Cảnh báo khẩn cấp

Giá Năng lượng Thay thế California (California Alternate Rates for Energy, CARE)

Giảm giá hóa đơn năng lượng hàng tháng lâu dài

Đăng ký nhận giảm giá hàng tháng thông qua CARE.

Chương trình Giá Năng lượng Thay thế California (CARE) là chương trình giảm giá điện và khí đốt hàng tháng từ 20% trở lên. Người tham gia hội đủ điều kiện khi đáp ứng các nguyên tắc về thu nhập hoặc ghi danh vào các chương trình hỗ trợ công cộng nhất định.

 

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: CARE và FERA sử dụng cùng một mẫu đơn đăng ký. Nếu quý vị không đủ điều kiện tham gia CARE, chúng tôi sẽ kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện tham gia FERA hay không. Tìm hiểu thêm về FERA. Ngoài ra cũng có các nguồn hỗ trợ và trợ giúp tài chính khác.

Tính hội đủ điều kiện

So sánh các nguyên tắc về thu nhập của CARE và FERA

 

*Cần cung cấp thu nhập trước thuế và dựa trên các nguồn thu nhập hiện tại. Có giá trị đến ngày 31 tháng 5 năm 2025.

Ghi danh

Xác minh sau khi ghi danh

Bằng chứng về thu nhập

Quý vị không cần cung cấp bằng chứng về thu nhập khi đăng ký CARE. Tuy nhiên, sau khi ghi danh:

 • Quý vị có thể được chọn để cung cấp bằng chứng cho thấy có người trong gia đình quý vị tham gia vào một chương trình hỗ trợ công cộng đủ điều kiện hoặc xác minh thu nhập bất cứ lúc nào.
 • Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi từ quý vị vào ngày quy định trong email hoặc thư, khoản giảm giá của quý vị sẽ bị hủy bỏ.

 1. Tải mẫu xác minh:
 2. Để gửi biểu mẫu trực tuyến, hãy đăng nhập vào tài khoản của quý vịhoặc 

 

Gửi các tài liệu đã hoàn thành qua thư hoặc fax tới:

PG&E CARE/FERA program
P.O. Box 29647
Oakland, CA 94604-9647

Fax: 1-877-302-7563

Ai sẽ được chọn để xác minh sau khi ghi danh mức sử dụng cao? 

 • Khách hàng có mức sử dụng năng lượng vượt quá 400% Baseline Allowance ba lần trong khoảng thời gian 12 tháng.
  • California Public Utilites Commision yêu cầu quý vị tham gia vào quy trình Xác minh Sau khi Ghi danh Mức sử dụng Cao của Chương trình.

 

 • Quý vị phải gửi tài liệu trong vòng 45 ngày kể từ ngày chúng tôi yêu cầu xác minh thu nhập của quý vị. Việc không gửi tài liệu đúng thời hạn có thể khiến khoản giảm giá của quý vị bị hủy bỏ.

 

Thực hiện theo các bước sau:
 

 1. Tải xuống biểu mẫu xác minh sau khi ghi danh mức sử dụng cao của CARE: Biểu mẫu Mức sử dụng Cao của CARE (PDF)
  • Biểu mẫu bằng các ngôn ngữ khác tiếng Anh có tại các hộp văn bản bên dưới.
 2. Để gửi biểu mẫu trực tuyến, hãy đăng nhập vào tài khoản của quý vịhoặc
   

  Gửi các tài liệu đã hoàn thành qua thư hoặc fax tới:

  PGE CARE/FERA program
  P.O. Box 29647
  Oakland, CA 94604-9647

  Fax: 1-877-302-7563

   

 3. Khách hàng của CARE phải ghi danh tham gia chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (Energy Savings Assistance, ESA)
  • Chương trình ESA cung cấp các cải tiến nhà ở tiết kiệm năng lượng miễn phí. 
  • California Public Utilites Commision yêu cầu khách hàng của CARE tham gia chương trình ESA. 

