Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Txoj cai hais txog kev sib txuas lus hauv tshuab hluav taws xob (digital communications policy)

Cov lus sau ua ntawv, cov email, ua suab lus thiab ntau yam ntxiv

Txhawm rau sib txuas lus nrog koj, PG&E yuav siv:

 

 • Cov ntaub ntawv qhia chaw tiv tauj uas tau muab los ntawm cov neeg siv hluav taws xob
 • Cov ntaub ntawv qhia uas tau txais los ntawm lwm cov chaw muab kev pab

 

Cov kev sib txuas lus no yog hais txog:

 • Cov kev pab cuam thiab cov txheej txheem pab cuam rau koj cov kev siv hluav taws xob
 • Cov cib fim los mus txuag hluav taws xob
 • Lwm fab ntawm koj qhov kev pab cuam tag nrho ntawm PG&E

 

Txoj Cai Kev Sib Txuas Lus Hauv Tshuab Hluav Taws Xob (Digital Communications Policy) muab cov ntaub ntawv qhia meej ntxaws txog txoj kev uas peb npaj yuav cuam tshuam nrog koj los ntawm:

 • Lub suab lus
 • Cov lus ntaus ua ntawv xa tuaj
 • Cov email
 • Lwm hom ntawm cov kev sib txuas lus hauv tshuab hluav taws xob (xws li, cov ntaub ntawv ntsig txog cov txheej txheem pab cuam ntawm PG&E, cov kev pab cuam thiab cov txheej txheem kev tswj xyuas raws kev cai)

 

Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv txog txoj kev uas peb yuav pov thaiv thiab tsis muag koj cov ntaub ntawv qhia txog tus kheej li cas ntawd, ces mus saib peb Txoj Cai Ntiag Tug.

 

 

Cov kev ceeb toom sau ua ntawv

 

Cov ntsiab lus ntawm kev siv

Los ntawm kev muab  koj tus(cov) lej xov tooj ntawm tes  rau PG&E hauv koj tus as khauj online, los ntawm ib tus neeg sawv cev muab kev pab neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E, los sis los ntawm lwm qhov txheej txheem pab cuam twg ntawm PG&E , (i) koj lees paub thiab lav rau PG&E tias koj yog tus neeg siv uas tau txais kev tso cai ntawm lub(cov) xov tooj ntawm tes los sis tau txais kev tso cai los ntawm tus neeg siv xov tooj ntawm tes kom pom zoo rau cov kev cai (ii) thiab (iii); (ii) koj tso cai rau PG&E qhia kev tso cai tseeb los xa cov lus sau ua ntawv xa mus rau lub(cov) xov tooj ntawm tes ntawd (cov ntawd) los ntawm koj tus neeg saib xyuas tshwj tsis yog tias thiab txog thaum qhov kev tso cai no raug tshem tawm raws li cov lus qhia thiab cov xwm txheej los sis lwm txoj hau kev uas tsim nyog; thiab (iii) los ntawm kev tso cai li no txhais tau tias koj pom zoo kom tau txais cov lus sau ua ntawv xa tuaj tab txawm tias koj tus lej xov tooj yuav nyob hauv tsoom fwv teb chaws, los sis lub xeev, cov npe uas txwv Tsis Txhob Hu Rau lawm los xij thiab koj pom zoo tias cov lus sau ua ntawv no yuav tsis xam tias yog ua txhaum cai rau daim ntawv teev cov npe uas tsis txhob hu rau ntawd. Cov cuab yeej xov tooj ntawm tes txhais tau tias yog cov cuab yeej khoos pis tawj uas siv ntawm tes los sis cov cuab yeej siv sib txuas lus me, feem ntau lawm yuav muaj lub nab cos qhia rau pom uas muaj qhov ntau ntawv rau hom xuas ntiv tes taum tau thiab/los sis hom muaj ib daim phaj muaj pob ntaus ntawv (keyboard) me. Cov cuab yeej siv ntawm tes muaj xws li tab sis tsis tas rau cov xov tooj ntawm tes, cov xov tooj ntse (smart phones), cov khoos pis tawj tablet, thiab/los sis lwm yam cuab yeej siv zoo li no.

