Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Kev Nthuav Tawm

Cov ntsiab lus ntawm kev siv lub vas sab ntawm Pacific Gas & Electric Company

Kho Dua Tshiab Lub Xya Hli Ntuj 2020

lub cim kev ceeb toom qhia paub tseem ceeb Lus Cim Tseg: Los ntawm kev siv lub vas sab no, koj yuav lees txais cov ntsiab lus ntawm kev siv thiab cov kev cai hais txog ntawm pg&e cov cai ntiag tug thiab cov cai tswj kev ruaj ntseg. Yog tias koj tsis lees txais cov ntsiab lus ntawm kev siv no, ces tsis txhob siv lub vas sab no.

 

Zoo siab txais tos tuaj rau ntawm pge.com. Lub Vas Sab No, pge.com, (lub "Website") yog raug tuav tswj los ntawm Pacific Gas and Electric Company ("PG&E," "lub Company," "peb," "peb" los sis "peb li"). Peb nyob rau ntawm 300 Lakeside Drive, Suite 210, Oakland, CA 94612; tus xov tooj yog 1-800-743-5000.

 

Thov mus kuaj xyuas Cov Cai Hais Txog Kev Siv no tuab ntws, nyob tsam peb ho hloov kho Cov Cai Hais Txog Kev Siv tshiab ntawm peb nkaus xwb nyob rau ib ncua ib zaug raws txoj kev tshaj tawm ua hom lus uas hloov kho tshiab ntawm Lub Vas Sab. Hom tshiab tshaj plaws ntawm Cov Cai Hais Txog Kev Siv no yuav muaj nyob rau ntawm koj txoj kev tshab xyuas tas li nyob rau ntawm Lub Vas Sab. Cov kev hloov kho yuav pib siv tau nyob rau thaum lub sij hawm cov kev hloov kho ntawd raug tshaj tawm nyob rau ntawm Lub Vas Sab. Koj txoj kev siv Lub Vas Sab txuas ntxiv mus tom qab cov kev hloov kho ntawd yuav raug tshaj tawm tias yuav muab xam tias koj lees txais cov kev hloov kho ntawd lawm.

 

Tej zaum peb yuav hloov kho los sis tso tseg txhua qhov uas neeg saib pom los sis txhua qhov teeb tsim ua ke ntawm Lub Vas Sab. Yog koj yuam ib nqe twg ntawm Cov Ntsiab Lus ntawm Kev Siv no, peb yuav txiav koj li cai siv Lub Vas Sab. Raws li txoj kev txiav kev siv ntawd, koj pom zoo los tshem los sis rhuav tshem txhua cov kev siv uas tau rub tawm los sis luam tawm uas tau txais los ntawm Lub Vas Sab.

 

Txhua yam

Los ntawm Lub Vas Sab, peb muab ntau yam ntaub ntawv qhia thiab tej kev pab cuam rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab lwm tus neeg tuaj xyuas Lub Vas Sab. Tej zaum koj yuav siv Lub Vas Sab txhawm rau cov hom phiaj raug raws cai ntawm koj tus kheej nkaus xwb thiab raws nraim li Cov Ntsiab Lus ntawm Kev Siv no. Koj tuaj yeem saib thiab rub tawm cov ntaub ntawv tso tawm hauv Lub Vas Sab tau, uas koj yuav tau khaws thiab ua raws li cov ntawv ceeb toom txog cov cai, cov cim lag luam thiab lwm yam kev ua tswv tag nrho uas muaj nyob rau ntawm cov ntaub ntawv. Txoj kev siv cov khoom siv no hauv cov kev luam ntaub ntawv nthuav tawm, lwm cov vas sab los sis cov ntawv tshaj tawm yog raug txwv tsis pub ua yam tsis tau txais daim ntawv tso cai pom zoo los ntawm PG&E ua ntej tso.

 

Cov As Khauj Neeg Siv (User Accounts)

