ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਬਾਰੇ

Pacific Gas & Electric Company

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

PG&E ਤੱਥ, ਇਤਿਹਾਸ, ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

ਕੈਰੀਅਰ

ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। PG&E ਇਸ ਤੇ ਵਧਦਾ ਹੈ:

  • ਸਿੱਖਣਾ
  • ਸਹਿਯੋਗ
  • ਵਿਕਾਸ
  • ਸਹਾਇਤਾ

PG&E ਸਿਸਟਮ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ PG&E California ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

PG&E ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ PG&E ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?

ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

PG&E ਦੇ ਸੰਮਲਿਤ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ

ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼, ਕਟੌਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। 

Newsroom

News releases, outage info, emergency resources and more. 

ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ

PG&E ਬਾਰੇ ਹੋਰ

ਵਿਦਿਅਕ ਸਰੋਤ

ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਨਿਯਮ

California Public Utilities Commission (CPUC) ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (Federal Energy Regulatory Commission ,FERC) ਨਾਲ PG&E ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੋ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ

ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ PG&E ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।