 

Tsum cov kev ceeb toom kev sau ntawv xa tuaj. Tso tseg cov kev ceeb toom kev sau ntawv xa tuaj tau txhua lub sij hawm los ntawm (i) kev kaw cov kev ceeb toom los ntawm nplooj ntawv muaj Cov Ntaub Ntawv Qhia Tus Kheej thiab COv Kev Ceeb Toom (Profile & Alerts) nyob hauv Koj Tus As Khauj (Your Account) los sis tus as khauj qhov txheej txheem pab cuam los sis lub vas sab ntawm PG&E uas muaj feem ntsig txog, los sis (ii) tiv tauj rau PG&E ntawm tus xov tooj 1-800-PGE-5000. Dhau li ntawd lawm, rau cov txheej txheem pab cuam feem ntau koj tuaj yeem teb rov qab hais tias "Stop (Tso Tseg)" txhawm rau kom tsis txhob tau txais tag nrho cov kev ceeb toom ua lus sau rau lub neej yav pem suab txog rau qhov txheej txheem pab cuam ntawd ntxiv lawm nkaus xwb. PG&E tau txwv tsis pub yuav txoj cai los xa qee cov lus sau ua ntawv xa tuaj rau koj muaj xam nrog, tab sis tsis txwv rau, cov kev ceeb toom xwm txheej ceev thiab kev nyab xeeb los ntawm qhov uas koj yuav tsis muaj qhov kev xaiv tawm tsis txais kev ceeb toom. Sau npe nkag rau hauv My Account (Kuv Tus As Khauj) los tswj koj cov kev nyiam sib txuas lus.

 

Thov Kev Pab los sis Kev Txhawb Nqa: Kom tau txais kev pab, ces teb rov qab tias "HELP" rau tsab ntawv sau xa tuaj ceeb toom tau txhua lub sij hawm.

 

Tus Nqi. PG&E tsis tsub nqi rau cov kev ceeb toom sau ua ntawv xa tuaj no. Kuaj xyuas nrog koj tus neeg saib xyuas rau cov lus qhia meej txog koj txoj kev npaj ntsig txog kev them nqi los ntawm koj tus neeg saib xyuas. Yog tias koj hloov cov neeg saib xyuas, nws yog koj lub luag hauj lwm los kuaj xyuas nrog koj tus neeg saib xyuas tshiab kom paub cov ntsiab lus qhia meej txog qhov phiaj xwm kev npaj. Tej zaum yuav tau them tus nqi ntaus ntawv xa mus thiab xa cov ntaub ntawv mus.

 

 

Cov Neeg Saib Xyuas Uas Tau Txais Kev Txhawb Nqa

 

Cov Neeg Saib Xyuas Tseem Ceeb:

 • AT&T
 • Verizon Wireless
 • Sprint
 • T-Mobile

 

Cov Neeg Saib Xyuas Tsawg:

 • U.S. Cellular
 • Boost Mobile
 • MetroPCS
 • Virgin Mobile
 • Alaska Communications Systems (ACS)
 • Appalachian Wireless (EKN)
 • Bluegrass Cellular, Cellular One of East Central, IL (ECIT)
 • Cellular One of Northeast Pennsylvania
 • Cricket
 • Coral Wireless (Mobi PCS)
 • COX
 • Cross
 • Element Mobile (Flat Wireless)
 • Epic Touch (Elkhart Telephone)
 • GCI
 • Golden State
 • Hawkeye (Chat Mobility)
 • Hawkeye (NW Missouri)
 • Illinois Valley Cellular
 • Inland Cellular
 • iWireless (Iowa Wireless)
 • Keystone Wireless (Immix Wireless/PC Man)
 • Mosaic (Consolidated or CTC Telecom)
 • Nex-Tech Wireless
 • NTelos
 • Panhandle Communications
 • Pioneer
 • Plateau (Texas RSA 3 Ltd)
 • Revol
 • RINA
 • Simmetry (TMP Corporation)
 • Thumb Cellular
 • Union Wireless
 • United Wireless
 • Viaero Wireless
 • West Central (WCC or 5 Star Wireless)

 

lub cim kev ceeb toom qhia paub tseem ceeb LUS CIM TSEG: neeg saib xyuas yuav tsis lav saib xyuas txog cov tsab lus uas xa qeeb los sis tsis raug xa.

