Cảnh báo khẩn cấp

Chính sách truyền thông kỹ thuật số

Tin nhắn văn bản, email, cuộc gọi/tin nhắn thoại, v.v.

Để liên lạc với quý vị, PG&E sử dụng:

 

 • Thông tin liên hệ do khách hàng cung cấp
 • Thông tin lấy được từ các nguồn khác

 

Nội dung liên lạc là về:

 • Các dịch vụ và chương trình tiện ích của quý vị
 • Các cơ hội tiết kiệm năng lượng
 • Các khía cạnh khác trong dịch vụ PG&E tổng thể của quý vị

 

Chính sách Truyền thông Kỹ thuật số cung cấp cho quý vị thông tin chi tiết về cách chúng tôi dự định tương tác với quý vị thông qua:

 • Cuộc gọi/tin nhắn thoại
 • Tin nhắn văn bản
 • Email
 • Các hình thức truyền thông kỹ thuật số khác (ví dụ: tài liệu về các chương trình, dịch vụ của PG&E và thủ tục pháp lý)

 

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi bảo vệ và không bán thông tin cá nhân của quý vị, hãy xem Privacy Policy (Chính sách Quyền riêng tư) của chúng tôi.

 

 

Tin nhắn cảnh báo

 

Điều khoản sử dụng

Khi cung cấp số của (các) thiết bị di động cho PG&E trên tài khoản trực tuyến của mình thông qua đại diện dịch vụ khách hàng của PG&E hoặc thông qua bất kỳ chương trình nào khác của PG&E, (i) quý vị xác nhận và cam đoan với PG&E rằng quý vị là người dùng có thẩm quyền của (các) thiết bị di động đó hoặc đã được người dùng có thẩm quyền của (các) điện thoại di động đó cấp phép để đồng ý với các điều khoản (ii) và (iii); (ii) quý vị cấp phép rõ ràng cho PG&E gửi tin nhắn văn bản tới (các) thiết bị di động đó thông qua nhà mạng không dây của quý vị, trừ khi và cho đến khi sự cho phép đó bị thu hồi theo các điều khoản và điều kiện này hoặc các cách thức hợp lý khác; và (iii) thông qua việc cấp phép đó, quý vị đồng ý nhận tin nhắn văn bản ngay cả khi số của quý vị có trong danh sách Không Nhận quảng cáo của liên bang hoặc tiểu bang, đồng thời quý vị đồng ý rằng tin nhắn văn bản đó sẽ không vi phạm (các) danh sách không nhận quảng cáo đó. Thiết bị di động được định nghĩa là các thiết bị điện toán hoặc liên lạc cầm tay có kích thước nhỏ, thường có màn hình hiển thị với phương thức nhập qua cảm ứng và/hoặc bàn phím nhỏ. Thiết bị di động bao gồm nhưng không giới hạn điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy tính bảng và/hoặc các thiết bị tương tự khác.

 

Dừng nhận tin nhắn cảnh báo. Hủy tin nhắn cảnh báo tại thời điểm bất kỳ bằng cách (i) tắt cảnh báo từ trang Profile & Alerts (Hồ sơ và Cảnh báo) trong Your Account (Tài khoản của Quý vị) hoặc tài khoản chương trình hay trang web tương ứng của PG&E hoặc (ii) liên hệ với PG&E theo số 1-800-PGE-5000. Ngoài ra, đối với hầu hết các chương trình, quý vị có thể trả lời "Stop" (Dừng) để tắt tất cả các tin nhắn cảnh báo trong tương lai chỉ với chương trình đó. PG&E có quyền gửi một số tin nhắn văn bản nhất định cho quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn thông báo khẩn cấp và an toàn. Quý vị sẽ không có quyền từ chối nhận những thông báo này. Đăng nhập vào My Account (Tài khoản của Tôi) để quản lý các tùy chọn liên lạc của quý vị.

 

Nhận Trợ giúp hoặc Hỗ trợ: Để được trợ giúp, hãy nhắn “HELP” (TRỢ GIÚP) để trả lời tin nhắn cảnh báo bất cứ lúc nào.

 

Giá. PG&E không tính phí đối với tin nhắn cảnh báo. Hãy kiểm tra với nhà mạng không dây của quý vị để biết thông tin chi tiết trong gói dịch vụ của quý vị về bất kỳ khoản phí nào từ nhà mạng đó. Nếu thay đổi nhà mạng, quý vị có trách nhiệm kiểm tra với nhà mạng mới để biết thông tin chi tiết về gói dịch vụ. Cước tin nhắn và dữ liệu có thể được áp dụng.