Ghi danh vào chương trình ESA

Câu hỏi thường gặp 

 

Xác minh sau khi ghi danh

Mặc dù không cần phải có bằng chứng về thu nhập để ghi danh tham gia CARE Program nhưng quý vị có thể được chọn bất kỳ lúc nào để cung cấp bằng chứng xác minh về:

 • Tham gia vào một chương trình hỗ trợ công cộng hoặc
 • Thu nhập của hộ gia đình quý vị

Bằng chứng này là cần thiết để tiếp tục nhận được giảm giá.

Thực hiện theo hướng dẫn trong thư mà quý vị nhận được. Gửi tài liệu đã hoàn thành của quý vị bằng một trong các cách sau: 

 • Đăng nhập vào tài khoản của quý vị để tải tài liệu lên
 • Sử dụng phong bì cấp sẵn đã trả bưu phí và gửi đến: 

PG&E CARE/FERA Program
P.O. Box 29647
Oakland, CA 94604-9647

 • Fax đến số 1-877-302-7563

Xem Hướng dẫn về Tài liệu Bắt buộc ở trang thứ hai của Mẫu Yêu cầu Xác minh Sau Ghi danh CARE (PDF)  để biết danh sách các hình thức xác minh thu nhập được chấp nhận.

Vui lòng xem lại trang thứ hai của Mẫu Yêu cầu Xác minh Sau Ghi danh CARE (PDF) để biết ví dụ về các tài liệu được chấp nhận. Tất cả các thành viên nhận được thu nhập trong hộ gia đình đều được yêu cầu gửi giấy tờ chứng minh thu nhập.

Tất cả các thành viên có thu nhập trong gia đình đều phải cung cấp giấy tờ về thu nhập.

Vui lòng xem trang thứ hai của Mẫu Yêu cầu Xác minh Sau Ghi danh CARE (PDF)để xem danh sách các mẫu xác minh thu nhập được chấp nhận.

Khoản giảm giá CARE của quý vị sẽ vẫn có hiệu lực trong 45 ngày kể từ ngày quý vị nhận được thư yêu cầu xác minh thu nhập của mình. Nếu chúng tôi xác định được rằng quý vị không đủ điều kiện, khoản giảm giá của quý vị sẽ bị tạm dừng. Khoản giảm giá của quý vị cũng có thể bị đình chỉ nếu quý vị:

 • Gửi tài liệu xác minh không đầy đủ,
 • Yêu cầu hủy hoặc bỏ ghi danh tham gia CARE Program, hoặc
 • Chúng tôi nhận được tài liệu của quý vị sau ngày hết hạn.

Không có gia hạn hoặc ngoại lệ đối với thời gian phản hồi 45 ngày. Các tài liệu cần thiết đã hoàn thành phải được gửi lại càng sớm càng tốt.

Theo phép lịch sự, chúng tôi sẽ gọi cho quý vị 15 ngày sau khi yêu cầu xác minh được gửi. Cuộc gọi này nhằm nhắc nhở rằng quý vị phải cung cấp tài liệu xác minh thu nhập để tiếp tục ghi danh tham gia CARE Program. Cuộc gọi này rất hữu ích trong trường hợp quý vị không nhận được thư hoặc thư bị thất lạc.

 

Quý vị có thể tải về Mẫu Yêu cầu Xác minh Sau Ghi danh của CARE (PDF) Xem trang thứ hai để biết danh sách các cách thức xác minh thu nhập được chấp nhận.

Vui lòng xem lại thư để biết loại tài liệu cụ thể cần gửi.

Gửi tài liệu đã hoàn thành của quý vị bằng một trong các cách sau:

 • Đăng nhập vào tài khoản của quý vị để tải tài liệu lên
 • Sử dụng phong bì cấp sẵn đã trả bưu phí và gửi đến: 

PG&E CARE/FERA Program
P.O. Box 29647
Oakland, CA 94604-9647

 • Fax đến số 1-877-302-7563

Nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ CAREandFERA@pge.com hoặc gọi 1-866-743-5832.

Nếu tài liệu của quý vị không được nhận trước ngày được chỉ định trong yêu cầu xác minh, khoản chiết khấu CARE của quý vị sẽ bị xóa sau chu kỳ thanh toán tiếp theo. Theo đó, chi phí năng lượng của quý vị có thể sẽ tăng lên.