 

Cov Kev Sib Tham raws email

 

Cov ntsiab lus ntawm kev siv

Kev pom zoo uas tsis yog yeem kiag. Los ntawm kev muab koj qhov(cov) chaw nyob email thaum koj tso npe rau ib tus as khauj online, nrog ib tus neeg sawv cev muab kev pab neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E, los sis lwm yam lub txheej txheem pab cuam los sis kev pab cuam ntawm PG&E uas muab kev sib txuas lus raws hauv email, koj tab tom tso cai rau PG&E los tiv tauj koj raws hauv email raws li daim foos xub thawj ntawm txoj hau kev tiv tauj thaum muaj, tshwj tsis yog koj xaiv lwm txoj kev nyiam raws li qhia hauv koj nplooj ntawv Cov Ntaub Ntawv Qhia Tus Kheej thiab Cov Kev Ceeb Toom (Profile & Alerts) hauv koj tus as khauj online, mus rau PG&E tus neeg sawv cev pab cov neeg siv hluav taws xob, los sis hauv tus as khauj los sis lub vas sab qhov khoom kas pab ntawm PG&E uas muaj feem ntsig txog. Tej zaum PG&E yuav sau ntawv xa raws hauv email uas ntsig txog qhov kev pab cuam thiab lwm yam ntaub ntawv hais txog cov txheej txheem pab cuam thiab cov kev pab cuam ntawm PG&E uas nyuam qhuav muaj tshiab thiab/los sis twb muaj lawm, muaj xam nrog cov lus thiab cov ntaub ntawv qhia uas ntsig txog koj qhov kev pab cuam xws li cov sij hawm los sis cov kev xaiv tus nqi tshiab, cov ntaub ntawv qhia kev them nqi, txoj hauv kev txuag hluav taws xob, cov lus qhia txog kev nyab xeeb, thiab/los sis lwm yam ntaub ntawv qhia uas xa raws email tuaj rau koj. Piv txwv li, PG&E yuav xa ib tsab email los pab txhawb kev yooj yim, kom ua tiav, los sis lees paub qhov kev hloov pauv uas koj tau thov yav dhau los, xws li ib qho kev teem caij rau kev pab cuam, los sis muab cov ntaub ntawv ntawm cov phiaj xwm npaj txog tus nqi los sis cov txheej txheem pab cuam ntsig txog hluav taws xob uas tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog tau txais. Xws ib yam li ntawd, yog hais tias koj muab koj qhov(cov) chaw nyob email rau PG&E los ntawm tus as khauj qhov txheej txheem pab cuam los sis lub vas sab ntawm PG&E, xws li los ntawm kev tso npe thov kom tau txais qhov txheej txheem pab cuam them nyiaj rov qab rau kev siv hluav taws xob los sis kev tshawb xyuas hluav taws xob, PG&E yuav xa cov lus ntsig txog kev pab cuam thiab lwm yam ntaub ntawv qhia ntsig txog cov txheej txheem pab cuam uas twb muaj lawm tuaj rau koj, tshwj tsis yog koj xaiv lwm txoj kev nyiam thaum koj tso npe los sis lwm yam "tsis tso npe" los ntawm tsab email raws li tau piav qhia nram qab no.

 

PG&E cov lus xa raws email thiab qhov ntau tsawg ntawm kev sib txuas lus yuav muaj qhov sib txawv mus raws li tus neeg siv.

 

Los ntawm kev ntaus koj qhov(cov) chaw nyob email rau, (i) koj lees paub thiab lav rau PG&E tias koj yog tus neeg siv uas tau txais kev tso cai ntawm qhov(cov) chaw nyob email uas koj txuas (link) rau qhov kev pab cuam email; (ii) koj tso cai tiag rau PG&E qhia kev tso cai xa email mus rau qhov(cov) email chaw nyob ntawd (cov ntawd) kom txog thaum qhov kev tso cai no raug tshem tawm raws li cov lus qhia thiab cov cai no; thiab (iii) los ntawm kev tso cai ntawd txhais tias koj tab tom thov kom tau txais cov lus no txawm tias qhov tseeb tias koj qhov chaw nyob email yuav nyob rau hauv tsoom fwv teb chaws, los sis ib lub xeev, daim ntawv teev cov npe txwv Tsis Txhob Tiv Tauj Rau thiab koj pom zoo tias cov lus xa hauv email no yuav tsum tsis txhob ua txhaum cov npe uas txwv Tsis Txhob Tiv Tauj Rau no. PG&E muab peb yam hauv qab no hauv cov email uas tsis yog kev lag luam uas yuav sib tham txog cov ntaub ntawv qhia txog cov kev pab cuam thiab cov txheej txheem pab cuam ntawm PG&E dua li ntawm cov kev pab cuam los sis cov txheej txheem pab cuam uas koj tau txais tam sim no:

 

 • Kev txheeb qhia tau tsab lus tias yog tuaj qhov twg tuaj. Tsab email yuav raug cim kom pom tseeb tias yog tuaj ntawm PG&E thiab/los sis Pacific Gas & Electric Company.
 • Kev xaiv tawm. Tsab email yuav muaj ib tus link xaiv tawm tsis tso npe thov nyob rau hauv qab ntawm txhua tsab email.
 • Kev txheeb qhia tau tus neeg xa tsab lus tias yog leej twg: Tsab email yuav muaj xam nrog qhov chaw nyob tias uas siv tau.

 

Tag nrho lwm cov emails yuav raug cim kom paub tseeb tias tuaj ntawm PG&E thiab/los sis Pacific Gas thiab Electric Company, thiab yuav txheeb qhia tau tus neeg xa tsab email ntawd tuaj. Lwm cov email yuav muaj xws li:

 • Cov kev ceeb toom ntsig kev thov qhov kev pab cuam
 • Cov kev lag luam uas koj tau tso cai
 • Cov lus teb rau ib nqe lus nug twg uas koj muaj ntsig txog koj tus as khauj los sis daim ntawv nqi los sis txoj phiaj xwm npaj tus nqi 

 

Qhib cov kev sib txuas lus raws hauv email. Txhawm rau qhib kev sib txuas lus raws hauv email feem ntau hauv koj tus as khauj online los sis tus as khauj qhov txheej txheem pab cuam ntawm PG&E los sis lub vas sab uas muaj feem ntsig txog:

 1. Sau npe nkag mus rau My Account los sis tus as khauj qhov txheej txheem pab cuam ntawm PG&E los sis lub vas sab uas muaj feem ntsig txog
 2. Mus rau qhov Profile & Alerts (Cov Ntaub Ntawv Qhia Tus Kheej thiab Cov Kev Ceeb Toom).
 3. Ua raws li cov lus qhia txhawm rau lees paub koj qhov(cov) chaw nyob email txhawm rau qhib cov lus xav hauv email.

 

Kev xaiv tsis txais cov kev sib txuas lus raws hauv email: Koj tuaj yeem tso tseg cov kev sib txuas lus raws hauv email feem ntau tau hauv koj tus as khauj online los sis tus as khauj qhov txheej txheem pab cuam ntawm PG&E los sis lub vas sab uas muaj feem ntsig txog tau txhua lub sij hawm los ntawm (i) kaw kev sib txuas lus los ntawm nplooj ntawv Profile & Alerts (cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Tus Kheej thiab Cov Kev Ceeb Toom) hauv koj tus as khauj online los sis tus as khauj qhov txheej txheem pab cuam ntawm PG&E los sis lub vas sab uas muaj feem ntsig txog, los sis (ii) los ntawm kev nyem rau qhov Unsubscribe Opt-Out Link nyob nram qab ntawm tsab lus xa tuaj hauv koj tus email. Thov nco ntsoov tias nws yuav siv sij hawm ntev txog li 10 hnub rau koj qhov kev thov Tsis Raws Qab (Unsubscribe) thiaj mam siv tau, thiab peb thov ua tsaug rau qhov koj ua lub siab ntev tos rau lub sij hawm no yog tias koj tau txais ib los sis ob tsab email ntxiv. Kev hloov koj Cov Ntaub Ntawv Qhia Tus Kheej (Profile) los sis kev tsis tso npe raws qab kom tau txais tsab(cov) lus xa raws hauv email yuav yog kev kaw tsis txais tsab(cov) lus xa raws hauv email rau qhov txheej txheem pab cuam tshwj xeeb los sis kev txhawb nqa kev muag khoom nkaus xwb. Yog hais tias koj xav txiav tawm lwm qhov kev sib txuas lus raws hauv email raws li lwm cov txheej txheem pab cuam los sis cov kev pab cuam, ces koj yuav tsum ua raws li cov txheej txheem rau qhov txheej txheem pab cuam los sis kev pab cuam ntawd xwb. Tsis tas li ntawd koj kuj tseem tuaj yeem tso tseg cov kev sib txuas lus raws hauv email los ntawm kev mus tham kiag nrog ib tus neeg sawv cev muab kev pab cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E tau tib si. Koj pom zoo tias koj qhov kev tso cai tseeb meej yav nram ntej kom tau txais cov lus xav raws hauv email txuas ntxiv mus tas li tshwj tsis yog tias koj tso tseg koj qhov kev tso cai tseeb meej yav nram ntej los ntawm kev siv ib qho twg ntawm cov kev piav qhia saum toj no. Siv lwm txoj hau kev (xws li, tsab ntawv xa mus rau qhov chaw nyob chaw ua hauj lwm ntawm PG&E, tsab email xa mus rau qhov chaw nyob email ntawm PG&E, kev sib tham nrog los sis cov lus xa tawm ua suab nrog tus neeg ua hauj lwm ntawm PG&E, thiab lwm yam) txhawm rau thim koj qhov kev tso cai yav nram ntej yuav siv tsis tau thiab koj thov txo PG&E los ntawm tej kev lav ris. Yog xav tso tseg lwm cov kev sib txuas lus raws hauv email tuaj ntawm PG&E, xws li qhov txheej txheem pab cuam kev siv hluav taws xob los sis kev siv hluav taws xob txuas ntxiv, los sis kev xaiv tus nqi los sis kev pab cuam, kom ua raws li cov lus qhia hauv daim foos los sis daim ntawv thov qhov txheej txheem pab cuam ntawm PG&E, los sis tiv tauj tus Neeg Sawv Cev Muab Kev Pab Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob ntawm PG&E. Sau npe nkag mus rau hauv My Account.