 

 

Nhà mạng Được hỗ trợ

 

Nhà mạng Chính:

 • AT&T
 • Verizon Wireless
 • Sprint
 • T-Mobile

 

Nhà mạng Phụ:

 • U.S. Cellular
 • Boost Mobile
 • MetroPCS
 • Virgin Mobile
 • Alaska Communications Systems (ACS)
 • Appalachian Wireless (EKN)
 • Bluegrass Cellular, Cellular One of East Central, IL (ECIT)
 • Cellular One of Northeast Pennsylvania
 • Cricket
 • Coral Wireless (Mobi PCS)
 • COX
 • Cross
 • Element Mobile (Flat Wireless)
 • Epic Touch (Elkhart Telephone)
 • GCI
 • Golden State
 • Hawkeye (Chat Mobility)
 • Hawkeye (NW Missouri)
 • Illinois Valley Cellular
 • Inland Cellular
 • iWireless (Iowa Wireless)
 • Keystone Wireless (Immix Wireless/PC Man)
 • Mosaic (Consolidated or CTC Telecom)
 • Nex-Tech Wireless
 • NTelos
 • Panhandle Communications
 • Pioneer
 • Plateau (Texas RSA 3 Ltd)
 • Revol
 • RINA
 • Simmetry (TMP Corporation)
 • Thumb Cellular
 • Union Wireless
 • United Wireless
 • Viaero Wireless
 • West Central (WCC hay 5 Star Wireless)

 

biểu tượng thông báo quan trọng LƯU Ý: Các nhà mạng không chịu trách nhiệm về các tin nhắn bị trễ hoặc không được gửi đi.

 

Trao đổi qua email

 

Điều khoản sử dụng

Đồng ý ngụ ý. Với việc cung cấp (các) địa chỉ email khi đăng ký tài khoản trực tuyến với đại diện dịch vụ khách hàng của PG&E hoặc bất kỳ chương trình hay dịch vụ nào của PG&E có thông báo qua email, quý vị sẽ cho phép PG&E liên hệ với quý vị qua email và coi đó là phương thức liên hệ chính khi có sẵn, trừ khi quý vị chọn một tùy chọn khác như được chỉ định trên trang Profile & Alerts (Hồ sơ và Cảnh báo) trong tài khoản trực tuyến của quý vị, cho đại diện dịch vụ khách hàng của PG&E hoặc trong tài khoản chương trình hay trang web tương ứng của PG&E. PG&E có thể gửi cho quý vị các thông báo liên quan đến dịch vụ qua email và thông tin khác về các chương trình và dịch vụ mới và/hoặc hiện tại của PG&E, bao gồm cả tin nhắn và thông tin liên quan đến dịch vụ của quý vị, ví dụ như bảng giá hoặc các tùy chọn mới, thông tin thanh toán, các cách tiết kiệm năng lượng, lời khuyên an toàn và/hoặc email cung cấp thông tin khác. Ví dụ: PG&E có thể gửi email để tạo điều kiện, hoàn tất hoặc xác nhận giao dịch quý vị đã yêu cầu trước đó như lịch hẹn bảo dưỡng hoặc để cung cấp thông tin về các gói giá hay chương trình năng lượng mà quý vị có thể đủ điều kiện tham gia. Tương tự, nếu quý vị cung cấp (các) địa chỉ email của mình cho PG&E thông qua tài khoản chương trình hoặc trang web của PG&E, ví dụ như bằng cách đăng ký tham gia chương trình giảm giá vì tiết kiệm năng lượng hoặc kiểm tra năng lượng, PG&E có thể gửi cho quý vị thông báo liên quan đến dịch vụ và thông tin có liên quan khác về các chương trình hiện tại, trừ khi quý vị chọn tùy chọn khác khi đăng ký hoặc “unsubscribe” (hủy đăng ký) nhận email như nêu dưới đây.

 

Thông báo qua email và số lượng thông tin liên lạc của PG&E sẽ khác nhau tùy theo mỗi người dùng.

 

Khi nhập (các) địa chỉ email, (i) quý vị xác nhận và cam đoan với PG&E rằng quý vị là người dùng có thẩm quyền đối với (các) địa chỉ email do quý vị liên kết với dịch vụ email; (ii) quý vị cấp phép rõ ràng cho PG&E để gửi email tới (các) địa chỉ email đó cho đến khi cấp phép đó bị thu hồi theo các điều khoản và điều kiện này; và (ii) khi cấp phép như vậy, quý vị tại đây yêu cầu nhận những thông báo đó cho dù thực tế là (các) địa chỉ email của quý vị có thể có trong danh sách Không Nhận quảng cáo của liên bang hoặc tiểu bang và quý vị đồng ý rằng thông báo qua email đó sẽ không vi phạm (các) danh sách Không Nhận quảng cáo đó. Có ba thành phần như sau trong email phi giao dịch chuyên cung cấp thông tin về các dịch vụ hoặc chương trình của PG&E ngoài các dịch vụ hoặc chương trình mà quý vị hiện đang nhận:

