើស សន្សំ សំចៃ ២០% លើ សេចក្តី ព្រាង ច្បាប់ អគ្គិសនី របស់ ពួក គេ ដោយ ដាក់ ជាវ ថាមពល ព្រះ អាទិត្យ ១០០% ។

  ស្គាល់ វិក្កយបត្រ ព្រះអាទិត្យ របស់ អ្នក

  បង្កើតស្តុក និងសន្សំសំចៃថាមពល

  កម្តៅទឹកព្រះអាទិត្យ

  ការ កម្តៅ ទឹក ព្រះ អាទិត្យ កាត់ បន្ថយ ចំនួន ថាមពល ដែល ចាំបាច់ ដើម្បី កម្តៅ ទឹក របស់ អ្នក ។

  ផ្ទុក ថ្ម សម្រាប់ ផ្ទះ របស់ អ្នក

  គ្រប់គ្រងការចំណាយថាមពល។ រក្សា អំណាច ក្នុង អំឡុង ពេល ដាច់ សរសៃ ចរន្ត ។ ការ ប្រើប្រាស់ អត្ថ ប្រយោជន៍ ពេញលេញ នៃ ការ វិនិយោគ ថាមពល ព្រះ អាទិត្យ របស់ អ្នក ។