Khách hàng có thể bị loại khỏi CARE/FERA Program vì những lý do sau:

 • Thu nhập hộ gia đình của quý vị đã vượt quá mức hướng dẫn về thu nhập.
 • Chúng tôi đã yêu cầu bằng chứng về thu nhập và quý vị đã từ chối, không phản hồi kịp thời hoặc không cung cấp đầy đủ giấy tờ.
 • Mức sử dụng năng lượng hàng tháng của quý vị đã vượt quá 600% mức trợ cấp cơ bản hàng tháng của quý vị.
 • Quý vị đã không tham gia Chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng, một yêu cầu để tiếp tục tham gia CARE program nếu quý vị là người tham gia Sử dụng Nhiều năng lượng.

Có. Để ghi danh lại vào Chương trình CARE, hãy gửi tài liệu đã hoàn chỉnh của quý vị bằng một trong các phương pháp sau:

 • Đăng nhập vào tài khoản của quý vị để tải tài liệu lên
 • Sử dụng phong bì cấp sẵn đã trả bưu phí và gửi đến: 

PG&E CARE/FERA Program
P.O. Box 29647
Oakland, CA 94604-9647

 • Fax đến số 1-877-302-7563
Khách hàng sử dụng nhiều

Tất cả khách hàng sử dụng nước sinh hoạt đều được cấp trợ cấp Cấp 1 - tỷ lệ phần trăm mức sử dụng trung bình của khách hàng trong các tháng mùa hè và mùa đông được Ủy ban Tiện ích Công cộng California phê duyệt. Trợ cấp Cấp 1 của quý vị cung cấp cho các nhu cầu cơ bản với mức giá phải chăng và khuyến khích bảo tồn. Trợ cấp của quý vị được chỉ định dựa trên khí hậu ở khu vực quý vị sống (lãnh thổ ban đầu), mùa và nguồn nhiệt của quý vị. Tìm hiểu thêm về Baseline Allowance

Chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (ESA) cung cấp dịch vụ cải tạo nhà miễn phí cho những người thuê nhà và chủ sở hữu đủ điều kiện để giúp ngôi nhà của họ tiết kiệm năng lượng hơn, an toàn và thoải mái hơn.

Liên hệ với Chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (ESA) theo số 1-800-933-9555 từ 8h sáng - 5h30 chiều Giờ ban ngày Thái Bình Dương, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, để lên lịch đánh giá tại nhà của quý vị hoặc đăng ký trực tuyến. Ghi danh ngay để tham gia chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (ESA).

Để tiếp tục được giảm giá trên hóa đơn năng lượng hàng tháng của mình, Ủy ban Tiện ích Công cộng California yêu cầu tất cả khách hàng sử dụng nhiều CARE phải tham gia Chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (ESA). Chương trình giúp người tham gia ở mức dưới 400% mức trợ cấp cơ bản của họ. Ghi danh ngay để tham gia chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (ESA).

Có. Để lên lịch lại cuộc hẹn đánh giá nhà của quý vị, hãy liên hệ với Chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (ESA) theo số 1-800-933-9555

Quý vị có câu hỏi?

Vui lòng gửi email đến địa chỉ CAREandFERA@pge.com.

Biểu mẫu và hướng dẫn

Các tài liệu của CARE

Cuộn xuống để xem các tài liệu sau dưới dạng PDF:

 • Bản in đơn đăng ký ghi danh CARE
 • Bản in đơn đăng ký ghi danh CARE dành cho người thuê cơ sở có lắp đặt công tơ phụ
 • Bản in đơn đăng ký CARE khác
 • Biểu mẫu yêu cầu xác minh sau khi ghi danh
 • Biểu mẫu yêu cầu xác minh sau khi ghi danh cho mức sử dụng cao
 • Hướng dẫn về chứng từ thu nhập bắt buộc
 • Hiểu hóa đơn của quý vị
 • Baseline allowance
 • Mẹo tiết kiệm tiền

Đa số các biểu mẫu đều có sẵn bằng:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Anh Chữ in Lớn
 • Español
 • 中文
 • Việt

 

Bản in đơn đăng ký ghi danh CARE dành cho người thuê cơ sở có lắp đặt công tơ phụ

 

Bản in đơn đăng ký CARE khác

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi Thường gặp về chương trình CARE

Quý vị vẫn còn thắc mắc? Gọi đến số 1-866-743-5832 hoặc gửi email đến địa chỉ CAREandFERA@pge.com.

