Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Tus As Khauj

Nuj nqi, cov tsab ntawv thov kev pab cuam, cov phiaj xwm kev npaj txog ntawm tus nqi thiab ntau yam ntxiv

Kev tswj xyuas tus as khauj

Ua kom koj tus as khuaj PG&E ua hauj lwm rau koj. Saib xyuas cov hauj lwm tau sai thiab yooj yim hauv online.

Cov txheej txheem pab cuam ntsig txog nuj nqi thiab kev pab

Saib koj cov lus hais txog lub zog hluav taws xob. Them koj li nuj nqi. Kawm paub txog kev yuav thov kev pab tau li cas.

Cov tsab ntawv thov kev pab cuam

Pib los sis tso tseg qhov kev pab cuam mus rau ntawm koj lub tsev los sis lub lag luam. Tsim ua ib qho kev teem caij sib ntsib hais txog kev ntsuam xyuas teeb hluav taws xob.

Cov phiaj xwm kev npaj txog ntawm tus nqi

Tshawb nrhiav qhov phiaj xwm kev npaj txog ntawm tus nqi uas zoo tshaj plaws rau koj lub vaj tsev los sis lub lag luam. Kawm paub txog kev PG&E yuav teeb nws cov kev ntaus nqi tau li cas thiab vim li cas thiaj li teeb cov kev ntaus nqi ntawd.  

Kev siv hluav taws xob thiab cov lus qhia

Nkag cuag tau rau thiab nthuav qhia cov ntaub ntawv kev siv hluav taws xob rau koj lub tsev thiab lub chaw lag luam. Nrhiav cov lus qhia uas muaj txiaj ntsig rau kev siv hluav taws xob kom tsawg tuaj. 

Kev xaiv rau tus kheej

Saib xyuas cov haujlwm sai thiab yooj yim hauv online. Hloov kho koj tus as khauj, them koj cov nqi, hloov kho kev ceeb toom thiab lwm yam.

Tswj koj cov haujlwm hauv tsev thiab kho dua tshiab hauv Koj Cov Haujlwm

  • Koj Cov Haujlwm yog peb qhov kev tswj xyuas qhov project online.
  • Yooj yim xa, taug qab thiab tswj cov ntawv thov rau kev pabcuam roj thiab hluav taws xob.

Pab peb kom thiaj li tiv tauj tau rau koj

Hloov pauv koj cov ntaub ntawv qhia paub txog chaw tiv tauj tshiab. Ua kom paub tseeb hais tias peb muaj peev xwm muab tau cov lus qhia paub txog kev pab cuam tseem ceeb rau koj thaum koj xav tau nws.

Lub qhia ntau ntxiv hais txog koj tus as khauj

Cov kws muab kev pab cuam ntsig txog hluav taws xob uas xaiv tau

Tshawb nrhiav kom paub txog lwm cov kev xaiv ntsig txog hluav taws xob thiab cua xeeb txawm.

Cov txheej txheem pab cuam ntsig txog kev txuag hluav taws xob thiab nyiaj

Tshawb nrhiav cov hau kev los mus txuag hluav taws xob thiab nyiaj. Tshawb nrhiav kom paub txog cov txheej txheem pab cuam txhawb siab thiab cov lus taw qhia txog kev txuag hluav taws xob.

Lub chaw muab kev pab cuam rau tus neeg siv hluav taws xob

Tau txais cov lus nug uas keev nyiam nug tas li thiab lwm cov kev xaiv ntsig txog kev pab txhawb nqa.