Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Cov txheej txheem pab cuam ntsig txog cov lus teb raws li kev xav tau (demand response, DR)

Nrhiav qhov txheej txheem pab cuam kom raug rau koj lub tsev thiab lub chaw lag luam

Cov txheej txheem pab cuam muab tau raws kev xav tau ntawm PG&E

Cov txheej txheem pab cuam muab tau raws kev xav tau ntawm PG&E nod tau tsim tawm los txhawm rau pab cov neeg siv hluav taws xob koom nrog kev txo kev siv hluav taws xob kom tsawg nyob rau thaum lub sij hawm muaj kev xav tau hluav taws xob siv siab tshaj plaws.

 • Tsis tas li ntawd cov txheej txheem pab cuam muab tau raws kev xav tau ntawm PG&E feem ntau kuj tseem muab kev txhawb siab rau fab nyiaj txiag rau kev txo kev siv hluav taws xob kom tsawg thaum lub sij hawm muaj kev xav tau hluav taws xob siv siab tshaj plaws.

 

Cov txheej txheem pab cuam muab tau raws li kev xav tau ntawm feem neeg thib peb uas tau cog lus tseg

Feem neeg thib peb uas tau cog lus muab cov txheej txheem pab cuam rau cov neeg siv hluav taws xob txhawm rau txuag tau nyiaj los sis tau txais nyiaj los ntawm kev kho cov kev siv hluav taws xob.

 • Tsis tas li ntawd kev koom nrog kuj tseem pab kho lub chaw tsim hluav taws xob grid kom nws npaug es tsis txhob tsim cov pa muaj kuab lom mus rau saum ntauj tib si.

Koom nrog hauv cov txheej txheem pab cuam ntsig txog cov lus teb raws li kev xav tau fab vaj tsev nyob

Nrog rau ib qho lus tsis pom zoo, koj tsuas muaj peev xwm koom nrog tau rau hauv ib qho kev cia siab rau hluav taws xob, kev txo hluav taws xob kom tsawg, xuab moos uas siab kawg nkaus los sis qhov txheej txheem pab cuam ntsig txog kev khom nqi ncaj nraim nyob rau ib lub sij hawm. Koj yuav tsum tau tshem npe tawm ntawm ib qho txhawm rau sau npe rau hauv lwm qhov.

 • Tso cai rau cov neeg siv hluav taws xob sau npe nkag tau rau hauv Power Saver Rewards thiab SmartRate ob qho tib si.

Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog cov txheej txheem pab cuam txhawb siab rau fab hluav taws xob uas muab los ntawm ntau cov tuam txhab dhau ntawm PG&E lawm, mus saib tau rau ntawm cov txheej txheem pab cuam txhawb siab ntsig txog cov lus teb raws kev xav tau rau cov neeg feem thib peb.

Cov txheej txheem pab cuam ntsig txog cov lus teb raws li kev xav tau fab vaj tsev nyob thiab feem neeg thib peb ntawm PG&E

Txheej Txheem Pab Cuam Power Saver Rewards

 • Txo koj txoj kev siv hluav taws xob kom tsawg txhawm rau txuag hluav taws xob cia siv rau thaum tej hnub uas tshav kub heev nyob rau lub caij ntuj sov uas xav tau hluav taws xob siab.
 • Tau txais daim npav rho nyiaj (credit) ntawm koj daim ntawv nqi tom qab lub caij nyoog qhov txheej txheem pab cuam xaus txhawm rau pab ceev kom lab npauv grid ntawm California muaj kev ntseeg siab tau.
 • Tsis tas yuav siv cuab tshwj xeeb.

SmartAC™

 • Ib lub cuab yeej SmartAC yuav hloov pauv qee qhov ntawm koj txoj kev siv hluav taws xob nyob kev deb ntawm cov sij hawm thaum nws xav tau ntau tshaj plaws.
 • Sau npe nrog lub smart thermostat uas twb muaj tam sim no hauv tus nqi $75 los sis tau txais kev luv tus nqi $120 ntawm lub smart thermostat tshiab.
 • Txog rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj ib lub tshuab nqus cua hauv tsev.

SmartRate™

Tswj koj tus nqi hluav taws xob thiab pab txuag lub grid hluav taws xob ntawm xeev California thaum xav tau tshaj plaws. SmartRate tsis muaj kev pheej hmoo thiab tau txhawb nqa los ntawm peb qhov kev lav rau kev Pov Thaiv Daim Ntawv Sau Nqi.