 • Lub Vas Sab muab kev nkag mus tau rau ntau yam kev hauj lwm thiab tej kev pab cuam. Ntau yam ntawm cov kev pab cuam no muab cov ntaub ntawv hais txog cov as khauj tus neeg qhua siv hluav taws xob thiab lwm cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej. Txhawm rau pov thaiv koj li kev ntiag tug no, tej zaum peb yuav tseev kom koj teeb ib los sis ntau cov as khauj neeg siv txhawm rau nkag cuag tau rau Cov Kev Pab Cuam ntawd ("User Account"). Peb ceev txhua cov cai yam tsis muaj txoj cai (i) txhawm rau los lees txais los sis tsis pub lees txais lub ev (app) los qhib tau Tus As Khauj Neeg Siv (User Account); (ii) txhawm rau los txiav ib tug AS Khauj Neeg Siv (User Account) twg tawm thiab (iii) txhawm rau los tso tseg txoj kev muab ib txoj Kev Pab Cuam twg uas muaj xam nrog rau Tus As Khauj Neeg Siv (User Account) ntawd.
 • Nyob rau ntawm kev sib txuas rau txoj kev qhib koj Tus As Khauj Neeg Siv (User Account), koj yuav raug faib cais los sis txais ib lub npe tus neeg siv (username) thiab tus phav xab vawj (password) thiab/los sis lwm cov pov thawj muaj peev xwm los kuaj xyuas koj li kev cim thawj txog tus kheej thaum koj nkag mus rau hauv qee yam ntawm Cov Kev Pab Cuam. Koj pom zoo (i) los muab cov ntaub ntawv uas raug thiab txhij txhua thaum qhib siv Tus As Khauj Neeg Siv (User Account); (ii) los hloov pauv koj cov ntaub ntawv tshiab rau raws li qhov tsim nyog kom tus as khauj ntawd raug thiab txhij txhua thiab (iii) tias yuav tsis dag tias yog lwm tus neeg, tswj siv raws li lub npe cuav, zais koj li kev cim thawj txog tus kheej, los sis lwm txoj kev dag ua rau nkag siab yuam kev los sis coj mus siv rau qhov tsis yog ntawm cov ntaub ntawv uas yog lwm tus neeg txhawm rau kom tau txais txoj kev nkag cuag tau rau Cov Kev Pab Cuam.
 • Raws li txoj kev teeb Tus As Khauj Neeg Siv (User Account) thiab txoj kev txais kev nkag cuag tau rau tus neeg qhua siv hluav taws xob, cov nuj nqis thiab lwm cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej, koj yuav pom zoo thiab yuav sawv cev tam tias koj yog (1) tus neeg qhua siv taws xob ntawm PG&E nyob rau ntawm cov ntaub ntawv ntawd; los sis (2) tus neeg sawv cev tam tus neeg qhua uas siv hluav taws xob ntawm PG&E, uas tau daim ntawv tso cai yam nrawm nroos thiab ncaj qha los ntawm tus neeg qhua siv taws xob kom nkag cuag tau rau cov ntaub ntawv ntawd tam li yog tus neeg qhua siv taws xob ntiag tug, uas yog qhov daim ntawv kev tso cai ntawm PG&E tuaj yeem tseev kom ua nyob rau thaum twg los tau.
 • Cov cai los siv Cov Kev Pab Cuam thiab cov kev ua hauj lwm ntawm Tus As Khauj Neeg Siv (User Account) ntawm Lub Vas Sab yog muaj ncua ciam txwv rau koj raws li feem kev sau npe. Koj yuav tau thaj tsob rau txoj kev tiv thaiv koj lub npe tus neeg siv (username), tus phav xab vawj (password) thiab lwm cov pov thawj kev muaj peev xwm uas tseev kom muaj thiab pom zoo los tuav tswj txoj kev tsis tsim teeb meem dab tsi ntawm PG&E los ntawm txhua cov kev thov yuav cai uas yog tau los ntawm txoj kev siv tsis raug cai ntawm koj lub npe tus neeg siv (username), tus phav xab vawj (password) thiab lwm cov pov thawj kev muaj peev xwm uas tseev kom muaj. Koj pom zoo los thaj tshob rau txhua cov kev ua los sis cov kev cais tawm nrog kev huab hwm rau txoj kev siv ntawm koj Tus As Khauj Neeg Siv (User Account). Yog koj ntseeg tias qhov kev ruaj ntseg ntawm koj lub npe tus neeg siv (username), tus phav xab vawj (password), lwm cov pov thawj kev muaj peev xwm uas tseev kom muaj los sis lwm yam cov lus qhia paub txog tus kheej ntawm koj tau raug muab coj los siv yam tsis raug raws li txoj cai, raug nyiag los sis raug sib khom nqi muag nyob rau hauv txhua txoj hau kev thov tiv tauj rau PG&E tau ntawm 1-833-500-7226. Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv hais txog kev dag txhaum cai thiab kev tiv thaiv kev dag txhaum cai, thov mus saib tau rau ntawm pge.com/scams.

 

 

