Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Txoj cai hais txog kev tshaj xov xwm saum huab cua

Tshuaj xyuas cov lus qhia txog cov xov xwm ntawm PG&E

Txuas nrog peb hauv kev tshaj xov xwm saum huab cua

 

Cov nplooj vas sab tshaj tawm xov xwm ntawm PG&E hauv ntau lub chaw tshaj xov xwm saum huab cua. Cov nplooj vas sab no muaj xws li Facebook®, Twitter®, YouTube®, Nextdoor® thiab Instagram®.

 

PG&E xav txhawb kev sib pauv cov ntaub ntawv uas muaj txiaj ntsig yam muaj kev sib huab hwm zoo. Peb kuj tseem xav hnov koj cov lus tawm tswv yim txog ntawm peb lub tuam txhab thiab.

 

 

Nkag cuag tau cov cai tswj kev tshaj xov xwm saum huab cua ntawm PG&E

 

Xyaum ua ib tug pej xeem hauv kev tshaj xov xwm saum huab cua

PG&E zoo siab txais tos mloog txhua nqe lus nug thiab cov lus xam pom ntawm nws cov tshooj kev tshaj xov xwm, suav nrog kev thuam. Txawm li cas los xij, peb thov kom koj ua raws li cov lus qhia no thaum koj tshaj tawm:

 • Muab cov lus teb pab tswv yim qhia thiab nug cov nqe lus nug hauv tus yam ntxwv uas coj zoo thiab huab hwm.
 • Ua raws li cov lus qhia kev tso tawm hauv Facebook. Tsis txhob ua "kev tawm tsam tus kheej" los sis koom nrog lwm tus cwj pwm ntxim ntxub.

 

Kawm paub txog tias peb yuav saib xyuas peb cov nplooj vas sab tshaj tawm xov xwm saum huab cua li cas

PG&E tsis xav txhawb nqa tus cwj pwm tsis zoo. Peb tuaj yeem tshem tawm cov lus cuam tshuam thiab tab txawm tias txawv cov neeg siv uas tsis mloog cov lus qhia ntawm PG&E.

 

 

Ua raws li cov lus qhia txog kev tshaj xov xwm saum huab cua ntawm PG&E

Peb cia siab tias koj yuav ua raws li cov lus qhia ntawm Facebook rau kev koom tes hauv zej zog PG&E. Tus neeg saib xyuas ntawm PG&E kuj tseem yuav tshem tawm txhua cov kev tshaj tawm los sis cov lus xam pom uas:

 

 • Muaj spam
 • Muaj cov lus kev sib yaum los sis kev tshaj tawm los sis cov ntsiab lus tsis yog fab kev lag luam ntawm PG&E
 • Muaj lub ntsiab lus thab plaub, thuam, ntxub, saib tsis taus, hais qhov tsis zoo, kev quab yuam, ntxub ntxaug lwm haiv neeg, cais haiv los sis ntxub ntxaug
 • Muaj cov ntsiab lus dag ntxias, uas rau nkag siab yuam kev, tej zaum yuav phom sij los sis cov ntsiab lus tsis txaus ntseeg
 • Muaj cov link txuas uas tsis tau txais kev tso cai thiab/los sis tsis tau pom zoo los ntawm PG&E
 • Txhawb cov rooj sib tham, ntawv thov, koom haum los sis cov hauj lwm uas tsis raug txhawb nqa los sis lees paub raws cai los ntawm PG&E
 • Muaj cov ntaub ntawv uas yog "tawm ntawm lub ncauj lus" los sis tsis muaj feem ntsig txog rau thawj qhov kev tshaj tawm los ntawm PG&E los sis ib tus tswv cuab hauv zej zog
 • Muaj cov ntaub ntawv ntiag tug, ntau ntawv qhia tus kheej los sis cov ntaub ntawv tseem ceeb txog cov tib neeg (piv txwv li, cov ntaub ntawv nyiaj txiag)
 • Txhawb kom ua txhaum cai

 

Nrhiav qhov kev txwv tsis lav thaj tsob ntawm tus link txuas sab nraud

PG&E yuav tsis lav ris rau cov vas sab sab nraud uas yog lwm tus tau tshaj tawm. Peb tsis muaj peev xwm kho tau cov ntsiab lus nyob hauv cov nplooj vas sab no. Cov kev xav tau hais tawm hauv cov vas sab sab nraud tsis sawv cev rau txoj hauj lwm ntawm PG&E.

 

Zam tsis txhob yuam txoj cai ntiag tug

Tag nrho cov ntsiab lus tshaj tawm yuav tsum ua raws li txoj cai ntiag tug los sis lwm txoj cai lij choj hais txog kev ua tswv. Koj yuav tsum tau lav ris txhua cov ntawv tshaj tawm uas ua txhaum txoj cai lij choj hais txog txoj cai ntiag tug.

 

 

Cov kev cai hais txog kev tshaj xov xwm sab nraud

 

Cov nplooj vas sab uas txuas hauv qab no muaj cov ntaub ntawv hais txog kev tshaj xov xwm sab nraud thiab lawv cov ntsiab lus thiab cov cai, cov lus qhia thiab cov kev cai.

 

 

Lus qhia ntau ntxiv txog kev ntiag tug

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Nkag siab txog koj cov cai ntiag tug ntawm tus neeg siv hluav taws xob.

Txoj cai hais txog kev tshaj xov xwm saum huab cua

Tshuaj xyuas PG&E cov cai thiab cov lus qhia txog fab kev tshaj xov xwm saum huab cua.

Txoj cai hais txog kev sib txuas lus hauv tshuab hluav taws xob (digital communications policy)

Txoj kev uas peb npaj yuav los cuam tshuam nrog koj los ntawm lub suab, cov lus sau ua ntawv, cov email thiab ntau yam ntxiv