Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Kev pab fab nyiaj txiag

Pab rau koj cov nqi hluav taws xob thiab lwm hom kev pab cuam fab nyiaj txiag

Kev pab nus ncua sij hawm ntev dua

California Alternative Rates for Energy Program (CARE)

Yog koj ncav cuag raws li cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau los, koj tuaj yeem tau txais kev txo nqi txhua hli txog li 20% los sis ntau dua rau roj nkev thiab hluav taws xob.

Family Electric Rate Assistance Program (FERA)

Koj yim neeg uas muaj peb leeg los sis ntau leej tuaj yeem muaj cai tsim nyog rau kev txo nqi txhua hli txog li 18% ntawm hluav taws xob.

Medical Baseline Program

Kev pab rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj chaw nyob uas yuav tsum tau siv hluav taws xob rau qee yam kev kho mob.

Vulnerable Customer Status

Puas muaj kev phoom sij rau koj txoj kev noj qab haus huv los sis kev nyab xeeb yog hais tias koj li hluav taws xob los sis cua (gas) raug txiav lawm? Peb nyob ntawm no txaus siab yuav pab koj.

Arrearage Management Plan (AMP)

Kuaj xyuas txog cov khes div hluav taws xob rau cov neeg siv hluav taws xob uas nyob hauv tsev ntawm cov nqi uas tsis tau them ntawm PG&E rau cov kev pab cuam.

Cov koom haum thiab cov neeg muab tswv yim txhawb pab hauv zej zos

Puas yog tseem tab tom nrhiav cov hau kev los txhawb pab cov tswv cuab ntawm koj lub zej zos? Nkag cuag tau rau cov chaw muab kev pab cuam ntawm PG&E thiab cov txheej txheem muab kev pab cuam.

Puas xav tau sij hawm ntxiv los them nyiaj?

Tsim txoj kev npaj los them nqi kiag hnub no.

  • Teem caij rau kev them nqi ntawm koj cov nyiaj tshuav tam sim no mus rau ntau lub hli, los sis
  • Xaiv hnub tim tom qab los them rau tus nqi tag nrho

Kev pab tib zaug

Relief for Energy Assistance through Community Help (REACH)

Txais kev pab them nyiaj rau koj cov nqi hluav taws xob thaum lub sij hawm muaj xwm txheej kub ntxov.

Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)

Txais kev pab tib zaug rau cov yim neeg uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg.

Txheej txheem pab cuam Energy Savings Assistance (ESA)

Kev txuag hluav taws xob thiab nyiaj txiag yam siv cov khoom siv tshiab rau hauv vaj tsev pab dawb.

Txheej txheem pab cuam txhawb pab them nqi thiab txuag hluav taws xob rau koj lub chaw lag luam

Economic Development Rate (EDR)

  • Muab koj lub chaw lag luam tso npe nkag rau hauv EDR.
  • Tau txais cov kev txo nqi 12%, 18%, los sis 25% nyob rau koj cov nqi hluav taws xob ntau tshaj plaws rau tsib lub xyoos.

Kev kuaj xyuas hluav taws xob hauv lub chaw lag luam dawb xwb

Kuaj xyuas seb koj lub chaw muab kev yooj yim nkim hluav taws xob pov tseg nyob rau qhov twg.

PG&E cov neeg pab tawm tswv yim txog hluav taws xob

Nrhiav cov txheej txheem pab cuam los pab hloov cov cuab yeej siv tshiab thiab txhim kho kev txuag hluav taws xob.

 

Xa email rau businessenergyresources@pge.com txhawm rau teem caij rau koj lub chaw lag luam.

Kev pab fab nyiaj txiag ntau ntxiv

Kev pab cuam hu xov tooj uas tau txais kev txo nqi

Tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog rau qhov kev pab cuam hu xov tooj uas tau txais kev txo nqi. California LifeLine yog xam raws li koj tus qib nyiaj khwv tau los los sis kev koom nrog hauv txheej txheem pab cuam.

Cov hau kev xaiv siv is taws nej (internet) hauv tsev uas raug nqi tsawg

Koj tuaj yeem tau txais kev txo nqi txhua hli txog li $30 ntawm cov nqi siv is taws nej (internet) hauv tsev uas ceev. Hu rau 1-866-519-8655 los sis ua ntawv thov hauv online.

Budget Billing

Cov nqi hluav taws xob uas tuaj yeem kwv yees tseg tau txhua hlis pab tswj pob peev nyiaj ntawm koj cov nuj nqis tau. Budget Billing pab them tam rau cov nqi siab tshaj plaws uas tshwm sim los ntawm:

  • Kev siv cua sov siab heev thaum lub caij ntuj no
  • Kev siv cua txais rau thaum lub caij ntuj sov