Cov Kev Pab Cuam

 • Kev Tswj Xyuas Tus Neeg Siv Hluav Taws Xob. Lub Vas Sab muab cov ntaub ntawv qhia paub txog cov kev ntsuas kev ua hauj lwm zoo ntawm hluav taws xob thiab cov txheej txheem pab cuam kev sib tham txog hluav taws xob uas txhim tsa los ntawm Lub Tuam Txhab uas muaj siv rau zej tsoom sawv daws. 
 • Ntaub Ntawv Qhia Paub txog Lub Tshuab Muag Khoom.Lub Vas Sab tej zaum yuav muaj xam nrog rau cov kev pab cuam uas muab txoj cai rau koj los mus tshawb txog fab kev lag luam ntawm lwm feem neeg uas muag cov khoom lag luam thiab cov kev pab cuam uas ntsig txog hluav taws xob nyob rau hauv qee cheeb tsam chaw. PG&E TSIS YOG COV TUAM TXHAB NCAU UAS KOOM TES NROG TXHUA FEEM NEEG UAS MUAG COV KHOOM LAG LUAM UAS NTSIG TXOG HLUAV TAWS XOB LOS SIS MUAB COV KEV PAB CUAM HLUAV TAWS XOB NTAWD THIAB YUAV TSIS POM ZOO TXHAWB NQA IB YAM TWG NTAWM COV KEV LAG LUAM, COV KHOOM LAG LUAM LOS SIS COV KEV PAB CUAM NTAWD KIAG LI.
 • Cov Kev Txhawb Siab. Lub Tuam Txhab tej zaum yuav muab cov kev txhawb siab, cov kev tshuaj ntsuam xyuas, cov kev sib tw los sis cov kev sib tw rho hnoov (yam ntau zaus ua ke, "Cov Kev Txhawb Siab") los rau nws cov pej xeem neeg los sis cov neeg qhua tuaj siv kev lag luam nyob rau ib ncua ib zaug. Cov ntaub ntawv paub ntxiv hais txog Cov Kev Txhawb Siab ntawd, thov ua tib zoo siab hauv cov cai tswj hwm yam tsim nyog uas raug tshaj tawm nrog los sis txuas nrog Cov Kev Txhawb Siab ntawd.

 

Txoj Kev Txuas, Txoj Kev Ua Plaub Thaiv, Cov Twj Ua Hauj Lwm Tiv Thaiv Hauv Koos Pis Tawj (Blots) thiab Cov Twj Ua Hauj Lwm Tiv Thaiv Hauv Koos Pis Tawj (Spiders)

 • Cov Link Txuas mus rau Cov Vas Sab Ntawm Feem Neeg Thib Peb. Lub Tuam Txhab tuaj yeem tso cov kab ntawv txuas (links) rau cov vas sab los sis cov kev pab cuam hauv koos pis tawj uas pab txhawb nqa los ntawm lwm cov feem neeg sab nraud uas tsis yog PG&E cov kev pab cuam los sis them nyiaj rau los ntawm PG&E. PG&E yuav tsis thaj tsob rau cov ntsiab lus los sis txoj kev tswj hwm los ntawm lwm feem neeg sab nraud ntawd cov vas sab los sis cov kev pab cuam hauv koos pis tawj uas nkag tau los ntawm cov qab hau ntawm cov kab ntawv txuas (links) los is cov ntsiab lus ntawd, thiab txoj kev uas muaj cov kab ntawv txuas (links) los sis cov ntsiab lus ntawd yuav tsis txhais tau tias PG&E yuav los lees ris los sis muaj feem koom nrog txhua cov ntawm lwm feem neeg cov vas sab, cov kev pab cuam los sis cov lwm feem neeg ntawd, los sis txhua cov kev pab cuam los sis cov khoom lag luam lawv muab. Cov lwm feem neeg sab nraud uas muab xa los ntawd, thiab tsis yog Lub Tuam Txhab, tsuas thaj tsob ntawm nws tus kheej rau txhua cov kev tshaj tawm, cov tswv yim kev xav, cov lus muab tswv yim pab, cov ntsiab lus hais, cov kev pab cuam, cov kev muab kev qhia, cov ntaub ntawv, cov ntaub ntawv qhia paub, cov ntsiab lus, los sis lwm cov khoom siv uas cov lwm feem neeg sab nraud ntawd tau qhia los sis tsim muaj los nkaus xwb.
 • Cov Link Txuas mus rau Luv Vas Sab. Lub Vas Sab yuav tsum tsis raug txuas mus rau hauv txoj hau kev uas cov nplooj Vas Sab ntawm Lub Vas Sab tau tshwm sim nyob rau hauv ib lub thav duab (frame) hauv lub vas sab ntawm feem neeg thib peb los sis raug tso tawm rau ntawm qhov browser screen nrog kev tshaj tawm los sis lwm cov ntsiab lus tsis pom hauv Lub Vas Sab. Qhov tseeb uas lwm feem neeg sab nraud muab qhov kab ntawv txuas (link) los rau ntawm Lub Vas Sab yuav tsis nyob rau hauv txhua txoj hauv kev twg uas yog los sis txhais tau tias yog txoj lees ris, lub chaw ua hauj lwm, lub chaw lag luam sib koom tes los sis muaj kev sib raug zoo uas zoo sib xws ntawm PG&E thiab txhua lwm feem neeg sab nraud.
 • Kev Khawb Nyiaj Khawb Kub. Tsis muaj ib tug neeg siv los sis lwm feem neeg sab nraud twg yuav los siv tau ib lub ntawm cov software (cuab yeej siv hauv koos pis tawj), cov twj ua hauj lwm tiv thaiv hauv koos pis tawj (blots), cov twj ua hauj lwm tiv thaiv hauv koos pis tawj (spiders), los sis lwm cov cuab yeej los sis cov plaus kes (programming) ua hauj lwm uas sau cov ntaub ntawv qhia paub ua ke txhua hnub txhawm rau soj ntsuam, luam qauv, los sis cov ntaub ntawv qhia paub "kev khawb nyiaj khawb kub" uas ua rau pom nyob ntawm los sis muaj nyob rau hauv Lub Vas Sab kom qhib pom los sis siv nrog txhua Lub Vas Sab los sis kev pab cuam, tshwj tsis yog raug tso cai los ntawm PG&E los sis los ntawm ib tus neeg siv hluav taws xob uas tau teev tseg ntawm PG&E.

