Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Cov koom haum & cov neeg muab tswv yim txhawb pab hauv zej zos

Txuas koj rau cov kev daws teeb meem

lub cim kev ceeb toom qhia paub tseem ceeb Faj Seeb: Yog hais tias koj hom lus tsis muaj nyob rau hauv cov lus xaiv saum toj no, hu rau 1-877-660-6789rau kev pab hauv 250 + lwm hom lus. 

Puas yog tias koj yog lub koom haum hauv cheeb tsam zej zos los sis lub chaw txhawb pab uas tseem tab tom nrhiav cov hauv kev los txhawb pab cov tswv cuab ntawm koj lub zej zos? Kawm paub txog PG&E cov kev pab cuam thiab nkag mus rau cov peev txheej uas tuaj yeem pab txhawb koj txoj kev siv zog.

 

Nrhiav cov zej zog uas yuav xav tau koj kev txhawb pab

 

Cov txheej txheem suav pej xeem txiav txim siab thaj chaw hauv California uas raug kev txom nyem los ntawm lub chaw lag luam, kev noj qab haus huv thiab ib puag ncig lub nra. Siv daim ntawv qhia los teev lub hom phiaj yam ceev rau cov zej zog uas xav tau kev txhawb pab ntau tshaj plaws.

Siv cov peev txheej no los txhim kho koj txoj kev tshaj tawm

Daim ntawv qhia txog kev pab cov neeg siv hluav taws xob

Cov daws teeb meem ntawm kev pab nyiaj txiag thiab kev txuag hluav taws xob.

Filename
customer-assistance-fact-sheet-en.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
rub tawm los

Qhov cuab yeej ntawm solar billing plan marketing

Qhov Cuab Yeej GO EV ntawm Solar Billing Plan Marketing: Txuag nyiaj thiab tsav tsheb mus rau txhua qhov chaw.

Filename
solar-billing-plan-marketing-toolkit-en.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
rub tawm los

Cov neeg siv kev daws teeb meem kev txiav txim siab ntoo

Txhua yim neeg uas muaj cai tsim nyog tuaj yeem muaj cai tsim nyog tau txais txheej txheem pab cuam, tsis yog ib tsev neeg xwb..

Filename
advocate-decision-tree.pdf
Size
624 KB
Format
application/pdf
rub tawm los

Txhim kho kev nthuav qhia kom txhawb pab cov neeg siv hluav taws xob zoo dua

 

PG&E tab tom nthuav kev koom tes thiab siv kev sib raug zoo nrog cov koom haum hauv zej zog thiab cov neeg tawm tswv yim. Peb lub hom phiaj yog los qhia, qhia thiab ua kom muaj kev paub txog PG&E cov kev pab cuam, cov khoom, cov kev pab cuam thiab cov kev daws teeb meem. Raws li cov neeg xa xov hauv zej zog ntseeg siab, cov koom haum hauv zej zog thiab cov neeg tawm tswv yim tuaj yeem muab kev nkag siab rau cov kev paub tshwj xeeb ntawm cov neeg siv hluav taws xob thoob plaws PG&E thaj chaw thiab txhim kho kev noj qab haus huv hauv zej zog.

 

Ntau cov kev txhawb pab

Kev pab thiab kev txhawb pab fab nyiaj txiag

Cov txheej txheem nyiaj tau los rau qee qhov kev pab cuam hloov txhua xyoo. Tshawb xyuas hnub no kom paub meej tias cov kev cai tsim nyog.

California txoj kev npaj ntawm kev sau nqi daim phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub (solar) tshiab

Cov neeg siv hluav taws xob ntawm daim phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub (solar) tshiab tuaj yeem txuag tau cov nqi hluav taws xob txog li 40% nyob rau hauv lawv cov nqi txhua hli piv rau cov neeg siv hluav taws xob uas tsis yog daim phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub (solar). 

Kev txhawb pab fab kev txhais lus

Puas yog nriav tsis pom koj hom lus uas koj yiam hauv peb li mes nus? Peb tuaj yeem pab tau ua ntau dua 250 hom lus. Hu rau 1-877-660-6789.