Leap (Nce los sis Dhia)

Qhov sam thiaj (platform) Leap muab kev nkag cuag tau rau ceev, av tas naus mav txog rau cov kiab khw hluav taws xob rau koj cov chaw muab kev pab cuam hluav taws xob uas muab ib qho rau ib qho. Peb txoj kev hais daws teeb meem uas tsuas siv software (cuab yeej siv hauv koos pis tawj) nkaus xwb ua rau nws yooj yim rau koj lub lag luam kom tau txais kev them nyiaj nyob rau lub sij hawm qhib siv cov chaw tsim hluav taws xob hauv oos lais (virtual) txhawm rau tsim ib lub chaw tsim hluav taws xob grid uas huv si dua qub, thev dua qub.

OhmConnect

Qhov kev pab cuam tsis tau them nqi, tsis muaj kev pheej hmoo uas ceeb toom rau koj thaum cov nqi hluav taws xob nce siab hauv koj lub zej zog thiab them nyiaj rau koj txhawm rau txuag hluav taws xob thaum cov sij hawm ntawd.

Koom nrog hauv cov txheej txheem pab cuam muab tau raws li kev xav tau fab chaw lag luam

 

Tso npe rau qhov txheej txheem pab cuam PG&E los sis xaiv ib qho txheej txheem pab cuam los ntawm lwm tus neeg muab kev pab uas muab tau raws li kev xav tau. Thov nco ntsoov tias muaj qee lub tuam txhab ntiag tug cog lus nrog PG&E, thaum uas lwm lub tuam txhab muaj kev ywj pheej.

Cov txheej txheem pab cuam ntsig txog cov lus teb raws kev xav tau ntawm lub lag luam ntawm PG&E

Tus Nqi Hnub Siv Hluav Taws Xob Siab Tshaj Nplaws

 • Tus nqi xaiv tau
 • Muab ib qho kev txo nqi rau cov lag luam raws li cov kev ntaus nqi txog hluav taws xob nyob rau lub caij ntuj sov raws li ib txwm
 • Hauv kev sib hloov, cov neeg siv hluav taws xob them cov nqi siab zog nyob rau cov hnub ua koob tsheej txog Tus Nqi Hnub Siv Hluav Taws Xob Siab Tshaj Nplaws

Base Interruptible Program (BIP)

Koj puas yog ib tus neeg siv hluav taws xob uas muaj ib qho kev xav tau ntau tshaj plaws pes nrab ntawm yam tsawg li 100 kW?

 • Tau txais kev txhawb siab txhua hli rau kev txo kev siv hluav taws xob kom tsawg mus rau qib uas tau hais thaum muaj kev nqua hu.

Capacity Bidding Program (CBP)

Qhov txheej txheem pab cuam uas tswj xyuas los ntawm kev sib sau ua pab pawg tswj tsav nrog rau ib qho kev xaiv ib Hnub Ua Ntej ntawd thiab dhia hauj lwm Lub Tsib Hlis Ntuj hnub tim 1 txog rau Lub Kaum Hli Ntuj hnub tim 31.

Cov txheej txheem pab cuam rau feem neeg thib peb

Qee lub tuam txhab ntiag tug cog lus nrog PG&E. Mus saib txhua lub tuam txhab lub vas sab kom paub meej txog lawv cov txheej txheem pab cuam txhawb siab.

Emergency Load Reduction Program (ELRP)

Ib qho txheej txheem pab cuam kev ntsuam xyuas ncua sij hawm tsib lub xyoos uas muab cov nyiaj txhawb siab rau fab nyiaj txiag rau cov lag luam uas koom nrog txhawm rau txo lawv li kev siv hluav taws xob kom tsawg nyob rau cov sij hawm uas muaj kev ntxhov siab thiab cov xwm txheej kub ntxhov ceev ntsig txog lub grid hluav taws xob siab.

Txoj Kev Npaj Optional Binding Mandatory Curtailment (OBMC)

Koj lub lag luam puas muaj peev xwm mob siab rau kev txo kev siv hluav taws xob kom tsawg tau li 15% raws li koj txoj kab hluav taws xob tag nrho nyob rau lub sij hawm muaj kev tua hluav taws xob sib hloov txhua zaus?

 • Tej zaum koj kuj yuav muaj cai tsim nyog tau txais ib qho kev zam txog kev tua hluav taws xob sib hloov.

Kev muab tau raws li kev xav tau ntau ntxiv rau cov chaw lag luam

Kev Cia Li Muab Tau Raws Li Kev Xav Tau (Automated Demand Response)

Thaum koj tso npe nkag rau hauv qee cov txheej txheem pab cuam txhawb siab rau fab hluav taws xob uas tau xaiv, koj kuj tseem yuav muaj cai tsim nyog tau txais cov kev them nyiaj rov qab rau cov khoom siv thiab cov kev txhawb siab ntxiv los ntawm Kev Cia Li Muab Tau Raws Li Kev Xav Tau (Automated Demand Response)tib si.