 

Cov Cai Yog Tus Tswv

 • Txhua cov ntsiab lus ntawm Lub Vas Sab, muaj xam nrog rau txhua kab lus, cov duab piav qhia (graphics), cov duab kos (artwork), cov cim (logos), cov pob nias (buttons), cov duab cim (icons), cov duab (images), cov suab, cov vis dis aus, lub software (cuab yeej siv hauv koos pis tawj) thiab tus zauv, puav leej raug ua tswv ntiag tug rau ntawm Lub Tuam Txhab los sis nws cov neeg txhawb lag luam thiab raug tiv thaiv los ntawm cov cai lij choj hais txog cov cai ua tswv hauv Teb Chaws Mes Kas thiab txawv teb chaws thiab cov rooj sab laj loj ntsig txog txawv teb chaws. Txhua txoj kev siv cov khoom siv uas tsis tau txais kev tso cai ntawm Lub Vas Sab no tuaj yeem yuam cov cai lij choj hais txog kev ua tswv, cov cai lij choj hauv lub cim lag luam, cov cai lij choj ntawm kev ntiag tug thiab kev nthuav tawm rau zej tsoom, thiab cov cai tshwj hwm los sis cov cai teev tseg txog cov kev sib cuag mus los. Tshwj zam rau raws li tau tso cai nyob rau ntawm Cov Cai Hais Txog Kev Siv no, cov ntsiab lus ntawd yuav tsis tuaj yeem raug tsim dua, raug hloov kho, raug hloov pauv, raug faib cais, raug nthuav tawm rau zej tsoom, raug rub tawm, raug tshaj tawm, raug muag, los sis raug xa (nyob rau ib feem los sis tag nrho) nyob rau txhua hom los sis raws txhua lub hom phiaj, xam nrog rau tab sis kuj tsis yog tag rau hauv khoos pis tawj, txoj kev luam qauv, txoj kev kaw suab, los sis lwm yam, yam uas tsis tau txais daim ntawv tso cai kev pom zoo ua ntej ntawm PG&E los sis lwm tus tswv cov cai kev ntiag tug.

 

Cov Cim Kev Lag Luam

 • Cov cim kev lag luam (trademarks), cov cim kev pab cuam, cov cim (logos), cov duab piav qhia (graphics), cov nplooj saum toj, cov duab cim lub pob nyem, cov ntsiab lus, cov npe vas sab (domain names), cov URL thiab lwm yam kev cim thawj ("Cov Cim Kev Lag Luam") uas raug siv thiab pom muaj nyob rau ntawm Lub Vas Sab uas raug tso npe los sis tsis tau raug tso npe ua Cov Cim Kev Lag Luam ntawm Lub Tuam Txhab thiab lwm yam nyob rau hauv Teb Chaws Mes Kas thiab lwm lub teb chaws. Tsis muaj kev tso los sis siv Cov Cim Kev Lag Luam ntawd yam uas tsis tau txais daim ntawm tso cai kev pom zoo ua ntej los ntawm PG&E los sis tus tswv lwm yam Cim Lag Luam, raws li qhov xwm txheej. Tej zaum koj yuav tsis tuaj yeem siv txhua cov cim zauv (meta tags) los sis txhua lwm cov "kab lus zais (hidden text)" uas siv PG&E lub npe los sis Cov Cim Kev Lag Luam yam tsis tau daim ntawv tso cai kev pom zoo los ntawm PG&E ua ntej.
 • Yog hais tias koj ntseeg tias cov khoom siv uas muaj nyob rau ntawm Lub Vas Sab muaj kev cuam tshuam txog lwm feem neeg sab nraud cov cai ua tus tswv ntawm cov cim kev lag luam, ces tiv tauj rau peb kiag tam sim ntawd es kom PG&E thiaj tuaj yeem soj qab taug lw qhov zwj ceeb tau thiab, yog tias tsim nyog, yuav kaw los sis tshem qhov khoom siv ntawd tawm.

