Mahalagang Alerto

Arrearage Management Plan (AMP)

Alamin kung paano makakatulong ang AMP

Mag-log in upang alamin kung kayo ay kwalipikado at mag-aplay para sa AMP online.

 

Ano ang AMP?

 

Ang Arrearage Management Plan (AMP) ay isang plano sa pagpapatawad ng utang para sa mga karapat dapat na residential customer.

 

Kung ikaw ay nakatala sa CARE o FERA, maaari kang maging karapat dapat para sa hanggang sa $ 8,000 sa kapatawaran sa utang sa pamamagitan ng AMP (Arrearage Management Plan).

Alamin kung paano makakatulong ang AMP

Tingnan kung paano makakatulong ang Arrearage Management Plan (AMP).

Sino ang kwalipikado para sa AMP?

Mga pangresidensiyang kostumer na:

 

  • Nakatala sa California Alternative Rates for Energy (CARE) o Family Electric Rate Assistance Program (FERA).
  • May utang na hindi bababa sa $500 o higit pa sa kanilang bayarin sa gas at kuryente O KAYA (para sa mga kostumer na gas-lamang) may utang na hindi bababa sa $250 o higit pa sa kanilang bayarin sa gas.
  • Mahigit nang 90 araw na lagpas sa takdang araw ng pagbabayad.
  • Kostumer na sila ng PG&E nang hindi bababa sa anim na sunud-sunod na buwan.
  • Nakapagbigay ng hindi bababa sa isang on time na pagbabayad, sa loob ng nakaraang 24 na buwan.

 

important notice icon Tandaan: Ang net energy metering (NEM), master-metered na mga kostumer at master-metered na mga kostumer na may mga sub-metered na tenant ay kasalukuyang hindi kwalipikado na lumahok sa AMP.

 

Paano magpatala sa AMP

 

Mag-aplay para sa AMP online

Hakbang 1: Mag-log in sa inyong PG&E account online upang alamin kung kwalipikado kayo

Hakbang 2: Kung kwalipikado kayo, piliin ang "Tingnan kung paano magpatala"

Hakbang 3: Maaaring mag-aplay online ang mga kostumer na kwalipikado sa AMP sa pamamagitan ng aming serbisyong awtomatikong pagpapatala

Hakbang 4: Kapag naaprubahan, makakatanggap kayo ng abiso ng kostumer na nagkukumpirma sa inyong pagpapatala

 

Mag-aplay para sa AMP sa pamamagitan ng pagtawag

Hakbang 1: Tawagan kami sa 1-800-743-5000. Ipapaalam sa inyo ng aming awtomatikong serbisyo kung kwalipikado kayo para sa Arrearage Management Plan (AMP).

Hakbangp 2: Maaaring mag-apply ang mga kwalipikadong kostumer sa pamamagitan ng telepono sa pamamagitan ng aming serbisyong awtomatikong pagpapatala O KAYA mailipat sa isang Customer Service Representative (CSR) para magabayan kayo sa aming programa at proseso ng aplikasyon.

Hakbang 3: Kapag naaprubahan, makakatanggap kayo ng abiso ng kostumer na nagkukumpirma sa inyong pagpapatala.

Mga madalas na itanong tungkol sa AMP

Hakbang 1: Mag-log in sa inyong PG&E account

Hakbang 2: Piliin ang “Tingnan ang inyong Arrearage Management Program” na matatagpuan sa kaliwang bahagi ng dashboard ng inyong PG&E account

Step 3: Kapag napili na, ipapakita ang inyong kasalukuyang mga detalye sa pagpapatala sa AMP sa talahanayan ng detalye ng pagpapatala

12 buwanang pagbabayad nang buo sa takdang araw ang kinakailangan upang maging kwaliikado para sa ganap na pagpapatawad sa AMP.

Maaari kayong magkaroon ng dalawang nakaligtaang pagbabayad, ngunit hindi maaaring magkasunod na dalawang buwan. Basta’s babayaran ninyo ito sa susunod na takdang araw ng pagbabayad ng bayarin ng nasa takdang panahon na pagbabayad para sa kapwa kasalukuyang bayarin at sa (mga) nakaligtaang pagbabayad, mananatili kayo sa programa.