Demand Response Auction Mechanism (DRAM)

Yog hais tias koj yog tus muab pab uas muab tau raws li kev xav tau, tau txais cov ntaub ntawv qhia ntsig txog RFOs, nyeem cov nqe lus nug uas keev nquag tas li thiab ntau yam ntxiv.

Txoj Cai Hluav Taws Xob (Electric Rule) 24

Txoj Cai Hluav Taws Xob (Electric Rule) 24 muab cib fim cov neeg qhua siv hluav taws xob ntawm PG&E muaj peev xwm los tso npe rau hauv cov txheej txheem pab cuam muab tau traws li kev xav tau uas muab los ntawm cov neeg muab kev pab uas muab tau raws li xav tau, suav nrog cov uas tau teev tseg saum toj ntawd. 

Cov nqe lus nug uas keev nquag nug tas li txog cov txheej txheem pab cuam qhov kev muab tau raws li xav tau

Kev pab txhawb nqa thiab kev xav tau hluav taws xob ntawm xeev California tuaj yeem raug cuam tshuam los ntawm:

 • Cov Cua Daj Cua Dub
 • Cov cua sov
 • Kev kho cov chaw tsim hluav taws xob thiab kev saib xyuas txhim kho

Hluav taws xob tuaj yeem raug cuam tshuam tau thaum qhov kev xav tau hluav taws xob siab thiab kev muab hluav taws xob ho luv.

 

Tus nqi thiab kev cuam tshuam rau ib puag ncig ntawm kev tsim cov tsev tsim hluav taws xob kom txaus txhawm rau muab hluav taws xob rau txhua qhov kev muab hluav taws xob thiab qhov xav tau ntawd yog raug tus nqi kim dhau lawm.

 

Cov txheej txheem pab cuam ntsig txog cov lus teb raws li kev xav tau lav thaj tsob fab nyiaj txiag thiab ib puag ncig los muab hluav taws xob rau ncua sij hawm uas xav tau hluav taws xob siv ntau tshaj plaws.

 

Cov txheej txheem pab cuam muab cov nyiaj txhawb siab rau cov neeg siv hluav taws xob rau kev txo lawv li kev siv hluav taws xob mus ib ntus kom tsawg nyob rau thaum muaj kev xav tau ntau dua kev pab txhawb nqa.

Kev muab tau raws li kev xav tau muab kev pab rau koj los sis koj lub tuam txhab los txhim kho kom muaj kev ntseeg siab tau rau fab hluav taws xob ntawm nej cov lus.

 • Koj qhov kev koom nrog los ntawm siab yeem pab dawb yuav pab kom muaj kev ntseeg siab ntau ntxiv rau fab hluav taws xob rau tag nrho hauv xeev California.
 • Ua cov kauj ruam me me (thiab loj) los txo koj qhov kev xav tau hluav taws xob siv kom tsawg tau.
 • Muab rov qab rau lub grid hluav taws xob thiab tau txais cov nyiaj txhawb siab.

Cov hnub muab lus teb raws kev xav tau tshwm sim thaum muaj kev xav tau hluav taws xob kws yees siab dua kev muab hluav taws xob lawm. Qhov no feem ntau lawm tshwm sim nyob rau cov hnub lub caij ntuj sov. Tsis tas li ntawd qhov no kuj tuaj yeem tshwm sim tau:

 • Yog hais tias cov chaw tsim hluav taws xob raug kaw rau kev saib xyuas txhim kho
 • Yog hais tias cov xaim xa hluav taws xob raug puas tsuaj, los sis
 • Nyob rau cov ncua sij hawm thaum tus nqi yuav cov kev ua rau kom muaj kev siv hluav taws xob loj tshaj qub tuaj ntxiv

Kev tsim thiab kev tswj xyuas cov tsev tsim hluav taws xob kom txaus rau kev xav tau hluav taws xob siv siab tshaj plaws rau qee lub sij hawm thiab ib ntus yuav cuam tshuam rau tus nqi thiab ib puag ncig.

 • Cov khoos kas nqis peev loj uas muaj kev siv hluav taws xob tsawg tsis yog qhov txaus siab tshaj plaws ntawm California cov chaw lag luam los sis peb li ib puag ncig.
 • Kev xav tau ntsig txog kev txo kom tsawg mus ib ntus thaum cov chaw muab kev pab cuam nce txog qhov ntim tau ntawd ntau tshaj qhov lav tau raws pob nyiaj txiag thiab ntsig txog ib puag ncig lawm.