 

Kev Ruaj Ntseg

 • Thaum koj nkag mus rau hauv Cov Kev Pab Cuam uas tseev kom siv lub npe tus neeg siv (username), tus zauv cim (password) thiab txhua cov pov thawj kev muaj peev xwm, txhua cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej koj tau ntaus cia nyob rau hauv cov ntaub ntawv los sis cov foos uas tau muab nyob hauv COv Kev Pab Cuam no yuav tau txais kev tiv thaiv yam siv tus qauv cai thev naus laus zis kev ruaj ntseg ntawm lub tuam txhab uas paub zoo tias hu ua Txheej Ntaub Txais Kev Tiv Thaiv (Secure Sockets Layer, "SSL"). Raws txoj kev siv qhov SSL, peb mob siab hlo los tiv thaiv txoj kev ceev ntaub ntawv tseg tsis pub leej twg paub ntawm koj lub npe tus neeg siv (username), tus zauv cim (password) thiab lwm cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej. Txog rau ntawm qhov kom SSL ua hauj lwm tau, koj lub blaus xawj (browser) yuav tsum muaj peev xwm lees siv tau SSL. Thov kuaj xyuas nrog koj tus neeg tsim lub nplaus xawj (browser) txhawm rau kom paub meej.

 

Kev Coj Ua ntawm Tus Neeg Siv

Thaum tab tom siv Lub Vas Sab los sis ib qho Kev Pab Cuam twg, tej zaum koj yuav tsi:

 • Rov qab xa dua, rov qab nthuav qhia dua, faib dua, rov qab siv dua, rov qab muag dua, rov qab tso tawm dua, rov qab saib xyuas dua los sis tsim cov kev theej qauv ntau yam ntawm Lub Vas Sab los sis txhua feem twg los ntawm qhov ntawd yam tsis tau daim ntawv pom zoo los ntawm PG&E ua ntej tso.
 • Rub nkag, tso tawm, nthuav tawm, xa tawm, rov qab tsim dua los sis faib thoob plaws mus rau hauv Lub Vas Sab ntawm ib co khoom siv twg uas yuam cai rau ntawm lwm feem neeg sab nraud txoj cai ua tus tswv, daim ntawv tso cai ua ib yam khoom tshiab, lub cim kev lag luam, lub cim kev pab cuam, xuv kev lag luam, qhov zais kev lag luam los sis lwm cov cai ua tswv ntiag tug, los sis yam uas yuam cai rau ib qho twg ntawm cov lus khi tseg tsis nthuav tawm raws kev cog lus, raws kev ntseeg siab, los sis raws kev txiav plaub ntug.
 • Muaj feem koom rau hauv tus xeeb ceem coj, nyob rau thaum siv Lub Vas Sab uas tsis raug raws li tsab kev cai lij choj, txoj kev hem thawj, txoj kev ntxub ntxaug, txoj kev ua phem, txoj kev dag, txoj kev xyav moo, txoj kev saib tsis taus los sis txoj kev nam cai ntawm cov cai kev ntiag tug los sis kev ua zej tsoom ntawm lwm tus neeg.
 • Rub nkag, tso tawm, nthuav tawm, xa tawm, rov qab tsim dua los sis faib thoob plaws mus rau hauv Lub Vas Sab ntawm ib co khoom siv twg uas muaj txoj kev tshaj xo tawm fab zej tsoom, cov email uas tsis xav tau los sis kev dag (spam) faib ntau dav, cov tsab ntawv sib txuas, cov hwv tsam tsev xab xeeb kaum los sis cov kev muab rau kev muag cov khoom lag luam los sis cov kev pab cuam.
 • Rub nkag, tso tawm, nthuav tawm, xa tawm, rov qab tsim dua los sis faib thoob plaws mus rau hauv Lub Vas Sab, los sis tso txhua tus link txuas hauv Lub Vas Sab los ntawm, ib cov khoom siv twg uas yog lus hais phem, lus saib tsis taus, lus dev, lus ntxub ntxaug, lus hais txog kev sib deev, los sis lwm yam lus hais liam qias.
 • Hloov, cuam tshuam los sis tsim kev kub ntxhov rau cov ntsiab lus los sis txoj kev ua hauj lwm ntawm Lub Vas Sab los sis Cov Kev Pab Cuam, xam nrog rau tab sis kuj tsis yog tag rau txoj kev rub nkag, txoj kev tso tawm, txoj kev xa tawm txhua cov khoom siv uas (i) muaj cov vais lav, cov rhuav tshem ntaub ntawv khoos pis tawj nees Trojan (Trojan horses), cov rhuav tshem ntaub ntawv khoos pis tawj vaws (worms), cov rhuav tshem ntaub ntawv khoos pis tawj thais npoos (time bombs), cov rhuav tshem ntaub ntawv khoos pis tawj khes xaus npauj (cancellbots) los sis lwm yam plaus kes (programming) khoos pis tawj txhuas hnub uas rhuav tshem, cuam tshuam, soj ntes, thaiv kev los sis tsis tsim nyog rau Lub Vas Sab los sis txhua cov ntaub ntawv nyob rau hauv; los sis (ii) ua kom muaj kev ua hauj lwm tsis sib luag rau ntawm txoj kev lis dej num ntawm Lub Vas Sab.
 • Siv Lub Vas Sab los ua kom tau txais kev nkag los sis kev nkag cuag tau rau lwm cov hauv kev siv los sis lwm cov nev vawj khoos pis tawj yam tsis tau txais kev tso cai.
 • "Theej Qauv" ntawm Lub Vas Sab los sis ib qho twg ntawm nws cov ntsiab lus nyob rau lwm cov xawj vawj (server) yam tsis tau txais daim ntawv tso cai los ntawm PG&E ua ntej tso.
 • Dag ua ib tug neeg twg los sis ib lub koom haum twg, uas tsis muaj tseeb nyob hauv lub xeev los sis tsis tuaj yeem ua rau pom tau koj li kev koom tes nrog ib tug neeg twg los sis ib lub koom haum twg li, nyiag hloov cov ncauj lus, los sis tswj cov kev taw qhia kom dag tau cov ntsiab lus xub thawj uas koj tau tso tawm los sis xa tawm tuaj rau peb los sis raws Lub Vas Sab.
 • Rub nkag, tso tawm, nthuav tawm, xa tawm, rov qab tsim dua los sis faib thoob plaws mus rau hauv Lub Vas Sab ntawm ib co khoom siv twg uas txhawb nqa kev coj tus xeeb ceem uas muab xam tau tias yog kev ua txhaum txoj cai lij choj, ua rau muaj txim raug npluas nyiaj, los sis yuam txoj cai lij choj, cai tswj hwm los sis lus txib ntawm tsoom fwv.

