ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

មជ្ឈមណ្ឌលឯកជនភាព

ចាប់ផ្តើមផលិតថាមពលស្អាតសម្រាប់ផ្ទះ ឬអាជីវកម្មរបស់អ្នក

ការបង្ហាញ

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Pacific Gas & Electric Company

គោលនយោបាយអំពីឯកជនភាពរបស់ PG&E

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូល និងប្រើប្រាស់អំពីអ្នក។ 

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចូលប្រើ ការប្រមូល ការរក្សាទុក ការប្រើប្រាស់ និងការបង្ហាញព័ត៌មានស្ដីពីការប្រើប្រាស់ថាមពល

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងការពារទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពលអំពីអ្នក។ 

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពរបស់និយោជិត

ស្វែងយល់​ថាតើ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ប្រភេទណាដែល​យើង​ប្រមូល ប្រើប្រាស់ និង​ចែករំលែក​អំពី​និយោជិត អ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារ និង​អ្នកចុះកិច្ចសន្យា។

California Consumer Privacy Act (CCPA)​

បន្ថែមទៀតអំពីឯកជនភាព

គោលនយោបាយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណែនាំនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ PG&E។

គោលនយោបាយប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមឌីជីថល

របៀបដែលយើងគ្រោងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអ្នកតាមរយៈសំឡេង សារជាអក្សរ អ៊ីមែល និងផ្សេងៗទៀត