Koj yuav tsum yog ib tus neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E nyob rau:

 • Ib daim phiaj teev tus nqi uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam
 • Bundled Community Choice Aggregators (CCA), los sis
 • Kev nkag cuag tau ncaj nraim

Ntxiv rau, koj lub chaw yuav tsum muaj ib lub twj ntsuas txog lub caij nyoog nruab nrab txhawm rau kom thiaj li tsim nyog rau qhov kev muab lus teb raws li kev xav tau. PG&E muaj cov txheej txheem pab cuam DR rau cov neeg siav hluav taws xob loj, pes nrab thiab me.

Koj los sis koj lub chaw ua lag luam yuav tsum muaj ib lub twj ntsuas hluav taws xob ib ntus uas PG&E tuaj yeem nyob kev deb nyeem tau.

 • Cov kev cai no nws sib txawv mus raws qhov txheej txheem pab cuam.
 • Raws li tag nrho cov txheej txheem pab cuam, cov neeg siv hluav taws xob uas sau ua pab pawg uas xav tau hluav taws xob li 200 kW los sis ntau dua rau lub sij hawm peb lub hlis sib law liag nyob rau hauv 12 lub hlis dhau los yuav muaj cai tsim nyog nruab lub twj ntsuas ncua sij hawm yam tsis tau them nqi rau.
 • Qee cov txheej txheem pab cuam lub chaw lag luam, xws li Base Interruptible Program (BIP), muab kev pab cuam rau cov neeg siv hluav taws xob uas sib sau ua pab pawg uas xav tau hluav taws xob li 100 kW nrog lub twj ntsuas ncua sij hawm uas tsis tau them nqi.
 • Feem ntau lawm, cov neeg siv hluav taws xob uas nkag cuag ncaj qha yuav tau lav thaj tsob los them rau tus nqi lub twj ntsuas ncua sij hawm.

Saib tus nqi se ntawm qhov txheej txheem pab cuam kom paub cov ntsiab lus qhia tseeb meej ntxiv.

Nyob rau lub sij hawm no koj tuaj yeem tso npe tau hauv oos lais (online) rau qhov txheej txheem pab cuam Base Interruptible Program los ntawm kev siv PG&E qhov lab npauv kev tso npe thov kev pab hauv oos lais (online enrollment system):

 • Nqa koj daim ntawm nqi ntawm PG&E nrog koj thiab es kom koj thiaj tuaj yeem nrhiav tau koj cov ntaub ntawv qhia txog tus as khauj tau yooj yim.
 • Koj yuav tsim ib lub npe tus neeg siv (username) thiab tus zauv cim (password), los ntawm kev siv koj tus lej as khauj ntawm PG&E.
 • Tag nrho cov ID ntawm koj Daim Ntawv Cog Lus Pom Zoo Txog Ntawm Kev Siv Hluav Taws Xob yuav cia li txuas mus rau lub npe tus neeg siv txhawm rau kom koj thiaj tuaj yeem xaiv cov zauv uas tsim nyog los tso npe rau hauv kev muab tau raws li kev xav tau hauv cov nab cos oos lais (online screens).
 • Koj tuaj yeem rov qab mus rau lub vas sab kev tso npe nkag txhawm rau mus kuaj xyuas koj daim ntawv thov kev pab seb zoo li cas lawm.


Puas xav tau cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv txog kev tso npe hauv qhov phiaj xwm Peak Day Pricing (PDP)? Tiv tauj mus rau tus neeg sawv ces rau koj tus as khauj ntawm PG&E, los sis hu rau tus xov tooj muab cov ntaub ntawv PDP tau ntawm 1-800-987-4923.

Txoj hau kev zoo tshaj plaws los saib xyuas cov kev cuam tshuam ntawm Hnub Muaj Qhov Xwm Txheej yog kev tso siab rau cov lus tawm tswv yim los ntawm cov neeg nyob hauv lub chaw.

 • Lawv cov lus tawm tswv yim yuav pab koj txiav txim siab seb yam twg siv tau hauj lwm thiab yam twg uas tej zaum yuav siv tsis tau rau lawv li ib puag ncig.

Teeb tsim cov hom phiaj tiag tau tib si.

 • Piv txwv li, nws tsis tas yuav tsum tau tua tag nrho cov paj teeb hluav taws xob los sis tua cov tshuab cua txias. Kev txo ib qho me ntsis xwb los yeej pab tau zoo ib yam.