 

Kev Txiav Txoj Kev Siv

 • Nyob hauv txoj kev txiav txim siab raws nws tus kheej nkaus xwb thiab raws kev dawb huv ntawm PG&E, tej zaum peb yuav, tsis tas ceeb toom ua ntej, los txwv los sis txiav txoj kev siv ntawm ib tug neeg twg nyob rau Lub Vas Sab thiab ib qho twg ntawm txoj kev pab cuam, cov as khauj neeg siv, lub npe tus neeg siv (username), los sis cov phav xab vawj. Raws li txoj kev txiav kev siv ntawd, koj pom zoo los tshem los sis rhuav tshem txhua cov kev siv uas tau rub tawm los sis luam tawm uas tau txais los ntawm Lub Vas Sab. Txhua cov kev txwv los sis kev txiav txoj kev siv no yuav tsis thim ib tug neeg twg cov lus khi tseg uas tshwm sim nyob thaum thiab ua ntej thaum hnub siv tau ntawm kev txiav txoj kev siv ntawd.

 

Txoj Kev Tsis Lees Paub ntawm Cov Kev Lav Tsom Kwm

 • Lub Vas Sab thiab txhua cov ntsiab lus, cov ntaub ntawv qhia paub, cov software (cuab yeej siv hauv koos pis tawj), cov tes hauj lwm thiab cov ev phlej (applet) uas muab nyob rau ntawm los sis thoob plaws Lub Vas Sab uas raug tsim kom siv tau nyob rau ntawm tus qauv "raws li yog" thiab "raws li siv tau". PG&E tsis lav tau tias Lub Vas Sab los sis cov ntsiab lus los sis Kev Pab Cuam uas tau muab hauv kev txuas nrog Lub Vas Sab yuav raws sij hawm, ruaj ntseg, tsis muaj kev cuam tshuam los sis tsis muaj kev ua yuam kev, los sis qhov teeb meem hauv Lub Vas Sab los sis hauv cov ntsiab lus los sis kev pab cuam tau muab rau los sis los ntawm Lub Vas Sab, yog tias muaj ib qhov twg nyob rau lub sij hawm mus rau lub sij hawm, yuav raug kho.
 • Lub Tuam Txhab yuav tsis thaj tsob rau txhua cov kev yuam kev, cov kev tshem tawm, cov kev cuam tshuam, cov kev tshem pov tseg, cov kev puas tshuaj los sis cov kev raug ncua nyob rau hauv txoj kev lis hauj lwm los sis txoj kev xa kev siv ntawm Lub Vas Sab, txhua Cov Kev Pab Cuam los sis cov ntsiab lus uas cuam tshuam txog, rau cov kev sib txuas uas plam, los sis rau cov vais lav hauv khoos pis tawj uas muaj feem sib cuam tshuam nrog txoj kev lis hauj lwm ntawm Lub Vas Sab. Lub Tuam Txhab yuav tsis lav tsom kwm txog rau txhua cov ntaub ntawv qhia paub uas tau tsim muaj siv thoob plaws los sis nyob rau ntawm Lub Vas Sab. LUB TUAM TXHAB YUAV TSIS TSIM COV KEV LAV TSOM KWM YAM UA KIAG RAU POM TSEEB LOS SIS YAM XOV LUS NROG KEV HUAB HWM RAU Lub Vas Sab, XAM NROG RAU YAM TSIS MUAJ NCUA CIAJ CIAM TXWV NTAWM COV KEV LAV TSOM KWM RAU LUB NCAUJ LUS, KEV TSIS YUAM CAI, LUB PEEV XWM NTAWM KEV MUAG TAU LOS SIS KEV TSIM NYOG RAU LUB HOM PHIAJ FAJ SEEB. KOJ POM ZOO TSEEB LAWM TIAS KOJ QHOV KEV SIV Lub Vas Sab NO YOG QHOV PHEEJ HMOO NTAWM KOJ IB LEEG XWB.
 • Tsis muaj ib tug neeg ua hauj lwm, tus neeg sawv cev ntawm lub chaw hauj lwm, tus neeg sawv cev tam ntawm PG&E twg los sis ib feem neeg sab nraud twg raug tso cai los tsim ib txoj kev lav tsom kwm rau ib hom twg uas tsi yog raug tsim ncaj qha nyob rau hauv Cov Cai Hais Txog Kev Siv no.

