Cảnh báo khẩn cấp

Kế hoạch Quản lý Tổng hợp (Arrearage Management Plan, AMP)

Tìm hiểu cách AMP trợ giúp quý vị

Đăng nhập để biết quý vị có hội đủ điều kiện hay không và đăng ký tham gia AMP trực tuyến.

 

AMP là gì?

 

Kế hoạch Quản lý Arrearage (AMP) là kế hoạch xóa nợ cho các khách hàng cư trú đủ điều kiện.

 

Nếu quý vị đã ghi danh vào CARE hoặc FERA, quý vị có thể đủ điều kiện được miễn khoản nợ lên đến $8,000 thông qua AMP (Kế hoạch Quản lý Lưu trữ).

Tìm hiểu cách AMP trợ giúp quý vị

Hãy xem cách Kế hoạch Quản lý Tổng hợp (Arrearage Management Plan, AMP) có thể trợ giúp quý vị.

Ai đủ điều kiện tham gia AMP?

Các khách hàng dân cư:

 

  • Đã ghi danh vào California Alternative Rates for Energy (CARE) hoặc Family Electric Rate Assistance Program (FERA).
  • Nợ tối thiểu từ $500 trở lên trên hóa đơn khí đốt và điện HOẶC (đối với khách hàng chỉ sử dụng khí đốt) nợ tối thiểu từ $250 trở lên trên hóa đơn khí đốt.
  • Đã quá hạn thanh toán trên 90 ngày.
  • Là khách hàng của PG&E trong ít nhất sáu tháng liên tiếp.
  • Đã thực hiện ít nhất một khoản thanh toán đúng hạn, trong vòng 24 tháng qua.

 

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Khách hàng thuộc chương trình Đo Năng lượng Ròng (Net Energy Metering, NEM), khách hàng sử dụng công tơ tổng và khách hàng sử dụng công tơ tổng cùng người thuê có lắp đặt công tơ phụ không đủ điều kiện tham gia AMP.

 

Cách ghi danh vào AMP

 

Đăng ký tham gia AMP trực tuyến

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản PG&E trực tuyến để biết quý vị có đủ điều kiện hay không

Bước 2: Nếu quý vị đủ điều kiện, hãy chọn "Xem cách ghi danh"

Bước 3: Khách hàng đủ điều kiện tham gia AMP có thể đăng ký trực tuyến thông qua dịch vụ ghi danh tự động của chúng tôi

Bước 4: Sau khi được phê duyệt, quý vị sẽ nhận được thông báo khách hàng xác nhận yêu cầu ghi danh

 

Đăng ký tham gia AMP qua điện thoại

Bước 1: Gọi cho chúng tôi theo số 1-800-743-5000. Dịch vụ tự động của chúng tôi sẽ thông báo liệu quý vị có đủ điều kiện tham gia Kế hoạch Quản lý Tổng hợp (AMP) hay không.

Bước 2: Khách hàng đủ điều kiện có thể đăng ký qua điện thoại với dịch vụ ghi danh tự động của chúng tôi HOẶC được chuyển đến Đại diện Dịch vụ Khách hàng (Customer Service Representative, CSR) để nghe hướng dẫn về chương trình và quy trình đăng ký.

Bước 3: Sau khi được phê duyệt, quý vị sẽ nhận được thông báo khách hàng xác nhận yêu cầu ghi danh.

Câu hỏi thường gặp về AMP

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản PG&E

Bước 2: Chọn “Xem Chương trình Quản lý Tổng hợp” ở phía bên trái bảng quản trị tài khoản PG&E

Bước 3: Sau khi được chọn, thông tin chi tiết ghi danh AMP hiện tại của quý vị sẽ hiển thị trong bảng chi tiết ghi danh

Cần có 12 khoản thanh toán hàng tháng đúng hạn và đầy đủ để đủ điều kiện được xóa nợ hoàn toàn trong AMP.

Quý vị có thể bỏ lỡ tối đa hai khoản thanh toán không thuộc hai tháng liên tiếp. Quý vị chỉ cần bù lại khoản thanh toán vào ngày gia hạn thanh toán tiếp theo với khoản thanh toán đúng hạn cho cả hóa đơn hiện tại và (các) khoản thanh toán đã bỏ lỡ để tiếp tục tham gia chương trình.

