Cảnh báo khẩn cấp

Trung tâm Quyền riêng tư

Bắt đầu sản xuất năng lượng sạch cho gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị

Tiết lộ thông tin

Điều khoản sử dụng trang web của Pacific Gas & Electric Company

Chính sách quyền riêng tư của PG&E

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân về quý vị mà chúng tôi thu thập và sử dụng. 

Notice of Accessing, Collecting, Storing, Using and Disclosing Energy Usage Information (Thông báo Truy cập, Thu thập, Lưu trữ, Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Sử dụng Năng lượng)

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ Energy Usage Data (Dữ liệu Sử dụng Năng lượng) của quý vị. 

Thông báo về quyền riêng tư của nhân viên

Tìm hiểu loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ về nhân viên, ứng viên và nhà thầu của chúng tôi.

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Tìm hiểu thêm về quyền riêng tư

Chính sách mạng xã hội

Xem các chính sách và nguyên tắc hướng dẫn về mạng xã hội của PG&E.

Chính sách truyền thông kỹ thuật số

Cách chúng tôi dự định tương tác với quý vị qua cuộc gọi/tin nhắn thoại, tin nhắn văn bản, email và nhiều hình thức khác