 

Ncua Ciam Txwv ntawm Txoj Kev Lav Thaj Tsob

 • PG&E, nws cov tuam txhab ncau uas koom tes nrog los sis cov ces tuam txhab ncau, thiab lawv cov neeg ua hauj lwm, cov thawj coj, cov neeg ua hauj lwm, cov neeg sawv cev ntawm lub tuam txhab, cov neeg txais peev txheej txuas mus, los sis cov neeg tau txais lub luag hauj lwm, yuav tsis lav thaj tsob koj los sis ib feem neeg sab nraud twg nyob rau txhua cov kev puas tshuaj yam tsis yog ncaj qha, ntsig txog lub ntsis xaus, ua qauv, tshwj xeeb los sis rau txim (muaj xam nrog rau yam tsis muaj ncua ciam txwv rau cov kev puas tshuaj los ntawm kev plam cov ntaub ntawv, cov nyiaj tshaj thawj los sis cov nqi ntawm kev yuav xa khoom ntawm cov khoom lag luam los sis cov kev pab cuam uas sib hloov tau) uas tshwm sim los ntawm los sis nyob rau hauv txoj kev txuas nrog Lub Vas Sab los sis ib qho twg ntawm Cov Kev Pab Cuam uas muaj nyob rau los sis thoob plaws Lub Vas Sab.
 • Yuav tsis muaj xwm txheej twg li uas txoj kev lav thaj tsob ntawm PG&E, nws cov tuam txhab ncau uas koom tes nrog los sis cov ces tuam txhab ncau, thiab lawv cov neeg ua hauj lwm, cov thawj coj, cov neeg ua hauj lwm, cov neeg sawv cev ntawm lub tuam txhab, cov neeg txais peev txheej txuas mus, los sis cov neeg tau txais lub luag hauj lwm, yuav nyob rau qab tswj hwm ntawm ib lub hom phiaj kev lav thaj tsob twg li (tsis hais nyob rau txoj kev cog lus, kev ua yuam kev, kev lav thaj tsob yam tu nrho los sis lwm yam) uas yuav tshaj li $500, tsis hais yuav yog rau feem neeg sab nraud twg uas twb raug qhia paub txog ntawm qhov yuav tshwm sim taus ntawm cov kev puas tshuaj ntawd lawm los xij. QEE COV CAI LIJ CHOJ NTAWM LUB XEEV TSIS TSO CAI RAU MUAJ COV NCUA CIAM TXWV NYOB RAU NTAWM COV KEV LAV TSOM KWM YAM XOV LUS NROG LOS SIS QHOV KEV CAIS TAWM LOS SIS NCUA CIAM TXWV NTAWM QEE COV KEV PUAS TSUAJ. YOG TIAS COV CAI LIJ CHOJ NWS SIV TAU RAU KOJ, QEE LOS SIS TXHUA COV KEV TSIS LAV PAUB, COV KEV CAIS TAWM, LOS SIS COV NCUA CIAM TXWV NYOB RAU HAUV TSHOOJ 11 ("TXOJ KEV TSIS LEES PAUB NTAWM COV KEV LAV TSOM KWM") THIAB TSHOOJ 12 NO ("NCUA CIAM TXWV NTAWM TXOJ KEV LAV THAJ TSOB") YUAV TSIS TUAJ YEEM SIV TAU RAU KOJ, THIAB KOJ YUAV MUAJ LWM COV CAI NTXIV.

 

Kev Tiv Thaiv Kom Txhob Raug Luag Foob

 • Koj pom zoo los tiv thaiv, ua kom txhob raug teeb meem, thiab tsis tsim teeb meem dab tsi rau PG&E, nws cov tuam txhab ncau uas koom tes nrog los sis cov ces tuam txhab ncau, thiab lawv cov neeg ua hauj lwm, cov thawj coj, cov neeg ua hauj lwm, cov neeg sawv cev ntawm lub tuam txhab, cov neeg txais peev txheej txuas mus, los sis cov neeg tau txais lub luag hauj lwm los ntawm ib qho twg ntawm cov kev foob tsis txaus siab, cov kev lav thaj tsob, cov nqi, thiab cov nuj nqis (muaj xam nrog rau cov nqi uas tsim nyog ntawm tus kws lij choj thiab tus kws tshawb fawb) uas tshwm sim nyob rau ib txoj kev twg ntawm koj txoj kev siv Lub Vas Sab los sis qhov kev tso chaw los sis kev sib xa cov tsab ntawv, cov ntaub ntawv, cov software (cuab yeej siv hauv koos pis tawj), los sis lwm cov khoom siv los sis cov ntsiab lus nyob rau ntawm los sis thoob plaws Lub Vas Sab los sis ntawm koj los sis cov neeg siv ntawm koj Tus As Khauj Neeg Siv los sis muaj feem cuam tshuam txog txhua txoj kev yuam cai ntawm Cov Cai Hais Txog Kev Siv los ntawm koj los sis cov neeg siv ntawm koj Tus As Khauj Neeg Siv.