 

 • Thông tin nhận diện thông báo. Email sẽ được đánh dấu rõ ràng là được gửi từ PG&E và/hoặc Pacific Gas & Electric Company.
 • Cơ chế từ chối nhận. Email sẽ có liên kết hủy đăng ký nhận email ở cuối mỗi email.
 • Thông tin nhận diện người gửi: Email sẽ có địa chỉ thực tế hợp lệ.

 

Tất cả các email khác sẽ được đánh dấu rõ ràng là được gửi từ PG&E và/hoặc Pacific Gas and Electric Company và sẽ xác định người gửi. Các email khác có thể bao gồm:

 • Lời nhắc yêu cầu dịch vụ
 • Giao dịch quý vị đã ủy quyền
 • Trả lời câu hỏi của quý vị về tài khoản, hóa đơn hoặc gói giá của quý vị 

 

Kích hoạt thông báo qua email. Để kích hoạt hầu hết các thông báo qua email trong tài khoản trực tuyến của quý vị hoặc tài khoản chương trình hay trang web tương ứng của PG&E:

 1. Đăng nhập vào My Account (Tài khoản của Tôi) hoặc tài khoản chương trình hay trang web tương ứng của PG&E
 2. Truy cập Profile & Alerts (Hồ sơ và Cảnh báo).
 3. Làm theo hướng dẫn xác nhận (các) địa chỉ email của quý vị để cho phép nhận thông báo qua email.

 

Từ chối nhận thông báo qua email: Quý vị có thể hủy hầu hết thông báo qua email trong tài khoản trực tuyến của mình hoặc tài khoản chương trình hay trang web tương ứng của PG&E bất cứ lúc nào bằng cách (i) tắt nhận thông báo từ trang Profile & Alerts (Hồ sơ và Cảnh báo) trong tài khoản trực tuyến của mình hoặc tài khoản chương trình hay trang web tương ứng của PG&E hoặc (ii) bằng cách nhấp vào Liên kết Hủy đăng ký ở cuối thông báo qua email của quý vị. Xin lưu ý có thể cần tới 10 ngày để yêu cầu Hủy đăng ký của quý vị có hiệu lực và chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn trong suốt thời gian này nếu quý vị nhận được thêm một hoặc hai email. Việc thay đổi Hồ sơ và hủy đăng ký nhận thông báo qua email sẽ chỉ tắt (các) thông báo qua email cho chương trình hoặc khuyến mãi cụ thể đó. Nếu muốn chấm dứt nhận thông báo qua email khác theo các chương trình hoặc dịch vụ khác, quý vị phải làm theo quy trình cho chương trình hoặc dịch vụ cụ thể đó. Quý vị cũng có thể hủy thông báo qua email bằng cách trao đổi trực tiếp với đại diện dịch vụ khách hàng của PG&E. Quý vị đồng ý rằng sự đồng ý rõ ràng trước đây của quý vị để nhận thông báo qua email sẽ được duy trì không xác định thời hạn, trừ khi quý vị hủy sự đồng ý rõ ràng trước đây thông qua một trong những phương thức được nêu trên đây. Việc sử dụng các phương thức khác (ví dụ: gửi thư tới địa chỉ cơ sở của PG&E, gửi email tới địa chỉ email của PG&E, nói chuyện với hoặc nhắn lại thư thoại cho nhân viên của PG&E, v.v.) để rút lại sự đồng ý rõ ràng trước đây của quý vị sẽ không có hiệu lực và tại đây, quý vị miễn trừ cho PG&E mọi trách nhiệm pháp lý. Để hủy thông báo qua email khác từ PG&E, ví dụ như về chương trình tiết kiệm năng lượng hay năng lượng tái tạo hoặc bảng giá hay dịch vụ tùy chọn, hãy làm theo chỉ dẫn trong biểu mẫu hoặc đơn đăng ký của chương trình PG&E tương ứng hoặc liên hệ với Đại diện Dịch vụ Khách hàng của PG&E. Đăng nhập vào My Account (Tài khoản của Tôi).

 

PG&E có quyền gửi cho quý vị các email bắt buộc, bao gồm nhưng không giới hạn thông báo khẩn cấp và an toàn, tiết lộ quan trọng về tài khoản của quý vị, email thu tín dụng, thông báo gián đoạn dịch vụ, thông báo bắt buộc theo quy định của pháp luật và/hoặc California Public Utilities Commission (CPUC) và/hoặc thư từ bắt buộc khác mà quý vị sẽ không có tùy chọn từ chối nhận.