Chương trình giảm giá này được áp dụng cho thời hạn hai năm. Nếu quý vị có thu nhập cố định, thời hạn giảm giá sẽ được áp dụng trong bốn năm.

 • PG&E gửi thư và đơn đăng ký khoảng ba tháng trước khi kết thúc giảm giá. Quý vị có thể đăng ký lại nếu vẫn đủ điều kiện theo các nguyên tắc của chương trình hiện hành tại thời điểm đó.

Quý vị không bắt buộc phải cung cấp bằng chứng về thu nhập trong quy trình đăng ký. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chọn ngẫu nhiên quý vị để yêu cầu cung cấp bằng chứng thu nhập vào một ngày sau đó.

Khoản giảm giá sẽ xuất hiện trên hóa đơn tiếp theo quý vị nhận được.

Hộ gia đình gồm một gia đình:

Cụm từ: “Giảm giá CARE” sẽ xuất hiện trên trang đầu tiên trong hóa đơn của quý vị, bên dưới tiêu đề “Chương trình Quý vị Ghi danh”. Truy cập hóa đơn mẫu (PDF).

 

Người thuê các cơ sở có lắp đặt công tơ phụ:

 1. Chúng tôi sẽ gửi thư tới cả người thuê nhà và chủ nhà để chào mừng họ tham gia chương trình CARE.
 2. Sau đó, chủ nhà có trách nhiệm chuyển khoản giảm giá CARE cho người thuê nhà.
  • Khoản giảm giá sẽ xuất hiện trên báo cáo năng lượng mà người thuê nhà nhận được từ chủ nhà.

 

Lưu ý: Khoản giảm giá sẽ xuất hiện trên báo cáo năng lượng mà người thuê nhà nhận được từ chủ nhà.

Không. Mỗi gia đình phải có một công tơ riêng để nhận được giảm giá từ CARE.

Chúng tôi khuyến khích quý vị đăng ký lại bất cứ khi nào tình hình thu nhập của quý vị thay đổi. Cần phải có bằng chứng về thu nhập nếu quý vị đăng ký lại trong vòng 24 tháng kể từ khi bị từ chối trợ cấp CARE.

 

Lưu ý: Các nguyên tắc về thu nhập thay đổi vào tháng Sáu hàng năm. 

Không. Quý vị phải được ghi danh trong chương trình CARE để được giảm giá. Không áp dụng giảm giá hồi tố khi quý vị không được ghi danh trong chương trình CARE.

Cả CARE và FERA đều cung cấp khoản giảm giá hàng tháng cho các hộ gia đình đủ điều kiện về thu nhập. Tuy nhiên, mỗi chương trình sẽ cung cấp một hình thức giảm giá năng lượng khác nhau và có các nguyên tắc về tính đủ điều kiện khác nhau:

 

Chương trình CARE cung cấp mức giảm giá tối thiểu 20% đối với khí đốt và điện. Để đủ điều kiện tham gia CARE, thành viên trong hộ gia đình của quý vị phải:

 • Đã tham gia các chương trình hỗ trợ công cộng nhất định, hoặc
 • Đáp ứng các nguyên tắc về tổng thu nhập hộ gia đình hàng năm

 

Chương trình FERA giảm giá 18% cho giá điện. FERA không hỗ trợ giảm giá khí đốt. Để đủ điều kiện tham gia chương trình giảm giá FERA, hộ gia đình của quý vị phải:

 • Gồm ba thành viên trở lên
 • Đáp ứng các nguyên tắc về tổng thu nhập hộ gia đình hàng năm


Lưu ý: CARE và FERA đều sử dụng cùng một mẫu đơn đăng ký. Nếu quý vị không đủ điều kiện tham gia CARE, chúng tôi sẽ kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện tham gia FERA hay không.

Có. CARE, FERA và Medical Baseline là các chương trình của tiểu bang, cung cấp mức giá giảm giá điện cho các hộ gia đình có thu nhập thấp đủ điều kiện.

