ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

ព័ត៍​មាន​ក្រុមហ៊ុន

កម្រងព័ត៌មាន គោលនយោបាយ គោលដៅ និងគុណតម្លៃរបស់ PG&E

កម្រងព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសាជីវកម្ម PG&E។

គោលនយោបាយស្តីពីការបង្ហាញភាពងាយរងគ្រោះរបស់ PG&E

PG&E យកចិត្តទុកដាក់លើសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំង។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគោលនយោបាយរបស់យើង។ 

ភាពម្រុះ និងបរិយាប័ន្ន

ភាពម្រុះ និងបរិយាប័ន្ន គឺជាចំណុចស្នូលរបស់ PG&E។

ចំណុចសំខាន់ទាំងបីរបស់ PG&E

រឿងជាច្រើនទៀតអំពី PG&E

អាជីព

មនុស្សរបស់យើងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃបំផុតរបស់យើង។ ស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ អត្ថប្រយោជន៍ និងការងាររបស់យើង។

របាយការណ៍ស្ដីពីនិរន្ដរភាពសាជីវកម្ម

ស្វែងយល់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ PG&E ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋ California​ និងភពផែនដីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

ករណីអត្រាទូទៅ (GRC)

រៀងរាល់បីឆ្នាំម្តង PG&E ដាក់សំណើសុំមូលនិធិទៅ ​California Public Utilites Commision ដែលហៅថាករណីអត្រាទូទៅ។