 

Nhận trợ giúp hoặc hỗ trợ: Quý vị vẫn có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ? Hãy truy cập pge.com/alertfaqs hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ myalerts@pge.com.

 

Giá. PG&E không tính phí đối với cảnh báo hoặc thư gửi qua email. Hãy kiểm tra với nhà mạng không dây để biết thông tin chi tiết gói dịch vụ của quý vị nếu quý vị không nhận được email trên thiết bị di động. Nếu thay đổi nhà mạng, quý vị có trách nhiệm kiểm tra với nhà mạng mới để biết thông tin chi tiết về gói dịch vụ. Cước tin nhắn và dữ liệu có thể được áp dụng.

 

Tần suất gửi thông báo. Tần suất gửi thông báo tùy thuộc vào loại tin nhắn hoặc email cảnh báo hoặc email hay thư kỹ thuật số khác quý vị chọn nhận và các điều kiện liên quan đến dịch vụ tiện ích của quý vị.

 

Thay đổi điều khoản. PG&E có quyền thay đổi các điều khoản này hoặc hủy tin nhắn hoặc email cảnh báo hay thông báo hoặc email hay thư kỹ thuật số khác bất kỳ lúc nào. Thay đổi điều khoản có thể bao gồm nhưng không giới hạn quy trình xác thực qua di động, phương thức cập nhật tùy chọn cảnh báo, tần suất liên lạc và/hoặc danh sách nhà mạng được hỗ trợ. Vui lòng xem các Điều khoản và Điều kiện này thường xuyên để biết nếu có thay đổi. Nếu tiếp tục sử dụng và chấp nhận tin nhắn hay email cảnh báo hoặc email hay thư kỹ thuật số khác sau khi thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, quý vị sẽ được coi là chấp nhận các điều khoản đã sửa đổi.

 

Không bảo đảm. PG&E không đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào về tin nhắn hay email cảnh báo hoặc email hay thư kỹ thuật số khác. PG&E tại đây tuyên bố khước từ trách nhiệm đối với mọi bảo đảm, bao gồm bất kỳ cam đoan hay bảo đảm ngụ ý nào về khả năng bán được hoặc mức độ phù hợp cho một mục đích cụ thể.

 

Giới hạn trách nhiệm: Trong phạm vi tối đa được phép theo luật pháp hiện hành, quý vị đồng ý rằng PG&E sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ khoản tiền bồi thường trực tiếp, gián tiếp, kéo theo, đặc biệt, ngẫu nhiên, có tính trừng phạt hoặc bất kỳ khoản tiền bồi thường nào khác, ngay cả khi PG&E đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại hoặc tổn thất đó, phát sinh từ hoặc do hoặc có liên quan theo bất kỳ cách nào đến việc quý vị sử dụng tin nhắn hay email cảnh báo hoặc email hay thư kỹ thuật số khác. PG&E sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về hành động hoặc thiếu sót của các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp chậm trễ truyền thông báo do những tình huống nằm ngoài khả năng kiểm soát của PG&E.

 

Luật điều chỉnh. Các điều khoản này sẽ được hiểu theo luật pháp của Tiểu bang California và mọi thủ tục xét xử trọng tài hoặc tố tụng tư pháp để thực hiện hoặc diễn giải các điều khoản này chỉ có thể được thực hiện tại Tiểu bang California.

 

Các điều khoản và điều kiện trực tuyến được tích hợp trong văn bản này. Quý vị đồng ý rằng đối với tất cả các vấn đề không được đề cập rõ ràng trong văn bản này, bao gồm cả các điều khoản chung áp dụng cho cả tin nhắn và email cảnh báo và thông báo, cũng như email và thư kỹ thuật số khác, các Điều khoản và Điều kiện Trực tuyến của PG&E sẽ được áp dụng và được tích hợp trong văn bản này thông qua dẫn chiếu. Ngoài ra, quý vị xác nhận lần nữa việc đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Trực tuyến đó.

Tìm hiểu thêm về quyền riêng tư

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Hiểu các quyền riêng tư dành cho người tiêu dùng của bạn.

Chính sách mạng xã hội

Xem các chính sách và nguyên tắc hướng dẫn về mạng xã hội của PG&E.

Chính sách truyền thông kỹ thuật số

Cách chúng tôi dự định tương tác với bạn qua cuộc gọi/tin nhắn thoại, tin nhắn văn bản, email và nhiều hình thức khác