 • Các chương trình này được PG&E quản lý cho tất cả khách hàng, bao gồm những khách hàng lựa chọn nhận dịch vụ từ CCA.
 • Nếu quý vị đã ghi danh vào CARE/FERA/Medical Baseline và bắt đầu dịch vụ với CCA, tài khoản của quý khách sẽ vẫn được ghi danh vào các chương trình này. Quý vị sẽ tiếp tục nhận được khoản giảm giá đầy đủ theo nhà cung cấp mới của mình.
 • Quý vị phải thực hiện ghi danh mới và ghi danh lại vào CARE/FERA/Medical Baseline thông qua PG&E.

Khả năng hội đủ điều kiện về thu nhập của quý vị dựa trên thu nhập hiện tại của tất cả thành viên sống trong hộ gia đình quý vị.

 1. Cộng tổng thu nhập hàng năm của tất cả thành viên trong hộ gia đình quý vị.
 2. Kiểm tra phạm vi thu nhập trên bảng nguyên tắc về thu nhập để xem liệu quý vị có đủ điều kiện tham gia CARE hay không.

 

Chỉ sử dụng thu nhập hiện tại và thu nhập dự kiến trong 12 tháng tới.

 • Không thêm khoản thu nhập kiếm được từ công việc trước đó vào thu nhập hàng năm của quý vị.
  • Nếu quý vị và/hoặc thành viên khác trong hộ gia đình bị mất việc làm hoặc giảm lương, quý vị đã đủ điều kiện để tham gia chương trình.

 

Các khoản thanh toán UI hoặc PUA

Quý vị có đang nhận trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp (Unemployment Insurance, UI) hoặc các khoản Hỗ trợ Thất nghiệp do Đại dịch (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) theo đạo luật CARES Liên bang tại thời điểm nộp đơn đăng ký không?

 • Sử dụng thư thông báo EDD của quý vị để tính thu nhập dựa trên số tuần quý vị dự kiến nhận được khoản thanh toán.
 • Tham khảo “Số tiền Trợ cấp Tối đa”. Tại thời điểm ghi danh, số tiền này sẽ là số tiền tối đa quý vị dự kiến ​​nhận được.

Quan hệ đối tác với Cộng đồng CARE

PG&E hợp tác với nhiều nhóm để giúp đỡ khách hàng ở khu dân cư thông qua Chương trình CARE.

 

Danh sách outreach contractors:

Để xem danh sách các CARE Community Outreach Contractor (COC) hiện tại của chúng tôi:

Tải xuống danh sách CARE Community Outreach Contractor (PDF)

 

Trở thành CARE Community Outreach Contractor

 1. Tải xuống các tài liệu bắt buộc:
 2. In, điền và gửi biểu mẫu tiếp nhận.

 3. Gửi email biểu mẫu quý vị đã hoàn thành đến PG&E theo địa chỉ: CAREandFERA@pge.com.

 

Gọi đến số 1-866-743-2273 hoặc gửi email đến địa chỉ CAREandFERA@pge.com.

Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng

 • Quý vị đã được ghi danh tham gia CARE chưa?
 • Quý vị có sở hữu hoặc thuê nhà, căn hộ hoặc nhà di động có tuổi thọ từ năm năm trở lên không?

Quý vị có thể có đủ điều kiện tham gia chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (ESA).

Tài liệu và hỗ trợ khác

Chương trình giảm giá khác

Tìm thông tin về chương trình giảm giá đối với các dịch vụ internet và điện thoại.

Thực hiện Kiểm tra Năng lượng Tại nhà

 • Hãy dành 5 phút để Kiểm tra Năng lượng Tại nhà.
 • Xác định các nguồn gây lãng phí năng lượng trong gia đình quý vị.
 • Nhận gói tiết kiệm tùy chỉnh để giảm hóa đơn hàng tháng.

Lập thanh toán ngân sách

Lập thanh toán Ngân sách là công cụ tính trung bình chi phí năng lượng hàng năm miễn phí giúp quý vị quản lý hóa đơn.

 • Cân bằng các khoản thanh toán hàng tháng.
 • Bù trừ hóa đơn cao theo mùa.