Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Lus qhia paub txog lub tuam txhab

Ntaub ntawv qhia txog PG&E, cov cai tswj, cov hom phiaj thiab cov nqi

Ntaub ntawv qhia txog lub tuam txhab

Tshawb nrhiav ntau ntxiv txog PG&E Corporation.

Txoj cai hais txog kev nthuav tawm uas raug kev puas tsuaj yooj yim ntawm PG&E

PG&E saib nws txoj kev ruaj ntseg ua qhov tseem ceeb tshaj plaws. Kawm paub ntau ntxiv txog peb cov cai tswj. 

Kev muaj ntau yam (haiv neeg) sib txawv thiab kev muaj feem xyuam nrog

Kev muaj ntau yam (haiv neeg) sib txawv thiab kev muaj feem xyuam nrog, yog nyob rau ntawm qhov tseem ceeb ntawm PG&E.

PG&E Qhov Triple Bottom Line

Ntau ntxiv txog PG&E

Cov hauj lwm

Peb cov neeg yog peb li cuab tam uas muaj nuj nqis tshaj plaws. Kawm paub txog peb kab ke ua hauj lwm, cov txiaj ntsig thiab cov hauj lwm.

Tsab Lus Hais Tawm Qhia Txog Kev Ruaj Ntseg Ntawm Tuam Txhab

Tshawb nrhiav kom paub txog cov kev muab siab sib zog ntawm PG&E los mus tsim ua kom xeev California zoo dua qub tuaj thiab tsim ua lub ntiaj teb xis nyob dua qub tuaj rau tag nrho peb sawv daws.

Qhov General Rate Case (GRC)

Txhua peb lub xyoos, PG&E xa ib tsab ntawv thov kev pab nyiaj mus rau California Public Utilities Commission uas hu ua General Rate Case.