 

Thiếu hai khoản thanh toán liên tiếp, hoặc thiếu tổng cộng ba khoản thanh toán, sẽ khiến quý vị bị xóa khỏi chương trình. 

Số tiền đã được xóa sẽ không bị ảnh hưởng nhưng quý vị sẽ bị loại khỏi chương trình.

Có, số tiền tối đa đủ điều kiện để được xóa thông qua AMP là $8.000. Nếu số dư chưa thanh toán của quý vị vượt quá $8.000 thì số dư còn lại sẽ được coi là dư nợ. Khoản dư nợ này sẽ được "giữ" riêng cho đến khi kết thúc thời gian ghi danh AMP.

Số dư chưa thanh toán không được AMP xóa sẽ được hoãn lại cho đến khi quý vị hoàn thành hoặc hủy ghi danh AMP. Sau khi quý vị hoàn tất thời gian ghi danh AMP 12 tháng hoặc hủy ghi danh AMP, mọi số dư chưa thanh toán sẽ đến hạn vào chu kỳ thanh toán tiếp theo.

Có, nhưng quý vị chỉ có thể tham gia một kế hoạch thanh toán tại một thời điểm. Kế hoạch thanh toán hiện tại của quý vị sẽ bị hủy trước khi ghi danh AMP.

Theo quy định của chương trình, khách hàng phải đợi 12 tháng sau khi tiến hành khoản thanh toán mới nhất trong thời gian ghi danh AMP để ghi danh lại.

Có, khách hàng CCA có đủ điều kiện tham gia chương trình. Tuy nhiên, họ phải đáp ứng các điều kiện được liệt kê ở trên trong phần “Ai đủ điều kiện?” và CCA của họ phải đồng ý tham gia. Nếu CCA của quý vị tham gia thì cả số dư CCA và khoản phí PG&E của quý vị đều đủ điều kiện tham gia chương trình. Nếu CCA của quý vị không tham gia AMP thì sẽ chỉ có các khoản phí PG&E đủ điều kiện xóa nợ. Các khoản phí từ CCA không đủ điều kiện tham gia chương trình này. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với nhà cung cấp CCA của quý vị.

Có, nhưng chỉ một phần. Nếu khách hàng đủ điều kiện, các khoản phí PG&E sẽ đủ điều kiện được xóa nợ. Tuy nhiên, khoản phí khí đốt hàng tháng từ CTA không nằm trong các khoản phí đủ điều kiện của AMP.

Có, nhưng chỉ một phần. Phí hàng hóa điện của Nhà cung cấp Dịch vụ Điện (Electric Service Provider, ESP) không nằm trong các khoản phí đủ điều kiện của AMP.

Có, quý vị có thể tham gia REACH và LIHEAP. Mọi khoản thanh toán hỗ trợ tài chính (cam kết) từ chương trình LIHEAP sẽ được áp dụng cho các khoản phí hiện tại trong khi ghi danh vào AMP.

Không. Khoản thanh toán LIHEAP chỉ áp dụng cho các khoản phí hiện tại hoặc trong tương lai. Nếu quý vị đã ghi danh vào AMP thì không thể áp dụng khoản thanh toán LIHEAP cho bất kỳ khoản nợ đủ điều kiện xóa nợ nào của AMP.

Chương trình hỗ trợ tài chính dài hạn hơn khác

Chương trình Áp dụng Mức giá Thay thế cho Năng lượng của California (California Alternate Rates for Energy, CARE)

Nhận giảm giá hàng tháng trên bảng sao kê năng lượng của quý vị.

Chương trình Hỗ trợ Giá Điện Gia đình (Family Electric Rate Assistance Program, FERA)

Được giảm giá hàng tháng trên hóa đơn tiền điện nếu quý vị sống trong hộ gia đình có từ ba người trở lên.

Medical Baseline Program

Giúp những khách hàng cư dân phụ thuộc vào năng lượng cho các nhu cầu y tế nhất định.