PG&E lub zog tes hauj lwm qhia

Koj puas xav pab cov neeg muas zaub raws li lub zog nws xav tau rau lawv lub tsev? PG& E lub zog tes hauj lwm yuav pab tau.

Cov kev ceeb toom hauv zej zog

CPUC ov ntaub ntawv hloov tshiab txog hluav taws xob

Raws xov xwm kom paub nrog cov ntaub ntawv hloov kho tshiab ntawm California Public Utilities Commission (CPUC).

CPUC tab tom txhawb pab cov koom haum hauv zej zog rau qhov kev sim ua hauj lwm los pab cov neeg siv hluav taws xob qis los sis tshem tawm lawv cov nqi hluav taws xob dhau sij hawm.  

Low-Income Household Water Assistance Program (LIHWAP)

Tsoom fwv teb chaws cov nyiaj pab cov tsev neeg uas tau nyiaj tsawg them lawv cov dej los yog khib nyiab. Peb xav kom cov tsev neeg uas tsim nyog tau txais kev pab uas dhau lawm tsis them mus thov kev pab ua ntej lub sijhawm sijhawm.

Cov txheej txhee pab cuam uas tsis yog txhawb pab los ntawm PG&E

 

Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) 
Kev pab fab nyiaj txiag los txo nqi rau cov nqi hluav taws xob hauv tsev, hluav taws xob ntawm kev muaj teeb meem, huab cua thiab kev rov kho hluav taws xob kho hauv tsev. Kawm paub txog LIHEAP

 

Qhov Low-Income Household Water Assistance Program (LIHWAP)
Ib qho txheej txheem pab cuam fab nyiaj txiag ntawm tsoom fwv los pab cuam rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog raws nyiaj khwv tau los ntawd them lawv cov nqi dej thiab dej khib nyiab. Kawm paub txog LIHWAP

 

East Bay Municipal Utility District (EBMUD) muab qhov Customer Assistance Program (CAP)
Pab rau cov neeg siv hluav taws xob hauv chaw uas muaj cai tsim nyog raws nyiaj khwv tau los tsawg los them ib feem ntawm lawv daim nqi dej. Kawm paub txog EBMUD li Customer Assistance Program

 

California Lifeline Program 
Txo nqi rau cov kev pab cuam siv xov tooj hauv tsev thiab xov tooj ntawm tes rau cov tsev neeg uas muaj cai tsim nyog. Kawm paub txog California Lifeline Program

 

Internet for All Now (Txheej Txheem Pab Cuam Kev Txuas Is Taws Nej Pheej Yig)
Txo nqi txhua hli rau ntawm cov nqi is taws nej hauv tsev, thiab txo nqi ib zaug rau lub koos pis tawj los sis lub thav nplej pub rau cov tsev neeg uas muaj cai tsim nyog. Kawm paub txog Internet for All Now

 

Clean Cars for All 
Cov nyiaj txhawb siab rau cov neeg nyob hauv California ntawm kev los hloov cov tsheb qub, uas muaj kuab pa tsis zoo ntau heev, los siv rau cov tsheb uas huv dua, noj roj me dua. Kawm paub txog Clean Cars 4 All

 

The CPUC's Self-Generation Incentive Program (SGIP) 
Cov nyiaj txhawb siab los txhawb pab cov chaw siv hluav taws xob uas twb yeej muaj lawm, yog cov tshiab, thiab twb faib cai tawm lawm. SGIP muab cov nyiaj rov qab rau cov khoom siv hluav taws xob uas tsim nyog tau nruab rau ntawm tus neeg siv hluav taws xob sab ntawm lub ntsuas hluav taws xob. Kawm paub txog SGIP

 

Txheej txheem pab cuam Single-Family Solar Homes (DAC-SASH)
Kev txhawb siab los pab cov tswv tsev hauv cov zej zog uas tsis muaj lub hwv tsam los siv daim phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub (solar).
Kawm paub txog DAC-SASH

Tiv tauj rau peb

Yog tias koj yog ib lub koom haum hauv zej zog txaus siab koom tes nrog PG&E, los sis yog tias koj xav paub ntxiv txog cov txheej txheem pab cuam thiab cov kev daws teeb meem los pab txhawb koj lub zej zos, xa email rau CBOEngagementSupport@pge.com