Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Cov txheej txheem pab cuam txog kev txuag hluav taws xob

Cov txheej txheem pab cuam txhawm rau pab txo koj li nqi hluav taws xob kom tsawg

Kev Kuaj Xyuas Hluav Taws Xob Hauv Tsev

Hauv koj tsev koj siv hluav taws xob mus rau kev ua kom sov, dej kub, cov twj siv, teeb taws hluav taws xob thiab lwm yam kev siv ntau npaum li cas?

Txheej txheem pab cuam txog Feem Kev Pab Txog Kev Txuag Nyiaj Tseg Them Hluav Taws Xob (Energy Savings Assistance, ESA)

Txhim kho kom muaj kev ua hauj lwm zoo ntsig txog feem hluav taws xob ntawm koj lub tsev. Txo koj cov nqi hluav taws xob kom tsawg. Txais cov kev txhim kho kev txuag hluav taws xob yam tsis tau them nqi dab tsi hlo li.

Txheej txheem pab cuam Green Saver

Sau npe soj raws kev siv hluav taws xob duab tshaj ntuj 100%. Yog hais tias koj tsim nyog tau txais kev pab raws li nyiaj khwv tau los, koj tuaj yeem txuag tau li 20% ntawm koj qhov nqi hluav taws xob uas siv rau hauv tsev.

Cov txheej txheem pab cuam ntsig txog Cov Lus Teb Raws Kev Xav Tau rau cov vaj tsev

Yog hais tias koj muaj peev xwm kho kom qhov kev siv hluav taws xob hauv koj tsev kom haum, ces koj muaj peev xwm txuag tau los sis khwv tau nyiaj. 

Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Hluav Taws Xob Uas Muab Ib Qho Rau Ib Leeg

Yog ib feem ntawm lub grid hluav taws xob uas vam meej. Sau npe nkag rau Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Ntsig Txog Hluav Taws Xob Uas Tau Muab (Enroll Distributed Energy Resources, DER) xws li hluav taws xob duab tshav ntuj, kev khaws hluav taws xob, kev ua hauj lwm tau zoo ntawm feem hluav taws xob thiab lus teb ntsig txog kev xav tau.

Cov kev hloov kho mus rau qhov tshiab ntawm koj tus AC tuav tswj nyiaj txiag

Puas xav txhim kho kom muaj kev ua hauj lwm tau zoo ntawm hluav taws xob nyob rau hauv koj lub vaj tsev? Tej zaum koj yuav muaj cai tau txais kev pab fab nyiaj txiag nyob rau tus nqi zoo. 

Tus xib fwb qhia txog hluav taws xob uas muab siab rau los ntawm HomeIntel

Sau npe nkag rau txais ib tus xib fwb qhia txog kev tshuaj xyuas kev siv hluav taws xob hauv vaj tsev thiab hluav taws xob ntawm ntiag tug pab dawb los ntawm HomeIntel. 

Qhov txheej txheem pab cuam SmartMeter™

Qhov txheej txheem pab cuam PG&E's SmartMeter™ yog ib feem ntawm xeev California txoj kev mob siab rau los mus hloov kho lub zog hluav taws xob uas muaj lub twj ntsuas tsis siv neeg tswj mus raws qhov tshiab.

Cov txheej txheem pab cuam txog kev txuag hluav taws xob rau cov lag luam

Kev pab fab nyiaj txiag ntsig txog kev txuag hluav taws xob rau cov lag luam

Tau txais tus qauv pab kom hluav taws xob-ua hauj lwm tau zoo ntau ntxiv. PG&E muab cov nyiaj txais uas muaj nyiaj paj ntsig 0% rau kev hloov pauv lub tshiab rau thiab kev hloov pauv cov cuab yeej uas yaig tag lawm. 

Cov chaw muab kev pab cuam ntsig txog kev txuag hluav taws xob rau koj lub lag luam

Cov txheej txheem pab cuam txhawm rau tsim ua kom koj lub lag luam muaj kev ua hauj lwm tau zoo ntawm hluav taws xob ntau ntxiv. 

Cov txheej txheem pab cuam ntsig txog Cov Lus Teb Raws Li Kev Xav Tau rau cov lag luam

Pab koj pib thaum lub hauv paus los ntawm koj kho koj li kev siv hluav taws xob kom haum. Kawm paub txog Base Interruptible Program (BIP), Capacity Bidding Program (CBP) thiab ntau yam ntxiv.

Lus qhia ntau ntxiv hais txog cov kev txuag hluav taws xob

Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Hluav Taws Xob Kom Ua Hauj Lwm Tau Zoo Ntawm PG&E Xyoo 2024-2031

PG&E tab tom tsi ntsees rau lub neej yav pem suab: kev them taus tus nqi, cheeb tsam ib puag ncig, thiab kev muaj vaj huam sib luag. Tshab xyuas peb qhov phiaj xwm kev npaj rau ncua sij hawm yim lub xyoos.

Qhov nyiaj tau txais rov qab thiab cov nyiaj txhawb siab

Tshawb nrhiav kom paub txog cov nyiaj tau txais rov qab thiab cov txheej txheem pab cuam txhawb siab rau koj lub vaj tsev los sis lub lag luam.

Cov lus taw qhia txog kev txuag siv hluav taws xob

Txo koj li kev siv hluav taws xob kom tsawg thiab txo koj qhov nqi hluav taws xob kom tsawg. Kawm paub txog cov kev xyuas hluav taws xob thiab cov kev ceeb toom ntsig txog hluav taws xob.