Nws yog ib qho tseem ceeb kom tau txais ib tsab email thoob plaws lub lab npauv tawm rau cov neeg nyob hauv lub chaw lag luam kom lawv paub tias muaj ib qho xwm txheej tshwm sim.

 • Koj yim ceeb toom ua ntej tau ntau npaum li cas ces yim zoo npaum li ntawd, tab sis tsab email ceeb toom ua ntej qhov xwm txheej tshwm sim kuj yog ib lub tswv yim zoo ib yam thiab.
 • Qhov no yog qhov tseem ceeb rau cov chaw uas vam khom rau cov neeg nyob ntau npaum li cov thawj tswj hwm lub chaw lag luam thiab cov kws ua hauj lwm tawm qauv hauv Hnub Muaj Qhov Xwm Txheej.

Cov neeg koom nrog qhov kev muab tau raws li xav tau tuaj yeem pom cov ntaub ntawv qhia lub twj ntsuas thiab nkag mus rau cov ntaub ntawv tshaj qhia nrog Cov Kev Hloov Tus Nqi thiab Kev Siv.

Tej zaum koj yuav tau txais cov kev ceeb toom raws hauv email, hauv xov tooj, ntawv sau xa hauv xov tooj tuaj los sis fax. Qhov kev ceeb toom siab tshaj yog nyob ntawm qhov txheej txheem pab cuam twg uas koj nyob hauv thiab cov kev xaiv twg koj tau xaiv.

Cov txheej txheem pab cuam kev muab tau raws li xav tau muaj cov cai sib txawv rau kev txo qis thaum lub sij hawm tau tshaj tawm cov xwm txheej. Cov kev tshwm sim ntawm kev tsis koom nrog los sis kev tsis txo cov khoom muaj xam nrog rau:

 • Tsis muaj kev cuam tshuam yog hais tias koj nyob rau hauv ib qho txheej txheem pab cuam los ntawm kev yeem txaus siab
 • Cov nqi raug nplua (penalties) nyiaj txiag uas tsis txaus raws li ib qho kev txuag nyiaj tseg ntawm tus nqi twg nyob rau hauv cov txheej txheem pab cuam uas yuav tsum tau koom nrog

Koj puas yog ib tus neeg siv hluav taws xob ua lag luam uas muaj cov lus nug txog peb cov txheej txheem pab cuam ntsig txog cov lus teb raws li kev xav tau thiab cov qauv kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab? Tiv tauj rau tus neeg sawv cev tuav nyiaj txiag ntawm PG&E hauv koj cheeb tsam zej zos.

 

Cov neeg siv hluav taws xob rau vaj tsev nyob tuaj yeem mus saib qhov Contact us (Tiv tauj rau peb).

 

Koj puas ntsib teeb meem ntsig txog kev sau npe hauv online (oos lais) ? Hu rau 1-800-254-5810 nruab nrab ntawm cov xuab moos 8 teev yav sawv ntxov txog 5 teev yav tsaus ntuj. Raws Sij Hawm Tiag Hauv Cheeb Tsam Pas Xis Fiv (Pacific Standard Time), los sis xa ib tsab email rau kev teb rov qab nyob rau hnub tom ntej.

Txhawm rau kawm paub txog lwm txoj hau kev los koom rau hauv cov txheej txheem pab cuam qhov kev muab tau raws li xav tau, mus saib California Public Utilities Commission.

Cov txheej txheem pab cuam txuag hluav taws xob ntau ntxiv

Kev Pab Fab Kev Txuag Hluav Taws Xob (Energy Savings Assistance, ESA)

Cov neeg xauj tsev thiab cov tswv tsev uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab muaj peev xwm txhim kho kom muaj kev kaj siab, kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb rau ntawm lawv cov vaj tsev ua ke nrog cov khoom siv hluav taws xob tshiab thiab cov kev txhim kho vaj tsev.

Tsab ntawv xov xwm qhia txog Tus Kws Pab Tswv Yim Fab Hluav Taws Xob rau cov neeg siv hluav taws xob nyob hauv vaj tsev

Raws qab saib cov xov xwm tshiab nrog peb daim ntawv tshaj xov xwm hauv tshuab hluav taws xob (e-newsletter).

Tsab ntawv xov xwm ntawm Tus Kws Pab Tswv Yim Fab Hluav Taws Xob rau lub chaw lag luam

Tau txais cov xov xwm tshiab tshaj plaws thiab cov cuab yeej rau kev tswj kev siv hluav taws xob thiab cov nqi ntawm koj lub chaw lag luam.