 

PG&E txwv tsis pub yuam txoj cai los xa cov email uas yuav tsum tau xa tuaj rau koj, suav nrog tab sis tsis txwv rau, kev ceeb toom thaum muaj xwm txheej ceev thiab kev nyab xeeb, kev nthuav tawm tseem ceeb ntsig txog koj tus as khauj, cov email sau nyiaj khes div (credit), cov kev ceeb toom txog kev cuam tshuam txog ntawm qhov kev pab cuam, CPUC thiab/los sis cov ntawv ceeb toom kev tswj hwm, thiab/los sis lwm yam kev sib txuas lus yuav tsum muaj uas koj yuav tsis muaj txoj kev xaiv tawm mus.

 

Txais kev pab los sis kev txhawb nqa: Puas tseem muaj lus nug los sis xav tau kev txhawb nqa? Mus saib pge.com/alertfaqs, los sis xa email rau peb tau ntawm myalerts@pge.com.

 

Tus nqi. PG&E tsis tsub nqi rau cov kev ceeb toom los sis cov kev sib txuas lus raws hauv email. Kuaj xyuas nrog koj tus neeg saib xyuas kom paub cov lus qhia meej tseeb txog koj qhov phiaj xwm kev npaj yog tias koj tau txais cov email nkag rau hauv koj lub xov tooj ntawm tes. Yog tias koj hloov cov neeg saib xyuas, nws yog koj lub luag hauj lwm los kuaj xyuas nrog koj tus neeg saib xyuas tshiab kom paub cov ntsiab lus qhia meej txog qhov phiaj xwm kev npaj. Tej zaum yuav tau them tus nqi ntaus ntawv xa mus thiab xa cov ntaub ntawv mus.

 

Qhov ntau zaus ntawm qhov kev xa tsab lus. Qhov ntau zaus ntawm qhov kev xa tsab lus nyob ntawm hom tsab ntawv los sis tsab email ceeb toom los sis lwm cov kev sib txuas lus raws hauv email los sis hauv tshuab hluav taws xob uas koj xaiv los txais thiab cov cai ntsig txog qhov kev pab cuam koj qhov kev siv hluav taws xob.

 

Kev hloov pauv hauv cov ntsiab lus. PG&E txwv tsis pub yuam txoj cai los hloov pauv cov ntsiab lus no los sis tso tseg kev xa ntawv los sis xa email ceeb toom los sis cov kev ceeb toom los sis lwm cov kev sib txuas lus raws hauv email los sis hauv tshuab hluav taws xob tau txhua lub sij hawm. Cov kev hloov pauv hauv cov ntsiab lus tej zaum yuav suav nrog, tab sis tsis txwv rau, cov txheej txheem kev txheeb xyuas ua pov thawj huav xov tooj ntawm tes, cov hau kev ntawm kev hloov tshiab kev ceeb toom uas nyiam, qhov ntau zaus ntawm kev sib txuas lus, thiab/los sis cov npe uas tus neeg saib xyuas hauj lwm tau txhawb nqa. Thov kuaj xyuas Cov Ntsiab Lus thiab Cov Cai no kom tsis tus ncua txhawm rau saib cov kev hloov pauv. Koj qhov kev siv thiab lees txais tsab ntawv los sis tsab email ceeb toom los sis lwm yam kev sib txuas lus raws hauv email los sis hauv tshuab hluav taws xob txuas ntxiv mus tom qab tau tshaj tawm cov kev hloov pauv Cov Ntsiab Lus thiab Cov Cai lawm yuav txhais tau tias koj lees txais cov ntsiab lus raws li tau hloov kho.