 

Ang hindi pagpasok ng dalawang pagbabayad sa isang hilera, o nawawalang tatlong pagbabayad sa kabuuan, ay magiging sanhi ng iyong pagtanggal mula sa programa. 

Walang epekto ang mga halagang napatawad na ngunit matatanggal kayo sa pagkakatala sa programa.

Oo, ang maximum na halagang kwalipikado para sa pagpapatawad sa AMP ay $8,000. Kung ang inyong hindi pa nababayarang balanse ay higit sa $8,000, ang natitirang balanse ay ituturing na overage. Ang overage ay "hahawakan" nang hiwalay hanggang sa katapusan ng pagpapatala sa AMP.

Ang inyong balanse na hindi pinatawad ng AMP ay ipagpapaliban hanggang makumpleto ang AMP o matanggal sa pagkakatala. Kapag nakumpleto na ninyo ang 12-buwang pagkakatala sa AMP o natanggal kayo sa pagkakatala mula sa AMP, anumang hindi pa nababayarang balanse ay dapat bayaran sa inyong susunod na billing cycle.

Oo, ngunit maaari lang kayong sumali sa isang plano ng pagbabayad sa bawat pagkakataon. Ang inyong kasalukuyang plano ng pagbabayad ay makakansela bago ang pagpapatala sa AMP.

Ayon sa mga patakaran ng programa, dapat maghintay ang mga kostumer ng 12 buwan matapos ang kanilang huling pagbabayad na nakatala sa AMP para muling magpatala.

Oo, ang mga kostumer sa CCA ay kwalipikadong lumahok. Gayunpaman, dapat nilang matugunan ang mga kwalipikasyon na nakalista sa itaas sa ilalim ng "Sino ang kwalipikado?" at dapat sumang-ayon ang kanilang CCA na lumahok. Kung lumalahok ang inyong CCA, kapwa ang inyong mga singil sa PG&E at ang inyong mga balanse sa CCA ay magiging kwalipikado para sa programa. Kung hindi nag-aalok ang inyong CCA ng AMP, tanging ang inyong mga singil sa PG&E ang kwalipikadong mapatawad. Ang mga singil mula sa inyong CCA ay hindi kwalipikado para sa programang ito. Upang alamin ang higit pa, kontakin ang inyong provider ng CCA.

Oo, ngunit bahagya lamang. Ang mga singil ng PG&E ay magiging kwalipikado para mapatawad para sa mga kwalipikadong kostumer. Gayunpaman, ang mga buwanang singil sa gas mula sa inyong CTA ay hindi kasama sa mga kalkulasyon ng pagiging kwalipikado para sa AMP.

Oo, ngunit bahagya lamang. Ang mga commodity charge sa kuryente ng Electric Service Provider (ESP) ay hindi kasama sa mga kalkulasyon ng pagiging kwalipikado para sa AMP.

Oo, maaari kayong lumahok sa REACH at LIHEAP. Anumang pagbabayad na pinansiyal na tulong (mga pangako) mula sa programang LIHEAP ay ilalapat sa mga kasalukuyang singil habang nakatala sa AMP.

Hindi. Ang inyong mga pagbabayad sa LIHEAP ay nalalapat lamang sa mga singil sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kung kayo ay nakatala sa AMP, ang inyong mga pagbabayad sa LIHEAP ay hindi malalapat sa anumang halaga ng utang na kwalipikado para sa pagpapatawad ng utang sa AMP.

Higit pang mas matagalang mga programang tulong pinansiyal

Programa ng California na mga Kahaliling Bayad para sa Enerhiya (California Alternate Rates for Energy, CARE)

Tumanggap ng buwanang diskwento sa inyong statement sa kuryente.

Family Electric Rate Assistance Program (FERA)

Tumanggap ng buwanang diskwento sa inyong bayarin sa kuryente, Kapag kayo ay naninirahan sa isang sambahayan na may tatlo o higit pang tao.

Medical Baseline Program

Tulong para sa mga residensiyal na kostumer na umaasa sa kuryente para sa ilang mga medikal na pangangailangan.