ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕੇਂਦਰ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਖੁਲਾਸਾ

Pacific Gas & Electric Company ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

PG&E ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਊਰਜਾ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ

PG&E ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ

ਅਸੀਂ ਵੌਇਸ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ, ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