 

Tsis muaj kev lav ris. PG&E tsis muaj kev sawv cev rau los sis kev lav ris dab tsi hlo li txog ntawm tsab ntawv los sis tsab email ceeb toom los sis lwm yam kev sib txuas lus raws hauv email los sis hauv tshuab hluav taws xob. PG&E tsis kam lees paub txhua qhov kev lav ris, suav nrog txhua qhov kev sawv cev los sis kev lav ris ntawm kev ua lag luam los sis kev haum rau ib lub hom phiaj tshwj xeeb.

 

Kev txwv ntawm kev lav thaj tsob: Raws li qhov ciaj ciam siab tshaj plaws uas txoj cai lij choj tau tso cai koj pom zoo tias PG&E yuav tsis muaj kev lav ris rau ib qho kev puas tsuaj ncaj qha, tsis ncaj, qhov tshwm sim ua ntu zus los, tshwj xeeb, tsis tau txhob txwm, kev rau txim, los sis lwm yam, tab txawm tias PG&E yuav tau txais lus qhia txog qhov muaj peev xwm tshwm sim tau ntawm qhov kev puas tsuaj los sis kev poob lawm ntawd los xij, tshwm sim los sis tshwm sim los ntawm los sis nyob rau hauv ib txoj hau kev twg uas ntsig txog koj txoj kev siv tsab ntawv los sis tsab email ceeb toom los sis lwm yam kev sib txuas lus raws hauv email los sis hauv tshuab hluav taws xob. PG&E yuav tsis lav ris rau qhov kev nqis tes ua los sis kev tso tseg ntawm cov neeg feem thib peb, suav nrog tab sis tsis txwv rau kev ncua sij hawm ntawm kev xa xov vim muaj tej xwm txheej uas tsis nyob ntawm PG&E qhov kev tswj hwm.

 

Kev cai lij choj hais txog kev tswj hwm. Cov ntsiab lus no yuav tsum raug txhais raws li txoj cai lij choj ntawm Xeev California, thiab txhua cov txheej txheem kev txiav txim siab los sis kev txiav txim plaub ntug los tswj los sis txhais cov ntsiab lus ntawm no tej zaum yuav raug coj los txiav txim siab rau hauv Xeev California nkaus xwb.

 

Cov ntsiab lus thiab cov cai hauv online tau muab tso rau hauv no. Koj pom zoo tias txog rau txhua cov teeb meem uas tsis tau hais meej tseeb rau hauv no, suav nrog cov ntsiab lus qhia dav uas siv rau tsab ntawv thiab tsab email ceeb toom ob qho tib si thiab cov kev ceeb toom thiab lwm yam kev sib txuas lus raws hauv email thiab hauv tshuab hluav taws xob, Cov Ntsiab Lus thiab Cov Cai Hauv Online ntawm PG&E yuav tsum coj mus siv thiab muab tso rau hauv no los ntawm kev siv. Tsis tas li ntawd, koj tseem rov qab lees paub koj qhov kev pom zoo rau Cov Ntsiab Lus thiab Cov Cai Hauv Online ntawd.

Lus qhia ntau ntxiv txog kev ntiag tug

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Nkag siab txog koj cov cai ntiag tug ntawm tus neeg siv hluav taws xob.

Txoj cai hais txog kev tshaj xov xwm saum huab cua

Tshuaj xyuas PG&E cov cai thiab cov lus qhia txog fab kev tshaj xov xwm saum huab cua.

Txoj cai hais txog kev sib txuas lus hauv tshuab hluav taws xob (digital communications policy)

Txoj kev uas peb npaj yuav los cuam tshuam nrog koj los ntawm lub suab, cov lus sau ua ntawv, cov email thiab ntau yam ntxiv