 

Lwm Yam

 • Lub Tuam Txhab tswj thiab saib xyuas hauj lwm ntawm Lub Vas Sab los ntawm nws cov hauv paus chaw hauj lwm/tuam chawm hauj lwm nyob rau hauv San Francisco, California, Teb Chaws Mes Kas. Yog koj siv Lub Vas Sab los ntawm lwm qhov chaw koj yuav raug thaj tsob rau txoj kev ua raws cov cai lij choj hauv lub zos raws li qhov tsim nyog. Cov Cai Hais Txog Kev Siv yuav tsis raug tswj hwm los ntawm cov cai lij choj tseem ceeb ntawm Lub Xeev California, raws li uas raug siv rau cov kev cog lus uas tau ua ntawm cov pej xeem hauv California thiab cov uas tau tuaj ua nyob rau hauv xeev California, tsis hais tab txawm tias koj yuav nyob rau hauv los sis ua lag luam nrog Lub Tuam Txhab hauv Xeev California los sis lwm qhov los xij.
 • Txoj kev siv Lub Vas Sab no yuav raug ntaus tswv yim los hloov chaw rau hauv Xeev California nkaus xwb. Koj pom zoo tias cov tsev hais plaub uas nyob rau hauv San Francisco, California, yuav muaj lub hwj chim txiav txim rau ib qho twg los sis txhua cov kev sib cov nyom uas tshwm sim los ntawm los sis cuam tshuam rau Cov Cai Hais Txog Kev Siv no los sis koj txoj kev siv ntawm Lub Vas Sab, thiab koj pom zoo los xa rau ncua ciam kev muaj hwj chim ntawm cov tsev hais plaub ntawd. Tog neeg uas yeej hauv kev hais plaub yuav muaj txoj cai rau nws cov nqi thiab cov nuj nqis kws lij choj raws li qhov tsim nyog, dhau ntawm txhua cov kev txhim kho kom rov zoo li qub thiab kev pab cuam uas muaj lawm.
 • Yog txoj kev muab twg ntawm Cov Cai Hais Txog Kev Siv no raug yuam yam tsis raws txoj cai lij choj, tsis yog, los sis tsis raug raws li tsab kev cai lij choj, ces qhov kev muab ntawd yuav raug suav tias muab tso pov tseg thiab yuav tsis muaj txim rau txoj kev ua raug raws txoj cai thiab kev yuav siv cai ntawm cov kev muab uas tseem tshuav.
 • Cov Cai Hais Txog Kev Siv no, yog yam uas sib koom tes los ntawm cov ntaub ntawv pov thawj ntawm PG&E Txoj Cai Hais Txog Kev Ntiag Tug Ntawm Lub Vev Xaiv, tau teev tag nrho txhua cov kev pom zoo ntawm koj thiab PG&E uas cuam tshuam koj txoj kev siv Lub Vas Sab, thiab txhua cov kev pom zoo thiab cov kev nkag siab ua ntej ntawd thiab tshwm sim ua ke ntawd uas cuam tshuam rau qhov tshwm sim tseem ceeb ntawm Cov Cai Hais Txog Kev Siv no yuav raug hloov chaw los ntawm los sis muab tso ua ke rau hauv Cov Cai Hais Txog Kev Siv no. Cov Cai Hais Txog Kev Siv no yuav tsis raug hloov kho tau tshwj tsis yog ua los ntawm PG&E raws li tau muab los rau ntawm no.

 

Koj tuaj yeem qhia txhua cov lus nug txog Cov Cai Hais Txog Kev Siv no mus rau:

 

Pacific Gas and Electric Company
Director, Digital Channels
300 Lakeside Drive, Suite 210
Oakland, CA 94612

Lus qhia ntau ntxiv txog kev ntiag tug

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Nkag siab txog koj cov cai ntiag tug ntawm tus neeg siv hluav taws xob.

Txoj cai hais txog kev tshaj xov xwm saum huab cua

Tshuaj xyuas PG&E cov cai thiab cov lus qhia txog fab kev tshaj xov xwm saum huab cua.

Txoj cai hais txog kev sib txuas lus hauv tshuab hluav taws xob (digital communications policy)

Txoj kev uas peb npaj yuav los cuam tshuam nrog koj los ntawm lub suab, cov lus sau ua ntawv, cov email thiab ntau yam ntxiv