ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

សន្សំសំចៃថាមពលអគ្គិសនី និងប្រាក់

គន្លឹះ កម្មវិធី និងធនធានដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីរបស់អ្នក

កម្មវិធីសន្សំថាមពលអគ្គិសនី

ស្វែងរកវិសាលភាពនៃកម្មវិធីដើម្បីជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃប្រសិទ្ធភាពថាមពលរបស់អ្នក។

ការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី និងគន្លឹះ

ចូលប្រើ និងចែករំលែកទិន្នន័យការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់ផ្ទះ និងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ស្វែងរកគន្លឹះមានប្រយោជន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី។

ការបង្វិលប្រាក់សង និងប្រាក់លើកទឹកចិត្ត

រុករកការបង្វិលប្រាក់សង និងប្រាក់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់ផ្ទះ ឬអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ទទួលបានជំនួយក្នុងការទូទាត់វិក្កយបត្ររបស់អ្នក។

ស្វែងរកកម្មវិធីជំនួយការបង់ប្រាក់ដូចជា CARE, FERA និង Medical Baseline។ រៀបចំការបង់ប្រាក់។

កម្មវិធីអត្រាតម្លៃជាជម្រើសសម្រាប់ថាមពលនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (California Alternate Rates for Energy, CARE)

ប្រសិនបើអ្នកបំពេញតាមគោលការណ៍ណែនាំអំពីប្រាក់ចំណូល អ្នកអាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែចាប់ពី 20% ឡើងទៅលើហ្គាស និងអគ្គិសនី។

Medical Baseline Program

ជំនួយសម្រាប់អតិថិជនអ្នកស្រុកដែលពឹងផ្អែកលើថាមពលអគ្គិសនី សម្រាប់តម្រូវ ការ វេជ្ជសាស្រ្តជាក់លាក់។

ការសន្សំថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់អាជីវកម្ម

ហិរញ្ញប្បទានសន្សំថាមពលអគ្គិសនី

ទទួលបានប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ 0% ដើម្បីជំនួសឧបករណ៍ចាស់ៗដែលខូច។

កម្មវិធីសន្សំថាមពលអគ្គិសនី

ស្វែងរកកម្មវិធី និងការបញ្ចុះតម្លៃដើម្បីជួយអាជីវកម្មរបស់អ្នកសន្សំថាមពល។

កម្មវិធីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ

កែតម្រូវការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីរបស់អ្នកដើម្បីសន្សំ ឬរកប្រាក់។ 

កម្មវិធីវិក្កយបត្រ និងជំនួយ

មើលរបាយការណ៍ថាមពលអគ្គិសនីរបស់អ្នក។ បង់វិក្កយបត្រថាមពលអគ្គិសនីរបស់អ្នក។ ស្វែងយល់ពីរបៀបទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ។

ធនធានសន្សំសំចៃថាមពលអគ្គិសនីបន្ថែម

រកឃើញ SmartMeter™

មើលពីរបៀបដែលអ្នកប្រើថាមពលជាមួយឧបករណ៍បើក SmartMeter™។ ប្រើឧបករណ៍ទាំងនេះដើម្បីកាត់បន្ថយ និងគ្រប់គ្រងវិក្កយបត្រប្រចាំខែរបស់អ្នក។ 

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នក

ចូលប្រើ តាមដាន និងគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីរបស់អ្នក។

ស្វែងរកផលិតផល និងកម្មវិធី

ទទួលបានការណែនាំសម្រាប់ផលិតផល និងកម្មវិធីដើម្បីបំពេញតម្រូវការថាមពលអគ្គិសនីតែមួយរបស់អ្នក។