Mahalagang Alerto

Pinansyal na tulong

Tulong sa iyong bayarin at ibang mga uri ng pinansyal na kaluwagan

Tulong na pang-mahabang panahon

California Alternate Rates for Energy (CARE)

Kung natutugunan mo ang mga gabay sa kinikita, maaari kang kumita ng buwanang diskwento na 20% o higit pa sa gas at kuryente.

Family Electric Rate Assistance (FERA)

Ang iyong sambahayan na may tatlo o higit pang miyembro ay maaaring kwalipikado para sa 18% buwanang diskwento sa kuryente.

Medical Baseline Program

Tulong para sa mga pambahayan na kostumer na umaasa sa kuryente para sa mga tiyak na medikal na pangangailangan.

Vulnerable Customer Status

Nasa panganib ba ang iyong kalusugan o kaligtasan kung madiskonekta ang iyong serbisyo ng kuryente o gas? Narito kami upang tumulong.

Arrearage Management Plan (AMP)

Alamin ang tungkol sa kredito sa kuryente para sa mga pambahayan na kostumer na may hindi nabayarang bayarin ng PG&E para sa mga serbisyo.

Mga organisasyon at tagapagtaguyod ng komunidad

Naghahanap ka ba ng mga paraan upang suportahan ang mga miyembro ng iyong komunidad? Mag-akses sa mga PG&E na mapagkukunan at programang pantulong.

Nangangailangan ka ba ng dagdag na panahon upang magbabayad?

Minsanan na tulong

Relief for Energy Assistance through Community Help (REACH)

Humiling ng tulong sa pagbabayad ng iyong bayarin sa kuryente sa panahon ng krisis.

Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)

Humiling ng minsanan na tulong para sa mga sambahayan na mababa ang kinikita.

Energy Savings Assistance (ESA) program

Magtipid sa kuryente at pera sa pamamagitan ng mga libreng upgrade para sa bahay.

Suporta sa pagbabayad at mga programa sa pagtitipid sa kuryente para sa iyong negosyo

Economic Development Rate (EDR)

  • Ipatala ang iyong negosyo sa isang EDR.
  • Humiling ng 12%, 18% o 25% na diskwento sa karamihan sa iyong gastos sa kuryente sa loob ng limang taon.

Libreng checkup sa kuryente ng negosyo

Alamin kung aling bahagi sa iyong pasilidad ang nag-aaksaya ng kuryente.

Mga tip sa pamamahala ng enerhiya

Maghanap ng mga walang gastos at murang mga tip upang mapabuti ang kahusayan ng enerhiya at makatipid ng pera.

 

Download ang iyong gabay (PDF)

Higit pang pinansyal na tulong

Serbisyo sa telepono na may diskwento

Maaaring kwalipikado ka para sa may diskwentong serbisyo sa telepono. Ang California LifeLine ay batay sa antas ng iyong kinikita o paglahok sa programa.

Mga murang opsyon sa internet para sa bahay

Ang ilang mga Internet Service Provider (ISP) ay nag aalok ng mga diskwento na mga plano sa broadband para sa mga karapat dapat na customer, batay sa kita ng sambahayan, paglahok sa mga programa ng tulong, at marami pa.

Budget Billing

Ang nahuhulaang buwanang gastos sa kuryente ay nakakatulong sa pagba-budget ng iyong mga gastos. Ang Budget Billing ay nakakatulong sa pagtumbas ng mga pinakamataas na bayarin na nagreresulta mula sa:

  • Mataas na pagpainit sa winter
  • Pag-aircon sa summer