ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਊਰਜਾ ਲਈ California ਦੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਰਾਂ (California Alternate Rates for Energy, CARE)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ 20% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਛੋਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ (Family Electric Rate Assistance, FERA)

ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਦੱਸਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ 18% ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Medical Baseline Program)

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਜੋ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Vulnerable Customer status

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ।

ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (Arrearage Management Plan, AMP)

ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ PG&E ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਊਰਜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? PG&E ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ।

ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਅੱਜ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।

  • ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਤਹਿ ਕਰੋ, ਜਾਂ
  • ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਚੁਣੋ

ਇੱਕ-ਵਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ (Relief for Energy Assistance through Community Help, REACH)

ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Low Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP)

ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ (Energy Savings Assistance, ESA) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਮ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਬੱਚਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (Economic Development Rate, EDR)

  • EDR ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰੋ।
  • ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 12%, 18% ਜਾਂ 25% ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਮੁਫਤ ਵਪਾਰਕ ਊਰਜਾ ਜਾਂਚ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿੱਥੇ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

PG&E ਊਰਜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਭੋ।

 

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ businessenergyresources@pge.com ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਸੇਵਾ

ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। California LifeLine ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ $30 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1-866-519-8655 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।

ਬਜਟ ਬਿਲਿੰਗ

ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਸਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਬਿਲਿੰਗ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ:

  • ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
  • ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